Sinema, Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları İle Film Çekmek İsteyen Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik

SİNEMA, VİDEO VE MÜZİK ESERLERİ YAPIMCILARI İLE FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YABANCILARLA YAPILACAK ORTAK YAPIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      :  7.8.1986, No: 86/10900

Dayandığı Kanunun Tarihi              : 23.1.1986, No: 3257

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi      :  4.9.1986, No: 19211

Yayımlandığı Düsturun Tertibi         : 5, Cildi: 26, S. 1192

    Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; film, video, plak, ses kaseti ve benzeri eserlerin üretim ve ithalatını kimlerin yapabileceğini, bunların niteliklerini, uymaları gereken kaideler ve amatör çalışmalar ile Türkiye`de ticari maksatla film çekmek isteyen yabancılara, yabancılar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ve T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle yabancıların yapacakları ortak yapımların tabi olacağı esasları belirlemektir.     Kapsam

    Madde 2 – Bu Yönetmelik, kimlerin yapımcı olabileceği, niteliklerini, uymaları gereken kuralları, amatör çalışmaları, Türkiye`de film çekmek isteyen yabancıların veya bunlar adına hareket edecek T.C. uyruklu kişilerin tabi olacağı esaslar ile ortak yapım esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.     Ancak bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu`nun ve/veya münhasıran Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üçüncü şahısların; üreteceği, ithal edeceği veya Kurum`un yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak yapım ve sipariş verme yoluyla gerçekleştireceği film, video, plak, ses kaseti, manyetik band ve benzeri eserler hakkında uygulanmaz.     (Değişik: 26/8/1988 – 88/13246 K.) – 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Türkiye`de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar ile ilgili hükümler saklıdır.

 Yapımcı Gerçek ve Tüzel Kişiler, Uyulması Gereken Kaideler Amatör Çalışmalar

Yapımcılık Yapabilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler

    Madde 3 – (Değişik: 26/8/1988 – 88/13246 K.)     Film, video, plak, ses kaseti, compact disk ve benzeri eserleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, ticaret odasından bu sahada faaliyet gösterdiklerine dair aldıkları belgeye; film, video ve benzeri eserler için, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden; plak, ses kaseti, compact disk ve benzeri eserler için de Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden alacakları yapımcılık yapabilecek nitelikleri taşıdıklarını gösterir bir belgeyi ekleyerek Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat etmeleri halinde, Yapımcı Belgesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, yapımcı kodu alırlar.     Ürettiği veya ithal ettiği eserleri, işletme belgesiz, bandrolsüz ve aslına uygun olmayan şekilde çoğaltarak dağıtan, satan, kiraya veren, gösterime sunan veya Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren yapımcılar, bu davranışlarından dolayı Bakanlıkça bir defa yazılı olarak uyarılır. Bu davranışlarının tekrar ettiği tesbit edilen gerçek ve tüzel kişilerin yapımcı belgesi iptal edilir ve bunlara bir daha yapımcı belgesi verilmez. Yapımcı belgelerinin kontrolü, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından yapılarak .Bakanlığa rapor edilir. YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK – 2)     Yapımcıların Uyması Gereken Kaideler

    Madde 4 – (Değişik: 26.4.1987 – 87/11714 K.)     Yapımcı; üreteceği veya ithal edeceği eserler için eserin adını, yapımı gerçekleştireceği yerleri, yerli ve yabancı sanatçı veya teknik eleman kullanıp kullanmayacağını; ithalata konu eserlerin ise, hangi ülkeden alınacağını eser sayısını ve önceden biliniyorsa eserlerin adını Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı olarak bildirmek; ayrıca,     a) Filmler için, yerli veya ithal edilmiş eserlerin bir adet video kopyasını, varsa iki adet afişini ve diğer dökümanlarını,     b) Videolar için, bir adet video bantın kopyasını ve varsa diğer dökümanlarını,     c) Ses taşıyıcılar için, bir plak veya kasetini,     Yönetmelik`in 5 inci maddesinde belirtilen yazılı beyanına ekli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek, zorundadır.     Yapımcının Beyanı

