Anasayfa / Etiket Arşivi: yeni teşvikler

Etiket Arşivi: yeni teşvikler

2017 Yeni Teşvikler

2017 YENİ TEŞVİKLER

2017 Yılı yeni teşvikler.

TBMM”de kabul edilen ve onay için cumhurbaşkanlığına gönderilen torba yasa da KDV. ve Kurumlar vergisi değişikliği

Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile;
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin yanı sıra belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

– Yine KDV kanununda yapılan değişiklik ile belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin iki şartı aranmaksızın istisna edilmesi kararlaştırılmıştır.

– Aynı kanuna eklenen geçici 36. Madde ile ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacağı, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacağı, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan ise feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilip tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

– KDV Kanununda yapılan son değişiklik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamalarına ait katma değer vergisinin iadesine yöneliktir.

– Katma Değer Vergisi Kanuna eklenen geçici 37. Madde ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; asgari 50 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 50 milyon lira tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunun da Yapılan Değişiklikler:
– Kurumlar Vergisi Kanunun da yapılan değişiklik ile imalatçı KOBİ işletmelerinin devir sureti ile birleşmeleri durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına imkan verecek düzenlemeler getirilmiştir.
– Buna göre birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve ilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını yüzde 75 e kadar indirimli uygulatmaya, Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
– Ayrıca Bakanlar Kurulu söz konusu uygulamayı, sektörler, is¸ kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya da yetkilidir.

– Yine Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici bir madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yüzde 55 ve yüzde 65 olan yatırıma katkı oranları yüzde 70 ve yüzde 80 olarak yine yüzde 90 olan indirimli kurumlar vergisi oranı yüzde 100 olarak ve (c) bendinde yüzde 50 şeklinde yer alan kanuni oran ise yüzde 100 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

– Söz konusu değişlik sonucunda, 4 (a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinden, asgari ücretli çalıştıranlara yönelik teşvikler kapsamında hazine katkısından yararlananların, hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 lira ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, dokuz ay süre ile ertelenebilecektir.
Söz konusu ertelemeden yararlanmak için;
-Özel sektör işvereni olmak,
-Asgari ücret teşvik desteğinden yararlanıyor olmak gerekiyor.

Ekonomi Bakanı Yeni Teşvik Sistemini Anlattı

Ekonomi Bakanı Yeni Teşvik Sistemini Anlattı

Yatırım Teşvik belgesi düzenlenen projelerin yatırıma dönüşmesi ile üretim, istihdam, ihracat zinciri tamamlanacak, gerek cari açık gerek işsizlik oranının düşmesinde önemli mesafeler kat edilecek” diyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada yeni Teşvik sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten Ekim ayı sonuna kadar 16 ayda 6 bin 486 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:

       Öngörülen sabit yatırım 101.9 milyar TL, öngörülen istihdam 239 bin 738 kişi. 101,9 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 47,5 milyar TL’si İmalat, 23 milyar TL’si Enerji sektörlerine. Yeni teşvik sistemi döneminde (20 Haziran 2012 – 31 Ekim 2013) düzenlenen teşvik belgelerinde bir önceki 16 aylık döneme göre; belge adedinde yüzde 13, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 57, öngörülen istihdamda yüzde 49 artış söz konusu. 6.bölgede; Yeni teşvik sisteminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde, bir önceki 16 aya göre; belge adedinde yüzde 53, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 186, öngörülen istihdamda yüzde 189 artış söz konusu. Ekonomi Bakanı Çağlayan, Haziran 2012’de yürürlüğe giren yeni teşvik sistemine her geçen gün yatırımcıların ilgisinin arttığını, projelerin yatırıma dönüşmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderileceğini, istihdam ve cari açık konusunda önemli mesafe kaydedileceğini belirtti. Bakan Çağlayan, Ekim ayı yatırım teşvik verilerini ve yeni teşvik sistemindeki gelişmeleri değerlendirerek şunları söyledi: ”2013 Ekim ayında 277 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

