DENEME TURİZM İŞLETME BELGESİ

DENEME TURİZM İŞLETME BELGESİ

DENEME TURİZM İŞLETME  BELGESİ İÇİN İLGİLİ İŞLEMLER

Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm  Deneme veya Kısmi Deneme İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi

DENEME İŞLETME BELGESİ İÇİN İSTENİLEN  EVRAKLAR

1) DENEME İŞLETME BELGESİ İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ:

Bakanlıkça  hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça  belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin  adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer  verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği  temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

2)DENEME İŞLETME BELGESİ İÇİN İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI :

-Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde;

İlgili belediyesinden  alınmış, belge talebinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiye ait, tesisin mevcut  durumu ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmesi gerekmektedir.  Geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmeyecektir.

-Deneme Turizm İşletme Belgesi İçin Belediye hudutları  ve mücavir alanlar dışında;

3)DENEME TURİZM İŞLETME BELGESİ İÇİN YAPI KULLANMA İZNİ

İlgili idaresinden alınmış, tesisin mevcut durumu ve kullanım amacı  ile uyumlu yapı kullanma izin belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.

4)DENEME TURİZM BELGESİ İÇİN İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ VEYA İLGİLİ KURULUŞ YAZISI

Tesiste yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına  ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş tarafından verilen yeni tarihli  yazı istenir.

6)DENEME TURİZM BELGESİ İÇİN ARTIK SU SİTEMİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YAZI

Tesisin atık su sisteminin çözümüne ilişkin İl Çevre ve Orman  Müdürlüğü’ nden alınacak uygun görüş yazısı istenir.

7)DENEME TURİZM BELGESİ İÇİN GENEL GÜVENLİK, ASAYİŞ VE AHLAK YÖNÜNDEN İLGİLİ MÜLKİ İDARENİN GÖRÜŞ YAZISI

 Turizm Bakanlığınca  gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri  için genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden tesisin faaliyet göstermesinde  sakınca bulunmadığını belirten yazı istenir. Her tesis için zorunlu olan  belgelerden değildir.

Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili  mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince  onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının  bulunması gerekmektedir. Tapu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma  izin belgesi, rapor vb. belgelerde yer alan tesisin adı, adresi,  ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.  Yatırım belgesi alırken Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması  durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa  ayrıca verilir.

Turizm yatırım belgesi olan tesisler tamamlanarak işletmeye hazır  hale getirildiğinde, tesisin yatırım belgesinin turizm deneme işletmesi  belgesine çevrilmesi için başvurulması gerekmektedir. Yatırımcı, yukarıda  belirtilen mevzuata uygun olarak yatırımlarını gerçekleştirmiş olmalıdır. Turizm  deneme işletmesi belgesi başvurularında, Yönetmelikte, Tebliğde ve 14.02.2005  tarih ve 137 sayılı Değerlendirme Kurulu Kararında açıklanmış olan evrak ile  Bakanlığa başvurulur. Yapılmış olan yatırım, talep edilen tür ve varsa sınıfı  için Yönetmelikte tanımlanmış her tesis türü için ayrı ayrı belirtilen asgari  niteliklere ve Yönetmelikte tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler  bölümündeki hususlara uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular denetim  programına alınır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Genel Müdürlük  onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını  takiben turizm deneme işletmesi belgesi düzenlenir. Yönetmelikte belirtilmiş  bazı tesislere turizm deneme işletmesi belgesi verilmesi, Değerlendirme  Kurulunun kararına bağlıdır.

Deneme Turizm İşletme Belgesi Almak İçin

turizm_isletme_belgesi_2

Ankara Danışmanlık