VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNA BELGESİ

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ (VRHİ)

 

Vergi, Resim, Harç İstisnası Nedir

Türkiye’de ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin sistemdir.

Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi Nedir

Mezkur sistem kapsamında bahsi geçen istisnadan yararlanılabilmesi için Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmekte veya ilgili tebliğinde belirlenen işlemlerle sınırlı olarak bu işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtların ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde belgesiz olarak yararlanılabilmektedir.

Vergi, Resim, Harç İstisnası Mezvuatı

Bu sistemin mevzuatsal dayanaklarını 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat:2017/4) oluşturmaktadır.

Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi Nereden Alınır

Vergi resim harç istisnası belgesi almak için Ticaret Bakanlığına müracaat etmek gerekir.

VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI

– 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar
– İhracat 2000/1 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ve Ekleri
– 4 seri numaralı İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ

23/12/1999 TARİH VE 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç
1- Bu Karar; ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
2- Bu Karar; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.
Tanımlar
3- Bu Kararda geçen;
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
İhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları,
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler: Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,
Belgeli İhracat Kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
Belgesiz İhracat Kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
İhracat Taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,
Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılmasını, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde ise mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini,
ifade eder.

II. BÖLÜM
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı
4- İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, ihracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas edilen Damga Vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.
Belgesiz İşlemler
5- Bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara; ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca 4 üncü madde hükmü çerçevesinde re’sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.
Belgeli İşlemler
6- İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ithali ile yurt içi alımları ve bunlarla ilgili işlemler, bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirlenen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar, Müsteşarlığa müracaat ederek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak zorundadırlar.

III. BÖLÜM
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ
Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi
7- Firmaların, bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Müsteşarlık, bu belgelerin incelenmesi sonucunda belgeyi düzenler veya talebi reddeder. Ancak, bu belgeler ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.
Belge Süresi ve Ek Süreler
8- Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 18 aydır.
Ancak, bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen özellik arzeden satış ve teslimler ile hizmet ve faaliyetlere ilişkin belgelerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. Bu belgelere, ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine ek süre verilebilir. Ayrıca, belge süresinin uzatılması kaydıyla, belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar istisna uygulamasına devam edilir.
Süre başlangıcı, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi uzatılabilir.
Bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle, belge süresi uzatılabilir veya ek sürelere ilave olarak süre verilebilir.
Belgenin Revizesi
9- Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, belge süresi içerisinde ilgili firma tarafından yapılacak müracaata istinaden Müsteşarlıkça revize edilebilir.
İhracat Taahhüdünün Kapatılması
10- Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen esaslar ve Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirtilen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır.

IV. BÖLÜM
KREDİLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Süresi
11- Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi, Müsteşarlıkça düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.
Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi ise 18 aydır. Ancak, gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 aydır. Ayrıca; ilgili firma tarafından, taahhüt edilen ihracatın bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen oranda gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6 ay uzatılır.
Bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları nedeniyle, belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi uzatılabilir.
Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı
12- Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.
Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenme tarihinden önce veya bu belgelerin geçerlilik süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.
Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin 11 inci maddede belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak krediyi kullandıran kuruluş tarafından uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin 11 inci maddede belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde, bu süreler içinde yapılan işlemler istisnadan yararlandırılır ve gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılır.
Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz. Döviz kredisinin döviz olarak kullandırılması halinde ise, kullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75’ini geçemez. Bu durumda, ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
Belgeli ve belgesiz ihracat kredilerinin teminatı olarak alınan garanti, karşı garanti, teminat, kefalet ve ipotek ile Kambiyo Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Ancak, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye üçüncü ülkeden mal sevkiyatına ilişkin açılan akreditifler ile Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarına getirilecek mallara ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü aşılamaz.
İhracat Taahhüdünün Kapatılması
13- Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;
a) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin,
b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince Dahilde İşleme İzin Belgesinin,
ihracat taahhüdünün kapatıldığını gösteren taahhüt kapatma bildirim yazılarına istinaden, krediyi kullandıran kuruluş tarafından sonuçlandırılır.
Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen usuller çerçevesinde, ihracatın gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden krediyi kullandıran kuruluş tarafından kapatılır.
Belgeli ihracat kredisinin belge ihracat taahhüdünden az kullanılmış olması halinde, kullanılan krediye tekabül eden ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi yanında, kredi işlemleri dışında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmış ise, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın asgari %10’u tutarında taahhüdün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi dışındaki işlemler için yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnaları toplamından az olamaz. Kredi kullanılmaması durumunda ise, yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnası toplamının altında kalmamak kaydıyla belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün %10’unun gerçekleştirilmesi gerekir.
Kredi kuruluşları tarafından kullandırılan kredilere ilişkin ihracat taahhüdü hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

V. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin İptali
14- Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine, Müsteşarlıkça iptal edilir.
Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgeleri hükümlerine uyulmadığının, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Müsteşarlıkça iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.
Ayrıca, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde, ilgili belge Müsteşarlıkça iptal edilir.
İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnalar, 15 inci madde hükmü çerçevesinde tahsil edilir.
Müeyyide
15- Bu Karara istinaden uygulanan istisnaların gerçekleştirilmeyen ihracat taahhüdüne tekabül eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında uygulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması durumunda, bu belge kapsamı ihracat, ihracat sayılan satış ve teslim veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına 1 (bir) yıl süreyle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmez.
Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Denetim
16- Müsteşarlık, bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile kredi kuruluşlarından bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.
Vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel finans kurumları, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğler ve ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerinde yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülür.

VI. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yetki
17- Müsteşarlık bu Karar hükümlerine istinaden, vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
Uygulama
18- Bu Kararın yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre kullanılan belgesiz ihracat kredileri ile düzenlenen İhracatı Teşvik Belgeleri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kendi mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler ile belgesiz ihracat kredilerine bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanabilir.
Geçici Madde 1- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 30/6/2000 tarihine kadar yapılan ihracat; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan ve henüz ihracat taahhütleri kapatılmamış kredi taahhütlerine sayılır. Kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
19- 13/6/1994 tarihli ve 94/5782 sayılı Kararnamenin eki İhracatı Teşvik Kararının 4 üncü maddesi ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
20- Bu Karar 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
21- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/14 sayılı Tebliğ,

31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2002/10 sayılı Tebliğ,

ile yapılan değişiklikler; İhracat 2000/1 sayılı Tebliğ’in ilgili maddelerine işlenmiştir.)

İHRACAT 2000/1 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN
SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

1- Bu Tebliğ; 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Kararname eki Karara istinaden ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

2- Bu Tebliğ; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

Tanımlar

3- Bu Tebliğde geçen;

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

İhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları,

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler:İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler: Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,

Belgeli İhracat Kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

Belgesiz İhracat Kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

İhracat Taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,

Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılmasını, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde ise mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı

4- Vergi, resim ve harç istisnası kapsamında;

– İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbank’ın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,

– İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel finans kurumlarının, faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,

– Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,

– İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar,

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas edilen Damga Vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesi için Müsteşarlıktan belge alınması zorunludur. Bu çerçevede kullandırılan krediler ve uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir. Bunun dışındaki hususlarda vergi, resim ve harç istisnası, ilgili kurum ve kuruluşlarca re’sen uygulanır ve herhangi bir belge ile irtibatlandırılmaz.

