Tag Archives: çalışma izni almak için

2014 Yılı İtibarıyla Kaçak Çalışan Yabancılara Kesilecek Para Cezası Tutarları

Duyurular

 

 

 

2014 Yılı İtibarıyla Kaçak Çalışan Yabancılara Kesilecek Para Cezası Tutarları

 

Türkiye’de yabancı çalışma izni almadan çalışan yabancılara, kaçak çalışan yabancılara kesilecek güncel ceza tutarları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Ev Hizmetlisi Yabancılar İle İlgili Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından Ev Hizmetlisi Yabancılar İle İlgili Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik uluslararası örgütün çalışmasının TBMM’nin uygun bulunması halinde ev işçilerinin çalışma koşulları ile ilgili hükümlerin iç hukuka aktarılacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, ev işçilerinin kayıt altına alınması ve sosyal güvenceden yararlanabilmesi için ne yapıldığını sordu. Çelebi, Bakan Çelik’e Ev işinin ve ev işçiliğinin yasalar nezdinde tanınmasının, çalışma saatleri, dinlenme saatleri, fazla mesai, yıllık izin, ücret gibi konularda diğer işçilerle aynı haklardan yararlanmasını sağlayacak 189 nolu Ev İşçileri Sözleşmesini uygulamayı düşünüyor musunuz? sorusunu yöneltti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sözleşmenin Hiçbir Ülke Tarafından Onaylanmadığını Söyledi

Soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün 189 sayılı Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Sözleşmesinin henüz yasal süreç (en az iki üye ülke tarafından onaylanmasını takip eden on iki aylık süre) tamamlanmadığından yürürlüğe girmediği gibi bugün itibarıyla hiçbir üye ülke tarafından da henüz onaylanmadığını bildirdi.

Çalışma Bakanı, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün 189 sayılı Sözleşmesinin TBMM tarafından onaylanmasının uygun bulunması halinde ev işçilerinin çalışma koşulları ile ilgili hükümlerin iç hukuka aktarılacağına işaret etti.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Kapsam Dışı

Bakan Çelik, iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma Şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanunu’nda ev hizmetlerinde çalışanların kapsam dışında bırakıldığını belirtti. Çalışma Bakanı, şöyle dedi:

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde; Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli çalışanlar hariç) sigortalı sayılmamış olup, sürekli ve ücretle çalışanlar ise 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Söz konusu hüküm gereğince 30 iş gününden fazla süren işler sürekli iş olarak değerlendirilmektir.

Bu durumda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ay içinde 30 gün süreyle çalışabilecekleri gibi işin niteliği nedeniyle yarı zamanlı çalışabilmeleri mümkün olduğundan her ay belirli gün sayısı üzerinden de çalışabilmektedirler.“

Çalışma Bakanı, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Ev İşlerinde Çalışan Yabancılar İçin Çalışma İzni

Çalışma Bakanı, ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların da 4817 sayılı kanunla çalışma izin prosedürü içerisine alındığını, bu kişiler için takip ve denetim mekanizması geliştirildiğini açıkladı.

Bakan Çelik, Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışacak yabancılara yasal asgari ücretin altında olmamak üzere ücret ödenmesinin zorunlu olup, çalışma izni verilen yabancıların ayrıca sosyal güvenlik sisteme de dahil edildiğini söyledi.

Ev İşlerine Sendikal Hak

Ev hizmetlerinde çalışanların herhangi bir işverene bağlı iş sözleşmesi kapsamında çalışmaları halinde iş kolu esasına göre sendika kurmaları ve söz konusu sendikalara üye olmalarının mümkün olduğunu belirten Çelik, “Ancak söz konusu sendikaların toplu iş sözleşmesi imzalayabilmeleri için baraj koşullarını yerine getirmiş olmaları gerekir” dedi.

Çalışma izni almak için

Yabancı Çalışma İzni Ev Hizmetlisi

Evde çalışan çocuk bakıcısı ev hizmetlisi yabancılara yabancı çalışma izni almak için

Evde Çalışan Çocuk Bakıcısı Ev Hizmetlisi Yabancılara Yabancı Çalışma İzni Almak İçin

Evde çalışan yabancılar için yabancı çalışma izni almak istiyorsanız Ankara Danışmanlık’tan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Yeni düzenlemeyle yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahat süreleri yeniden düzenlendi. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenleme, Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerden alınmış vizeyle, veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak, ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecek. Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerimizden alınmış vizeyle, bandrol yada kaşe vizesiyle veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecektir. Türkiye’de toplam kalış süresi, son 180 gün içerisinde 90 gün olup, bu süreden fazla kalmak isteyen yabancıların amacına uygun vize ve ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Türkiye’de kalış süresi hesaplamalarında, yabancının Türkiye’den çıktığı gün itibarıyla geriye yönelik olarak Türkiye’de ikamet ettiği toplam günlerin sayısı hesaplanmakta, yurt dışında kaldığı günler ile ikamet tezkeresi alarak Türkiye’de kaldığı günler ise bu hesaplamaya dahil edilmemektedir.   Öte yandan Türkiye’deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi, 90 günden az ise yabancının talebi halinde toplam 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilecek.

