DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ

1. DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ

Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu  açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,  tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru  sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi  veya kişilerin imzası bulunur.

2. RAPOR

Tesis hakkında bilgilerin anlatıldığı raporda; tesisin  adı, pafta, ada ve parsel numaralarının da belirtildiği açık adresi, türü ve  varsa sınıfı, kapasitesi, doğrudan turizm işletme ve pazarlama modeli  bilgilerine yer verilir.     Kapasite bilgilerinde:  Yönetmelikte belirtilen tesisin türü ve sınıfı için öngörülen asgari nitelikleri  sağlayacak şekilde tesiste yapılacak toplam oda ve yatak sayısı, yemek salonu,  toplantı salonu ve gece kulübü gibi salonların metrekareleri ve bu  metrekarelerin 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanılan salonun kişi  kapasitesi, ayrıca tesiste yer alacak amerikan bar, jimnastik salonu,  anfitiyatro ve havuz gibi diğer kapalı ve açık düzenlemeler yer  alır.

3 – A- BELEDİYE HUDUTLARI VE MÜCAVİR ALANLAR İÇERİSİNDE

A.1 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

İlgili belediyesinden alınmış, belge  talebinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiye ait, tesisin mevcut durumu ile  uyumlu iş yeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmesi gerekmektedir. Geçici  işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmeyecektir.

      B- BELEDİYE HUDUTLARI VE MÜCAVİR ALANLAR DIŞINDA

B.1- TAPU VE/VEYA TAPU SİCİL BELGESİ VEYA KİRALAMA, İZİN, İRTİFAK HAKLARINI GÖSTERİR BELGE

Yatırımın yer alacağı arazinin  tümünü kapsayan tapu ve/veya tapu tescil belgesi, irtifak hakları, kira  sözleşmesi gibi mülkiyet durumunu gösterir belge ve/veya belgelerdir.

B.2- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

İlgili idaresinden alınmış, tesisin mevcut durumu ve  kullanım amacı ile uyumlu yapı kullanma izin belgesinin gönderilmesi  gerekmektedir.

B.3- İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ VEYA İLGİLİ KURULUŞ YAZISI

Tesiste  yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya  ilgili kuruluş tarafından verilen yeni tarihli yazı istenir.

B.4- ATIK SU SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YAZI

Tesisin atık su sisteminin çözümüne ilişkin İl  Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınacak uygun görüş yazısı istenir.

B.5. GENEL GÜVENLİK, ASAYİŞ VE AHLAK YÖNÜNDEN İLGİLİ MÜLKİ İDARENİN GÖRÜŞ YAZISI

 Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri,  yeme-içme ve eğlence tesisleri için genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden  tesisin faaliyet göstermesinde sakınca bulunmadığını belirten yazı  istenir.

4. TİCARET SİCİL GAZETESİ

Belge başvurusunun tüzel kişilik adına  yapılması durumunda, şirket tesciline ilişkin ticaret sicili gazetesi verilir.  Ticaret sicili gazetesinde, faaliyet konuları arasında doğrudan turizm  işletmeciliğinin bulunması gerekir.

5.İMZA SİRKÜLERİ

Belge başvurusunun  tüzel kişilik adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri  noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya  kişilerin isimleri ve temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

6. FİKİR PROJESİ

 Golf tesisleri, kongre ve sergi merkezleri, tatil merkezleri, eğlence  merkezleri, temalı parklar ve turizm kompleksleri için fikir projesi hazırlanır.  Diğer tesis türleri için bu zorunluluk bulunmamaktadır. Fikir projesi yerine  avan veya uygulama projesi de kabul edilir. Tesis hakkında genel olarak fikir  verebilecek 1/200 ölçekte düzenlenmiş fikir projesinde; tesisin konumu, yakın  çevresi ile ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekansal ilişkileri ve yapısal  özelliklerine yer verilir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, bu tesislerden  ayrıca, 1/200 ölçekte fikir maketi istenebilir.

7.KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KURUL KARARI

Tarihi özelliği nedeniyle özel belge talebinde  bulunulan tesislerden Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı istenir.

8. REFERANS

Kişi veya kuruluş yazısı Bakanlık gerekli görmesi halinde,  Bakanlıkça uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, dernek  ve vakıf gibi kuruluşlardan referans yazısı isteyebilir. Referans kişilerin ise  kendi alanlarında bilimsel veya mesleki yeterliliklerinin kabul görmüş olması  gerekmektedir.

9. Sağlık Bakanlığı yazısı Termal turizmi tesislerinden,  sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığınca belirlenen yapı ihtiyaç  programına uygun olduğunu gösteren belge istenir.

10. Konut ya da ticaret  kullanımına ait belge Müstakil apart otellerde; tesisin yer aldığı alanın imar  planlarında konut yada ticaret kullanımına ayrılmış alanda olduğunu gösteren  belge istenir.

11.İSİM TESCİL BELGESİ

Tesisin adı, yetkili idareler  tarafından tescil edilmiş ise tescile ilişkin belge verilir.

                                                

 

 

Ankara Danışmanlık