Belgesiz İşlemler

5- Aşağıda yazılı işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara; ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca re’sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Bu işlemler ve kağıtlar;

a) Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ve bunlarla ilgili işlemler,

b) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılacak ödemeler için verilecek teminat mektupları ve temliknameler, Katma Değer Vergisi iadesi ve bu iadenin mükellefe ihraç edilen malı teslim edenlerin vergi borcuna mahsubu ile ikili anlaşmalar çerçevesinde ihracat karşılığı yapılan senet ödemelerinin banka muameleleri dahil),

c) İhracatçı lehine tesis olunan akreditifin, ihracatçıya mal teslim eden imalatçıya temliki ile ihracattan doğan alacakların Türk Eximbank’a ve faktoring şirketlerine devri,

d) Yapılan ihracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar ve bu konuda alınacak teminatlar,

e) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere satın alınan mallarla ilgili sözleşme ve muameleler,

f) Özel finans kurumlarının ihracatın finansmanında kullanılmak kaydıyla kendi mevzuatları çerçevesinde nakit veya mal şeklinde kullandıracakları krediler ile ilgili her türlü muameleler,

g) Transit ticaretle ilgili malın satın alınması ve satışı ile ilgili işlemler (teminat mektubu ve akreditif dahil),

h) Yurt dışı ve uluslararası yurt içi ihalelere iştirak edebilmek için düzenlenen teminat mektupları ve münhasıran bu mektuplara ilişkin işlemler ile sözleşme safhasından önceki diğer kağıtlar ve işlemler, (Yukarıda belirtilen kağıtlar ve işlemlere, bu işle ilgili olduğunun tevsiki kaydıyla ve sözleşmenin düzenlenmesi safhasında verilen kat’i teminat mektuplarına herhangi bir belge aranmaksızın re’sen istisna tatbik edilir. İhalenin kazanılmamış olması halinde münhasıran geçici teminat mektupları ve bunlara ilişkin işlemler için sağlanan istisnalar geri alınmaz.)

i) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj maddeleri ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde dahilde işleme iznine bağlanmak kaydıyla, değeri 10.000 ABD Dolarını aşmayan yardımcı maddeler ile tamir edilmek, yenilenmek, monte edilmek ve benzeri bir işlem görmek üzere getirilen eşyanın ithalatı için açılacak akreditif ve verilecek teminat mektuplarıdır. (*)

Belgeli İşlemler

6- Aşağıda belirtilen, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar, Müsteşarlığa müracaat ederek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak zorundadırlar. Belge müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere istisna uygulanmaz. Ancak, bu süre içerisinde gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler taahhüde sayılır.

A) İhracat İşlemleri;
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ve bu belgenin geçerlilik süresi içerisinde, ihracat amaçlı olmak kaydıyla; yapılan ithalat ile yurt içinde hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemesi alımları ve bunlarla ilgili verilecek her türlü teminat mektupları ile diğer işlemlerdir.

B) İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler;

a) Yatırım Programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların;

1- Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapılacak hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,

2- Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satış ve teslimleri,

3- Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (a) bendinin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

b) 1- Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca onaylanan Savunma Sanayii Projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2- Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca Savunma Sanayii açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

c) İmalatçılar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

d) 1- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların satış ve teslimleri,

2- İmalatçıların, Müsteşarlıkça yayımlanan tebliğler eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yurt içindeki satış ve teslimleri,

3- Yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri söz konusu maddeleri yerli imalatçı firmaların yurt içinde üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerin ihalesini kazanan yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

f) Ambalaj malzemesi imalatçılarının, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla yapılan ambalaj malı ve malzeme satış ve teslimleri,

g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile 25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı “T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği” kapsamı dışında kalan tesislerin yapımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

h) İmalatçıların yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil)(*), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan, ihracatçıların ise aynı cinsten olmak üzere yıllık 500.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri (Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satış ve teslimler ile gıda maddeleri hariç),

i) İmalatçıların, Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri,

j) Kazanılan navlun bedellerinin serbest döviz olarak yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası taşımalar ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi taşımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri,

k) Turizm müesseseleri ile seyahat acentalarının yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,

l) Uluslararası ihaleye çıkarılan kamu projeleri ile yurt dışı müteahhitlik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,

m) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,

n) Yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapılan ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),

o) Yalnız petrol türevi üreticilerinin, devletlerarası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesinde yurt içinde faaliyet gösteren yabancı veya uluslararası kuruluşlara serbest döviz karşılığı akaryakıt satış ve teslimleri,

p) Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Müsteşarlık tarafından uygun görülecek yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetler,

r) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde Müsteşarlık tarafından uygun görülecek sektörlerde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetler,

s) Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması gayesiyle yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi,

t) Yerli firmalarca, yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle bilgi bankası oluşturulması ile bu bilgilerin yurt içinde ve dışında pazarlanması amacıyla bilgi iletişim ağı kurulması ve işletilmesi,

u) Yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,

v) Profesyonel Spor Kulüpleri ile bunların %51’den fazla iştiraki olan şirketlerin uluslararası spor müsabakalarına iştirak etmeleri nedeniyle sağladıkları hasılat ile yurt dışına sporcu transferlerinden elde ettikleri gelirlerdir.

Bu maddenin, 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine istinaden yayımlanan İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğlerde yer almayan hükümleri damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ

Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi

7- Firmaların, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Müsteşarlık, bu belgelerin incelenmesi sonucunda belgeyi düzenler veya talebi reddeder. Düzenlenen belgelerin bir nüshası ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine, bir nüshası ise firmaya gönderilir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.

Belge Süresi ve Ek Süreler
8- Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 18 (onsekiz) aydır. Ancak, yurt dışı ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayii projeleri (6 ncı maddenin birinci fıkrasının (B) bendinin (b/2) alt bendi dahil) ile yurt dışında mağaza açılması ve işletilmesine ilişkin belgelerin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

Süre başlangıcı, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi uzatılabilir.

Yurt dışı ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri ile savunma sanayii projelerine (6 ncı maddenin birinci fıkrasının (B) bendinin (b/2) alt bendi dahil) ilişkin belgelere ihale makamının, yurt dışında mağaza açılması ve işletilmesi projelerine ise Türk Eximbank’ın uygun görüşü alınarak belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir. Belge süresi bitiminden sonra yapılan süre uzatımları, belge bitim tarihinden itibaren hüküm ihtiva eder.

Ayrıca, gerekli bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu işin tasfiyesine yönelik hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge süresinin uzatılması kaydıyla, istisna uygulamasına devam edilir. Ancak, bu durum kredi vadesinin uzatılması anlamına gelmez. Nakdi kredilerde kredi süresi, bu süre ile paralel olarak uzatılmaz ve kredi tasfiye edilememiş ise süreyi aşan zaman diliminde istisna uygulanmaz.

Belgenin Revizesi

9- Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri, belge süresi içerisinde ilgili firmanın müracaatına istinaden Müsteşarlıkça revize edilebilir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması
10- Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kaydıyla, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında Katma Değer Vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

Belge ihracat taahhütleri kapatılırken, döviz karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin, Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır. Ayrıca, Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinde satış ve/veya teslimat belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELGELİ İHRACAT KREDİLERİNDE
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Süresi

11- Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi, Müsteşarlıkça düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı

12- Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesinden önce veya belge süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.

Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (günxkredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz. Döviz kredisinin döviz olarak kullandırılması halinde ise, kullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75’ini geçemez. Bu durumda, ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

Belge konusu faaliyetle ilgili olarak düzenlenen garanti ve teminat mektupları, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük idarelerine hitaben düzenlenen teminat mektupları, ithalat akreditifinin açılması sırasında düzenlenen genel kredi sözleşmeleri ile yurt içinden mal alımına ilişkin teminat ve garantiler, belge kapsamında kullanılan kredilerin teminatı için düzenlenen garanti ve teminat mektupları ile Kambiyo Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler; teminat hükmünde olduğundan, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

Ancak, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye üçüncü ülkeden mal sevkiyatına ilişkin açılan akreditifler ile gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına getirilecek mallara ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü aşılamaz.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması
13- Vergi resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhütleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılır. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde (aynı holding veya grup bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.

