TURİZM BELGESİ DENİZ TURİZMİ

Turizm Belgesi Deniz Turizmi

Turizm Belgesi Deniz  Turizmi

Tesisleri Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler

Başvurular

3 – 1- || Deniz turizmi tesisleri, deniz turizmi araçları  turizm yatırımı ve turizm işletme belgesi taleplerinde başvurular, Bakanlığa  yapılır. Günübirlik deniz turizmi araçları ile sualtı ve su üstü faaliyet  araçları işletmelerinin başvuruları ise ilgili İl Kültür ve Turizm  Müdürlüklerine yapılır.

2- || Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi taleplerinde,  Yönetmelik ve bu Tebliğ ile istenilen belgelerin aslı veya aslını vermeye  yetkili merci tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış  suretleri ile Bakanlığa yapılır. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi  halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra,  ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Gerçeğe aykırı  belge verildiğinin tespiti halinde Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- || Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, turizm yatırımı ve  turizm işletme belgesi taleplerinde, ilgili maddelerinde istenilen belgelere  ilave belge ve bilgi istenebilir.

4- || Bakanlığa verilecek belgelerin yabancı dilde olması  durumunda, tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra  Bakanlığa verilir.

Yatırım belgesi başvuruları

4 – 1- || Turizm yatırım belgesi taleplerinde başvurular,  aşağıda belirtilen belgeler ile Bakanlığa yapılır.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm yatırım belgesi talebinde  bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve  adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya  kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek  imzalanır.

b- || Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi  ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet konuları arasında  turizm yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim tescili yapılmış ise  tescile ilişkin belge istenir.

c- || Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin  gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi  olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya  kullanma izni gibi belge istenir.

ç- || İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi  ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter  tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin  isimleri ile temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

d- || İmar plan onay yazısı: İlgili idaresinden alınmış imar  planının onaylandığına ilişkin yazı istenir.

e- || Kıyı yapıları projesi: Onaylı uygulama imar planına uygun  olarak hazırlanacak kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak kıyı  yapıları projelerinin Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel  Müdürlüğünce DLHİGM- || onaylandığına ilişkin yazı istenir.

f- || Vaziyet planı: Kara alanında ve denizde yapılacak  yapıların mahal adlarını ve yerleşim durumlarını gösteren uygun ölçekli vaziyet  planı istenir.

g- || Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına  yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu  hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

ğ- || Rapor: Belge talebinde bulunan yatırımcı tarafından  hazırlanacak deniz turizmi tesisi raporunda; yatırımın türü, adı, adresi, ada,  pafta, parsel numarası, mülkiyet durumu hakkında bilgi, mal sahibinin adı,  adresi, irtibat telefonu, belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,  elektronik posta adresi, yatırımın başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma  süresi, toplam liman alanı metrekaresi, toplam inşaat alanı, denizde bağlama,  karada park kapasitesi, rıhtım ve iskeleler, konaklama, yeme- ||içme, spor  tesisleri, duş, tuvalet gibi ünitelerin kullanım kapasitesi, limanın yerleşim  merkezlerine uzaklığı, ulaşım durumu, akaryakıt ikmal imkanları, elektrik,  haberleşme, su temini, yangın ihbar ve ikaz sistemi ve istasyonu, drenaj,  otopark, kanalizasyon, katı ve sıvı atıkların imhası, bedensel engellilere  ilişkin düzenlemeler, finansman ve pazarlaması ile ilgili bilgiler yer alır. Söz  konusu raporda temsile yetkili kişinin imzası bulunur.

h- || Fikir projesi: Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda,  turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın çevresiyle  ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal özellikleri gibi  konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir projesi  istenir.

ı- || Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin  işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen  yetkilendirme yazısı istenir.

İşletme belgesi başvuruları

5 – 1- || Deniz turizmi tesisi yatırımının tamamlanıp işletmeye  hazır olması durumunda aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm işletme belgesi talebinde  bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve  adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya  kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek  imzalanır.

b- || İşletme izni ve/veya geçici işletme izni: Denizcilik  Müsteşarlığından alınacak işletme izni veya geçici işletme izni belgesi ya da  yazısı istenir.

c- || İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Belediye sınırları  içerisindeki tesislerde ilgili belediyesinden alınmış, belediye sınırları  dışındaki tesislerde ise il özel idaresi tarafından düzenlenmiş tesisin kullanım  türü ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir. İşyeri açma ve çalışma  ruhsatı, geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş olmamalıdır.

ç- || İşletme iç talimatı: Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 17 nci  maddesi hükmü gereği, deniz turizmi tesisinin türüne göre işletmecisi tarafından  o deniz turizmi tesisi için özel olarak hazırlanarak iki nüsha olarak Bakanlığa  verilir. Bakanlık söz konusu talimatı ilgili Yönetmelik hükmüne göre inceleyerek  onaylar ve bir nüshasını işletmeciye verir.

d- || Teminat: Deniz turizmi tesisleri, bu Yönetmeliğin 50 nci  maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle  yapacakları işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere  miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz  banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez  Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek  zorundadır.

e- || Sigorta poliçesi: Deniz turizmi tesisi işletmeleri bu  Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca 3 üncü şahıs mali mesuliyet veya marina  sorumluluk veya liman sorumluluk sigortasını kapsayan sigorta poliçesini vermek  zorundadır.

f- || Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin  gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi  olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya  kullanma izni gibi belge istenir.

g- || İşletme müdürü: Deniz turizmi tesisi işletmelerine  Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu  kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618  sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu  maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin  adli sicil kaydı istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil  belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına  ilişkin belgenin ya da yüksekokul mezunu olduğuna dair belgenin ibrazı  istenir.

Deniz Turizmi Araçları Belgesi Başvurularında İstenilen  Belgelere

İlişkin Usul ve Esaslar

Turizm yatırımı belgesi başvuruları

6 – 1- || Turizm yatırım belgesi taleplerinde başvurular,  aşağıda belirtilen belgeler ile Bakanlığa yapılır.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm yatırımı belgesi talebinde  bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve  adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya  kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek  imzalanır.

b- || Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket veya adi  ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, faaliyet konuları arasında  deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim  tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenir.

c- || İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi  ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter  tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin  isimleri ve temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

ç- || Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına  yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu  hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

d- || Deniz turizmi aracı Türkiye’de inşa edilecek ise:

1- || Gemi Mühendisleri Odasınca tasdikli 2 takım projenin,

2- || Deniz aracı yatırımının başlayış ve bitiş tarihlerini  belirten tersane sözleşmesinin,

3- || Denizcilik Müsteşarlığından alınan gemi inşa izin  belgesinin,

verilmesi gerekir.

e- || Deniz turizmi aracı ithal edilecek ise:

1- || Global listenin,

2- || Proforma faturanın,

3- || Deniz turizmi aracı katalogunun,

verilmesi gerekir.

f- || Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin  işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen  yetkilendirme yazısı istenir.

İşletme belgesi başvuruları

7 – 1- || Deniz turizmi aracı yatırımının tamamlanıp işletmeye  hazır olması durumunda aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm işletme belgesi talebinde  bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve  adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya  kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek  imzalanır.

b- || Teminat: Deniz turizmi aracı işletmeleri, Yönetmeliğin 50  nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri  nedeniyle yapacakları işlemlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek  üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve  süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı  Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek  zorundadır.

c- || Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin,  Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi  araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği  zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri  kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz.

ç- || Kayıt ve tescil belgesi: İşletme belgesi kapsamında  çalıştırılacak deniz turizmi aracına ilişkin, Denizcilik Müsteşarlığına bağlı  ilgili Liman Başkanlığından alacakları gemi sicil tasdiknamesi veya Bağlama  Kütüğü Ruhsatnamesi istenir.

d- || Kira sözleşmesi: Kiralık deniz turizmi araçları için araç  sahibi ve şirket yetkilisi arasında bir yıldan az olmamak kaydı ile yapılan kira  sözleşmesi istenir.

e- || Denize elverişlilik belgesi: Denizcilik Müsteşarlığına  bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi istenir.

f- || Gümrük giriş beyannamesi: Deniz turizmi aracı ithal  edilmesi halinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenecek onaylı gümrük giriş  beyannamesi istenir.

g- || İşletme müdürü: Deniz turizmi aracı işletmelerine  Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu  kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618  sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu  maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin  adli sicil kaydı ve yüksekokul mezunu olduğuna dair belge istenir. İşletme  müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik  veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ibrazı gerekir.  İşletme müdürü, Yönetmeliğin 32 nci maddesinde büro kurmak zorunda olan deniz  turizmi aracı işletmelerinde aranır.

ğ- || Güzergah haritası: Kendiliğinden yüzer deniz turizmi  aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı  güzergahı belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca  onaylanmış harita istenir.

h- || İşletme izni yazısı: Kendiliğinden hareket etme  kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi  araçları için, liman sahaları dahil olmak üzere faaliyette bulunacakları yer  valilikçe, mahalli liman başkanının görüşü de alınarak belirlendikten sonra  Valilikçe düzenlenen işletme izin yazısı istenir.

ı- || Can ve mal güvenliği uygunluk yazısı: Kendiliğinden  hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren  deniz turizmi araçlarının can ve mal güvenliği ve deniz mevzuatı yönünden  uygunluğunu belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca  verilen yazı istenir.

i- || Yeterlilik belgesi: Su altı ve su üstü faaliyetinde  bulunacak işletmelerin ilgili mevzuat gereği yeterli olduğunu belirten mahalli  Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belge istenir.

Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin  Belgelendirilmesinde Aranacak Şartlar

İşletmelerin belgelendirilmesi

8 – 1- || Deniz turizmi araçları yatırımı yapacak gerçek veya  tüzel kişiler, Bakanlıktan turizm yatırım belgesi alarak deniz turizmi aracı  yatırımı yapabilirler. Deniz turizmi aracı işletmeciliği için belge talebinde  bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, Yönetmelikte belirtilen deniz turizmi  araçlarından; Türk bayraklı en az bir deniz turizmi aracının mülkiyetine sahip  olmaları veya en az bir yıl süre ile kiralamaları gerekir.

