Tag Archives: yabancılara çalışma izni

Yabancı Çalışma İzni İçin İstenilen Belgeler

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İSTEYEN YABANCI  İSTİHDAM EDECEK KURUM / KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı yabancı çalışma izni talep dilekçesi, Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği, Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri, Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Kültür ve Turizm  Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge, Mühendislik, mimarlık,  müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

İSTENİLEN BELGELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı Yabancı çalışma izni talep dilekçesi, Yabancı Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş  fotoğraflı,  (Yabancı Bildirim formu ek1) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti, Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti, Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi (oturma izni), (İkamet tezkeresi nin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur) Özgeçmiş ( özgeçmiş formatı ek2) Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için: İş mukavelesi, Döviz gelirlerine ait belgeler, Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Vekalet (Yabancı çalışma iznini biz alacaksak, görevli personellerimiz adına düzenlenmiş vekalet gerekmektedir)

Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden  yabancının yukarıdaki   belgelere ek olarak

Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”, Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve  “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge, Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği, Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak  hizmet sunması ya da  kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname ibraz etmesi gerekmektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNA EK BELGELER

Yabancı, ortak temsilcisi ya da  kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili  makamlardan onaylı işverenince verilen belge, Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği, Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği, Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti, Türk soylu olduğuna ilişkin belge, Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri, Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

Yabancı Çalışma İzni İstenilen Belgeler

                                        Yabancı Çalışma İzni Almak İçin

Çalışma İzni Olmayan Yabancı

Çalışma İzni Olmayan Yabancı

Çalışma  izni olmayan yabancıysanız, yani yabancı çalışma  izniniz yoksa bilgi almak ve danışmanlık hizmetimizden yararlanmak, çalışma  iznini talepinizi sizin adınıza bizim halletmemizi istiyorsanız.  İletişim  bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Daha geniş bilgi için Yabancı Çalışma izni

Çalışma izni olmayan yabancı için danışmanlık hizmetialmak  isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Türkiye nin birçok ilinde, Yabancı sermeyeli şirket  kuruluşları, Hazine Müsteşarlığı Yatırım teşvik belgesi proje işlemleri, Turizm  Bakanlığı belgelendirme işlemleriyle, iso kalite belgesi danışmanlık,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı çalışma izni işlemleriyle, Tarım  Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, TAPDK, Dış Ticaret Müsteşarlığı  İzinleriyle ve buna benzer konularda dosya hazırlma işlemlerin takibi,  sonuçlandırılması hizmeti vermektedir.

Yabanci Çalıştırmak İsteyenlerin Yapması Gerekenler - Work Permits

Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzinleri

TÜRK SOYLU YABANCILARIN ÇALIŞMA  İZİNLERİ

TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE,  KAMU VEYA ÖZEL KURUM, KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE DAİR  KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

              Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancıların,  yurt içinde ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk  Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere, kamu veya özel  kurum, kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin esas ve usulleri  saptamak suretiyle uygulamaya yön vermektir.

             Madde  2 – Bu Yönetmelik, Türk soylu yabancıların,Türkiye’de serbestçe çalışmalarına,  kamu veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine yabancı  çalışma izni verilmesine, mesleki kuruluş ve sosyal güvenlik  kuruluşları ile ilişkilerine, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine ait esas  ve usul hükümlerini kapsar.

Türk Soylu Yabancılara Verilmesine Ait Esaslar ve İzlenecek Usul

              İzin Verilebilme Şartları:

              Madde 3 – Bu Yönetmelik uyarınca kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği  belirtilen veya Türk vatandaşı olma şartı aranan meslek, sanat ve işlerde Türk  soylu yabancıların çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilebilmesi için:

                  1) İçişleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiş olmak,

                 2) Belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri  taşıdığını yetkili Türk makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamış olmak,

              3) Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiş  diplomalarının denkliğini Milli Eğitim Bakanlığına onaylatmış bulunmak,

Suriye Vatandaşlarına Çalışma İzni Kolaylığı

Suriye Vatandaşlarına Çalışma İzni Kolaylığı

Çalışma Bakanlığından alınan bilgiye göre;

Suriye vatandaşlarının ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Emniyet makamlarınca ikamet izni verilmiş bulunan Suriye uyruklu yabancılara ikamet izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmesi uygun bulunmuştur.

Bu itibarla Emniyet makamlarından alınmış en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenlerimizin internet sitemizde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapmaları halinde talepler Çalışma Bakanlığınca  değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışma İzni Almak İçin

SGK evde sigortasız çalıştırılan kadınlar için baskın yapıp ceza kesiyor

SGK evde sigortasız çalıştırılan kadınlar için baskın  yapıp ceza kesiyor

Lüks semtlerde yapılan baskınlarla tespit edilen ev sahiplerine  16 ila 150 bin TL arasında cezalar kesiliyor.