Bu çerçevede, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;

a) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin,

b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ithalatın finansmanında kullanılan kredilerde ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince Dahilde İşleme İzin Belgesinin,

ihracat taahhüdünün kapatıldığını gösteren taahhüt kapatma bildirim yazılarına istinaden, krediyi kullandıran kuruluş tarafından sonuçlandırılır.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullanılan kredinin belge ihracat taahhüdünden az kullanılmış olması halinde, kullanılan krediye tekabül eden tutarın gerçekleştirilmesi yanında, kredi işlemleri dışında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmış ise, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın asgari %10’u tutarında taahhüdün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi dışındaki işlemler için yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnaları toplamından az olamaz. Kredi kullanılmaması durumunda ise, yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnası toplamının altında kalmamak kaydıyla belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün %10’unun gerçekleştirilmesi gerekir.

Belgeli ihracatta uygulanan istisnalar; her işlem için sıra numarası, tarihi, kredi miktarı (döviz olarak kullanılan döviz kredilerinde düşüm 1/3 fazlası ile yapılır) ve bakiye kısım belirtilerek Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine kaydedilir ve uygulanan vergi, resim ve harç istisnaları, istisnayı uygulayan kurum ve kuruluşlarca ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNDE
VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Süresi ve Ek Süreler

14- Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 18 (onsekiz) aydır. Ancak, gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 (yirmidört) aydır. Ayrıca; ilgili firma tarafından, taahhüt edilen ihracatın %50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6(altı) ay uzatılır.

Sevk sonrası ihracat kredilerinde ise süre, ihracat bedelinin yurda getirilmesi süresini aşamaz.

Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı

15- Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin 14 ve 17 nci maddelerde belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Bu sürelerin aşılması durumunda, aşılan süre içerisinde tahakkuk eden vergi, resim ve harçlara istisna uygulanmaz.

Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak krediyi kullandıran kuruluş tarafından uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya orijinal kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin birinci fıkrada belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde ise, bu süreler içinde yapılan işlemler istisnadan yararlandırılır ve gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılır. Belgesiz ihracat kredileri ile ilgili olarak alınan gayri nakdi krediler herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması
16- Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen usuller çerçevesinde, ihracatın gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden krediyi kullandıran kuruluş tarafından kapatılır. İmalatçı ihracatçılar, taahhüt ettikleri ihracatı bizzat yapabilecekleri gibi Müsteşarlıktan izin almadan başka bir ihracatçı aracılığıyla yapabilirler. Ancak, imalatçı olmayan ihracatçıların kullandıkları kredilerin taahhütleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat hariç olmak üzere, aracı ihracatçılar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılamaz. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından kullanılan kredilerin taahhütleri ise şirket ortağı olan imalatçı ihracatçılar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz kredisi kullandırılmış olması halinde; üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve sayısı kayıtlı olan gümrük beyannamesi konusu ihracatın, ithalat bedelinin transferinde kullanılan kredinin 1/3 fazlasına faiz ve komisyonlar ile varsa diğer masrafların ilavesiyle bulunacak tutarına tekabül eden kısmı, belgesiz ihracat kredisinin ihracat taahhüdüne sayılmaz.

Kredi kuruluşları tarafından, kullandıracakları kredilere ilişkin ihracat taahhüdü hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

ALTINCI BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Mücbir Sebep ve Fevkalade Hal Durumları

17- Aşağıda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarının Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ve belgesiz ihracat kredilerinin geçerlilik süresi içinde vukuu halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren 8 ve 14 üncü maddede belirtilen sürelere ilave olarak ek süre verilebilir;

a) Ekonomik kriz veya durgunluk (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın görüşü alınmak suretiyle),

b) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga v.b. tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması (Firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

d) Grev ve lokavt (İl Çalışma Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),

e) Devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali,

f) Yükümlü firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (Mahkeme Kararı).

Birinci fıkranın (a) ve (e) bentlerindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Müsteşarlıkça belirlenir. Diğer bentlerdeki mücbir sebep ve fevkalade haller ise, yukarıda belirtilen kamu kurumlarından alınacak bilgi ve belgelerle tevsik edilir. İlgili firmaların bu haktan yararlanabilmeleri için; belgeli ihracatta, en geç belge süresinin sonuna kadar Müsteşarlığa, belgesiz ihracatta ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1(bir) aya kadar krediyi kullandıran kuruluşa müracaat etmeleri gerekir. Belirtilen süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.

Kredi kuruluşlarınca krediye ilişkin ihracat taahhüdü süresi, mücbir sebep haline ilişkin ilgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen süre kadar ve fakat 1 (bir) yılı geçmemek üzere uzatılabilir. İlgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen sürenin 1 (bir) yılı aşması durumunda ise, krediyi kullandıran kuruluş tarafından Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden işlem yapılır.

Birinci fıkrada sayılan mücbir sebep ve fevkalade hal durumları yalnız süre uzatımlarında dikkate alınır, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

Belgeli ve belgesiz ihracatlarda, mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarına istinaden süre uzatılması durumunda, bu ek süreler içinde yapılan işlemler taahhüde sayılır ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin İptali
18- Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine Müsteşarlıkça iptal edilir.

Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgeleri hükümlerine uyulmadığının, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Müsteşarlıkça iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Ayrıca, Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sürede ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine müracaat edilmemesi halinde, bu hususun anılan Banka tarafından Müsteşarlığa bildirilmesini müteakip, belge Müsteşarlıkça iptal edilir.

İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19 uncu madde hükmü çerçevesinde tahsili için iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesi ile vergi dairesine bildirilir.

Müeyyide

19- Bu Tebliğe istinaden uygulanan istisnaların gerçekleştirilmeyen ihracat taahhüdüne tekabül eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında uygulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması durumunda, bu belge kapsamı ihracat, ihracat sayılan satış ve teslim veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına 1 (bir) yıl süreyle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi düzenlenmez.

Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Denetim

20- Müsteşarlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile kredi kuruluşlarından bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel finans kurumları, faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından bu Tebliğ hükümleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgelerinde yer alan esaslar dahilinde yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yetki

21- Müsteşarlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Ayrıca, bu Tebliğ ile ilgili olarak Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca kredi kuruluşlarına gönderilen genelgeler tebliğ kapsamında değerlendirilir.

Uygulama

22- Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre kullanılan belgesiz ihracat kredileri ile düzenlenen İhracatı Teşvik Belgeleri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kendi mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler ile belgesiz ihracat kredilerine bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanabilir.

Geçici Madde 1- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 30/6/2000 tarihine kadar yapılan ihracat; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan ve henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış kredi taahhütlerine sayılır. Kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

Geçici Madde 2- 1/1/2000 tarihinden önce ihracatın finansmanı amacıyla kredi kullanmış olan imalatçı ihracatçı firmaların üretim tesislerinin başka bir firmaya kiralanmış veya devredilmiş olması durumunda, imalatçı ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütlerinin üretim tesisini devralmış veya kiralamış olan firma tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılmasına Müsteşarlıkça izin verilebilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

23- 17/7/1995 tarihli ve 22346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7 sayılı İhracatı Teşvik Tebliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

24- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

25- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

EK-1
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ALMAK İÇİN
GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (imza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)
2- Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu (ek-2)
3- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren liste (banka tasdikli)
4- Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter tasdikli örneği), bu Tebliğin 6/B-v maddesinde geçen Profesyonel Spor Kulüpleri için ilgili Kulübün kamu yararına çalışan dernek olduğunu tevsik eden belge
5- İmza Sirküleri (noter tasdikli)
6- Son yıla ait Bilanço ve Kar-Zarar Cetveli (vergi dairesince tasdikli, 6/B-v maddesinde geçen Profesyonel Spor Kulüpleri için Genel Kurul tarafından onaylanmış örneği) *
7- İhracat Taahhütnamesi (imza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış) (ek-3)
8- Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme Belgesi, C 2 Karnesi, Seyahat Acentası Belgesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örneği v.b.)
9- Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (ihalenin uluslararası olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurumdan alınan yazı)
(*) Yeni kurulan firmalar için Bilanço ve Kar-Zarar Cetveli yerine noter tasdikli Vergi Levhası tevsik edilecektir.
NOT :
Projenin özelliğine göre gerekli görülmesi halinde yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir. Ancak, firmanın önceki dosyasında bulunan bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