Yabancı bakıcı çalışma izni konusunda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Evde çalışan çocuk bakıcıksı, ev hizmetlisi yabancılara yabancı çalışma izni almak için

Yabancı Çocuk Bakıcısı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni İçin İstenilen Belgeler

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İSTEYEN YABANCI  İSTİHDAM EDECEK KURUM / KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı yabancı çalışma izni talep dilekçesi, Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği, Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri, Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Kültür ve Turizm  Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge, Mühendislik, mimarlık,  müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

İSTENİLEN BELGELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı Yabancı çalışma izni talep dilekçesi, Yabancı Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş  fotoğraflı,  (Yabancı Bildirim formu ek1) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti, Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti, Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi (oturma izni), (İkamet tezkeresi nin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur) Özgeçmiş ( özgeçmiş formatı ek2) Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için: İş mukavelesi, Döviz gelirlerine ait belgeler, Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Vekalet (Yabancı çalışma iznini biz alacaksak, görevli personellerimiz adına düzenlenmiş vekalet gerekmektedir)

Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden  yabancının yukarıdaki   belgelere ek olarak

Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”, Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve  “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge, Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği, Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak  hizmet sunması ya da  kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname ibraz etmesi gerekmektedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNA EK BELGELER

Yabancı, ortak temsilcisi ya da  kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili  makamlardan onaylı işverenince verilen belge, Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği, Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği, Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti, Türk soylu olduğuna ilişkin belge, Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri, Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

Yabancı Çalışma İzni İstenilen Belgeler

                                        Yabancı Çalışma İzni Almak İçin

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yapanların Dikkatine

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPANLARIN DİKKATİNE

Önceki Uygulama Nasıldı:
Bakanlar Kurulu’nun 23Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 28094 sayılı kararı ile; Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun da belirtilen vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 gün iken, 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanmak üzere değiştirilmiştir. Karar 01.02.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
 
