Anasayfa / Etiket Arşivi: istisnai çalışma izinleri

Etiket Arşivi: istisnai çalışma izinleri

250 Bin Dolara Ev Alana Vatandaşlık

250 BİN DOLARA EV ALANA VATANDAŞLIK 

Türkiyede 250.000 - 250 bin dolara Türk vatandaşlığı hakkında.

 

Türkiye’de vatandaş olmak için gereken kriterlere ek olarak 250 bin dolara ev alana vatandaşlık hakkı verilmektedir. 250 bin dolara ev alarak vatandaş olabilmek için gereken bazı hususlar var. Peki 250.000 dolara ev alana vatandaşlık nasıl verilmektedir.

Öncelikli olarak yabancıdan istenilen bazı belgeler var. 250 bin dolara ev alana vatandaşlık için gerekli belgeler nelerdir.

250 Bin Dolara Türk Vatandaşı Olmak İçin İstenilen Belgeler

– Yabancı kişi Kendi Ülkesinden Adli Sicil Belgesi,
– Doğum belgesi,
– Medeni hal belgesi,
– Adres yeri belgesi,
(Bu belgeler kendi ülkesinden alınacak resmi belge olacak ve Türk konsolosluğundan Türkçe çevirili onaylı Apostilli olacak)

250 Bin Dolara Türk Vatandaşı Olmak İçin İstenilenler Ve Tapu İşlemleri

– Tapu devir işleminden önce SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) yetkili ekspertiz raporu,
– Tapu Kadastro Yabancılar Dairesi Uygunluk izni gerekecek,
– Mülkiyetin 3 yıl satılamaz Tapuda kaydı ve İstisnai Vatandaşlık başvurusu şerhi

Türkiye vatandaşı olmak için bu belgelere ihtiyaç duyulacaktır.

Türkiye’de 250.000 $’lık ev alana Türk vatandaşlığı konusunda ayrıntılı bilgi için arayabilirsiniz.

Yabancılar Kanununun Kapsamı Dışındakiler

YABANCILAR KANUNUN KAPSAMI DIŞINDAKİLER

-Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup Bakanlar Kurulu  Kararı ile çıkma izni almak suretiyle vatandaşlıktan çıkanlar,

-Basın  Kanununa göre çalıştırılacak muhabirler ve yabancı basın yayın organları  mensupları,

-Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen  yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilenler,

-Yönetmelikle karşılıklılık ilkesi,  uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınmak suretiyle  çalışma izninden muaf tutulan yabancılar.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 29. maddesi, Türk vatandaşlığını  kaybetmenin sonuçlarını düzenlemektedir. Türk vatandaşlığını kaybın genel  sonucu, bu kişilerin kayıp tarihinden başlayarak yabancı statüsüne tabi  tutulmalarıdır. Ancak, TVK’nun 29. maddesinin 2. cümlesi, yetkili merciden izin  almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanların bir takım statü ve haklarını  saklı tutmaktadır. YÇİHK’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ise, TVK 29.  madde,  2. cümle kapsamındaki yabancıları uygulama kapsamı dışında tutmuştur.

Yabancıların  Çalışma İzinleri Hakkında Kanun diğer bakanlık ve kamu kuruluşlarınca  verilen çalışma izinlerini veya yapılan yabancı istihdamını kanunun uygulama  kapsamı dışında tutmuştur. Böylece, ilgili kamu kurum ve kuruluşları kanunla  verilen yetkiye dayalı olarak çalışma izni verebilecek ve yabancı istihdam edebilecektir. Bu çerçevede,

Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık  Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, mevcut  yetkileri çerçevesinde çalışma izni vermeye devam  etmektedirler.   Ayrıca, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları  sözleşme ile iş yaptıkları yabancıları Bakanlığımızdan alacakları “istisnaî çalışma  izinleri” ile istihdam edebileceklerdir. Kanunla yetki verilen bakanlıklar  ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet  alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde  çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara istisnaî çalışma izni  verilebilecektir

Ancak, yabancılara çalışma izni verme yetkisi bulunan  bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, çalışma iznini verdikleri, çalışma  izin süresini uzattıkları ve çalışma iznini iptal ettikleri tarihten, yabancı  istihdam eden bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ise çalıştırmaya  başladıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yabancı ile ilgili tüm  bilgileri Çalışma Bakanlığına bildirmek zorundadırlar.