Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarının Kuruluş İzninin Alınması ve Vergi Dairesi Kaydı

 YABANCI ŞİRKET KURULUŞ İZNİNİN ALINMASI VE VERGİ DAİRESİNE İRTİBAT  BÜROSUNUN KAYIT ETTİRİLMESİ Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alındıktan  sonra vergi dairesinden kimlik numarası alınması ve irtibat bürosu için gelir  vergisi (stopaj) yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gereklidir. Dolayısıyla  GVK’nın 94. maddesi kapsamında herhangi bir ödeme yaptıkları takdirde bu madde  kapsamında gerekli tevkifatı yaparak muhtasar beyanname ile beyan etmeleri ve  … Devamını oku…Yabancı Yatırımcıların İrtibat Bürolarının Kuruluş İzninin Alınması ve Vergi Dairesi Kaydı

Yabancı Sermayeli Şirketlerin İrtibat Bürolarında Defter, Kayıt ve Belge Düzeni ?

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN  İRTİBAT BÜROLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ  ?

Giriş bölümünde de açıklandığı üzere, irtibat bürolarının,  yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan  bu büroların iktisadi yapılarının özellikle Maliye açısından yakından takip  edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Yukarıda da görüldüğü üzere irtibat büroları ticari faaliyette  bulunmadıkları müddetçe kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden  mükellefiyet tesis ettirmeyeceklerdir. Ancak, yine de bir takım ödemeleri  nedeniyle GVK md. 94, Damga Vergisi Kanunu ve SSK açısından bazı beyan ve ödeme  mükellefiyetleri vardır.

Ayrıca Maliye idaresi tarafından verilen çeşitli görüşlerde de,  ticari faaliyette bulunmamasına rağmen irtibat bürolarının faaliyetlerinin  anlaşma kapsamında işyeri oluşturup oluşturmadığının tespiti ve izlenebilmesi  için teşebbüslerin dar mükellef olarak mükellefiyetlerinin tescil edilmesi ve  Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen defter tutma, belge düzenleme ve bunların  saklanması ve ibrazı gibi ödevleri yerine getirmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Devamını oku…Yabancı Sermayeli Şirketlerin İrtibat Bürolarında Defter, Kayıt ve Belge Düzeni ?

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Yabancı Sermayeli bir şirketin kuruluşlarını aşağıdaki ana  başlıklar altında toplayabiliriz: Fizibilite etüdünün hazırlanması, gerekli ön iznin  alınması. Ana sözleşmenin hazırlanması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na  kuruluş için Müracaat edilmesi. Ticaret siciline müracaat ve tescil ve ilan  işleminin gerçekleşmesi. Vergi Dairesine müracaat edilmesi. Kanunen  kullanılması zorunlu olan defterlerin tasdiki. Şirket kuruluş izin belgesinin  … Devamını oku…Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

Ankara Danışmanlık