1 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan Bakanlar Kurulu kararı kimleri kapsıyor: Yapılan değişiklik belli ülke vatandaşlarına yönelik olmayıp genel bir düzenlemedir.
Bu karar neden alındı bir eksikliği tamamlamak için mi yoksa AB uyum yasaları dolayısıyla mı yapıldı:
1950’lerden itibaren yürürlükte olup, Türkiye’de bulunan az sayıda yabancının durumunu düzeltmek üzere çıkarılmış olan Türkiye’de Seyahatleri Hakkında Kanun da günün koşulları, imzalanan Uluslararası sözleşmelerde ki hükümler dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Düzenleme, Avrupa Birliği ve üye ülkelerle, vatandaşlarımız için vize muafiyetine ilişkin müzakerelerin resmen başlatılması talebimiz karşısında gündeme getirilen, ülkemizce yasadışı göçün önlenemediği iddialarına yanıt teşkil edebilecektir.
Bu karar en çok Türkiye”de çalışan yabancı dadı ve hizmetçileri tedirgin etti herhalde nedir onların durumu? Resmi bir sayı var mı bu konuda.
1 Şubat sonrasında onların durumu ne olacak:
Ülkemizde hudut kapılarımızdan aldıkları üç ay kalış süreli vizelerle 1 günlüğüne çıkıp tekrar üç ay kalarak ve bunu sınırsız tekrarlayarak kalan Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova Rusya Federasyonu ve Ukrayna gibi ülkeler vatandaşları, daha ziyade yaşlı/çocuk/hasta bakımı gibi ev hizmetlerinde ve satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi olarak hazır giyim sektöründe, gösteri amaçlı turistik otellerde izinsiz çalıştıkları bilinmektedir. 1 Şubat sonrası bunların giriş-çıkış yaparak ülkemize turistik amaçla gelip izinsiz çalışmaları önlenmiş olacak. Kısacası yabancı çalışma izni alıp yasal gereklilikleri yerine getirmeyen yabancıların çalışması mümkün olmayacak. Bundan sonraki süreçte izin prosedürü nasıl işleyecek kaç gün içerisinde izin alabilecekler Türkiye’de çalışmak isteyenler 4817 sayılı Kanunda usulüne uygın yapılan çalışma izin başvurularının 1 ay içinde sonuçlandırılacağı belirtilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bu alandaki izinlerin 15 gün içinde verileceğini açıklamıştır.
Ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırmak:
Evde yabancı işçi çalıştırmak isteyen kişilerin yabancının kendi ülkesindeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na yapacağı başvuruyu takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yabancıyı çalıştırmak üzere yabancı çalışma izni talebinde bulunmaları gerekmektedir. (Yabancının ülkemizde 6 aylık ikametinin bulunması durumunda başvuru işveren tarafından direk Çalışma Bakanlığı’na yapılabilir. Bu durumda yurt-dışı başvurusu gerekmez. )Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşlerini alarak yaptığı değerlendirme sonucu çalışma izni talebinin uygun bulunması halinde yabancıya başvuran işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izni verecektir. Çalışma izni verilen yabancı çalışma vizesi ile ülkeye girerek çalışabilecektir. Çalışma izinleri ilk seferinde 1 yıllık verilmekte olup işverenin talebi halinde önce 2 yıl, daha sonra 3’er yıllık olarak uzatılabilecektir. Yabancı çalıştıran işveren yabancıya asgari ücretin 1.5 katı tutarında ücret ödeyerek pirim ve vergi kesintilerini SGK ve Vergi Dairesi’ne yatırmakla sorumludur.
Şu anda gözüken kanun hükümündeki kararnamede evde kalan dadılar ve bakıcılarla ile ilgili olduğu gözüküyor; ama örneğin animatörler yabancı öğrencilerin durumu ne olacak bu bakanlar kurulu kararı kimleri etkiledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4817 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye de çalışmak isteyen yabancılara izin verilmektedir. Şu ana kadar bakıcı, dadı, animatör vb. tüm meslek gruplarına mevzuat çerçevesinde çalışma izinleri verilmektedir. Bu değişiklikten etkilenen çalışma izni alarak çalışanlar değil, turistik amaçla gelip kaçak çalışanlar ve onları çalıştıranlar olacak. Bundan böyle kaçak çalışma imkanları ortadan kalmış olacak. Bu durum çalışma izni alıp vergi ve sigortasını ödeyen işverenlerin, kaçak çalıştıranlar karşısında rekabet gücünün azalmasını da önleyecek.
Esas itibariyle kaçak çalışma, yasadışı ikamet, insan ticareti, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla her tür yasadışı faaliyetlere konu olabilecek durumları engellemeye yöneliktir. Bu uygulama vize rejimindeki vize ve muafiyet sürelerinde değişiklik getirmemekte, sadece Türkiye’de ikamet tezkeresi almadan kalınabilecek süreyi düzenlemektedir. İçişleri Bakanlığı, Haziran 2012’de, Valiliklere yabancılara 6 aya kadar re’sen ikamet tezkeresi düzenlenmesi yolunda yetki devrinde bulunmuştur. Buna göre, ülkemizde vizeyle kalışları sonrasında daha uzun kalmak isteyen yabancılar İl Emniyet Müdürlüklerinden altı aya kadar ikamet iznini uzun formaliteler gerek kalmaksızın alabileceklerdir. Böylece aynı zamanda, ülkemizde hasta bakımı, ev hizmetleri gibi alanlarda çalışmak isteyen yabancıların çalışma iznine yurtiçinden başvurmaları için gerekli olan altı aylık ikamet tezkeresi alma zorunluluğuna da kolaylık getirilmiştir. Özellikle turistik amaçlı kalmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Nisan 2011’den itibaren evvelce uygulanan değişken ve yüksek ikamet tezkere harçlarında ciddi oranda indirime gidilerek aylık (41,- ABD Dolarından) en fazla 5,- ABD Dolarına (yaklaşık 9,- TL) düşürülmüştür. Bu tedbirle aynı zamanda ülkemizde yabancıların uzun süre turistik amaçlı kalmaları ucuzlatılmıştır.
İkamet konusunda sağlanan kolaylıklarla hem turistik amaçlı Türkiye’de uzun süre kalanlara imkan sağlanmış olacak, hem de çalışmak isteyen yabancıların başvuru yapmaları kolaylaşacaktır.
Kaçak bakıcı çalıştırmanın cezası
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 21’inci maddesi gereğince izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara 2012 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları; Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 6.795 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya; 679 TL Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 2.717 TL Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.
Evde çalışan çocuk bakıcıksı ev hizmetlisi yabancılara yabancı çalışma izni almak için: Evde çalışan yabancılar için yabancı çalışma izni almak istiyorsanız Ankara Danışmanlık’tan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Yeni düzenlemeyle yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahat süreleri yeniden düzenlendi. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek yeni düzenleme, Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerden alınmış vizeyle, veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak, ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecek. Türkiye’ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerimizden alınmış vizeyle, bandrol yada kaşe vizesiyle veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak ancak vize rejiminde değişiklik getirmeyecektir. Türkiye’de toplam kalış süresi, son 180 gün içerisinde 90 gün olup, bu süreden fazla kalmak isteyen yabancıların amacına uygun vize ve ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Türkiye’de kalış süresi hesaplamalarında, yabancının Türkiye’den çıktığı gün itibarıyla geriye yönelik olarak Türkiye’de ikamet ettiği toplam günlerin sayısı hesaplanmakta, yurt dışında kaldığı günler ile ikamet tezkeresi alarak Türkiye’de kaldığı günler ise bu hesaplamaya dahil edilmemektedir. Öte yandan Türkiye’deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi, 90 günden az ise yabancının talebi halinde toplam 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilecek.