Anasayfa / Etiket Arşivi: yabancı doktor çalışma izni

Etiket Arşivi: yabancı doktor çalışma izni

TÜSEB Kanununun Yabancı Çalışma İzni Bölümü

TÜSEB KANUNUNUN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BÖLÜMÜ

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Hakkında Değerlendirme
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, değerlendirmelerde bulundu.

Kanunun Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranları kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu hâlde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi bazında yüzde altmış beşi geçemez. hükmüne göre Kamu hastaneleri arasındaki döner sermaye farklılığı azaltıldı.

Kamu Hastane Birliği bünyesinde branşlar arasındaki döner sermaye farkının da azaltıldığını kaydeden Çelik, “Buna göre yüzde 50 döner sermaye tavanı değiştirilmeden, hastanelerde uygulanan döner sermayeden dağıtılacak üst limit yüzde 50′den yüzde 65′e çıkarıldı. Böylece aynı branş uzmanları arasındaki farklar azaltıldı” dedi.

Yani Kamu Hastane Birliklerinin sağlık tesisi puan ortalaması yüzde 50′den yüzde 65′e çıkarıldı.Yüzde 15’lik sağlık tesisi puan artışının personele yansımasını bekliyoruz.
Ayrıca yine Kanunun 22.maddesine göre,eğitim ve araştırma hastanelerinde organ nakli, majör replantasyonlar, kök hücre ve kemik iliği nakli gibi yüksek eğitim, araştırma, deneyim ve beceri gerektiren tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 olan tavan oranları bir kat artırılarak bu alandaki çalışmalar teşvik edildi.

TÜSEB KANUNUNUN YABCI ÇALIŞMA İZNİ BÖLÜMÜ

Personele İlişkin Hükümler

Personelin istihdamı ve nitelikleri

MADDE 12 – (1) Başkanlık personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalıştırılır. Başkanlık personelinin kadro unvan ve sayıları ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilmiştir. Bunların birimlere dağılımını yapmaya Başkan yetkilidir. Personelin kadro unvan ve sayılarında mevcut sayılarının bir katını aşmamak kaydıyla değişiklik yapmaya, Yönetim Kurulunun kararı üzerine Bakan yetkilidir.

(2) Başkan, başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve enstitü başkanlarının, en az doçentlik derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi ve en az on yıl kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması şarttır. Bu kişilerde aranacak diğer nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Başkanlıkta çalıştırılacak personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır. Ancak, Başkanlıkta çalıştırılacak yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz.

(4) Enstitülerde Ar-Ge projelerinin gerektirdiği niteliklere sahip olanlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere, belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilebilir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan burslardan doğan mecburi hizmet yükümlülükleri, yükümlünün istemi, Başkanlığın talebi ve yükümlüye burs veren kamu kurum ve kuruluşunun onayı ile TÜSEB’e devredilebilir.

(6) Yabancı uyruklu uzmanlar, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ve haklarında 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle bir yıla kadar çalıştırılabilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Başkanlık kadrolarında istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri, iş sözleşmesinin yapılmasıyla son bulur. Başkanlıkta bu fıkra uyarınca istihdam edilmeye başlananlardan önceki kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesinden dolayı emekli ikramiyesinin hesabına esas toplam hizmet süresi on beş yıldan az olanlara, emekli ikramiyesi ödenmez ve ödenmeyen emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süreleri Başkanlıkta geçecek hizmet süreleriyle birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatının hesabına esas hizmet sürelerine dâhil edilir. Ayrıca, bu şekilde kıdem tazminatının hesabına esas hizmet süresine dâhil edilecek süreler ile emekli ikramiyesinin hesabı açısından on beş yıldan fazla hizmeti olanların bu hizmet süreleri kıdem süresine bağlı diğer hakların tespitinde de dikkate alınır. Bu şekilde istihdam edilenlerden, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanması veya iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle derhâl feshi kapsamında iş sözleşmesi sona erenler hariç olmak üzere, Başkanlıktaki görevleri sona erenlerden, önceki kurumlarındaki ilgili kadrolara atanma şartlarını kaybetmemiş olanlar; öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş bir kadroya en geç bir ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içinde göreve başlatılırlar. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Başkanlıkta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirilir. Önceki kurumlarına tekrar atananlara iş sözleşmesinin sona ermiş olmasından dolayı Başkanlıkça kıdem tazminatı veya başkaca bir tazminat ödenmez ve bu süreler sonraki hizmetlerine göre hak kazanacakları emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır.

(8) Bu madde ve 13 üncü madde kapsamında çalıştırılacakların nitelikleri, işe alınmaları ve görevlendirilmeleri, performans değerlendirmeleri ve disiplin işlemleri ile kadrolarda bulunanlarla aylıksız izinli olarak görev yapanların aylık ücret ve diğer mali ve sosyal hakları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulunun onayı ile Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(9) TÜSEB personeline ilişkin tüm ihtilaflar iş mahkemelerinde görülür.

(10) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurumlarının izni ile akreditasyon faaliyetlerine yönelik görev verilebilir. Bunlara görevleri karşılığı ödenecek ücret, (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 

Özel Hastanelerde Çalışacak Yabancı Doktorlar İçin İzin

Özel Hastanelerde Çalışacak Yabancı Doktorlar İçin Yabancı Çalışma İzni

Yurt dışında doktorluk yapan ve Türkiye’de doktorluk yapma yetkisi olan hekimlere geçici olarak özel hastanelerde kadro dışı çalışma izni.

Özel hastanelere T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından sürekli doktor çalıştırma izni hakkı verildi.

Sağlık Bakanlığı özel hastanelere yurt dışından süreli olarak doktor çalıştırabilme imkanı tanıdı. Yurt dışında doktorluk yapan ve Türkiye’de doktorluk yapma yetkisi olan hekimler geçici olarak özel hastanelerde bir yılda en fazla 3 ay özel hastanede kadro dışı çalışabilecek.

Yabancı Doktor Çalışma İzni Hakkında Yeni Düzenleme

Yeni düzenlemeyle doktorların en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Bu hekimler, 1219 sayılı kanunun 12. maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde kadro dışı geçici çalışabilecek. Hekim, kadrolu çalıştığı yerden ayrılırsa 3 ay daha kadro dışı geçici çalışmaya devam edebilecek. Bu süre daha önce almış günle sınırlandırılmıştı.

Yaş haddinden işe başlama yaşının 60’a düşürüldüğü düzenlemeye göre ayrıca 31 Aralık 2013 tarihinden önce emekliye ayrılan ve bu tarih itibariyle muayenehane hariç hiçbir özel sağlık kuruluşundan çalışmayan hekimlere 6 ay içerisinde başvurmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme izni verildi.

Ayrıca 15 Şubat 2008 tarihinden itibaren özel hastanede sigortalı çalıştığını belgeleyen ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle muayene hariç hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu yabancı çalışma izni olmayan hekimlere de 6 ay içerisinde yabancı çalışma izni başvurusu yapmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme imkanı tanındı.

Yabancı Doktorlara Çalışma İzni

 

Yabancı Doktora Çalışma İzni

Yabancı Doktora Çalışma İzni

Ülkemizdeki doktor açığını kapatmak için yabancı doktora yabancı çalışma izni verilmesiyle ilgili kanun kabul edildi.

Yabancı doktorların Türkiye´de çalışmasına olanak sağlayan yabancı doktor yabancı çalışma izni; Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

Halen yürürlükteki kanunda yer alan (Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır) ifadesindeki, (Türk bulunmak) ibaresi ile (izinli Türk hekimlerinin) ibaresi (mezun hekimlerin) olarak değiştirildi. Böylece yabancı doktorların Türkiye´de çalışmasına olanak sağlandı. Kanunla, tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması için (zorunlu mali sorumluluk sigortası) oluşturulacak. Bu sigorta primini serbest çalışan doktorlar kendileri ödeyecek.

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele ödeme yapılan kamuya ait döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine ait sağlık kurum ve kuruluşları; çalıştırdıkları doktorlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan doktorlar için çalıştıkları kurum ve kuruluşça yaptırılan sigorta, ilgili doktorun mesleğini serbest olarak yapması halini kapsamayacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorların zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmasından, doktorun çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşunun amiri birinci derecede sorumlu olacak. Sigorta yapan, zorunlu sigorta kapsamındaki bir fiil veya hal nedeniyle sigorta yaptıranın tazminata mahkum edilmesi halinde; zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde tazminatı doğrudan zarar görene ödeyecek. Yapmak zorunda oldukları halde sigorta yaptırmayanlara, yaptırmadığı süre içinde ödemesi gereken primin 5 katı idari para cezası verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sigorta yaptırılmamasından dolayı verilen idari para cezasından, o kurum ve kuruluşun amiri şahsen sorumlu olacak. Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına, açıktan, atama izni alınmaksızın atama yapılacak. Şef ve şef yardımcılığı sınavı, Sağlık Bakanlığınca yılda bir yapılacak. Bu sınava, tıpta uzmanlık unvanını kazanmış, orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış ve Üniversiteler arası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil sınavını başarmış olan adaylar, gerekli belge ve yayınlar ile birlikte uzmanlık alanını bildirerek başvuracak.