Belgelendirilecek araçlar ve aranacak özel  şartlar

9 – 1- || Bakanlıktan belge almak üzere başvuran yatlar,  dalabilir deniz turizmi araçları ile günübirlik gezi tekneleri, özel deniz  turizmi araçları ve turizm amaçlı sualtı ve su üstü faaliyet araçlarının  belgelendirilmesinde Yönetmelikte belirtilen şartların yanı sıra aşağıda yer  verilen şartlar da aranır.

a- || Yatlar: 24 metrenin altındaki mürettebatlı ve  mürettebatsız kiralanan yatlarda klima, çamaşır ve bulaşık makinesi, tuvalet  masası ihtiyaridir.

b- || Günübirlik gezi tekneleri: Günübirlik gezi teknelerinin  yolcu kapasitesi tescil boyunun tescil eniyle çarpımının 1,80’e bölünmesiyle  bulunur. Teknenin üst katı kapasite hesabına dahil edilmez. Bakanlıkça tespit  edilecek kapasite denize elverişlilik belgesinde tespit edilen kapasiteyi  aşamaz. Tabi ve suni göller, baraj gölleri, nehirler ve dalyan kanallarında açık  güverteli, mutfağı, tuvaleti olmayan teknelerle, yolcu taşıma amaçlı yapılan  faaliyetlerin yapıldığı deniz araçları belgelendirme kapsamı dışındadır.  Günübirlik gezi tekneleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

1- || Yolcu kapasitesi ile uyumlu yemek masası ve oturma grubu,  yat tipinde inşa edilmiş günübirlik teknelerde en az 10 kişilik yemek  masası,

2- || Güneşlenme grupları,

3- || Genel kullanım alanlarından tecrit edilmiş mutfakta;  bulaşık yıkama ve hazırlık yerleri, ocak ve/veya fırın, buzdolabı veya buz  kutusu, gerekli emniyet ve havalandırma tedbirleri alınmış tüp veya tercihen  elektrikli ısıtıcılar,

4- || En az iki tane soyunma kabini,

5- || Otuz kişiye birer adet olmak üzere bay ve bayan  tuvaleti,

6- || Bayan ve erkek yolcular için ayrı ayrı kapalı en az birer  adet duş,

7- || Teknik normlara uygun olarak aydınlatma ve gece yapılan  gezilerde teknelerin aydınlatılması, gece güvenliğinin sağlanması,

8- || Yangın söndürme tüpleri veya sistemi,

9- || Yolcuların görebileceği yerlere asılan can güvenliğiyle  ilgili uyarı levhaları,

10- || Çöp kutuları,

11- || Temiz ve pis su tankları.

c- || Özel deniz turizmi araçları: Yönetmelikte belirtilen  niteliklere sahip, özel deniz turizmi araçlarının belgelendirilmesinde aşağıda  belirtilen şartlar aranır.

1- || Deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile nitelikli  hizmet sunmak,

2- || Tesisin özelliğini ayrıntılı yansıtan profesyonel olarak  çekilmiş görsel ve yazılı doküman ile Bakanlığa başvurmak.

ç- || Turizm amaçlı su altı faaliyet araçları: Sualtı sporları  yaptırmak amacıyla dalış mahalline yolcu ve ekipman taşıyan, gerekli donanıma  sahip deniz turizmi araçlarıdır.

1- || Yolcularını dalış alanlarına taşıyabileceği bir deniz  turizmi aracı,

2- || İki yıldız eğitmen sertifikasına sahip bir eğitmen ve  rehber- ||balıkadam sertifikasına sahip en az bir adet uzman personel,

3- || On takım dalış ekipmanı, 20 adet tüp,

4- || Kendine ait kompresör veya tüp dolum hizmetini dışarıdan  aldığına dair sözleşme,

5- || Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım  ekipmanı.

d- || Turizm amaçlı su üstü faaliyet araçları: Su üstünde gezi,  spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerin yapıldığı katamaran, sörf, yelken, kano ve  benzeri, deniz bisikleti gibi makine dışında güçlerle hareket eden ya da deniz  motosikleti ve benzeri gibi motorlu kişisel deniz araçları ile yedeğinde banana,  ringo gibi şişme deniz oyuncakları, su kayağı çekebilen, paraşüt uçurabilen  mürettebatlı veya mürettebatsız gün içinde kısa sürelerle kiraya verilebilen,  bağlama kütüğünde “Ticari Sürat Teknesi” olarak kayıtlı deniz turizmi  araçlarıdır.

1- || Bir ticari sürat teknesi,

2- || İlkyardım eğitimi almış, uluslararası geçerli STCW  belgesine ve gemici ehliyetine sahip bir personel,

3- || Malzeme listesi,

4- || Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım  ekipmanı,

5- || En az üç dilde uyarı levhaları,

6- || Kullanılan araçla ilgili dikkat edilecek noktaları  tanımlayan, karşılıklı sorumlulukları belirleyen müşteri sözleşmeleri.

e- || Yüzer deniz turizmi araçları: Yeme, içme ve eğlence  hizmeti veren yüzer deniz turizmi araçlarının kapasitesi denize elverişlilik  belgelerinde belirtilmiş olan yazlık- ||kışlık toplam kapasite esas alınarak en  az yüz kişilik kapasite ve aşağıda yer alan nitelikler aranır.