EK-2
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI PROJE FORMU

I. İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER

İHRACATÇI FİRMANIN
– Adı Unvanı :
– Adresi :
– Vergi Dairesi Adı ve Hesap No :

II. YAPILACAK FAALİYETİN

Adı ve Özelliği Ülkesi Değeri
(müteahhitlik, turizm, navlun, v.b.) Menşe Ülke ABD $

Toplam

YETKİLİ İMZA VE KAŞE

EK-3
İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………… tarih ve …………… sayılı müracaatımıza istinaden firmamız adına düzenlenecek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinde taahhüt ettiğimiz hizmet ve faaliyetleri, belgede belirtilen şartlara uygun olarak İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ hükümlerine göre yerine getireceğimizi, firmamıza sağlanan istisna ve muafiyetleri amacına uygun olarak kullanacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.
Yukarıda yazılı taahhüdümüzün aksine hareket ettiğimiz takdirde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında yararlanılan her türlü istisna ve muafiyeti hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek kalmaksızın 213 sayılı Vergi Usul Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmza ve Kaşe

Resmi Gazete Tarihi: 27/12/1998

Resmi Gazete Sayısı: 23566

(Maliye Bakanlığı’nca 9/8/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan değişiklikler; 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Tebliğ’in ilgili maddelerine işlenmiştir.)

4 SERİ NO.LU

İHRACAT VE YATIRIMLARDA

DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğde, 3.12.1988 tarih ve 3505(1) sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esasları belirtilmiştir.

1. KANUN HÜKMÜ

3505 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinde aşağıdaki hüküm bulunmaktadır.

“a) İhracat,

b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faaliyetlerle, bu belge kapsamındaki ithalat,

c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,

İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 31/12/2003(2) tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.

Kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergileri ve harçlar, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından birlikte tespit edilir.”

2. TEBLİĞ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

3505 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen ve 01/01/1989 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 2 nci maddesi ile ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili işlem ve kağıtlar yönünden, damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir. Bununla birlikte istisna uygulamasında uyulacak esaslarla, istisna uygulamak için aranan şartların ihlali durumunda yapılacak işlemler de madde metninde düzenlenmiştir.

Ayrıca, maddenin son fıkrası ile ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili mevzuat çalışmalarını yürüten Müsteşarlıkların bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye Bakanı’na hangi hizmet ve faaliyetlerin “Döviz Kazandırıcı Faaliyet” olduğununun yanısıra, bu madde hükmünün uygulamasına ilişkin usul ve esasların tespiti yetkisi de tanınmıştır.

Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esaslarını belirlemek üzere 04/03/1989 gün ve 20098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Tebliğ, 03/07/1993 gün ve 21626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Tebliğ ile uygulamadan kaldırılmıştır.

Ancak, gerek mevzuatta ve gerekse uygulamada meydana gelen değişiklikler nedeniyle konunun yeni bir tebliğ çerçevesinde düzenlenmesi zorunluluğu doğmuştur.

Bu değişiklikler kapsamında; belgeli ihracatta düzenlenen ihracatı teşvik belgesi uygulamasına son verilerek “Dahilde İşleme İzin Belgesi” ile “Geçici Kabul İzin Belgesi” uygulamasına geçilmiştir. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili ihracatı teşvik belgesi uygulamasına son verilerek “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi” veya bazı hallerde bu belge yerine geçmek üzere “Dahilde İşleme İzin Belgesi” uygulamasına başlanmıştır.

Döviz kazandırıcı faaliyetler arasında bulunan “Yap-İşlet Devret” modeline göre yapılan yatırımlarla ilgili olarak 3996 sayılı Kanunda muafiyet hükümleri bulunduğundan bu model çerçevesinde yapılan yatırımlara damga vergisi ve harç istisnası uygulaması 3505 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin uygulaması ile ilgili Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır. Ancak, “yap-işlet” modeline göre yapılan yatırımlarla ilgili istisnalar Tebliğ kapsamına alınmıştır.

Diğer taraftan, ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili olarak kullandırılan kredilerin nevi ve vasıfları bu Tebliğde ayrıca tanımlanmıştır.

Buna göre; ihracat döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili olarak aşağıda nevi ve vasıfları belirtilen ve sadece yatırım kredileri için asgari bir yıl ve daha uzun vadeli olması şartı aranan krediler (kredinin kullanımında ortalama vade de dikkate alınmak koşuluyla) istisnadan yararlanacaktır.

1- Orta ve uzun vadeli nakdi kredi: Bu kredi türü yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından sağlanan asgari bir yıl ve daha uzun vadeli kredileri kapsar.

2- Orta ve uzun vadeli gayri nakdi kredi: Bu kredi türü Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin ettikleri veya Türkiye’deki bankalar tarafından verilen en az bir yıl süreli garanti, karşı garanti, teminat ve kefaletleri kapsar.

3- Ayni kredi: yatırım teşvik belgesi eki, ithal ve yerli makine teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatın yurt içi ve yurt dışından bir yıl ve daha uzun vadeli alımını ifade edecektir.

4- Altın kredisi: Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan kredileri kapsar.

Bu hususlar dikkate alınarak, 3505 sayılı kanunun Geçici 2 nci maddesinin son fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler ve yatırımlarla ilgili işlemler sebebiyle doğan damga vergisi ve harç istisnasının kapsamı ile uygulama usul ve esasları yeniden belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.

3. İHRACATLA İLGİLİ İSTİSNANIN KAPSAMI

3.1. FİİLİ MAL İHRACATINDA

3.1.1. Kredi kuruluşlarınca ihracatın finansmanı gayesiyle kullandırılacak nakdi veya gayri nakdi krediler (Prefinansman, döviz ve gayri kabili rücu ihracat akreditiflerinin dahili devri suretiyle imalatçılara kullandırılan ihracat kredileri, Türk Eximbank kredileri ile T.C. Merkez Bankası tarafından Türk Eximbank’a ihracatla ilgili açılan senet reeskont kredileri ve Türk Eximbank’ın sadece ihracatta kullanılmak kaydıyla yaptığı fon temini işlemleri, bu Banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredilerine ilişkin sözleşmeler dahil), firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi ve bu krediler ile ilgili olarak verilecek teminatlar,

Söz konusu istisna, ihracata ilişkin olarak kullandırılacak kredinin geri ödenmesine kadar geçecek süre içerisinde baliğ olduğu miktarın tamamına uygulanacaktır.

(Kredilerle ilgili damga vergisi ve harç istisnasının tatbik edilebilmesi için, kredi mukavelesi ve teminata ilişkin belgelerin muhtevasından, münhasıran ihracatın finansmanı kredisi ile ilgili olduğunun anlaşılması şarttır.)

3.1.2. İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (katma değer vergisi iadesi ile bu iadenin mükellefin veya mükellefe ihraç edilen malı teslim edenlerin vergi borcuna mahsubu dahil)

3.1.3. İhracatçı lehine tesis olunan akreditifin, ihracatçıya mal teslim eden imalatçıya temliki ile ihracattan doğan alacakların factoring şirketlerine ve Türk Eximbank’a devri,

3.1.4. Yapılacak ihracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar ve bu konuda alınacak teminatlar,

3.1.5. Transit ticarete konu malın ithalat ve ihracatı (açılan akreditifler dahil)

3.1.6. Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,

3.1.7. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj maddeleri ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde dahilde işleme iznine bağlanmak kaydıyla, değeri 10.000 ABD Dolarını aşmayan yardımcı maddeler ile tamir edilmek, yenilenmek, monte edilmek ve benzeri bir işlem görmek üzere getirilen eşyanın ithalatı

ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.

