İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BELGE DEVRİ

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BELGE DEVRİ

TURİZM İŞLETME BELGESİ BELGE DEVRİ

BELGE DEVRİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu  dilekçe doldurulur. Dilekçede, talebin ne olduğunu açıkça belirtilir, tesisin  adı ve belge numarası, başvuruda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih,  irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi  tüzel kişilik ise, dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya  kişilerin imzası bulunur.

2. Rapor Tesiste yapılan tadilatın kapsamının belirtildiği  raporda, tesisin adı, pafta, ada ve parsel numaralarının yer aldığı açık adresi,  talep edilen türü ve varsa sınıfı, tesisin yeni kapasitesi gibi bilgiler  bulunur. Tesiste kapsamlı bir tadilatın yapılması durumunda, kapasite tesisin  tümünü içerir.

3 – A- Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde; işyeri  açma ve çalışma ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi istenir.

A.1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (*) : İlgili belediyesinden  alınmış, belge talebinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiye ait, tesisin mevcut  durumu ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmesi gerekmektedir.  Geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmeyecektir.

A.2- Yapı kullanma izin belgesi (*): Tesiste yapılan tadilata  ilişkin ilgili idaresinden alınmış kullanım amacı ile uyumlu yapı kullanma izin  belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.

B- Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında; yapı kullanma  izin belgesi istenir.

B.1- Yapı kullanma izin belgesi (*): Tesiste yapılan tadilata  ilişkin ilgili idaresinden alınmış kullanım amacı ile uyumlu yapı kullanma izin  belgesinin gönderilmesi gerekmektedir. (*) Yapılan tadilatın gerektirmesi  halinde, turizm işletme belgeli tesisler için istenir.

– Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili  mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince  onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının  bulunması gerekmektedir.

– Bakanlığımıza verilen belgelerde yer alan tesisin adı,  adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması  gerekir.

İŞLEM SÜRECİ

Turizm yatırımı, turizm deneme işletme belgesi ve turizm  işletme belgesi olan tesislerin bünyelerinde yapılan ve tesisin kapasitesini  etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlığımıza bilgi verilmesi zorunludur.  Turizm yatırımı belgeli tesisler için yapılan tadilat başvuruları incelenerek  uygun bulunanlara makam onayı ile yeni yatırım belgesi düzenlenir.

Bakanlığımızca incelenerek uygun bulunan turizm deneme  işletmesi veya turizm işletme belgesi olan tesislere ilişkin başvurular, denetim  programına alınır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Makam onayının  alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben  talebe uygun turizm belgesi düzenlenir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesislere  turizm belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

BELGE DEVRİ TALEBİ

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe  doldurulur. Düzenleyeceği dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin  belge numarası ve adı, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,  tarih, irtibat telefonları ile adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi  tüzel kişilik ise dilekçede kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya  kişilerin imzası bulunur.

2- Ticaret sicili gazetesi: Belge devri başvurusunun tüzel  kişilik adına yapılması durumunda, şirket tesciline ilişkin ticaret sicili  gazetesi verilir. Ticaret sicili gazetesinde, faaliyet konuları arasında turizm  işletmeciliğinin bulunması gerekir.

3- İmza sirküleri: Belge devri başvurusunun tüzel kişilik adına  yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından  düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ve  temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

4 – A- Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde;

    A.1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı : İlgili  belediyesinden alınmış, belge devri talebinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiye  ait, tesisin mevcut durumu ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatının  gönderilmesi gerekmektedir. Geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul  edilmeyecektir.

    B- Belediye hudutları ve mücavir alanlar  dışında;

   B.1- Fesihname: Tesisin mal sahibinden ayrı eski  bir işletmecisi var ise mal sahibi ve eski işletmeci arasında düzenlenmiş kira  sözleşmesinin fesh edildiğine ilişkin fesihname istenir.

    B.2- Kira sözleşmesi: Tesisin yeni  işletmecisi ile mal sahibi arasında düzenlenen kira sözleşmesi istenir.

– Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili  mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince  onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının  bulunması gerekmektedir.

– Bakanlığımıza verilen belgelerde yer alan tesisin adı,  adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması  gerekir.

Turizm yatırım ve işletmeleri Bakanlığımız onayı  alınmaksızın devredilemez ve kiraya verilemez. Aksi durumda tesis hakkında 2634  sayılı Kanun gereği işlem yapılır.

          TURİZM İŞLETME BELGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN

turizmbelgesi

 

Ankara Danışmanlık