       Öngörülen sabit yatırım 8,7 milyar TL, öngörülen istihdam 9 bin 928. Belgelerin 267’si yerli, 10’u ise uluslararası sermayeli şirketler için düzenlendi. Düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde, öngörülen 8,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının yüzde 48’i (4,2 milyar TL) İmalat sektörüne, yüzde 38’i Enerji sektörüne, yüzde 10’u Hizmetler sektörünedir. Madencilik sektörünün payı yüzde 4 (364 milyon TL) seviyesindedir.  Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 3 bin 985 yatırım teşvik belgesinin öngördüğü sabit yatırım tutarı 64 milyar TL olduğunu kaydeden Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Düzenlenen belgeler kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımların öngördüğü istihdam 142 bin 697’dir. Ocak-Ekim döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 3.790 adedi yerli, 195’i uluslararası sermayeli şirketler tarafından alınmıştır. 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde düzenlenen teşvik belgelerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 61, öngörülen istihdamda yüzde 25 artış söz konusudur. (2012 yılı Ocak-Ekim döneminde 113.907 kişilik istihdam öngören 39,7 milyar TL tutarında 3.455 adet belge düzenlenmiştir.) Ocak-Ekim döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 64 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının yüzde 41’i (26,4 milyar TL) İmalat, yüzde 26’sı (16,5 milyar TL) Enerji, yüzde 22’si (13,8 milyar TL) Hizmetler, yüzde 11’i (7,2 milyar TL) ise Madencilik sektöründedir. “ 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde belge adedi bazında yüzde 44’lük artışla 5. Bölge ilk sırada yer alırken yüzde 39’luk artışla 6. Bölgenin ikinci sırada yer aldığını kaydeden bakan Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırım tutarı açısından yüzde 99’luk gibi yüksek bir artışla 6. Bölge başı çekmektedir. İstihdam açısından ise yüzde 49’luk artışla yine 5. Bölge ilk sırada yer alırken bunu yüzde 37’lik artışla 6. Bölge takip etmektedir. Bu dönemde de 3. Bölgede belge adedinde küçük bir azalma görülmesine rağmen yine Doğu Anadolu ve Güneydoğudaki illerin yer aldığı 5. ve 6. Bölge başta olmak üzere tüm bölgelerde önemli artışlar gerçekleşmiştir.” Bakan Çağlayan, Yeni Teşvik Sistemine geçilen 20 Haziran 2012 tarihinden 2013 yılı Ekim sonuna kadar öngörülen sabit yatırımın 101,9 milyar TL olan 6 bin 486 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğine dikkat çekerek Bu belgelerin 88,1 milyar TL tutarındaki 6.136 adedi yerli, 13,8 milyar TL tutarındaki 350 adedi uluslararası sermayeli şirketler tarafından alınmıştır. Aynı dönemde düzenlenen teşvik belgelerinde 239.738 kişilik istihdam öngörülmüştür. Bu rakamın 218 bin 888’i yerli sermayeli şirketlerin öngörülen istihdam artışı iken, 20 bin 850’si uluslararası sermayeli şirketlere aittir.

       Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Yeni teşvik sistemi döneminde (20 Haziran 2012- 31 Ekim 2013) düzenlenen teşvik belgelerinde bir önceki 16 aylık döneme (7 Şubat 2011-19 Haziran 2012) göre adet bazında yüzde 13’lük, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 57’lik, öngörülen istihdamda da yüzde 49’luk bir artış görüldüğünü (7 Şubat 2011-19 Haziran 2012 döneminde 160.780 istihdam öngören 64,9 milyar TL tutarında 5.756 belge düzenlenmiş) söyledi. Yeni teşvik sistemi döneminde düzenlenen 6 bin 486 yatırım teşvik belgesinin; 3 bin 699 adedi bölgesel, 24 adedi Büyük Ölçekli, 2.753 adedi Genel, 10 adedi Stratejik mahiyete sahip olduğunu anlatan Çağlayan,  Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 101,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının; 45,4 milyar TL’si Bölgesel, 3,9 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 40,2 milyar TL’si Genel, 12,5 milyar TL’si ise Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.” İmalat ve Enerji sektörleriyle ilgili bilgi veren Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni teşvik sistemi döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 101,9 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 47,5 milyar TL’si İmalat, 23 milyar TL’si Enerji, 22,8 milyar TL’si Hizmetler ve 8,7 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir. Yüzde 47’lik pay ile ilk sırada yer alan İmalat sektörü içerisindeki yatırımlarda ilk üç sırada; 12 milyar TL ile Kimya, 8,2 milyar TL ile Dokuma ve Giyim ve 6,3 milyar TL ile Otomotiv sektörleri yer alıyor. Hizmetler sektörü içerisindeki yatırımlarda da ilk üç sırada; 6,7 milyar TL ile Turizm, 4 milyar TL ile Ulaştırma ve 3,7 milyar TL ile Depolama sektörleri yer almaktadır. Belge adedi bazında yüzde 53’lük, sabit yatırım tutarı bazında yüzde 186 ve istihdam bazında yüzde 189’luk artış ile 6. Bölge tüm bölgeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Teşvik belgesi düzenlenen projelerin yatırıma dönüşmesi ile üretim, istihdam, ihracat zinciri tamamlanacak, gerek cari açık, gerek işsizlik oranının düşmesinde önemli mesafe kat edilecek ve yeni teşvik sistemi 2023 hedeflerine ulaşmanın pusulası olacaktır.” diye konuştu.

2023 Hedeflerine Ulaşmanın Pusulası Yeni Teşvik Sistemi

2023 HEDEFLERİNE ULAŞMANIN PUSULASI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik belgesi düzenlenen projelerin yatırıma dönüşmesi ile üretim, istihdam, ihracat zinciri

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMANIN PUSULASI

Teşvik belgesi düzenlenen projelerin yatırıma dönüşmesi ile üretim, istihdam, ihracat zinciri tamamlanacak, gerek cari açık gerek işsizlik oranının düşmesinde önemli mesafeler kat edilecek diyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, yeni Teşvik sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten Ekim ayı sonuna kadar 16 ayda 6 bin 486 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu: Öngörülen sabit yatırım 101.9 milyar TL, öngörülen istihdam 239 bin 738 kişi. 101,9 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 47,5 milyar TL’si İmalat, 23 milyar TL’si Enerji sektörlerine. Yeni teşvik sistemi döneminde (20 Haziran 2012 – 31 Ekim 2013) düzenlenen yatırım teşvik belgesi bir önceki 16 aylık döneme göre; belge adedinde yüzde 13, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 57, öngörülen istihdamda yüzde 49 artış söz konusu. 6.bölgede; Yeni teşvik sisteminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde, bir önceki 16 aya göre; belge adedinde yüzde 53, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 186, öngörülen istihdamda yüzde 189 artış söz konusu.” Haziran 2012’de yürürlüğe giren yeni teşvik sistemine her geçen gün yatırımcıların ilgisinin arttığını, projelerin yatırıma dönüşmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderileceğini, istihdam ve cari açık konusunda önemli mesafe kaydedileceğini belirtti. Ekim ayı yatırım teşvik verilerini ve yeni teşvik sistemindeki gelişmeleri değerlendirerek şunları söyledi: ”2013 Ekim ayında 277 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Öngörülen sabit yatırım 8,7 milyar TL, öngörülen istihdam 9 bin 928. Belgelerin 267’si yerli, 10’u ise uluslararası sermayeli şirketler için düzenlendi. Düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde, öngörülen 8,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının yüzde 48’i (4,2 milyar TL) İmalat sektörüne, yüzde 38’i Enerji sektörüne, yüzde 10’u Hizmetler sektörünedir. Madencilik sektörünün payı yüzde 4 (364 milyon TL) seviyesindedir.” Ocak-Ekim döneminde düzenlenen 3 bin 985 yatırım teşvik belgesi nin öngördüğü sabit yatırım tutarı 64 milyar TL olduğunu kaydeden Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü: Düzenlenen belgeler kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımların öngördüğü istihdam 142 bin 697’dir. Ocak-Ekim döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 3.790 adedi yerli, 195’i uluslararası sermayeli şirketler tarafından alınmıştır. 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde düzenlenen teşvik belgelerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 61, öngörülen istihdamda yüzde 25 artış söz konusudur. (2012 yılı Ocak-Ekim döneminde 113.907 kişilik istihdam öngören 39,7 milyar TL tutarında 3.455 adet belge düzenlenmiştir.) Ocak-Ekim döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 64 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının yüzde 41’i (26,4 milyar TL) İmalat, yüzde 26’sı (16,5 milyar TL) Enerji, yüzde 22’si (13,8 milyar TL) Hizmetler, yüzde 11’i (7,2 milyar TL) ise Madencilik sektöründedir.

