Etiket Arşivi: yabancı ikamet izni

Türkiye’de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

Türkiye’de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi

Türkiye'de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

Türkiye’de Çalışma İzni ve İkamet İzni Verilen Yabancılardan Öğrenim Vizesi İstenmeyecek

YENİ DERSHANE YÖNETMELİĞİ

Yabancıların Kurslara Kayıtları
Okullara, çeşitli kurslara, motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, hizmet içi eğitim merkezlerine ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında, usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranacak. Ülkesi belli olmayan, sığınmacı veya mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi istenmeyecek. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az 6 ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılacak. Devamını Oku »

Yabancıların Türkiye’de Mülk Almaları

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK ALMALARI

18 Mayıs 2012 tarihinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.
Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

yabancilarin-turkiye-de-mulk-almalari

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNMELERİ
Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir.
a) Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

Yabancıların Mülk Almaları İle İlgili Kanunlar:
– 6326 sayılı Petrol Kanunu,
– 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
– 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu.
b) Bu ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde sınırlama uygulanmaz.
c) Yabancı Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf, Dernek, ve bunun gibi.) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ ALMALARI:
Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı % 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli şirketler” in taşınmaz edinimi, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36.maddesi ve 16/08/2012 tarihli  ”2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
Konuyla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri  konulu, 2012/13 (1735) sayılı genelgesi yayınlanmıştır.

YABANCILARIN MÜLK EDİNMELERİNDE KANUNİ SINIRLAMALAR:
a) Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir.
b) Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve kiralaması mümkün değildir.
c) Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

YABANCILARIN MÜLK EDİNMELERİ İÇİN İÇİN BAŞVURU VE İZLENMESİ GEREKEN YÖNTEM:
Alıcının ”Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşlarından olması ve Edinim Şartları”nı taşıması gerekmektedir.

MÜLK ALMA BAŞVURUSU:
Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir.
(Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğünde sıra numarası alınarak yapılır.)

YABANCILARIN MÜLK ALMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
b ) Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ‘Emlak Beyan Değeri Belgesinin alınması,
d) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
e) Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).
f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman ile iki tanık,
g) Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

MÜLK ALIMINDA YURT DIŞINDA DÜZENLENEN VEKALETİN ÖZELLİKLERİ:
– Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler.
– Yabancı ülke noterlerince düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.
– Ayrıca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.

MÜLK İŞLEMİNİN MALİ YÖNÜ:
a) İlgili Belediyeden alınan emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre 2013 yılı için belirlenen tapu harcı oranı % 2’dir.)
b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir.
c) Taşınmazın askeri ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması aşamasında gerekirse Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan harita için döner sermaye ücreti (2013 yılı için: 323 TL) ödenir.

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNMEK İSTEYENLERİN DİKKAT EDECEĞİ DİĞER HUSUSLAR:
– Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.
– Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde, işlem yapılan Tapu Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yapılabilir.
– Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi veya firmalar ile çalışılmaması önerilir.
 – Taşınmaz edinimine ilişkin taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, durum adli makamlara intikal ettirilerek Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

– Tapu ve diğer işlemler için noterden vermiş olduğunuz vekaleti özellikle okumanızı, Türkçe bilmiyorsanız bir tercümana okutup size tercüme etmesini tavsiye ederiz.

Not: Tapu alırken üzerinde ipotek olup olmadığını bilhassa kontrol etmeniz gerekmektedir.

TÜRKİYE’DE EV ALMIŞ YABANCIYA İKAMET İZNİ VERİLİR Mİ

– Yabancının Türkiye’de ev, yada taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şart olmadığı gibi, yabancının Türkiye’de taşınmaz edinmesi ikamet izni hakkı vermez.

 

Yabancı İkamet İzni Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancı İkamet İzni 

yabancilarin-ikamet-izinleri-goc-idaresi-genel-mudurlugu

Göç idaresi diye Ankara Danışmanlığı arayanlar için yazıyoruz. 

İkamet izinleri için bizi değil aşağıdaki numaraları aramanız gerekiyor..

İKAMET İZNİ DUYURULAR

İKAMET İZNİ DUYURULAR

Göç idaresi telefon numaraları (il, il tüm göç idaresi telefon numaraları için tıklayınız)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Telefon: Devamını Oku »

Aksigorta, oturma izni almak için başvuran yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilir hale getirmek için özel sağlık sigortası ürününü güncelledi

Aksigorta ikamet izni almak için başvuran yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilir hale getirmek için Özel Sağlık Sigortası ürününü güncelledi

Aksigorta özel sağlık sigortası ürünü ile anlaşmalı ya da anlaşmalı olmayan tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleşecek hastane tedavilerinden doktor muayenelerine, röntgen ve tahlillerden ilaç masraflarına, cerrahi müdahalelerden doğuma kadar sigortalıların ve aile olarak sigortalanmışlar ise ailelerinin sağlık ihtiyaçları güvence altına alıyor. Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası, özel şartlar kapsamında sigortalıya dilediği doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü tanıyor.

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” gereğince 23 Nisan’da yabancı uyruklu kişilere ikamet izni almak için getirilen sağlık sigortası zorunluluğu kapsamında, kişiler Aksigorta özel sağlık sigortası yaptırabilecektir.

Karşılaşılabilecek bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanma halinde muhtemel hastane tedavi giderleri, doktor muayenesi, röntgen, tahlil, tanı, ilaç giderleri ve cerrahi müdahaleler için tedavi giderlerinin karşılandığı Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası ile Aksigorta’nın geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja da sahip olunabiliyor.

Aksigorta, Özel Sağlık Sigortası ürünü ile yabancı ikamet izni alarak Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların sağlığını güvence altına alıyor.

 

 

 

 

Türkiye’de Çalışan Yabancı Sayısı

TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YABANCI SAYISI

Türkiye’de yabancı sayısı.

Türkiye’de oturmak isteyen yabancılara izin veren İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında yaklaşık 300 bin yabancı oturma izni, 46.000 kişi ise çalışma izni aldı.
Yabancı çalışma izinin de 15 bin ile başı çocuk bakıcısı ve ev hizmetlileri çekiyor. Bunların yaklaşık 17 bini erkek, 28 bini kadın çalışan.
Yani;  Türkiye’de yaşayan yabancıların sayısı dersek; Devamını Oku »

Vize İhlali Yapan Yabancılara İkamet Düzenlemesi

TÜRKİYE’DE VİZE İHLALİ YAPAN YABANCILARA İKAMET DÜZENLEMESİ

Vize İhlali Yaban Yabancılara İkamet Düzenlemesi Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Uzun süre vize-ikamet ihlali yapan yabancılara talepleri halinde izinsiz kaldıkları sürelerin harç ve cezalarını ödemeleri kaydıyla ikamet izni verilecek. Ayrıca yurt dışına çıkışlarında süreli giriş yasağı kapsamına alınmayacak. Devamını Oku »