DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ

DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ

Desteğin Tanımı: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır.

Yararlanabilecekler:

Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

Desteklenecek Fuarlar

• Tekstil-konfeksiyon-halı

• Deri (ayakkabı dahil)

• Taşıt araçları ve yan sanayi

• Gıda ve gıda teknolojisi

• Elektrik/elektronik sanayi

• Madeni eşya sanayi

• Toprak sanayi

• İnşaat malzemeleri

• Mobilya sanayi

Desteklenecek Harcamalar

• Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ı (% 50) Azami Destek (ABD Doları) 25.000

• Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderler Destek Oranı ( % 50) Azami Destek (ABD Doları) 15.000

• Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Destek Oranı(% 50) Azami Destek (ABD Doları) 5.000

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteğin Tanımı: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

Yararlanabilecekler :

• Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler

• Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

Sağlanan Destekler:

• ISO 9000 serisi

• ISO 14000 serisi

• CE işareti

• Uluslararası nitelikteki diğer kalite, çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler

• ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri

• Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuvar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.

Destek Oranı: % 50

Azami Destek Tutarı: 25.000 ABD Doları

Başvuru Süresi: Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Yetkili Kuruluş: DTM

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

 

İSTİHDAM YARDIMI

Desteğin Tanımı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Yararlanabilecekler: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

Destek Oranı: % 75

Destek Süresi: En fazla 1 yıl

Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

Destek Kapsamında Çalışan Sayısı:

• SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli

• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

• Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i

Uygulamacı Kuruluş

DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

 

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Desteğin Tanımı: Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir

Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihinden en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

SAĞLANAN DETEK

YURT DIŞI FUARLARDA KATILIMCILARIN DETEKLENMESİ

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25­ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenir.

BİREYSEL KATILIMCILARIN DESTEKLENMESİ

Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si,

Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i,

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75’i,

Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği

İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

 

YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları

Destek Süresi ve Desteklenen Birim Sayısı: 4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim

Başvuru Süresi: Ödeme Belgesi tarihinden itibaren 6 ay

BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteğin Tanımı: Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar

Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Şirketin, en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteğin Tanımı: Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteğin Tanımı: Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Hedef Ülkeler ve BROP İller

Faaliyetlerin Sektörel bazda Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) iller kapsamında merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 (on) baz puana kadar artırılabilir.

YETKİLİ KURULUŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yurtdışında Düzenlenen Belgelerin Onay Yeri: Yurtdışında faaliyet gösteren Ticaret Müşavirlikleri veya Ataşelikleri

Uygulamacı Kuruluş ve Destek Başvuru Yeri: Şirketin üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY ®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Desteğin Tanımı: Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, anılan Tebliğ kapsamında firmalarımıza sağlanan desteklerin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla “Turquality Otomasyon Sistemi” tasarlanmış ve 23/11/2009 tarihi itibarıyla canlı kullanıma geçilmiştir.

Diğer taraftan, 2011/5 Sayılı, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile 2006/4 Sayılı Tebliğ’de önemli yenilikler getirilmiş olup, Gastronomi sektörü destek kapsamına dahil edilmiştir.

Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:

Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Ataşeliği veya Konsolosluk

Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi : 6 ay

Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri,

 • Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Şirketler
 • Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
 • Destek Süresi :4 Yıl (Marka Destek Programı)

5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

DESTEĞİN KAPSAMI

I. İhracatçı Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $

2

III. Şirketler

* İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık
 • en fazla 50.000 $,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 $,
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
 • Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500.000 $,
 • Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000 $,
 • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000 $,
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;
 • —Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000 $,
 • —Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 $,
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.000 $,
 • İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.000 $,

desteklenmektedir.

b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
 • Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,

desteklenmektedir.

Marka Destek Programından TURQUALITY® Destek Programına geçen bir Şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

A- YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ

Desteğin Tanımı: Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

KİMLER YARARLANABİLİR

Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler yararlandırılır.

SAĞLANAN DESTEKLER

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

DESTEK TUTARI

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

ÜLKE SAYISI VE SÜRESİ

Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması seyahati desteklenir. Bir seyahat coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol hariç en az 2 (iki), en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre; en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru, desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde gerekli belgeler ile birlikte şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.