2013 yılı Ocak-Ekim döneminde belge adedi bazında yüzde 44’lük artışla 5. Bölge ilk sırada yer alırken yüzde 39’luk artışla 6. Bölgenin ikinci sırada yer aldığını kaydeden bakan Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti: Yatırım tutarı açısından yüzde 99’luk gibi yüksek bir artışla 6. Bölge başı çekmektedir. İstihdam açısından ise yüzde 49’luk artışla yine 5. Bölge ilk sırada yer alırken bunu yüzde 37’lik artışla 6. Bölge takip etmektedir. Bu dönemde de 3. Bölgede belge adedinde küçük bir azalma görülmesine rağmen yine Doğu Anadolu ve Güneydoğudaki illerin yer aldığı 5. ve 6. Bölge başta olmak üzere tüm bölgelerde önemli artışlar gerçekleşmiştir. Bakan Çağlayan, Yeni Teşvik Sistemine geçilen 20 Haziran 2012 tarihinden 2013 yılı Ekim sonuna kadar öngörülen sabit yatırımın 101,9 milyar TL olan 6 bin 486 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiğine dikkat çekerek Bu belgelerin 88,1 milyar TL tutarındaki 6.136 adedi yerli, 13,8 milyar TL tutarındaki 350 adedi uluslararası sermayeli şirketler tarafından alınmıştır. Aynı dönemde düzenlenen teşvik belgelerinde 239.738 kişilik istihdam öngörülmüştür. Bu rakamın 218 bin 888’i yerli sermayeli şirketlerin öngörülen istihdam artışı iken, 20 bin 850’si uluslararası sermayeli şirketlere aittir. Çağlayan, yeni yatırım teşvik sistemi döneminde (20 Haziran 2012- 31 Ekim 2013) düzenlenen teşvik belgelerinde bir önceki 16 aylık döneme (7 Şubat 2011-19 Haziran 2012) göre adet bazında yüzde 13’lük, öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 57’lik, öngörülen istihdamda da yüzde 49’luk bir artış görüldüğünü (7 Şubat 2011-19 Haziran 2012 döneminde 160.780 istihdam öngören 64,9 milyar TL tutarında 5.756 belge düzenlenmiş) söyledi. Yeni teşvik sistemi döneminde düzenlenen 6 bin 486 yatırım teşvik belgesinin; 3 bin 699 adedi bölgesel, 24 adedi Büyük Ölçekli, 2.753 adedi Genel, 10 adedi Stratejik mahiyete sahip olduğunu anlatan Çağlayan, Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 101,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının; 45,4 milyar TL’si Bölgesel, 3,9 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 40,2 milyar TL’si Genel, 12,5 milyar TL’si ise Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir. İmalat ve Enerji sektörleriyle ilgili bilgi veren Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni teşvik sistemi döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 101,9 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 47,5 milyar TL’si İmalat, 23 milyar TL’si Enerji, 22,8 milyar TL’si Hizmetler ve 8,7 milyar TL’si Madencilik sektörlerindedir. Yüzde 47’lik pay ile ilk sırada yer alan İmalat sektörü içerisindeki yatırımlarda ilk üç sırada; 12 milyar TL ile Kimya, 8,2 milyar TL ile Dokuma ve Giyim ve 6,3 milyar TL ile Otomotiv sektörleri yer alıyor.

