Teşvik Belgesi Yeni Gelişme

Teşvik Belgesi Yeni Gelişme

teşvik
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ YENİ GELİŞME

Türkiye Cumhuriyet’i tarafından çeşitli mekanizmalarla desteklenecek yatırımlar ve bu yatırımlara yönelik destekler yeni düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararında değişiklik yapılmasına dair karar;

Gümrük vergisi muafiyeti kapsamında yatırım teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithalatına, Bakanlığın görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilecek.

Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami 6 ay olacak. Teminat süresi içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilecek. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihi olacak. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde (ek süreler dahil) teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmesi gerekecek. Aksi takdirde teminat irat kaydedilecek.

Faiz desteğiyle ilgili olarak stratejik yatırımlar kapsamında 31 Aralık 2015’e kadar yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli arama ruhsatı veya sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları bu kapsamda değerlendirilecek.

Teşvik belgesi düzenlenmesi kapsamında maden arama yatırımlarında belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce başlanabilecek. Gümrük vergisi muafiyeti kapsamında teminatla ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, 2 ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilecek. Bu hüküm, daha önceki kararlara istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanacak. Bu maddeyi ihdas eden kararın lehte olan hükümleri, talep edilmesi halinde, 1 Ocak 2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacak. Kararla birlikte bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları veya kapasitelerinde, illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaralarında ve teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım konularında da değişikliğe gidildi. Karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1. bölgede yüzde 50’sini, 2. bölgede yüzde 55’ini, 3. bölgede yüzde 60’ını, 4. bölgede yüzde 65’ini, 5. bölgede yüzde 70’ini ve 6. bölgede yüzde 80’ini; stratejik yatırımlarda ise 6. bölgede yüzde 80’ini, diğer bölgelerde yüzde 70’ini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilecek.

Yorum yapın

13 − 1 =

Ankara Danışmanlık