    Madde 5 – (Değişik: 26.4.1987 – 87/11714 K.)     Yapımcı işletme belgesi alabilmek için, Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıt ve tescilini yaptırmak üzere müracaat ettiği eserin adını, üreticisi veya ithalatçısı olduğunu, yapımcı kodunu, eserle ilgili diğer teknik bilgileri ve bunların doğruluğunu taahhüt ettiğini her eser için ayrı ayrı beyan eder. Bu yazılı beyanına;     a) Yabancı menşeli eserler için eseri üretenle veya çoğaltma, yayma ve gösterim hakkına sahip olanlarla yapılan sözleşmenin Türkçeye tercüme edilmiş doğruluğu tasdikli bir suretini,     b) (Değişik: 26/8/1988 – 88/13246 K.) Yerli eserlerde, eserin üreticisi olduğuna dair yazılı beyanını veya üretenden çoğaltma, yayma ve gösterme hakkını devraldığıni gösterir sözleşmenin ve müzik eserleri için, icracı solist veya topluluk yönetmeni ile yapılan sözleşmenin noter tasdikli birer suretini eklemek zorundadır.     Yabancı eserler için birden fazla gerçek ve tüzel kişi işletme belgesi almak üzere müracaat ederse eserin üreticisinden alınan belge esas tutulur. Eser bu belge sahibi adına kayıt ve tescil edilir.     Yapımcı, kayıt ve tescilini yaptırdığı eserin çoğaltma ve toptan dağıtım hakkını, işletmeci ruhsatı olan toptan dağıtımcı gerçek ve tüzei kişilere, noterce düzenlenen belge ile devredebilir. Toptan dağıtım yapan, devir belgesini Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek suretiyle bandrol alır.     Amatör Çalışmalar

    Madde 6 – (Değişik birinci fıkra: 26.4.1987 – 87/11714 K.)     Ticari amaçlı olmayan sinema, video ve müzik eseri üreten gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri takdirde bu eserlerini kayıt ve tescil ettirebilirler. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılan eserler için kayıt ve tescil ücreti alınmaz.     Amatörler ürettiği eserleri ticari amaçla kullandıkları takdirde, bu Yönetmelikte yapımcılar için öngörülen esaslara uymak zorundadırlar.

Yabancıların ve Yabancılar Adına Türkiye`de Ticari Amaçlı  Film Yapmak İsteyenlerin, Müracaat ve İzin Alma Mecburiyeti, Uymaları Gereken Kaideler

İzin

    Madde 7 – Türkiyede`de ticari amaçla film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişilerle, bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak zorundadırlar.     Müracaat Mercii

    Madde 8 – Türkiye`de ticari amaçlı film çekimi için,(EK) deki müracaat formu ile birlikte yurt dışında T.C.temsilciliklerine,yurt içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat edilir.     (Değişik: 26.4.1987-87/11714 K.) Esere ait senaryonun orijinal dilde yazılmış bir nüshası müracaat formuna eklenir.     İzin Belgesi Verilmesi

    Madde 9 – (Değişik: 26.4.1987 – 87/11714 K.)     Türkiye`de film çekimi yapmak isteyen yabancı yapımcılar veya bunlar adına faaliyet gösteren yerli yapımcılar ile ortak yapım isteğinde bulunan yerli veya yabancı yapımcılar,eksiksiz olarak doldurup imzaladıkları müracaat formunu Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz ettiklerinde “İzin Belgesi” düzenlenir. İzin belgesinin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi için gönderilir.

Ortak Yapım İçin Müracaat, Oyuncu ve Eleman

Ortak Yapım İçin Müracaat

    Madde 1O – T.C. uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin,yabancılarla Türkiye`de yapacakları ticari amaçlı film yapımlarında,yerli yapımcı,müracaatına;kendi adını,işyeri adresini,Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğine üye olduğunu gösterir belgesini,ortaklaşa iş yapacağı yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin uyruğunda olduğu ülkeyi,adını,ülkesindeki işyeri adresini,film senaryo yabancı dilde yazılmış ise orjinalini ve Türkçe kopyasını ekleyerek,izin almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına vermek zorundadır.     Oyuncu veya Teknik Eleman

    Madde 11 – T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancılarla Türkiye`de yapacakları ticari amaçlı ortak film yapımlarında taraflarca belirlenecek sayıda oyuncu ve teknik eleman kullanılabilir.

