Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Nasıl Yapılır

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Nasıl Yapılır

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü yatırımların tamamlama uzman incelemesi veya yatırım teşvik belgesi vizesi işlemleri için yerel birimleri, odaları, bankaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir. Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama uzman incelemesi raporuna istinaden de yapılabilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya yetkilidir.

Uzman işlemlerinin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde uzman incelemesi yapmak üzere Genel Müdürlükten en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir. Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yerel birimler, odalar, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama uzman incelemesi veya yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri, görevlendirilen merciinin kadrolu iki personeli ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek EK-7’de yer alan yatırım tamamlama uzman incelemesi raporuna istinaden ilgili merci tarafından yapılır. Tamamlama vizesi için görevlendirilen merci tarafından yapılan uzman incelemesi işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi şerhi, ilgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine derc edilerek sonucundan Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilir. Tamamlama vizesi işlemi ile ilgili olarak, EK-7’de yer alan yatırım tamamlama uzman incelemesi raporu, teşvik belgesinin aslı, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları ve gerçekleşen değerler üzerinden hazırlanmış ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler bir ay içerisinde nihai onay için Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülen tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve uzman incelemesi işlemini yapan mercie bilgi verilir.

Faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri yapılmak üzere, uzman incelemesi raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir. Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, uzman incelemesi işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek uzman incelemesi ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde uzman incelemesi ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların teşvik belgesi tamamlama vizesi işlemleri uzman işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlükçe yapılır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma

Yorum yapın

4 × 4 =

Ankara Danışmanlık