Hizmetler sektörü içerisindeki yatırımlarda da ilk üç sırada; 6,7 milyar TL ile Turizm, 4 milyar TL ile Ulaştırma ve 3,7 milyar TL ile Depolama sektörleri yer almaktadır.” Yeni yatırım teşvik sistemi dönemi bir önceki 16 aylık dönemle kıyaslandığında özellikle 6. Bölgedeki artışların çok dikkat çekici olduğunu anlatan Çağlayan, sözlerini şöyle tamamladı: Belge adedi bazında yüzde 53’lük, sabit yatırım tutarı bazında yüzde 186 ve istihdam bazında yüzde 189’luk artış ile 6. Bölge tüm bölgeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Teşvik belgesi düzenlenen projelerin yatırıma dönüşmesi ile üretim, istihdam, ihracat zinciri tamamlanacak, gerek cari açık, gerek işsizlik oranının düşmesinde önemli mesafe kat edilecek ve yeni teşvik sistemi 2023 hedeflerine ulaşmanın pusulası olacaktır

Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları

YENİ TEŞVİK  SİSTEMİ TEŞVİK EDİLMEYEK YATIRIM KONULARI 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TARIM VE TARIMSAL  SANAYİDE TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

1-  Un, irmik (makarna  imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem  (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem  üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker,

2-  Dışarıya yemek  hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek),

3-  Küp şeker,

4-  5  dekarın altındaki seracılık yatırımları,

5-  Bitkisel üretim (5 dekar ve  üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre  hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği   hariç),

6-  Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek  entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları  dışındaki hayvancılık yatırımları,

7-  5 ton/gün ve altında üretim  kapasitesine sahip süt işleme yatırımları,

İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARINDA TEŞVİK EDİLMEYECEK  YATIRIMLAR

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi  dışındaki yatırımlar.

2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

3- İplik ve  dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5  Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu  teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine  yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki  yatırımlar.

4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları.

5- Rödovans  sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve  kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden  kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda  değerlendirilmez).

6- Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre  “düşük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç).

7- Ek-5’de yer alan demir  çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında  aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

  • a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla  tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri  toplamının %25 veya  daha fazla olmaması.
  • b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha  fazlasına sahip olmaması.
  • c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
  • ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43  milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması. Bu kriterler, 2009/15199 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8-  Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik  modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon  yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan  işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle  üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

  HİZMETLER SEKTÖRÜDE TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR  

1- İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul,  üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim  yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb)  yatırımlar.  

2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri,  tahlil laboratuvarları ve  manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan  sağlık yatırımları.  

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik  oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında  kalan turizm konaklama tesisleri.  

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük  gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve  ambalaj yatırımları  dışındaki basın ve yayın  yatırımları.  

5- Sinema salonu  yatırımları.  

6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik  yatırımlar.  

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve  treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).  

8-  Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil  toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.  

9-  Kara  taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10- Petrol ürünleri  (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11-  Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12- Lokantalar,  kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri,  sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.

13- Yat ithali yatırımları.

14-  Taşıt kiralama yatırımları.

15- Halı yıkama yatırımları.

16- Gayrimenkul  kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı  faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama  faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17- Finansal  kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların  yatırımları.

18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu  yatırımları.

19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane  yatırımları. 

 

Yatırım Teşvik  Belgesi Almak İçin

Yeni Yatırım Teşvik

Yeni Teşvik Sistemi İle Yatırım Teşvik Belgesi Arttı

Yeni Teşvik Sistemi İle Yatırım Teşvik Belgesi Arttı

Yatırım teşvik belgesi ve sabit yatırım tutarının arttığını söyleyen ekonomi bakanı Zafer  Çağlayan bu yılın Temmuz / Kasım döneminde düzenlenen yatırım teşvik  belgesi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, sabit yatırım  tutarının da yüzde 23 arttığını bildirdi.

Ekonomi Bakanı Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada,

Yeni teşvik sisteminin meyvelerini vermeye başladığını belirterek 20 Haziran’dan Kasım ayı  sonuna kadar bin 925 adet yatırım teşvik  belgesi düzenlendiğini ifade etti.