1- || İdare odası,

2- || Tüm hacimlerin, fonksiyonuna uygun malzeme ile tefriş ve  dekore edilerek aydınlatılması,

3- || Havalandırma ve klima sistemi,

4- || Müzik yayını,

5- || Malzeme deposu,

6- || Soğuk dolap,

7- || Mutfakta;

7.1- || Fırın, ocak ve/veya ısıtma sistemleri,

7.2- || Verilen yiyecek türlerine uygun hazırlık yerleri,

7.3- || Servis takımları,

7.4- || Bulaşık makinesi veya yıkama bölümü,

8- || Bay veya bayan için ayrı müşteri tuvaletleri,

9- || Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve  tuvaleti,

Yüzer otel olarak işletilmeleri halinde ise yukarıdaki  niteliklere ilave olarak;

1- || Danışma ve kabul holü,

2- || Yönetim birimleri,

3- || Bagaj taşıma hizmeti,

4- || Telefon, faks ve internet hizmetleri,

5- || Revir,

6- || Kamaralar,

7- || Yüzme havuzu,

8- || Eğlence, yeme, içme, dinlenme üniteleri,

9- || Oyun, televizyon, kütüphane ve okuma salonu,

10- || Çocuk oyun yerleri ve bu yerlerde çocuklar için özel  tuvaletler,

11- || Satış üniteleri,

12- || Çamaşır yıkama, ütüleme ve kuru temizleme üniteleri,

13- || Yolcu kapasitesi ile orantılı çok amaçlı salon,

14- || Müşteri ve servis asansörleri,

15- || Kuaför ve güzellik salonu.

Yabancı Bayraklı Deniz Araçlarının Kiralanmasında ve  Yabancı İşletmelerinin Belgelendirilmesinde Uygulanacak Usul ve  Esaslar

Kiralama ve temsilcilik yapacak işletmenin  nitelikleri

10 – 1- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının  kiralanması veya yabancı işletmelerin temsilciliği, mülkiyetinde işletme belgeli  deniz turizmi aracı bulunan işletmeler tarafından yapılır.

2- || Mülkiyetlerinde işletme belgeli 30 yatak ve üzerinde Türk  bayraklı yatlara sahip olan deniz turizmi aracı işletmeleri, beş yıla kadar  yabancı bayraklı yat kiralayabilir veya yabancı yat işletmelerinin  temsilciliğini yapabilirler.

3- || Aynı yabancı şirketten 60 yatak ve üzerinde kiralama  yapılması durumunda talep, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 37 nci maddesi  kapsamında değerlendirilir.

Yabancı bayraklı deniz araçlarının kiralanmasında istenilecek  belgeler

11 – 1- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarını kiralayan  Bakanlıktan belgeli işletmeler, başvuru dosyalarında kiralanan yabancı bayraklı  deniz turizmi aracına ait en az bir yıllık kira anlaşmasını, sertifikasını,  sigorta poliçesini Bakanlığa ibraz eder.

2- || Yabancı bayraklı deniz turizmi aracına faaliyet izni  verilmesi ve Türk bayrağı çekilmesi nedeniyle yatak başı belirlenen deniz  turizminin geliştirilmesi için altyapı hizmetlerine katkı payı yıllık olarak  belgelendirme aşamasında Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü  hesabına yatırılır ve dekontu Bakanlığa ibraz edilir.

  3- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının  Bakanlıktan işletme belgesi alındıktan sonra ilgili Liman Başkanlığınca Uygun  Teknik Sörvey Raporu düzenlenir ve bir örneği işletmeci tarafından Bakanlığa  gönderilir.

Temsilcilik

12 – 1- || Mülkiyette veya kiralık olmak üzere 60 yatak  kapasitesine sahip yabancı yat işletmelerinin turizm işletme  belgesi talepleri, Türkiye’deki temsilcileri aracılığı ile sezon  başında Bakanlığa yapılır. Başvuru dosyaları ile yabancı deniz turizmi aracı  işletmesi ile temsilci işletme arasında yapılacak en az bir yıllık anlaşmasını,  sertifikasını, yabancı işletmenin ticari sicil kaydına ilişkin belgelerini,  şirket yetkilisinin imza sirküsünü, sigorta poliçesini ve teminatı Bakanlığa  ibraz eder.

2- || Yatak başı belirlenen deniz turizminin geliştirilmesi  için altyapı hizmetlerine katkı payı, yıllık olarak belgelendirme aşamasında  Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır ve dekontu  Bakanlığa ibraz edilir.

3- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Bakanlıktan  işletme belgesi alındıktan sonra ilgili Liman Başkanlığınca Uygun Teknik Sörvey  Raporu düzenlenir ve bir örneği işletmeci tarafından Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan işletme belgeli yabancı bayraklı yatların  kışlamaları

13 – 1- || Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 35 ve 37 nci maddesi  kapsamında ticari faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatların Türkiye’de ve  Bakanlıktan belgeli bir yat limanı veya çekek yerinde kışlamaları  zorunludur.

2- || Bakanlıktan işletme belgesi talebinde bulunan yabancı  bayraklı yatın, önceki sezondan belgeli olması halinde söz konusu yatın  Bakanlıktan belgeli bir deniz turizmi tesisinde karada ya da denizde park  ettiğini belirten belgenin Bakanlığa ibrazı gerekir. Söz konusu belgenin ibraz  edilememesi halinde, yabancı bayraklı yata ilişkin deniz turizminin  geliştirilmesi ve altyapı hizmetlerine katkı payı, Bakanlık Döner Sermaye  İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır. Katkı payını yatırmayan yabancı  bayraklı yatların belgesi yenilenmez.