UYGULAMACI KURULUŞ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Marmara Bölge Müdürlüğü ve Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

B- PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

RAPOR VE YABANCI ŞİRKET ALIMLARINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEĞİ 

DESTEĞİN TANIMI

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

KİMLER YARARLANABİLİR

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşları bu destekten faydalanabilirler.

SAĞLANAN DESTEKLER

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri.

DESTEK TUTARI

Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

BAŞVURU SÜRESİ

Rapor ve danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığın ön onayını müteakip belirtilen ön onay sonrası destek başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri gerekmektedir.

UYGULAMACI KURULUŞ

Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü). (Söz konusu destekten faydalanmak isteyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa ön başvuruda bulunmaları ve Bakanlığın ön onayını almaları gerekmektedir.)

C-SEKTÖREL TİCARET VE ALIM HEYETİ

Desteğin Tanımı: Bakanlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

SAĞLANAN DESTEKLER

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri.

Organizatör Kuruluşun en fazla 2 (iki) çalışanının sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya sektörel ticaret heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri

1. Tercümanlık giderleri

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri:

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

5. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

DESTEK TUTARI

Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

UYGULAMACI KURULUŞ

Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü). Heyetten en az 3(üç) ay önce ön onay alınması gerekmektedir.

D- TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

DESTEĞİN TANIMI

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

DESTEK TUTARI

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

DESTEK

Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

UYGULAMACI KURULUŞ

Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır. (Destekten yararlanabilmek için üye olmak istenen e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay almış olması gerekmektedir.

 

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

A- EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI

DESTEĞİN TANIMI

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER YARARLANABİLİR

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri yararlanabilir.

Bir eğitim programı en az 5 (beş) şirketin katılımı ile gerçekleştirilebilir. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 3 (üç) kişi katılabilir.

SAĞLANAN DESTEK

Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi

60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70’i desteklenir.

EĞİTİM KONULARI

• Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,

• Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,

• Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

• Dış Ticarette Fiyatlandırma,

• Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,

• Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,

• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

• Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,

• Yenilikçilik ve Kümelenme,

• Süreç Yönetimi ve Kalite,

• Moda, Marka ve Tasarım

UYGULAMACI KURULUŞ

Ekonomi Bakanlığı

B- UR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

DESTEĞİN TANIMI

İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER YARARLANABİLİR

İşbirliği Kuruluşları: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, İşveren Sendikaları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

SAĞLANAN DESTEK

İhtiyaç Analizi, Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları

İşbirliği Kuruluşlarının,

Bakanlıkça uygun görülen konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

İSTİHDAM DESTEĞİ

İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir.

Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

DESTEĞİN TANIMI

İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 10 (on) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,

c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

– Tercümanlık gideri,

– Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

– Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

– Halkla ilişkiler hizmeti gideri.

PROJE BAZLI BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMI

DESTEĞİN TANIMI

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

Proje bitimine müteakip, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.

UYGULAMACI KURULUŞ

Ekonomi Bakanlığı

 

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

DESTEĞİN TANIMI

Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.

 

Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri
Yararlanan Firmalar : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri
Destek Süresi : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: En fazla 4 yıl
Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında
Destek Oranı : % 50

DESTEĞİN KAPSAMI

I. TASARIMCI ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);

– Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

– Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

desteklenmektedir.

II. TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
  • Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000
 • ABD Doları,giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazlaPatent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık100.000 ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları
 • danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları

desteklenmektedir.

III. BİRLİKLER,TASARIM DERNEK BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

 

 

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

 

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Kira – Kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir.

İstihdam –

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (ve 4 senelik lisans mezunu) 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Doları desteklenir.

Danışmanlık – Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Doları desteklenir.

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

En fazla 5 (beş) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Teknik Müşavirlik şirketleri.

A – YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ

Destek Tutarı

Kimler Yararlanabilir?