SGK, evlerde sigortasız çalıştırılan 700 bin kadını yakın  takibe aldı. Ağırlıklı olarak lüks semtlerde yapılan baskınlarla tespit edilen  ev sahiplerine 16 ila 150 bin TL arasında cezalar kesiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ‘Kayıtlı İstihdamın Teşvik Projesi’  kapsamında yürürlüğe giren ev işçilerine sigorta zorunluluğunda sıkı denetim  başladı. SGK ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, emniyet güçlerinin de desteğini  alarak ev ev kaçak temizlikçi arıyor. Genellikle öğle saatlerinde yapılan  denetimlerde kapıyı açan çalışan, görevliler tarafından çapraz sorguya alınıyor.  Kişinin beyanlarından evde çalıştığı tespit edilirse başka sorgular da  yapılıyor. Yabancı uyruklu ise çalışma izni olup olmadığı, Türk vatandaşıysa da sigortasının yapılıp yapılmadığı soruluyor.  Sadece hizmeçiler değil, sitenin güvenlik görevlileri, kapıcılar ve komşular da  sorgulanıyor.

GÖKTÜRK’TE 100 BASKIN

Gerek duyulması halinde güvenlik kameraları da inceleniyor.  Tespitler sonucunda ev sahibine 16 ila 150 bin TL’ye kadar idari para cezası  kesilebiliyor. Cezayı artıran unsurların başında hizmetlinin evde ne kadar  süredir çalıştığı geliyor. Denetimlerin sıklaştığı bölgelerin başında ise gelir  seviyesi yüksek semtler ve lüks siteler geliyor. Kemerburgaz, Etiler, Beşiktaş,  Kadıköy, Çengelköy ve Göktürk en fazla denetim yapılan yerler. Sadece Göktürk’te  en az 100 eve temizlikçi baskını yapıldığını ifade eden K.L. kendisine de 16 bin  TL ceza kesildiğini söyledi. 5 yıldır Göktürk’te oturan K.L. denetimle ilgili şu  bilgileri verdi: “Öğlen saatinde evimize aralarında SGK uzmanları ve polislerin  bulunduğu 6 kişi gelmiş. 2 aydır çocuğuma bakan yabancı uyruklu kadını sorguya  almışlar. Ardından da çocuğumu komşuya bırakıp, onu Göktürk Polis Karakolu’na  götürmüşler. 3 gün orada kaldı. Çalışma izni ve  sigortası yoktu. Bana da 16 bin TL ceza kesildi. Yasalardan haberimiz yoktu.”

150 BİN LİRA CEZA KESİLEN VAR

Kemerburgaz’daki denetimlerden 150 bin TL’ye kadar ceza kesilen  evler de var. Konuyu yargıya taşıdığını ifade eden işadamı, “2 yıldır evimizde  yemek yapmaya gelen bir hanım vardı. Polisler ‘Bu evde mi çalışıyorsunuz’ diye  sormuş. O da yemek yapmaya geldiğini söylemiş. Bu beyanı esas kabul eden SGK  bana 110 bin TL ceza kesti” dedi.

1 GÜNE BİLE SİGORTA ŞART

Yetkililer denetimlerin genellikle ihbar üzerine yapıldığını  ifade etti. Vatandaşların evlerinde çalıştırdığı kişileri 1 günlük dahi olsa  sigorta yaptırmaları gerektiğini ifade eden yetkililer, şu açıklamayı yaptı: “Ev  hizmetlerinde çalışan kişilerin 4817 Sayılı Kanun gereğince çalışma izni alması, işverenleri tarafından sigorta primlerinin ödenmesi gerekiyor.”

EV FİYATI KADAR CEZA

Tespitler SGK’nın çok sayıda kurumla işbirliği sonucu  yapılıyor. Uzmanlar, “SGK’nın geriye doğru 10 yıl re’sen prim tahakkuk ve tahsil  yapma yetkisi bulunuyor. Böyle bir durumun tespiti halinde ev sahiplerine orta  halli bir evin değeri kadar ceza kesilebilir” uyarısında bulundu.

KOMŞU ŞİKÂYET EDİYOR

Evde sigortasız işçi denetimlerinin artmasında şikâyetler de  etkili oluyor. Bu konuda hayata geçirilen Alo 170 hattına her gün bine yakın  ihbar geliyor. İhbarı genellikle komşular veya çalışanın kendisi yapıyor.

iphone-apple-banner.jpg

700 BİN ÇALIŞAN VAR

Araştırmalara göre Türkiye’de ev hizmetlerinde 700 bin kişi  çalışıyor. Bunların yüzde 1’inin sigortalı olduğu tahmin ediliyor. Verilere göre  2012’de 51 ev işçisi kadın iş kazasında ölürken, 3 bini de kaza geçirdi.