3- || İşletme belgesi yenilenmeyen veya belge kapsamından  çıkarılan yabancı yatların bir önceki yıla ait faaliyetleri nedeniyle deniz  turizminin geliştirilmesi ve altyapı hizmetlerine katkı payı yazılı uyarıya  rağmen işletmelerce yatırılmazsa, Bakanlıkça söz konusu işletmenin işletme  teminatından çözülerek ilgili hesaba yatırılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Belgelendirilmesine  İlişkin Usul ve Esaslar

Deniz turizmi tesislerinde bulunan konaklama, yeme içme  ve diğer tesislerin değerlendirilmesi

14 – 1- || Kruvaziyer gemi limanları ile dört ve beş çıpalı yat  limanlarında, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin  Yönetmelikte yer alan niteliklere göre konaklama ve yeme içme tesisi  yapılabilir. Bu durumda ilgili birimin uygun görüşü alınır Liman tesisleri  faaliyete geçmeden, bu tesisler işletmeye açılamaz.

2- || Yat limanlarında yapılacak konaklama tesisinin  kapasitesi; denizde ve karada park kapasitesinin en fazla %30’una tekabül eden  oda sayısı kadar olabilir.

3- || Yat limanlarında, belge kapsamı dışında bırakılması  gereken üniteler ile Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamı dışındaki deniz turizmi  araçlarına hizmet veren iskele, rıhtım, terminal binası gibi kullanımlar  bulunması halinde yat limanlarının emniyeti ve yatların güvenli  bağlanabilmelerini teminen belge kapsamı dışında bırakılır ve tecridi  sağlanır.

Tahsisli arazilerde yer alan deniz turizmi tesisleri  ile ilgili işlemler

15 –1- || Bakanlığımızdan veya diğer kamu kurumlarından  tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devir, kapasite,  sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve  kurumların uygun görüşü alınarak sonuçlandırılır.

2- || Bakanlıktan turizm yatırım ve işletmesi belgeli deniz  turizmi tesislerinin belge devir, kapasite, sınıf ve tür değişikliği taleplerine  ilişkin mücbir sebepler ile kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir  hukuki ve idari uyuşmazlıklardan doğmuş sebeplerin devam ettiği sürece belge  süreleri Makam Oluru ile veya Değerlendirme Kurulu kararı ile işletilmez.

Turizm yatırımı belgesi taleplerinin  değerlendirilmesi

16 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan turizm  yatırımı belgesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisleri için inceleme raporu düzenlenir.  Bu raporda; tesisin adı, ada, pafta, parsel numarasının da belirtildiği açık  adresi, türü ve varsa sınıfı, tesise ilişkin ayrıntılı kapasite, belge sahibinin  adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibinin adı veya  unvanı, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi, yatırımın Yönetmelikte  yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması  halinde diğer hususlar belirtilir.

b- || Deniz turizmi aracı yatırımcısı için inceleme formu  düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi,  telefon numarası, deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, deniz turizmi  aracının inşasına başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi, yatırımın  Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve  ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi tesisi ve  deniz turizmi aracı işletmeleri için Makam Oluru ile belge düzenlenir.

2- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

3- || Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen deniz turizmi tesisi  ve deniz turizmi aracı işletmelerinin durumları yazı ile başvuru sahibine tebliğ  edilerek ekinde başvuru evrakı iade edilir.

Turizm yatırım belgesinin kısmi turizm işletme belgesine veya  turizm  işletme belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

17 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan turizm  yatırımı belgesinin kısmi turizm  işletmesi veya turizm işletme  belgesine çevrilmesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisi için inceleme raporu düzenlenir. Bu  raporda; tesisin adı, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık  adresi, türü ve varsa sınıfı, ayrıntılı kapasitesi, belge sahibinin adı veya  unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibinin adı veya unvanı,  yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu, ihtiyaç duyulması halinde diğer  hususlar belirtilir.

b- || Deniz turizmi aracı işletmesi için inceleme formu  düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi,  telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının türü,  kapasitesi, bayrağı ve Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik  hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Uygun görülenler denetime alınır.

2- || Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi halinde durum  belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin  giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun  belgenin gönderilmemesi durumunda deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı  işletmesinin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı  Kanunun 34 üncü maddesinin e- || bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

3- || Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen deniz  turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerine Makam Oluru ile belge  düzenlenir.

4- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi talebi

18 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan doğrudan  turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisi için inceleme raporu düzenlenir. Bu  raporda; tesisin adı, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık  adresi, türü ve varsa sınıfı, tesise veya ilişkin ayrıntılı kapasite belge  sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibi  yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu, ihtiyaç duyulması halinde diğer  hususlar belirtilir.

b- || Doğrudan deniz turizmi aracı işletmeleri için inceleme  formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat  adresi, telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının  türü, kapasitesi, bayrağı ve Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik  hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Başvurusu uygun görülenler denetime alınır.

2- || Belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi tesisi ve  deniz turizmi aracı işletmeleri için Makam Oluru ile belge düzenlenir.

3- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

4- || Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen deniz turizmi tesisi  ve deniz turizmi aracı işletmelerinin durumları yazı ile başvuru sahibine tebliğ  edilerek başvuru evrakı iade edilir.

Belge devir işlemleri

19 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan turizm yatırım  ve turizm işletme belgesi devir taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisleri için inceleme raporu düzenlenir.  Bu raporda; tesisin adı, açık adresi, telefon numarası, türü ve varsa sınıfı,  ayrıntılı kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, tesisin  Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konularına yer verilir. Deniz turizmi  tesislerinin devir işlemlerinde mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlardan uygun  görüş istenir.

b- || Deniz turizmi aracı işletmeleri için inceleme formu  düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi,  telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının türü,  kapasitesi, bayrağı ve Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik  hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar  belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru  ile belge düzenlenir.

2- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir

3- || Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi durumunda  başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin  giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun  belgenin gönderilmemesi durumunda tesisin ve deniz turizmi aracı işletmesinin  belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34  üncü maddesinin e- || bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

Turizm işletme belgesinin kısmi turizm işletmesi  belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

20 – 1- ||Turizm işletmesi belgesi ile faaliyette bulunan deniz  turizmi tesisi işletmeleri, türünün gerektirdiği asgari şartları sağlayacak  şekilde ilave yatırım ve tadilat yapabilir. Bu durumda ilaveler yatırım  kapsamında tutularak, tesise kısmi turizm işletmesi belgesi verilebilir.  Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvurular  incelenerek uygun bulunan turizm işletme belgesinin kısmi turizm işletmesi  belgesine çevrilmesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisleri için inceleme raporu düzenlenir.  Bu raporda; tesisin adı, tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği  açık adresi, türü ve varsa sınıfı, ayrıntılı kapasitesi belge sahibinin adı veya  unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibinin adı veya unvanı,  inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi belirtilir.

b- || Deniz turizmi aracı işletmeleri için inceleme formu  düzenlenir. Bu formda; işletmenin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon  numarası, açık adresi, işletme belgesi kapsamındaki deniz turizmi aracının türü,  kapasitesi, bayrağı ve yatırım belgesi talep edilen deniz turizmi aracının türü,  kapasitesi, tipi, deniz turizmi aracının inşasına başlama tarihi ve işletmeye  açılma tarihi, yatırımın Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik  hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru  ile belge düzenlenir.

2- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

3- || Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi halinde durum  belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin  giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde istenilen evrakın gönderilmemesi  halinde turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi  talebi reddedilerek başvuru evrakı iade edilir.

Su altı ve su üstü faaliyet araçlarına ilişkin  taleplerin değerlendirilmesi

21 – 1- || Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyet  araçlarına ilişkin başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılır.

2- || Söz konusu talepler, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler  Yönetmeliği gereği oluşturulan Sportif Turizm Kurullarında değerlendirilir.  Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce  yapılan denetim sonucu, uygun görülen başvurular, düzenlenecek yeterlilik  belgesi ve denetim raporu ile Bakanlığa gönderilir. Bu Tebliğde belirtilen usul  ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça belgelendirilir. İşletmelerin dosyaları İl  Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde, teminatları ilgili Saymanlıkta muhafaza  edilir.

Türk bayrağı çekme

22 – 1- || Bakanlıktan işletme belgesiyle faaliyette bulunan  deniz turizmi aracı işletmeleri, Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında turizm  amaçlı ticari faaliyette kullanılmak üzere kiraladıkları belge kapsamındaki  yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarına 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823  üncü maddesine bağlı kalmaksın kira süresince Türk Bayrağı çekilmesini talep  edebilirler.

2- || Başvuru dilekçesinde; Türk Bayrağı çekilmesi talep edilen  yabancı bayraklı yatın adı, bayrağı, kira süresi belirtilir.

3- || Yapılan inceleme sonucunda; Türk Bayrağı çekme talebi  uygun görülen yat için Makam Oluru ile belge düzenlenir ve bu durum ilgili kurum  ve kuruluşlara tebliğ edilir.

Yabancı bayraklı özel yatların süre uzatım  talepleri

23 –1- || Yabancı bayraklı özel yatlar, Bakanlıktan belgeli bir  yat limanı veya çekek yerinde 5 yıl kalabilir. Bu süre içerisinde en az bir kez  kullanılan yabancı bayraklı özel yatların süreleri, Bakanlıktan belgeli yat  limanı veya çekek yerlerinde 5 yıl konakladığını belirtir yazının ya da bağlama  sözleşmesinin, beş yıl içerisinde en az bir kez kullanıldığını gösteren seyir  izin belgesinin ve yata ilişkin sertifikanın onaylı örneklerinin Bakanlığa ibraz  edilmesi halinde 5 yıl daha uzatılabilir.

2- || Türk limanları arasında seyreden yabancı bayraklı özel  yatlarda, meydana gelebilecek arıza nedeniyle acil olarak tamir edilmesinin  gerektiği durumlarda, donatanı, kaptanı, sahibi ve sahibinin yetki verdiği kişi,  yatı ve yata ait malzemeyi belgeli deniz turizmi tesisleri dışında da tamir  ettirebilir.

Deniz Turizmi Yatırım ve İşletmelerine Belge, Plaket ve Alt  Plaketin Hazırlanması ve Bu Belgelerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Usul ve  Esaslar

Yatırım belgesinde yer alacak bilgiler

24 – 1- || Deniz turizmi tesisleri yatırım belgesinde; tesisin  adı, adresi veya pafta- ||ada- ||parsel numarası, mülkiyet bilgileri, türü ve  varsa sınıfı, bağlama kapasitesi ve hizmet üniteleri, inşaata başlama tarihi,  işletmeye açılma tarihi, belge sahibinin adı veya unvanı, mal sahibi, belge  tarih ve numarası, belge düzenlenme nedeni ile Makam Olurunun tarih ve sayısına  ilişkin bilgilere yer verilir.

2- || Deniz turizmi araçları yatırım belgesinde ise, işletmenin  adı, adresi, mülkiyet bilgileri, türü, kapasitesi, işletmeye açılma tarihi belge  tarih ve numarası, belge düzenlenme nedeni ile Makam Olurunun tarih ve sayısına  ilişkin bilgilere yer verilir,

Deniz turizmi tesisleri işletmesi ve kısmi turizm işletmesi  belgelerinde yer alacak bilgiler

25 – 1- || Deniz turizmi tesisleri kısmi işletme ve işletme  belgesinde; tesisin adı, adresi, mülkiyet bilgileri, türü ve varsa sınıfı,  bağlama kapasitesi ve hizmet üniteleri, belge sahibinin adı veya unvanı, kiracı  veya işletmecinin unvanı, mal sahibi, belge tarih ve numarası, belge düzenlenme  nedeni ile Makam Olurunun tarih ve sayısına ilişkin bilgilere yer verilir.

2- || Deniz turizmi araçları kısmi işletme ve işletme  belgesinde; işletmenin adı, adresi, türü varsa sınıfı, deniz turizmi araçlarının  adı, kapasitesi, bayrağı, kiralık deniz turizmi araçlarının kira süresi, belge  tarih ve numarası, belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin Olurun tarih ve  sayısına ait bilgilere yer verilir. Ayrıca, kısmi turizm işletmesi belgelerinde  yukarıdaki bilgilere ilave olarak yatırımdaki ünitelerin işletmeye açılış tarihi  bilgisine yer verilir.

3- || Su altı ve su üstü deniz turizmi araçları turizm  işletmesi belgesinde; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ile bu Tebliğde  belirtilen zorunlu araç ve gereçler, belgede belirtilir.

Ana belge ve alt belge düzenlenmesi

26 – 1- || Bünyesinde Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine  ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında üniteleri bulunan deniz turizmi  tesislerine ana belge ve alt belge veya belgeler düzenlenebilir. Alt belge veya  belgelerin düzenlenmesi durumunda bu husus ana belge üzerinde belirtilir. Alt  belge üzerinde alt belge sahibinin adı veya unvanı, ana belgeye bağlı olduğu  hususu ile birlikte belge türüne göre yukarıda belirlenen bilgilere yer  verilir.

Yabancı deniz turizmi aracı işletmelerinin turizm işletmesi  belgelerinde yer alacak bilgiler

27 – 1- || Turizm işletmesi belgesinde; işletmenin adı, adresi,  temsilcinin adı, adresi, türü varsa sınıfı, deniz turizmi araçlarının adı,  kapasitesi, belge tarih ve numarası, düzenlenme nedeni ile Makam Olurunun tarih  ve sayısına ait bilgilere yer verilir.

Belge ve plaket düzenlenmesi

28 – 1- || Üzerinde Bakanlığın ve tesisin adı, tesisin türü ve  varsa sınıfı ile işletmenin Bakanlığın denetiminde olduğuna dair bilgiler  bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket, işletme  belgeli deniz turizmi tesislerinde tesis girişine asılır. Üzerinde belge türüne  göre bu Tebliğde belirlenmiş bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk  damga ile işaretlenmiş turizm işletmesi belgesi, işletme belgeli deniz turizmi  tesis ve araçlarında yatçı, yolcu ve müşterinin kolayca görüp okuyabileceği  şekilde asılır.

2- || Belge bedelleri düzenlenen belge adedine göre alınır.  Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

3- || Talep edilmesi halinde deniz turizmi araç ve  işletmelerine de plaket verilebilir.

Belgelerin geçerliliği

29 – 1- || Yabancı bayraklı yatlar, su altı ve su üstü  faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri her yıl yenilenir. Deniz  turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerine düzenlenen işletme belgeleri  ise, işletmenin adres, tür, kapasite ve statüsünde her hangi bir değişiklik  olmadıkça geçerlidir.

2- || İşletme belgeli deniz turizmi tesisinin sigorta belgesi  ile deniz turizmi aracı işletmelerinin işletme belgesi kapsamında bulunan  araçlarının denize elverişlilik ve sigorta belgelerinin her yıl Bakanlığa ibraz  edilmesi gerekir.

İşletme adları

30 – 1- || Turizm belgesinde yer alacak deniz turizmi tesisi ve  deniz turizmi aracı işletmelerinin adı; talep edilen isim veya isimler göz önüne  alınarak Bakanlıkça belirlenir. İşletme adının belirlenmesi veya değişiklik  talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a- || Yetkili idareden isim tescili yaptırmış ise, tesis veya  işletmelere söz konusu isim verilir.

b- || İsim tescili yaptırılmamış ise, Bakanlığa başvuru tarihi  önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir  başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi  çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c- || Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme  adını kullanabilirler.

Yatların mürettebatsız kiralanması

31 – 1- || Türk ve yabancı bayraklı, yatçı sayısı onikiyi  geçmeyen yatların mürettebatsız olarak kiraya verilebilmesi için, kiralayan  yatçılardan en az birisinin yeterli nitelikte ehliyet sahibi olması gerekir.  Anılan yatlar, yatçılık veya yelken federasyon ve kulüplerince verilen  ehliyetler ile yabancıların kulüplerinden aldıkları lisanslar dahil olmak üzere  amatör denizci veya yatçı yönetiminde seyir yapabilirler.

Deniz turizmi aracı işletmelerinin adresi

32 – 1- || Deniz turizmi aracı işletmelerinin şirket adresleri  ile faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yerlerinin farklı yerlerde olması  durumunda faaliyet alanlarında bir büro kurmaları ya da aynı nitelikteki bir  büro ile anlaşma yapmaları gerekir.

Teminat

33 – 1- || Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında yer alan deniz  turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçlarından birden fazla türün  işletmeciliğinin gerçekleştirilmesi halinde her faaliyet türü için ayrı teminat  verilir.

Yetki Devri ve Değerlendirme

Günübirlik deniz turizmi kurulları

34 – 1- || Günübirlik deniz turizmi araçlarının başvurularının  kabulü, incelenmesi, fiziksel nitelikleri, işletme ve hizmet kalitesinin  sürekliliğinin sağlanması, seyir bölgelerinde deniz turizmi araçlarının seyir,  demirleme, durmalarına ilişkin kuralların ve araç kapasitesinin belirlenmesi,  değerlendirilmesi ve işletmecilik faaliyetleri ile gerekli tedbirlerin alınması  amacıyla mahallinde Deniz Turizmi Kurulları oluşturulur. Bu Kurul en büyük mülki  amirin başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürü, Liman Başkanı, Sahil Güvenlik  Komutanı veya görevlendireceği kişi, Deniz Ticaret Odası temsilcisi ve ilgili  Valilikçe belirlenecek o mahaldeki dernek, kooperatif veya kooperatifler birliği  gibi birer meslek temsilcisinden oluşur. İlde Vali, ilçede Kaymakam Kurul  başkanı olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürü ikinci Başkan olarak görev yapar.

2- || Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu, İl Kültür ve Turizm  Müdürlüğünün çağrısı üzerine toplanır. Kurulun raportörlük ve sekretarya  hizmetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, Yönetmelik ve bu Tebliğde yer  alan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. Yönetmelik ve bu Tebliğ uyarınca  alınması gerekli tüm evrak tamamlanmadan dosya Kurula sunulamaz.

3- || Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve  Turizm Müdürlüğünce yapılan denetim sonucu, uygun görülen başvurular, Kurul  kararı ve denetim raporu ile Bakanlığa gönderilir ve bu Tebliğde belirtilen usul  ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça belgelendirilir. Bu işletmelerin dosyaları İl  Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde, teminatları ilgili Saymanlıkta muhafaza  edilir.

Değerlendirme kurulunun oluşumu

35 – 1- || Değerlendirme Kurulu; Yatırım ve İşletmeler Genel  Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve  İşletmeler Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu  Başkanı, Deniz Turizmi Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ile turizm  belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden  oluşur.

2- || Kurulun raportörlük ve sekretarya hizmetleri Deniz  Turizmi Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

3- || Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak  üzere uzman çağırabilir.

Değerlendirme kurulunun görev ve çalışma  esasları

36– 1- || Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü  bendinde belirtilen özel deniz turizmi araçlarının yatırımı, turizm işletmesi  veya kısmi turizm işletmesi belgesi verilmesi, uygulamalardaki görüş  farklılıkları Değerlendirme Kurulunca karara bağlanır.

2- || Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.  Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşı oylar  ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Kurul kararları Bakan Onayı ile yürürlüğe  girer.

3- || Bu Yönetmelik uyarınca alınması gerekli tüm evrak  tamamlanmadan dosya Kurula sunulamaz.

Yetki devri

37 – 1- || Bu Tebliğde, Bakanlık tarafından yapılacağı  belirtilen iş ve işlemlerin yapılması konusundaki görev ve yetkilerin bir kısmı  veya tamamı Bakanlık Makamından alınacak Olur ile İl Kültür ve Turizm  Müdürlüklerine devredilebilir.

Sınıflandırma çalışmaları

38 – 1- || Turizm işletmesi, kısmi turizm işletmesi belgeli  deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi aracı işletmelerinin bünyelerindeki  deniz turizmi araçları için; Bakanlıkça gerekli görülen hallerde veya işletmenin  talebi halinde, tesisin tür ve varsa sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi,  fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi,  personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı  değerlendirme formları Sınıflandırma Komisyonunca uygulanır. Sınıflandırma  Komisyonu üyelerinin değerlendirme formu uygulaması sonucundaki puanlarının  ortalamasının alınması ile türünün ve varsa sınıfının asgari puan barajını aşıp  aşmadığı belirlenir.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet  düzeyindeki işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere  bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir. Yapılan sınıflandırma formu uygulaması  sonucunda alınan puan esastır. Bu puanın sağladığı sınıfın altında bir sınıfın  verilmesinin talep edilmesi halinde bu talep değerlendirmeye alınmaz.  Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda deniz turizmi  tesisinin veya aracının kendi türüne ilişkin belirlenen puanını tutmaması,  tesisin İşletme döneminde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğu  şeklinde değerlendirilir. Söz konusu işletme uyarılır. Uyarıya rağmen kendi  türüne uygun iyileştirmeyi yapmayan tesis ve işletmelerin durumu denetim  raporuna bağlanarak 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin e- || fıkrası hükmü  gereği belgesi iptal edilir. Sınıflandırma Komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme  ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları,  alınacak makam olurları ile sonuçlandırılır. Sınıflandırma formu uygulaması  sonucu belge düzenlemesi işlemi tamamlanmadan yeni sınıflandırma talebi işleme  konulmaz.

Sınıflandırma çalışmalarında; yatırım kapsamında tutulan  üniteler puanlandırılmaz. Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler  puanlandırılır. Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması  sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. Bu tespitlere ilişkin olarak  ayrıca denetim raporu düzenlenerek işlem yapılması önerilir.

 

Call Now ButtonAnkara Danışmanlık