3.2. BELGELİ İHRACATTA

3.2.1. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile Geçici Kabul İzin Belgesi kapsamında ve bu belgelerin geçerlilik süresi içerisinde, ihracat amaçlı olmak kaydıyla; yapılan ithalat ile yurt içinde hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemesi alımları,

3.2.2. Belge almak maksadıyla ihracat proje formu ekinde verilecek taahhütnameler,

ve bunlarla ilgili işlemler de yukarıda yer alan açıklamaklar doğrultusunda söz konusu istisnadan yararlandırılacaklardır.

4. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ İSTİSNANIN KAPSAMI

4.1. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER

4.1.1. Yatırım programında yer alan Kamu yatırımlarından (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

4.1.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapılacak hizmet ve faaliyetler,

4.1.1.2. Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kulanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların satış ve teslimleri,

4.1.1.3. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (4.1.1.2) bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

4.1.2. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların satış ve teslimleri,

4.1.3. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Savunma Sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına satış ve teslimleri,

4.1.4. İmalatçılar tarafından Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarına yapılan satış ve teslimler, (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç)

4.1.5. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üretecek Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların satış ve teslimleri,

4.1.6. İmalatçıların, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan tebliğler eki yatırım malları listesinde yer alan malları üreterek yurt içindeki firmalara satış ve teslimleri,

4.1.7. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar esasları çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri söz konusu maddeleri yerli imalatçı firmaların yurt içinde üreterek satış ve teslimleri,

4.1.8. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamul alımları ihalesini kazanan yerli imalatçı firmaların satış ve teslimleri,

4.1.9. Ambalaj malzemesi imalatçılarının, belge süresi içinde teslim edilmek ve ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak 6 ay içerisinde ihraç edilmek şartıyla yapılan ambalaj malı ve malzeme satış ve teslimleri,

4.1.10. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile 25.1.1988 tarih, 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usulleri Hakkındaki 2 Sayılı Tebliğ kapsamı dışında kalan tesislerin yapımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

4.1.11. İmalatçıların yabancı uyruklara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan, ihracatçıların ise aynı cins malda yıllık 500.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında yapılan satış ve teslimler ile gıda maddeleri hariç)

4.1.12. Yap-İşlet modeli çerçevesinde Müsteşarlık tarafından uygun görülecek sektörlerde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetler,

4.1.13. Kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası taşımalar ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi taşımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri,

4.1.14. Turizm müesseseleri ile seyahat acentalarının yurt içinde ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,

4.1.15. Uluslararası ihaleye çıkartılan kamu projeleri ile yurt dışı müteahhitlik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,

4.1.16. Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım onarım hizmetiyle yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakım, onarım ve bunlara yapılan mal ve hizmet (yakıt ve madeni yağlar hariç) satışları,

4.1.17. Yabancı uyruklulara, turistlere yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapılan ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (Duty-free shop mağazalarında yapılan satışlar dahil)

4.1.18. Yalnız petrol türevi üreticilerinin Devletlerarası ikli veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesinde yurt içinde faaliyet gösteren yabancı veya uluslararası kuruluşlara serbest döviz karşılığı akaryakıt satış ve teslimleri,

4.1.19. Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması gayesiyle yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi,

4.1.20. İmalatçıların, Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara yapacakları kütük, blum satış ve teslimleri,

4.1.21. Yerli firmalarca, yabancı ülkelerde ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak suretiyle bilgi bankası oluşturulması ve bu bilgilerin yurt içinde ve dışında pazarlanması amacıyla bilgi iletişim ağı kurulması ve işletilmesi,

4.1.22. Yabancı uyruklulara, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri.

4.2. UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

4.2.1. Döviz kazandırıcı faaliyetler için uygulanacak damga vergisi ve harç istisnası, ilgili kuruluşlarca, bu konuda düzenlenmiş bulunan “Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi” veya özel durumlarda bu belgenin yerine geçmek üzere düzenlenen “Dahilde İşleme İzin Belgesi”nin ibrazı üzerine, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re’sen uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

4.2.2. İstisna uygulaması belgede yer alan değer ve esaslar dikkate alınarak yürütülecektir.

4.2.3. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belge kapsamında üstlenilen taahhüt ile ilgili olarak, kredi kuruluşlarınca belge kapsamındaki taahhüt tutarına kadar kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler ile münhasıran bu kredilerle ilgili olarak verilen teminatın tamamı, damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktırr.

Belgede kayıtlı döviz taahhüt tutarını aşan kredi miktarı ve buna ilişkin teminatlarla ilgili muamelelerden gerekli damga vergisi ve harç tahsil edilecektir.

Kredilerle ilgili istisna, kredinin alınmasından, kredinin ilk alındığı esnada tespit olunan vadede veya ihracatı teşvik mevzuatında belirtilen sürede tasfiyesine kadar geçen süre içerisinde yapılan işlem ve kağıtlara tatbik edilecektir.

4.2.4. Yurtiçi uluslararası ihale konusu işlerle, yabancı para ile finanse edilen kamu yatırımlarında işin proje safhasından başlayarak ihale makamına teslimine kadar geçecek süre içerisinde, ihale makamı ile müteahhit arasında yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlara, damga vergisi ve harç istisnası uygulaması, bu işlemler ve kağıtların söz konusu işlerle ilgili olduğunun tevsiki ile mümkündür.

4.2.5. Yurt dışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde, işin proje safhası da dahil olmak üzere yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlar, damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılacaklardır.

4.2.6. Yukarıdaki (4.2.4) ve (4.2.5) fıkralarında yer alan hususlarda, ihalelere iştirak etmek için düzenlenen geçici teminat mektupları, ihale kararları ve kati teminat mektuplerı ile bunlara ilişkin işlemlere, bu işlerle ilgili olduğunun tevsiki kaydıyla belge aranmaksızın re’sen istisna tatbik edilecektir.

İhalelerin kazanılmamış olması halinde, münhasıran geçici teminat mektupları ve bunlara ilişkin işlemler için sağlanan istisnalar geri alınmayacaktır.

Sözü edilen işlerle ilgili sözleşme safhası da dahil olmak üzere, takip eden safhalarda düzenlenen diğer kağıtlar ve yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnasının tatbiki için, bu konuda düzenlenmiş bulunan teşvik belgelerinin ibrazı şarttır.

4.2.7. Yap-İşlet modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projeleri ile ilgili olarak, yatırımcı ve bu yatırımın yapılmasını öngören idare arasında, işin proje safhası da dahil olmak üzere yatırımın başlamasından bitimine kadar geçecek süre içerisinde yapılacak işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenecek kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.

4.2.8. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının, belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin, belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşaron, malzeme müteahhidi v.b.) yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla; belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.

4.2.9. Tebliğin (4.1.) bölümünde “Döviz Kazandırıcı Faaliyet” olarak sayılan teslimlere konu imalatta kullanılmak üzere belgede öngörülmüş olmak kaydıyla yurt dışından getirilecek hammadde, yarımamul ve mamullerin ithalatı ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar istisna kapsamındadır.

4.2.10. Belge kapsamındaki yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, işin yürütüldüğü yabancı ülkeye, diğer bir yabancı ülkeden Türkiye’deki bankalar aracılığıyla açtırılacak akreditifler üzerinden yapılacak mal, malzeme ve teçhizat ithali ile ilgili işlem ve kağıtlara harç ve damga vergisi istisnası tatbik edilecektir.