Bakanlık, uzmanlık alanlarını dikkate alarak 3 veya 5 kişilik jüri oluşturacak. Bu jüri, yayınları inceleyip adayı sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava tabi tutacak ve başarılı olanlara, ilgili uzmanlık alanında şef veya şef yardımcılığı sınavı başarı belgesi verecek. Eğitim ve araştırma hastanesi biriminde açık bulunan şeflik veya şef yardımcılığı kadrosu, isteklilerin başvurması için Sağlık Bakanlığınca ilan edilecek. Şef veya şef yardımcılığı sınavı başarı belgesi bulunanlar ile profesör veya doçentler ilan edilen kadroya müracaat edebilecek. Bakanlık, adayların bilimsel ve eğitim yeterliliklerini incelemek üzere, en az biri atama yapılacak eğitim ve araştırma hastanesi dışından olmak üzere 3 profesör veya şef tespit edecek. Bu profesör veya şefler, adaylar hakkındaki mütalaalarını bakanlığa bildirecek. Sağlık Bakanı, Müsteşar, Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürü birlikte değerlendirerek şef veya şef yardımcılığı atamalarını yapacak.

Kalkınmada öncelikli illerde bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde ilan edilen şef kadrolarına, en az 5 yıl şef yardımcısı olarak çalışanların başvurmaları halinde sınav şartı aranmayacak. Bu kişiler, atandığı kadroda 5 yıl çalışmadan kalkınmada öncelikli iller dışındaki yerlere atanamayacak. Klinik şef ve şef yardımcılığı sınavı ile başasistanlık sınavlarına ilişkin usul ve esaslar, kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Servis ve laboratuvar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesör tabipler eğitim ve araştırma hastanelerine; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler ya da hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve sağlık yönetimi alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler diğer hastanelere baştabip olarak atanabilecek. Anestezi teknisyenleri, anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyatı yapan ilgili uzmanın gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi yapabilecek.

Türk doktorları dünyada çalışabiliyorsa, yabancı doktor Türkiye’de çalışır

Türk doktorları dünyada çalışabiliyorsa, yabancı doktor Türkiye’de  çalışır

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tam Gün yasasıyla ile ilgili tıp öğrencilerinin  şikayetlerle ilgili olarak, Tıp öğrencilerinin ana şikayeti, hocalarının öğleye  kadar çalışıp muayeneye gitmeleri ya da öğleden sonra özel hasta bakarak  öğrencisiyle, asistanlarıyla ilişkisini kesmeleriydi. Tam tersine bu ilişkiyi  sağlayacak düzenlemeler yaptık  derken, düzenlemenin ardından isteyen milletin  hastanesinde, isteyenin üniversite hastanesinde, isteyenin de özel sektörde  çalışabileceğini söyledi.

Akdağ, İkisi beraber olmuyor, ikisi beraber olunca eğitim  aksıyor, araştırma aksıyor. İkisi beraber olduğunda söylemeye dilim varmıyor ama  milletin hastanesi ticarethaneye dönüşüyor. Buna izin vermeyeceğiz  dedi.

Başarılı olan  çalışabilir Türkiye’de doktorların yabancı çalışma  izinleri ilgili kanuni düzenleme hazırlığı yaptıklarını, bunu  Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yasası içine ya da başka bir kanun içine  koyacaklarını ifade eden Bakan Akdağ, Bu ülkenin bir ihtiyacı. Türk doktorları  dünyanın her yerinde çalışabiliyorsa başarılı olan, kabiliyetli olan Türkiye’yi  bilen iyi bir eğitim almış diğer doktorların da Türkiye’de çalışması gerekir  dedi.

 Yabancı  Çalışma İzni Almak İçin

yabancı çalışma izni

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Yabancı Çalışma İzni Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Değişikliği

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Yabancı Çalışma İzni Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından

1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Türkçe bilmek.”

2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Suriye’de yaşanan olaylar sebebiyle Türkiye’de geçici koruma altına alınanlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları, mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”

3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

SAĞILIK MESLEK MENSUPLARININ YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge. 2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.

Bu belge;

a) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır.  Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.

b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.

3) Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.

Bu belge;

a) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

b) Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden,

c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan, istenmez.

4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi.

Suriyeli doktorlar kamplarda çalışabilecek

Suriyeli doktorlar kamplarda  çalışabilecek

 

Suriyeli sağlık meslek mensupları Suriyeli  sığınmacıların barındığı kamplarda görev yapabilecek.

Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu Suriyeli sağlık  meslek mensupları, sığınmacıların barındığı kamplarda görev yapabilecek. Yabancı  Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’deki Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul  ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi  Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe göre, yönetmeliğin Üniversitelerin Türkçe  Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil  sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede  başarılı olmak şartını içeren bendi, Türkçe bilmek olarak düzenlendi.  Yönetmeliğe eklenen geçici maddede ise Suriye uyruklu sağlık meslek  mensuplarının muafiyet durumuna yer verildi. Bu madde ile Suriye’deki olaylar  sebebiyle Türkiye’de geçici koruma altına alınanlar için Afet ve Acil Durum  Yönetimi Başkanlığınca kurulan barınma merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye  uyruklu sağlık meslek mensupları, mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge  ibraz edecek. Suriyeli sağlıkçılardan, diploma ve/veya uzmanlık belgelerinde  denklik ile Türkçe dil sınavında belli seviyede başarılı olması şartı  aranmadan yabancı çalışma izni verilebilecek.

Türkiyede Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır