Teşvik Belgesi Müracaatları Nasıl Değerlendirilmektedir

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatları Nasıl Değerlendirilmektedir

Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi talep edilen yatırım projelerinin, makro ekonomik politikalar, arz talep dengesi, sektörel mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde yatırıma ait yatırım teşvik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Genel Müdürlükçe onaylanır. Yerel birimlere yapılan müracaatlarla ilgili olarak yerel birimler yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırım projeleri için;

Yapılan müracaata istinaden düzenlenen ve yerel birim yetkililerinin paraf ve imzalarını haiz yatırım projesi değerlendirme formunu, Yerel birimce onaylı üçer nüsha yatırım teşvik belgesi ve eki makine ve teçhizat listelerini, Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe de uygun görülen yatırımlara ilişkin teşvik belgeleri onaylanarak bir nüshası muhafaza edilmek, bir nüshası da yatırımcıya verilmek üzere iki nüshası ilgili yerel birime iletilir. Yerel birimin yaptığı değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen yatırım projeleri ile ilgili ihtilaflı durumlarda Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda işlem yapılır. Yatırım bilgi formunda yer alan ve teşvik belgesinin düzenlenmesine mesnet teşkil edecek bilgilerin eksik ve/veya çelişkili olması halinde, yatırımcının müracaatı değerlendirmeye alınmaz. Bu durumun giderilmesine yönelik müracaatlar, en son müracaatın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan yatırımcılar sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe yatırım teşvik belgesi iptal edilebileceği gibi belge iptalini gerektirmeyen durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerden bir kısmı müeyyide uygulanmak suretiyle geri alınır.

teşvik belgesi müracaat

Yorum yapın

five + seven =

Ankara Danışmanlık