5.YATIRIMLARLA İLGİLİ İSTİSNANIN KAPSAMI

Tebliğin 1 No.lu bölümünde de yer aldığı üzere, 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (c) fıkrası, ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik Belgesine veya izin ve teşvik Belgesine bağlanmış bulunan yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla;

– Belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımlarını,

– Orta veya uzun vadeli yatırım kredisi kullanımını,

– Gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya

tescil işlemlerini,

damga vergisi ve harçtan istisna etmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlardaki istisnaların uygulanmasında, işlem anında yatırımcılar adına düzenlenmiş bulunan ve ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünü ihtiva eden “Yatırım Teşvik Belgesinin” veya “İzin ve Teşvik Belgesinin” ibrazı şarttır.

Belge ibraz edilmekle birlikte, belgede ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün bulunmaması halinde, yatırımla ilgili hiçbir işleme damga vergisi ve harç istisnası uygulanmayacaktır.

İhracata dönük teşvik belgeli yatırım yapılması maksadıyla dahi olsa, arsa ve arazi iktisaplarına damga vergisi ve harç istisnası uygulanmayacaktır.

İhracata dönük olmak üzere gerçekleştirilen teşvik belgeli yatırımların inşaatının bitimini takiben, tapuda yapılacak tescil işlemleri harca tabi tutulacaktır.

Yatırımlarla ilgili istisnalar; yatırım teşvik belgelerinde yer alan esas ve değerler de dikkate alınarak, şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ve bunlara ilişkin teminatlar ile gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak, konulmasında, aşağıdaki esaslar çerçevesinde tatbik edilecektir.

5.1. ŞİRKET KURULUŞU VE SERMAYE ARTIRIMI

5.1.1. Yatırım Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesine bağlanan ihracata dönük yatırım yapmak maksadıyla yine belge kapsamında yer alan şirket kuruluşu veya sermaye artırımı işlemlerinin; yatırım teşvik belgesinde öngörülen;

– Sermaye tutarına,

– Süre şartına,

bağlı kalınarak gerçekleştirilmesi halinde bu işlemlere damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.

Sözü edilen sermaye miktarı ve süre şartından her hangi birinin bulunmaması halinde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması yönünden aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır.

5.1.2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümlerinin uygulaması doğrultusunda, yatırımcının teşvik belgesinin, yatırımın finansmanı bölümü öz kaynaklar kısmındaki yatırım miktarı kadar yapılacak yatırımlar, yatırım süresi sonuna kadar mevcut sermayeye ilaveten artırılması gerekli sermaye tutarını ifade etmektedir. Bu suretle yatırımcıya, mevcut sermayesinin üzerine, belgede kayıtlı bulunan ve öz kaynaktan karşılanacak yatırım miktarı kadar sermaye artırımı yapma olanağı getirilmiştir.

Bu bakımdan belgenin özel şartlar bölümünde sermaye artırımı yönünden başkaca herhangi bir belirleme yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır.

Özkaynak olarak kabul edilecek kıymetler, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar ve bu Kararların uygulanmasına ilişkin Tebliğlere göre belirlenecektir. Sermaye artırımlarında da, önceden olduğu gibi, şirket bünyesinde oluşan fonlar (dağıtılmayan kurum kazançları hariç) özkaynak olarak kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Şirket kuruluşu veya sermaye artırımının teşvik belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilmesi, kuruluş veya sermaye artırımına ilişkin ticaret sicili ve gazetesinde yapılacak tescil ve ilan işlemlerinin, her ikisinin de teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihten yatırım süresinin sona erdiği tarihe kadar tamamlanmış olmasını ifade etmektedir.

5.1.4. Sermaye artırımının, teşvik belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar ve muhtelif zamanlarda kısım kısım yapılarak, belgede öngörülen özkaynaktan sağlanacak yatırım tutarı kadar gerçekleştirilmesi halinde kısmi artırımlar da istisnadan yararlanacaktır.

5.1.5. Sermaye artırımının, teşvik belgesinde öngörülen özkaynaktan sağlanacak yatırımın altında gerçekleştirilmesi halinde bu işlemlere hiçbir surette damga vergisi ve harç istisnası uygulaması mümkün olmadığından, daha önceki kısmi, artırımlar da dahil olmak üzere sermaye artırımlarına ilişkin olup tahsil olunmayan damga vergisi ve harç tutarları Tebliğin 7.2. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde tahsil olunacaktır.

5.1.6. Sermaye artırımının, teşvik belgesinde öngörülen öz kaynaktan yapılacak yatırım miktarı üzerinden gerçekleştirilmesine karşılık, tescil ve ilanın her ikisinin veya herhangi birinin belgenin geçerlilik süresinden sonra yapılması halinde, ne suretle olursa olsun bu işlemlere damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

5.1.7. Şirket kuruluşu veya sermaye artırımına ilişkin (tescil ve ilan) işlemlerin, teşvik belgesinin geçerlilik süresi içinde gerçekleştirilmesine karşılık öngörülen özkaynaktan sağlanacak yatırım tutarının aşılması halinde, fazladan konulan sermaye tutarına ilişkin işlemler, damga vergisi ve harca tabi tutulacaktır.

5.1.8. Yatırım teşvik belgesi sahibi KOBİ’lerin sermaye artırımı işlemlerine de aynı prensipler çerçevesinde istisna tatbik edilecektir.

5.2. ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIM KREDİSİ İŞLEMLERİ VE BUNLARLA İLGİLİ TEMİNATLAR

Yatırım teşvik belgesinin yatırımın finansmanı tablosunda öngörülen nev’i ve miktarla sınırlı olmak üzere kredi kuruluşlarınca kullandırılan orta ve uzun vadeli nakdi krediler ile bir yıl ve daha uzun vadeli gayrinakdi veya ayni yatırım kredilerine aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.

5.2.1. İhracat veya döviz kazandırma taahhüdü bulunan teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarda kullanılacak orta ve uzun vadeli nakdi, gayrinakdi veya ayni kredilerle ilgili sözleşmeler, teşvik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması halinde, istisnadan yararlandırılacaktır.

5.2.2. Damga vergisi ve harç istisnası münhasıran kredilerin alınması ve geri ödenmesine ilişkin işlemlere tatbik edilecektir.

Bu kredilerin kullanılması suretiyle mal ve hizmet alımı ve bunlarla ilgili işlemlerin gerektirdiği sözleşme ve teminat ile akreditif işlemlerine istisna tatbik edilmeyecektir.

5.2.3. İstisna, teşvik belgesinde yer alan kredi için verilecek teminat veya ipoteğin tamamına tatbik edilecektir.

İstisna uygulamasında, kredi mukavelenamesi ve teminata dair belgelerin muhtevasından, münhasıran belge kapsamındaki ihracata dönük yatırım kredisi ile ilgili olduğunun anlaşılması icabeder.

Dolayısıyla, bankalaca uygulamada tip sözleşme olarak tanzim edilen genel kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili ipotek, rehin veya benzeri teminatlar hakkında düzenlenen kağıtlar üzerinde ihracata dönük ve belgeye bağlı yatırımlarda kullanılmak amacıyla temin olunan krediye ilişkin olduğunun şerh edilerek tasdik olunması kaydıyla, bu kağıt ve işlemlere damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.

5.2.4. Yatırım maliyetinin çeşitli sebeplerle artması halinde revize edilen teşvik belgesinde belirlenen kredi tutarını geçmemek üzere yurt içinden veya dışından temin edilen krediler ve bu kredile nedeniyle verilen teminatın tamamı ile ilgili işlemler istisna kapsamındadır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile Yatırımları Teşvik Fonu Kaynaklı kredilerde Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen miktarın üzerindeki tutarlar için istisna uygulanmayacaktır.

5.2.5. Damga vergisi ve harç istisnası tatbiki suretiyle temin edilen dış kredilerle döviz kredilerinde, kur değişiklikleri sebebiyle doğan miktar artışları ve bunlarla ilgili olarak verilen ilave teminatlar da istisnadan yararlanacaktır.

5.2.6. Yatırımlarda kullanılan iç kredilerle ilgili olarak verilen teminatlara ilaveten bilahare verilecek ek teminatlar da istisnadan yararlanacaktır.

5.2.7. Teşvik belgesine bağlı yatırımlarda kullanılacak işletme kredileri istisna kapsamı dışındadır.

5.2.8. KOBİ’lere, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullandırılan yatırım kredileri ile ilgili işlemler de yukarıdaki prensipler çerçevesinde istisnalardan istifade ettirileceklerdir.

5.3. GAYRİMENKULLERİN VE İRTİFAK HAKLARININ AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASI

İhracata dönük teşvik belgeli yatırım yapmakta olan bir şirkete mevcut ortakların veya yeni ortak giren üçüncü şahısların, gayrimenkullerini veya irtifak haklarını ayni sermaye olarak koymaları durumunda, bu konudaki tapu tescil işlemi ile konulan bu ayni sermayeden doğan sermaye artırımı işlemine damga vergisi ve harç istisnası uygulanabilmesi için;

– İşlem sırasında şirkete ait yatırım teşvik belgesinin veya izin ve teşvik belgesinin ibrazı,

– Belgede ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün yer alması,

– Ayni sermaye olarak konulan gayrimenkul veya irtifak hakkının değerinin, teşvik belgesinin öz kaynaklar bölümünde yer alan yatırım miktarını aşmaması, (aşan kısma istisna uygulanmaz)

– Ayni sermaye konularak gerçekleştirilen kuruluş ve sermaye artırımının, belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi,

gerekir.

İşlem anında belge ibraz edilmemesi veya belgede ihracat taahhüdünün bulunmaması ve işlemlerin belgede öngörülen sürede yerine getirilmemesi durumunda sözü edilen işlemler damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılmayacaktır.

6. SORUMLULUK

6.1. DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASINA KONU İŞLEM YAPAN KURULUŞLARIN SORUMLULUĞU

6.1.1. Yukarıdaki bölümlerde belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnasını uygulamak suretiyle işlem yapan (banka, noter, tapu, gümrük, ihaleyi yapan kurum veya kuruluş vb.) kuruluşlar, evvelki bölümde beliritlen esas ve usuller çerçevesinde herhangi bir makam veya merciden muafiyete dair yazı talep etmeksizin damga vergisi ve harç istisnasını re’sen tatbik edeceklerdir.

Ancak, bu Tebliğdeki açıklamalara rağmen istisna kapsamında bulunup bulunmadığı hususunda tereddüte düşülen konularda defterdarlıklardan görüş alınması mümkün bulunmaktadır.

6.1.2. Damga vergisi ve harç istisnasını uygulayarak işlem yapan kuruluşlar (banka, gümrük, noter, tapu, ihaleyi yapan kurum veya kuruluş vb.) işlemin yapıldığı tarihi takibeden 30 gün içinde istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, bu Tebliğe ekli örneğe uygun bir yazı ile adına işlem yapılan ihracatçı, yatırımcı veya yüklenici kuruluşların gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bildireceklerdir.

6.1.3. Her kredi kuruluşu; belgeye bağlı döviz kazandırıcı faaliyet veya yatırım için kullandırmış olduğu kredi tutarını belge ekindeki Döviz ve Kredi Kullanma Formuna kaydedecektir.

Bu suretle, kredi sağlayan kuruluşlar, belge kapsamında daha önce kredi kullanılıp kullanılmadığını, kullanılmış ise belgede öngörülen kredi limitlerinin aşılıp aşılmadığını, Döviz ve Kredi Kullanma Formundan kontrol ederek, varsa öngörülen limitleri aşan kredi tutarına istisna uygulamayacaklardır. Krediye ilişkin mukavele ve teminat işlemlerinin noter, tapu ve benzeri kurumlarda yaptırılması sırasında da kredi sağlayan kuruluşlar, ilgili kurumları bu çerçevede ikaz edeceklerce fazladan kullandırılan kredi ile ilgili damga vergisi ve harç tutarlarının usulune uygun surette tahsilini temin edeceklerdir.

Ayrıca, bu bölümde belirlenen usuller çerçevesinde damga vergisi ve harca konu işlemi istisna uygulamak suretiyle yapan kuruluşlarca yapılacak bildirime, teşvik belgesi ile Döviz ve Kredi Kullanma Formunun bir örneği de eklenecektir.

6.1.4. 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yer alan ve bu Tebliğde mahiyetleri belirtilen konularda (döviz kazandırıcı faaliyetler gibi) iş yaptıran kamu kurum ve kuruluşları yaptıracakları bu işlere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarla (ihale kararı, sözleşme, avans ve istihkak ödemelerine ait makbuzlar vb.) ilgili olup istisna uygulaması, sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergilerini, vergiye konu kağıdın düzenlenmesini takip eden 30 gün içinde ekli örneğe uygun bir yazı ile ilgili vergi dairesine bildireceklerdir.

6.1.5. Banka, gümrük, noter ve tapu idaresine gidilmeksizin ilgili kişi ve kuruluşlar arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin olup istisna hükmü gereğince ödenmeyen damga vergisi tutarları, kağıdın düzenlenmesini takip eden 30 gün içinde işlem taraflarınca aynı esaslar dahilinde ilgili vergi dairesine bildirecektir.

6.2. TEŞVİK ŞARTLARINI TAKİP VE İZLEMEKLE GÖREVLİ BANKALARIN SORUMLULUĞU

Teşvik mevzuatı hükümlerine göre teşvik şartlarına uyulup uyulmadığını takip ve izlemekle görevli bankalar, (T.C. Merkez Bankası dahil) taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edilmesi halinde, durumu, tespit tarihini takip eden 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

Yapılacak bildirimde, taahhüt edilen ihracatın hangi oranda gerçekleştirilmediğinin ayrıntılı olarak bildirilmesi gereklidir.

6.3. HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarınca;

6.3.1. Bu Tebliğ kapsamında istisnadan faydalanan ihracat, döviz kazandırıcı faaliyetler veya yatırımlarla ilgili olarak düzenlenmiş bulunan ve teşvik şartlarının ihlal edilmesi sebebiyle iptal edilen veya vergi, resim, harç istisnası kaldırılan vergi, resim ve harç istisnası veya yatırım teşvik belgeleri,

6.3.2. Yatırım teşvik belgesine ihracat taahhüdünü ve vergi, resim, harç istisnasını kaydettirip sonradan ihracat taahhüdü ile vergi, resim, harç istisnasını kaldırtan yatırımcılara ait teşvik belgeleri, ile ilgili iptal veya değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde durum ilgili vergi dairesine bildirilecektir.

6.3.3. Yatırım teşvik veya izin ve teşvik belgelerinde öngörülen ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde tespit edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde durum, ilgili vergi dairesine bildirilecektir. Yapılacak bildirimde taahhüdün hangi oranda gerçekleştirilmediğine de yer verilecektir.

6.3.4. Herhangi bir surette ihracattan men edilen kuruluşlardan, buna yol açan ihracatla ilgili işlemler sebebiyle alınmayan harç ve damga vergilerinin tahsilini temin maksadıyla, durum, ihracattan men edilmeyi takibeden 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda vergi dairesine yapılacak bildirimlerde ayrıca, ilgilinin adı, soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, ikametgahı veya kanuni ve iş merkezi, teşvik konusu iş (ihracat, döviz kazandırma faaliyetinin türü, yatırım), belgenin adı, numarası ile gerekli görülen diğer hususlara yer verilecektir.

7. VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE YAPTIRIMLAR

7.1. VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi daireleri istisnaya konu işlemi yapan kuruluşlarca, Tebliğin (6.1) bölümündeki esaslar çerçevesinde gönderilen bildirimleri, mükelleflerin tarh dosyalarında saklayacaklardır.

Teşvik şartlarının ihlali üzerine Tebliğin (6.2.) ve (6.3.) bölümlerindeki esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlarca yapılacak bildirimler dikkate alınarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılacak tarhiyatlarda, mükelleflerin tarh dosyalarındaki bildirim ve kayıtlar esas alınacaktır.

7.2. MÜKELLEFLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

7.2.1. Damga vergisi ve harç istisnasından faydalanan ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlarca,

– Temin edilen kredilerin amaç dışı kullanıldığının,

– Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmediğinin veya belgedeki şartların ihlal edildiğinin,

tespiti halinde, ilgili bulunduğu (ihracat, döviz kazandırıcı faaliyet, yatırım vb.) konuda istisna uygulaması sonucu alınmayan damga vergisi ve harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi ziyaının gerektiridiği ceza ile birlikte geri alınacak, ayrıca yapılacak tarhiyata aynı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca gecikme faizi de uygulanacaktır.

7.2.2. Gecikme faizi, kağıdın düzenlendiği veya işlemin yapıldığı tarihten başlayarak hesaplanacaktır.

7.2.3. İhracat işlemlerinde ve vergi, resim ve harç istisnası veya dahilde işleme izin belgelerine bağlı döviz kazandırıcı faaliyetlerde;

– Taahhüt edilen ihracat sebebiyle yapılan işlemlerden alınmayan damga vergisi ve harç tutarının, gerçekleşmeyen taahhüt tutarına isabet eden miktarı,

– İhracatçının teşvik şartlarına uymaması veya belgedeki şartları yerine getirmemesi sebebiyle, ilgili kuruluş tarafından belgenin iptal edilmiş olması durumunda, alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,

– İhracattan men edilen kişi ve kuruluşlardan ihracattan men edilmelerine sebep olan ihracat işlemi sebebiyle alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,

yaptırım uygulanmak suretiyle geri alınacaktır.

7.2.4. İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımlarda;

– Yatırımların tamamlanmasını müteakip, öngörülen sürede ihracat veya döviz kazandırma taahhüdünün tamamen yerine getirilememesi halinde, bu yatırımla ilgili olarak, varsa teşvik belgeli şirket kuruluşundan başlayarak alınmayan damga vergisi ve harç tutarlarının, gerçekleşmeyen taahhüt tutarına isabet eden miktarı,

– Belgedeki ihracat taahhüdünü sonradan kaldırtan yatırımcılardan, teşvik belgeli şirket kuruluşundan başlayarak alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,

– Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, teşvik belgeli şirket kuruluşundan başlayarak alınmayan damga vergisi ve harç tutarları,

yaptırım uygulanarak ilgililerden geri alınacaktır.

7.3. İŞLEM YAPAN KURULUŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

7.3.1. Damga vergisi ve harç istisnasına konu işlemi yapan, ancak 30 günlük sürede gerekli bildirimde bulunmayan sorumlular adına ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

7.3.2. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde ve yatırımlarda teşvik belgesinde veya bu Tebliğde öngörülen kredi limitlerini aşan miktarlara istisna uygulayanlar ziyaa uğratılan damga vergisi ve harç tutarları ile bunlara ilişkin ceza ve faizlerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır.

7.3.3 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ve bu Tebliğ kapsamına girmediği halde bu Kanun ve Tebliğ gerekçe gösterilerek damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilen işlemleri yapan kuruluşlar, (Banka, noter, tapu, gümrük, ihaleyi yapan kurum veya kuruluşlar vb.) alınmayan damga vergisi ve harç tutarları ile bunlara ilişkin faizlerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır.

7.3.4. İstisnaya konu ihracat taahhüdünün gerçekleşmemesi veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespiti üzerine, ilgililerinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ve harç tutarlarının ödenmesinden, istisnaya konu işlemi yaptığı halde gerekli bildirimde bulunmayan kuruluşlar da müteselsilen sorumlu olacaklardır.

7.4. TEŞVİK MEVZUATINA GÖRE, TEŞVİK ŞARTLARINI TAKİP VE İZLEMEK İLE GÖREVLİ

BANKALARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

– Belgeli ve belgesiz ihracatta kredi kullandıran, ihracat ve ithalat işlemlerine aracılık yapan,

– Vergi, resim ve harç istisnası ile dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kredi kullandıran ve benzeri diğer işlemlere aracılık eden,

– İhracat ve döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan yatırımlarda kredi kullandıran,

bankaların (T.C.M.B. dahil), ilgililerce taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik şartlarına uyulmadığının belirlenmesine rağmen 30 günlük süre içinde gerekli bildirimi yapmamaları halinde, haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesinin yanısıra, istisna uygulaması nedeniyle alınmayan damga vergisi ve harç tutarları ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır.

8. YÜRÜRLÜK

3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulaması ile ilgili olarak 3.7.1993 tarih ve 21626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ esasları yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak bu Tebliğin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş bulunan ihracatı teşvik belgesi sahibi mükelleflerin belge süresinin bitimine kadar yapacakları işlemler için damga vergisi ve harç istisnası uygulamasına devam olunacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 4.3.1989 tarih ve 20098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi K fıkrası ile uzatılmıştır.

EK

İHRACAT VE YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASINDAN YARARLANANLARA AİT BİLDİRİM

……….. Vergi Dairesi Müdürlüğüne

……………….

İhracatçı / Yatırımcı Mükellefin
1- Adı Soyadı (Unvanı) :

2- Adresi :

3- Gelir / Kurumlar Vergisi Bakımından

Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi :

4- Vergi Kimlik Numarası:

İşlemin Hangi Konuda Yapıldığı
5- Teşvik Belgesiz İhracat

a) Akreditif No:

b) İhracatın Yapıldığı Ülke :

c) İhracat Konusu Mal:

6- Teşvik Belgeli İhracat:

a) Teşvik Belgesi Tarih / No :

b) Akreditif No:

c) İhracatın Yapılacağı Ülke:

d) İhracat Konusu Mal:

7- Döviz Kazandırıcı Faaliyet:

a) Teşvik Belgesi Tarih / No:

b) Belge Konusu Faaliyet :

8- Teşvik Belgeli Yatırım:

a) Teşvik Belgesi Tarih / No :

b) Belge Kapsamındaki Yatırımın

Cinsi ve Yeri :

Alınmayan Vergi ve Harçla İlgili Bilgi
9- Damga Vergisine Konu Kağıdın

a) Mahiyeti :

b) Tarafları :

c) İhtiva Ettiği Belli Para:

d) Damga Vergisi Miktarı :

e) Düzenlendiği Tarih :

10- Harca Konu İşlemin

a) Mahiyeti :

b) Tarafları:

c) İhtiva Ettiği Belli Para :

d) Harç Miktarı:

e) Yapıldığı Tarih:

11- Diğer Vergiler

a) Nev’i :

b) Miktarı:

c) Vergiye Konu İşlem:

d) Dönemi:

(x) Bildirimi Yapan Kuruluş

İmza – Mühür

(İmza Sahiplerinin İsim ve Ünvanı ile Kaşeleri)

(x) Yetkililer Tarafından İmzalanacaktır.

NOT:

Bu bildirim, ihracat ve yatırımlarla ilgili olarak istisna konusuna giren işlemi yapan kuruluşlar tarafından alınmayan diğer vergilerin ilgili vergi dairesine bildirilmesi için de kullanılacaktır.

 

Ankara Danışmanlık