Yeni teşvik sistemine göre düzenlenen teşvik belgesi sayısının, yeni  teşvik uygulamalarının olumlu sonuçlarını net bir şekilde gösterdiğine  dikkati çeken Çağlayan, şu bilgileri verdi: Söz konusu belgelerin, 23,6 milyar lira sabit yatırım, 77 bin  889 kişilik istihdam öngördüğünü kaydeden Çağlayan, öngörülen istihdamın 66 bin  251’nin yerli, 11 bin 638’inin de uluslararası sermayeli şirketlere ait olduğunu  ”22,8 milyar lira tutarında bin 887 belge düzenlenen 2012 yılı Temmuz-Kasım  döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre belge adedi bazında yüzde 24’lük  ve sabit yatırım tutarı bazında yüzde 23’lük bir artış gerçekleşmiştir. Aynı  şekilde 2012 yılı Temmuz / Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre  bölgesel yatırımlarda belge adedi bazında yüzde 110’luk ve sabit yatırım tutarı  bazında yüzde 109’luk bir artış söz konusudur. Yeni teşvik sistemin zamanla daha  iyi tanınması ile yerli ve yabancı yatırımlar daha da artacaktır. Bunun için  gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında gerçekleştirdiğimiz tanıtım  etkinliklerin sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Teşvik sistemi  ekonomimiz için bir şans. Cari açığın ilacı olacak stratejik yatırımlarda  yakında önemli artış bekliyoruz. 20 Haziran’dan itibaren düzenlenen teşvik  belgeleri yeni teşvik sisteminin ayar tutmaya başladığını göstermektedir. İhracata dayalı üretim ve  büyüme stratejimizin en önemli ayağını oluşturan yeni teşvik sisteminin olumlu  sonuçlarını önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı sağlayarak, cari açığı  daha da azaltarak ve işsizliği düşürerek hep birlikte göreceğiz.” dedi.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin

Yeni Yatırım Teşvik

 

Yeni teşvik (SGK teşviki uygulanacak iller)

Yeni  teşvik (SGK teşviki uygulanacak iller)

Resmi gazeteden yayınlanan sigorta primine esas kazanç alt  sınırı üzerinden uygulanacak ilave puanın uygulanacağı iller ve uygulama süresi  hakkındaki karar: Bu karara göre belirlenen 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran 52  yerde faaliyet gösteren özel sektöre ait iş yerlerini kapsayacak. Malüllük,  yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine  ilave, Sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan  ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacak.

Belirlenen iller: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis,  Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van,  Bozcaada ve Gökçeada için de faaliyet gösteren iş yerleri için ise 31 Aralık  2018’e kadar. Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ,  Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya,  Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak’ta faaliyet gösteren iş yerleri için 31  Aralık 2016’ya kadar; Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun,  Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve  Yozgat’ta faaliyet gösteren iş yerleri için 31 Aralık 2017’ye kadar   uygulanacak.

Sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile sigorta  primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu karar hükümleri  uygulanmayacak.  Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile  ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuat çerçevesinde  yürütülecek.

İşyerleri 1 yıl destek unsurlarından yararlanamayacak

Sigorta primi teşvikinden haksız olarak faydalanıldığının  tespiti halinde yararlanılan teşvik tutarı  gecikme cezası ve zammı ile işverenden tahsil edilecek. Yapılan kontrol ve  denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya  bildirilen sigortalının çalışmadığının tespit edilmesi halinde tespit edilen  işyerleri 1 yıl süreyle destek unsurlarından yararlandırılmayacak.

Teşvik Belgesi Almak İçin

Yeni Yatırım Teşvik

2014 Yılı Teşvik

2014 YILI YATIRIM TEŞVİK

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014 yılında teşvik paketinin uygulanmasında yeni düzenlemeler yapılabileceği bekleniyor. 2014 Yılında yatırım teşvik kapsamında teşviklerden yararlanan bazı sektörlere verilen bazı teşvikler kaldırılırken bazı sektörlere yönelik teşvikler ise yeniden yapılandırılacağı tahmin ediliyor.

Hemen, hemen her yıl olduğu gibi 2014 yeni teşvik paketi ve uygulamaları bekleniyor.

 

Yeni Yatırım Teşvik

YENİ YATIRIM TEŞVİK