Seyahat Acentesi İşletme Belgesi Almak İçin

Seyahat Acentası İşletme Belgesi Almak İçin

Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi

1 – Başvuru dilekçesi
2 – İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
3 – Unvan Onay Yazısı
4 – Kuruluşa Ait Ticaret Sicil Gazetesi
5 – Ticaret Sicil Tastiknamesi
6 – Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Belgeler
7 – İmza Sirküleri
8 – Acenta Personeli İçin İstenen Belgeler

  •  a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği
  • b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi
  • c) Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin onaylı sureti.
  • d) Enformasyon memurluğu başarı belgesi (C grubu seyahat acentaları için geçerlidir)

9 – Acente Unvanına İlişkin Taahhütname
10 – Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Taahhütname
11 – Kuruluş Teminatı

  • a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-YTL (yedibin Yeni Türk Lirası)
  • b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-YTL (altıbin Yeni Türk Lirası)
  • c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-YTL (beşbin Yeni Türk Lirası)

Seyahat acentesi işletme belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığınca iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.
Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Belge harçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlenen hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge alınır.
12 – Vekaletname

Seyahat Acentesi Belgesi İçin

Yorum yapın

4 × 4 =

Ankara Danışmanlık