Turizm Tanımları

Turizm Tanımları

Turizm Tanımları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim  Bölgeleri

Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya  turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel  kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları  Bakanlığımızın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen  bölgelerdir.

Turizm Merkezleri

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya  dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları  Bakanlığımızın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen,  turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya  bölümlerini ifade etmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt  Bölgesi

1/25.000 veya daha alt ölçekli plân ile belirlenen, içinde  turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik  ve sosyal alt yapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde  alt alanlara ayrıştırılabilen arazilerdir.

Turizm işletmesi

Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce,  birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm tesislerinde faaliyet  gösteren ticari işletmelerdir.

Turizm Tesisi

Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi  faaliyetinin yapıldığı tesisler ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı  unsurlarıdır.

Turizm Belgesi

Turizm  yatırım belgesi, ana turizm yatırım  belgesi,  veya kısmi turizm işletmesi belgesini ifade eder.

Turizm  yatırım belgesi : Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için  Bakanlığımızca yatırım aşamasında verilen belge.

 Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için  Bakanlığımızca işletme aşamasında verilen belge.

Kısmi turizm  işletme belgesi: Yönetmelikle nitelikleri belirtilen faaliyeti  gösteren, tür ve sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için,  yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlığımızca  verilen belge.

İmar Planları

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm  Merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve ekonomik verimliliği ve  sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve turizme dönük kullanımların  ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli  ilke ve hedefler ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan bu  Yönetmelikte tanımlanan çeşitli ölçeklerde fiziksel planlardır.

Yorum yapın

six + 13 =

Ankara Danışmanlık