Etiket Arşivi: yabancı sermayeli şirket kuruluşu

Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarının Kuruluş İzninin Alınması ve Vergi Dairesi Kaydı

 YABANCI ŞİRKET KURULUŞ İZNİNİN ALINMASI VE VERGİ DAİRESİNE İRTİBAT  BÜROSUNUN KAYIT ETTİRİLMESİ

Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alındıktan  sonra vergi dairesinden kimlik numarası alınması ve irtibat bürosu için gelir  vergisi (stopaj) yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gereklidir. Dolayısıyla  GVK’nın 94. maddesi kapsamında herhangi bir ödeme yaptıkları takdirde bu madde  kapsamında gerekli tevkifatı yaparak muhtasar beyanname ile beyan etmeleri ve  ödemeleri gereklidir. Vergi dairesinde “Tüzel Kişiler İçin Sicil Formu”nun  doldurulup vergi dairesine verildikten sonra bunun bir örneğinin en geç 1 ay  içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereklidir. İrtibat  bürolarının Türkiye’de faaliyette bulundukları yeri kiralamaları durumunda büro  ile ilgili kira kontratını da Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir.  İrtibat bürolarının adres değişikliği durumunda da yeni adreslerini en geç 1  ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ve vergi dairesine bildirmeleri  gerekmektedir.

Yabancı Sermayeli Şirketlerin İrtibat Bürolarında Defter, Kayıt ve Belge Düzeni ?

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN  İRTİBAT BÜROLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ  ?

Giriş bölümünde de açıklandığı üzere, irtibat bürolarının,  yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan  bu büroların iktisadi yapılarının özellikle Maliye açısından yakından takip  edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Yukarıda da görüldüğü üzere irtibat büroları ticari faaliyette  bulunmadıkları müddetçe kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden  mükellefiyet tesis ettirmeyeceklerdir. Ancak, yine de bir takım ödemeleri  nedeniyle GVK md. 94, Damga Vergisi Kanunu ve SSK açısından bazı beyan ve ödeme  mükellefiyetleri vardır.

Ayrıca Maliye idaresi tarafından verilen çeşitli görüşlerde de,  ticari faaliyette bulunmamasına rağmen irtibat bürolarının faaliyetlerinin  anlaşma kapsamında işyeri oluşturup oluşturmadığının tespiti ve izlenebilmesi  için teşebbüslerin dar mükellef olarak mükellefiyetlerinin tescil edilmesi ve  Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen defter tutma, belge düzenleme ve bunların  saklanması ve ibrazı gibi ödevleri yerine getirmeleri gerektiği açıklanmıştır. Devamını Oku »

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU

Yabancı Sermayeli bir şirketin kuruluşlarını aşağıdaki ana  başlıklar altında toplayabiliriz:

Fizibilite etüdünün hazırlanması, gerekli ön iznin  alınması. Ana sözleşmenin hazırlanması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na  kuruluş için Müracaat edilmesi. Ticaret siciline müracaat ve tescil ve ilan  işleminin gerçekleşmesi. Vergi Dairesine müracaat edilmesi. Kanunen  kullanılması zorunlu olan defterlerin tasdiki. Şirket kuruluş izin belgesinin  tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde 5. Maddede belirtilen şekilde bir  şirket kurulacak ve şirket kuruluşunun ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi ve Yabancı Ortak sermaye payının (her bir yabancı ortak için 50.000  USD) döviz olarak getirildiğine ve karşılığının şirkete ödendiğine dair Döviz  Alım Belgesi  ve ilgili banka dekontu veya Döviz hesabında tutulduğuna dair  (Yabancı Sermaye Çerçeve kararı hakkında 2 sayılı tebliğin 10.maddesinin b  fıkrasında belirtilen bilgileri ihtiva eden) banka dekontu Hazine Müsteşarlığı  Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ibraz edilerek belgenin vize ettirilmesi  gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu izin belgesinde belirtilen  3 aylık sürenin mücbir sebepler dolayısıyla geçmesi halinde tekrar süre uzatımı  için müracaat edilir. Süre uzatımı dolayısıyla yapılan müracaatta daha önce  alınan izin belgesinin aslı ve bir dilekçe ile başvurulur.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İçin