Müşterek Hükümler

Oturma İzni

    Madde 12 – Film yapımına izin verilmesi halinde,görev alacak yabancı elemanlara ait gerekli bilgi ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca topluca İçişleri Bakanlığına gönderilmek suretiyle bunların ikametleri sağlanır.     Ham Film ve Diğer Malzemelerin Türkiye`ye Giriş ve Çıkışları

    Madde 13 – Ticari amaçlı film yapmak maksadı ile ülkemize geçici olarak getirilecek ham film ve malzemenin gümrük girişinin yapılabilmesi için ekli formda belirtilen malzeme listesi ile uygunluğunun bulunması şarttır.     Filmin,çekim sonrası laboratuvar işlemlerinin yurt dışında yapılması halinde,gönderilecek filme ait bölümlerin çıkışı için Kültür ve Turizm Bakanlığının yazılı izni şarttır.     Mihmandar

    Madde 14 – Kültür ve Turizm Bakanlığı film çekimlerinde yardımcı olmak üzere gerektiğinde bir mihmandar görevlendirebilir.     Kamuya Ait Mekanlarda Çekim

    Madde 15 – Film çekimlerinde kamuya ait mekanların kullanılması uygun görüldüğü takdirde,Kültür ve Turizm Bakanlığı izin işlemlerinde yardımcı olur.

YÖNETMELİKLER,

ŞUBAT 1989  7/8/1986 TARİH VE 86/10900 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE  İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

1.  26/8/1988 tarih ve 88/13246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici maddesi:     Geçici Madde – Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapımcı belgesi almış olanların Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığa başvurarak yapımcı belgesini değiştirmeleri şarttır. Yapımcı belgelerini değiştirecek yapımcılar,bu Yönetmelik`in 2 nci maddesinde öngörülen hususları yerine getirmek zorundadırlar.     Bilgi Verme Zorunluluğu

    Madde 16 – (Değişik: 26.4.1987 – 87/11714 K.)     Yapımcılar film çekiminin yapılacağı mahallin en büyük mülki idare amirliğine işin başlama ve bitiş tarihi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına yapım hakkında yazılı bilgi verdiklerini bildirmekle yükümlüdürler.     Yabancı yapımcılarla,ortak yapımlarda yapımcılar Kültür ve Turizm Bakanlığına film çekiminin tamamlandığını,Türkiye`deki çalışmanın sona erdiğini,ayrılacakları tarihi bildirerek izin belgesini iade etmek zorundadırlar.     Çekim İzninin İptali

    Madde 17 – Film çekimlerinde Yönetmelik hukümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışmalar durdurulur ve çekim izni iptal edilir.

Yürürlük

    Madde 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

   Madde 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

EK     (Türkiye`de film çekmek isteyen yabancılar tarafından doldurulacaktır.)

1 – Adı, Soyadı :    2 – Doğum Yeri ve Tarihi :    3 – Baba Adı  :    4 – Mesleği   :    5 – Tabiiyeti :    6 – Pasaport Numarası :    7 – Ülkesindeki İş Adresi ve Telefon Numarası :    8 – Türkiye`de Kalacağı Adres :    9 – Daha önce Türkiye`de Bulunmuşsa,Tarihleri ve Bulunuş Sebebi :  10 – Türkiye`de Referans Olarak Vereceği Kişi ve Kuruluşlar :  11 – Filmin Konusu,Süresi ve Çekimin Yapılacağı Mekanlar :  12 – Çalışmalar İçin Türkiye`ye Getireceği Personel Sayısı,Teçhizat ve Malzemelerle Motorlu Taşıtların Cinsi ve Miktarı :     Çektiğim filmin iş ve orijinal bir video kopyasını en geç bir ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına göndereceğimi taahhüt ederim.

Adı, Soyadı                                                                  İmza

Yorum yapın

four − two =

Ankara Danışmanlık