Desteklenebilecek Ofis Sayısı ve Süresi

Başvuru

Yurt dışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce , yurtdışı ofisin yerinde incelenmesi ve Yurt Dışı Ofis Yerinde İnceleme Formunun onaylanması için şirketlerin yurtdışı ofisin bulunduğu ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliğine başvuru yapması gerekmektedir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Sektörün ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin tanıtımına katkıda bulunmak.

Reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında, yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir.

Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Sektörel Kuruluşlar.

Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetleri.

En fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. 3 (üç) yıllık destek süresi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

 

B – REKLAM; TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Destek Tutarı

Kimler Yararlanabilir?

Desteklenebilecek Faaliyetler

Destek Süresi

Desteğin Amacı

Uygulamacı Kuruluş

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazar açılımlarını desteklemek.

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları desteklenir.

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;

Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 ABD Doları tutarında destek alır, 100 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 ABD Doları destek alır.)

Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)

Her yıl takvim yılı içerisine en fazla 5 (beş) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir pazar araştırması gezisi coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede yapılabilir.

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Tutarı

Kimler Yararlanabilir?

Desteklenebilecek Faaliyetler

Desteğin Amacı

 

C – PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

DESTEKLENEBİLECEK PAZAR ARAŞTIRMA SEYAHATİ VE ÜLKE SAYISI

DESTEK SÜRESİ

Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüş tarihleri esas alınır. 10 (on) günü aşan bir pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesinin desteklenmesi.

Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75.000 ABD Doları,

b) Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenir.

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Tutarı

Desteğin Amacı

Ç – FUAR DESTEĞİ – FUAR ORGANİZASYONU

Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri.

İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.

Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının (firma) iştirak etmiş olması şartı aranır.

Fuarın açılış tarihinden en az 3 (üç) ay önce, “Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Sektörün Uluslararası Fuarlara katılımının teşviki.

M2 üzerinden ödenen boş stand kirası, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Fuarlar

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Şartı

Destek Başvurusu

D – FUAR DESTEĞİ – FUAR KATILIM

Kimler Yararlanabilir?

Destek Tutarı

Desteğin Amacı

Kimler Yararlanabilir?

İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.

Fuardan en az 1 (bir) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu ” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası fuarlara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Sektöre yönelik Seminer ve Konferanslar düzenlenmesinin desteklenmesi.

Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları,

b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

Desteklenebilecek Fuarlar

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Başvurusu

E – SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ – SEMİNER VE KONFERANS ORGANİZASYONU

DESTEK TUTARI

DESTEĞİN AMACI

c) söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenir.

Sektörel Kuruluşlar

Seminer veya Konferansın içeriği ile ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir..

Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer / konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans faaliyetinin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuru yapılması gerekir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Sektörün Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımının teşviki.

Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Şartı

Destek Başvurusu

Kimler Yararlanabilir?

Desteğin Amacı

F – SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ –SEMİNER VE KONFERANS KATILIM

En fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları desteklenir.

Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferanslar.

Faaliyet tarihinden en az 3 (üç) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası seminer ve konferanslara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Sektörün dış pazarları tanımasını ve dış pazarlara açılmasını sağlamak.

Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

G – MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYET DESTEĞİ

Destek Tutarı

Katılım İçin Desteklenebilecek Semine ve Konferanslar

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Başvurusu

Kimler Yararlanabilir?

Destek Tutarı

Desteğin Amacı

Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır.

a) Ulaşım:

1. Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirle rarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri

2. İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri

b) Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket veya İşbirliği Kuruluşu günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 800 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.),

c) Tanıtım ve organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri,

2. Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri,

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,

5. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Sektörel Kuruluşların organizasyonunda; Sektörel Kuruluşlar, Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri.

Heyet öncesinde Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir.

Bakanlıkça organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri hariç olmak üzere, en az 4 (dört) firmanın katılım sağladığı bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı desteklenebilir.

Heyet programı için “Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekir.

Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar

Destek Şartı

Destek Başvurusu

Kimler Yararlanabilir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik yeterliklerinin artırılması amacıyla uluslararası teknik standartlara erişim imkanlarının desteklenmesi.

Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Sektörel Kuruluşlar ve Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Ön onay verilen uluslararası standardizasyon kuruluşları ve standartlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası standardizasyon kuruluşlarının siteleri ile standart dokümanları için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

“Teknoloji Desteği Ön-Onay Başvuru Formu ” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile üyelik veya satın alım tarihinden en az 1 (bir) hafta önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

Ğ – TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ – TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Tutarı

Desteğin Amacı

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Şartı

Destek Başvurusu

Kimler Yararlanabilir?

[email protected]

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımlarının desteklenmesi desteklenmesi.

Yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin;

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücreti giderleri,

b) Konaklama: Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, TMŞ başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir TMŞ günlük 200 ABD otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)

c) Eğitim: Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri,

destek kapsamındadır.

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Ön onay verilen uluslararası kurslar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası kurslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

“Yurt dışı Eğitim Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile kurs başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

F – TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ – YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Tutarı

Desteğin Amacı

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Şartı

Destek Başvurusu

Kimler Yararlanabilir?

[email protected]

Hedef pazarlarda Fizibilite Etüdü ve Nazım PLanı çalışmalarının Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.

Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalanan hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması ve inşaatı için gerekli finansmanın olduğunun gösterilmesi şarttır.

“Fizibilite Etüdü veya Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği Başvuru Formu” ve mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir.

Destek başvurusunda bulunan şirketler Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi’nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir.

İmza altına alınmış sözleşmeler için, imza tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunulabilir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

Destek Tutarı

Desteğin Amacı

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Şartı

Destek Başvurusu

Kimler Yararlanabilir?

H –FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE NAZIM PLANI DESTEĞİ

Desteğin Tanımı: Hedef pazarlarda katma değeri yüksek ve nitelikli teknik müşavirlik projelerinin Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.

İşveren kamu idarelerince açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %20 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması şarttır.

Aynı proje kapsamında işveren kurum/kuruluşlardan müteahhitlik sözleşmeleri çerçevesinde imzalanan teknik müşavirlik alt taşeronluk sözleşmeleri hariç diğer tüm teknik müşavirlik hizmetleri genelinde taşeronluk, alt taşeronluk, vb. gibi konularda teknik müşavirlik işinin kısmi yükleniciliğinin üstlenilmesini öngören sözleşmeler destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

“Sözleşme Desteği Başvuru Formu” ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle destek talebinde bulunulan proje için açılacak ihale öncesinde Bakanlığa başvurulması gerekir.

İhale öncesinde, destek başvurusunda bulunan şirketler Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi’nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir.

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

[email protected]

I –SÖZLEŞME DESTEĞİ

Destek Tutarı

Desteğin Amacı

Uygulamacı Kuruluş

Daha Fazla Bilgi İçin

Destek Şartı

Destek Başvurusu

Kimler Yararlanabilir?

 

21 Haziran 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28684

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 17/6/2013

Karar No : 2013/4

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 87104 sayılı, 3/6/2013 tarihli ve 38815 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ve 27 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında nihai şekli verilen ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

Karar No: 2013/4

1 – (1) Bu Karar, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 17/06/2013 tarihli ve 2013/4 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

2 – (1) Bu Karar, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

3 – (1) Bu Karar’da geçen;

a) İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.

b) Miktar Barajı: Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır.

c) Azami Ödeme Oranı: Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.

ç) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili İhracatçı Birliğine teslim edilen sözleşmedir.

d) Fiili İhracat: İhraç ürününün, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesi’ni terk etmesidir (Serbest Bölgelere yapılan satışlarda ise ürünün buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin teşvikidir)

4 – (1) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanır.

(2) İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır.

(3) İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.

(4) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ortakları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler.

(5) İhracatçı firmalar; hak edişlerinin en fazla % 65’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler.

(6) Söz konusu devir kapsamında kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den ihracata yönelik olarak kullanılan kredilerin faiz giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınır.

SIRA NO

MADDE ADI

ARMONİZE GTİP

İHRACAT İADE MİKTARI

MİKTAR BARAJI

AZAMİ ÖDEME ORANI

dis_ticaret_tesvikleri

 

 

5 – (1) 4’üncü maddenin 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 100 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 100’lük artış tutarının % 50’si üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(2) 4’üncü maddenin 3 ve 4’üncü sıra numaralarında yer alan ürünlerin İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde ise, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 50’si üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(3) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir.

(4) 4’üncü maddenin 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında yer alan mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır.

(5) 4’üncü maddede yer alan ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarı 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(6) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi’nin şekil ve şartları Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından tespit edilir.

6 – (1) Bu Karar kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

(2) Bu Karar kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara nakit ödeme yapılmaz.

MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

MADDE 8 – (1) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığına hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınır.

(2) İhracatçı Birlikleri hak ediş tutarını belirleyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir.

(3) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak iadeden faydalandırıldığı ilgili İhracatçı Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilen hak ediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden tutar, üretici tarafından beyan edilmiş olan banka hesabına aktarılır.

9 – (1) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hak ediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde izlenecek usul ve esaslar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir.

(2) Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır.

(3) Bu Karar kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenir.

10 – (1) Bu Karar’da yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır.

11 – (1) Mahsup hesabına, 4’üncü maddede yer alan mamullerin;

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ile 134’üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

f) Mer’i Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,

g) İhracat sayılan satış ve teslimleri,

ğ) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

dahil edilmez.

(2) Karar kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin mer’i Dahilde İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.

(3) 4’üncü maddede belirtilen ürünlerin ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

12 – (1) Bu Karar kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının % 50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

13 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan maddeler (zeytin için Madde 14 dikkate alınır), 10 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.

14 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.05 GTP altında yer alan zeytinler 18 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde mahsup hesabına dahil edilmez. 20.01, 20.04 ve 20.05 GTP’lerinde yer alan zeytin için ihracat iadesi oranı 75 ¨/ton, miktar barajı % 55 ve azami ödeme oranı % 4 olarak uygulanır.

(2) 2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 ve 2005.70.00.00.15,25 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 235 ¨/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

(3) 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 ve 2005.70.00.00.14,24 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 325 ¨/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

(4) 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 ve 2005.70.00.00.13,23 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 470 ¨/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

15 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 8’inci sıra numarasında bulunan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilir.

(2) 1509.90.00.00.16 ve 1509.10.90.00.13 GTİP lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve Made in Turkey ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 360 ¨/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

(3) 1509.90.00.00.15 ve 1509.10.90.00.12 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 650 ¨/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

(4) 1509.90.00.00.14 ve 1509.10.90.00.11 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 1250 ¨/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

16 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 7’nci sıra numarasında bulunan 0811.10 GTP’sinde yer alan dondurulmuş çilek için miktar barajı % 70 olarak uygulanır.

17 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 16’ncı sıra numarasında bulunan meyve sularının şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranları ise % 30 olarak uygulanır. Ayrıca, bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 15’inci sıra numarasında yer alan 2007.99.39.00.11 G.T.İ.P. ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 250 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

18 – (1) 4’üncü maddenin 3’üncü sıra numarasında yer alan balın net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmesi halinde miktar barajı % 40 olarak uygulanır.

19 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 6’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9’uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.

20 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19’uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

21 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinin 16’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22’nci fasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır.

22 – (1) Bu Karar kapsamında, ihracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

23 – (1) Bu Karar kapsamı ürünlerin ihracatında; ithalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve

kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen ürünler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinden faydalandırılmaz. Bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeler ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

24 – (1) Bu Karar’ın uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

25 – (1) 4’üncü madde gereğince imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 01/01/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Ancak bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan 6’ncı madde kapsamında giderlerin mahsubuna 31/12/2013 tarihinden sonra da devam olunur.

26 – (1) Bu Karar 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

27 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

T A A H H Ü T N A M E

MALİYE BAKANLIĞINA

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin 17/06/2013 tarihli ve 2013/4 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, İhracatçı Birliği tarafından tespit edilen hak edişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden (hak ediş belgesinin düzenlendiği tarih) itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili İmza:

Ankara Danışmanlık