İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » Rekreatif Amaçlı Deniz İskelesi İzni

Rekreatif Amaçlı Deniz İskelesi İzni

REAKTİF AMAÇLI İSKELE İZNİ

iskele izni, deniz iskelesi yapım izni, iskele yapma izni hakkında.

Reaktif Amaçlı İskele Genelgesi yürürlüğe girdi 09 Nisan 2021
3621 sayılı Kıyı Kanununda 20 Şubat 2020’de yapılan değişiklik ile; kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda güneşlenme ve denize girme amaçlı iskele (rekreatif amaçlı iskele) yapılma imkanı ortadan kaldırılmış, doğal ya da fiziki nedenlerle denize girme imkanı olmayan istisnai alanlarda ise genişliği üç metreyi geçmeyen rekreatif amaçlı iskele yapım imkanı getirilmiştir.

3621 sayılı Kıyı Kanununda getirilen düzenleme sonrasında, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü ve 13 üncü maddelerinde de 24 Ekim 2020 tarihinde değişiklik yapılmış ve Kanunda getirilen düzenleme çerçevesinde kıyı mevzuatına ilk kez “rekreatif amaçlı iskele” tanımı eklenerek, bu iskelelerin Kanunda belirtilen alanlarda ve imar planı onaylanmaksızın yapımı imkanı tanınmıştır.

3621 sayılı Kıyı Kanununda yapılan düzenlemede; rekreatif amaçlı iskelelere dair usul ve esasların 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlığımızca belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup, bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak 81 İl Valiliğine gönderilen “Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi”nde yer alan temel ilkeler şunlardır;

Rekreatif amaçlı iskeleler, kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği su alanından rekreatif amaçla başka türlü yararlanmanın mümkün olmadığı (deniz tabanının kayalık, balçık vb. olması ve denize girilememesi gibi zorunluluk halleri) alanlarda yapılabilir.
Takılıp sökülebilir/dolgu niteliğinde olmayan malzemeden yapılabilir.
Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir, hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamaz, bağlanamaz.
Kapalı alan oluşturulamaz, kıyının kamuya açık kullanımı engellenemez ve ticari faaliyet amacıyla kullanılamaz.
Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100m² yi aşamaz. Ancak, ()2.20m.lik deniz derinliğine ulaşılmaması durumunda, bu derinliği aşmamak koşuluyla toplam alanı en çok %20 oranında artırılabilir (en çok 120m2).
Kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da suyun tedrici değil de ani derinleştiği durumlarda; iskelenin genişliği kıyı çizgisine dik olarak da yapılabilir.
Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunmak koşuluyla yapılabilir.
Rekreatif amaçlı iskele teklif başvurusu Genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır, yer seçimi ve diğer hususlar İl’de kurulan komisyon marifetiyle değerlendirilir.

iskele izni, deniz iskelesi yapım izni, iskele yapma izni hakkında.

Genelge yürürlük tarihi itibari ile;
a- Mevcut imar planı veya protokole göre irtifak hakkı, kullanma izin sözleşmesi veya kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan izin süresi; 31/12/2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31/12/2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31/12/2030 tarihine kadar kullanılabilir.

b- Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, Genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31/12/2030’a kadar izinlendirilebilir.
c- İmar planı onaylanmış, ön izinden kullanım iznine geçiş aşamasında olan iskelelerden Genelgede belirtilen kurallara uygun olanlar en çok 31/12/2030’a kadar izinlendirilebilir.
d- Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte ön izin sözleşmesi devam eden veya imar planı bulunsa bile ön izin/kullanım izni/irtifak hakkı sözleşmesi veya kira sözleşmesi bulunmayan iskeleler; Genelgede belirtilen kurallar kapsamında değerlendirilir, var ise imar planları veya protokolü iptal edilir.
e- Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılanlar hakkında 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yıkım işlemleri uygulanır.

Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 10/7/2007 gün ve 5028 sayılı (2007/7) “Ahşap İskeleler” konulu Genelge ile 19/1/2011 gün ve 504 sayılı (2011/1) “Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları” konulu Genelge iptal edilmiş olup, yürütülmekte olan tüm iş ve işlemler de dâhil, 6/4/2021 tarih ve 724322 sayılı (2021/5) “Rekreatif Amaçlı İskeleler” konulu Genelgede belirtilen hususlara uyulacaktır.

2021/5 sayılı Genelge ve eklerine Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasındaki “Mevzuat” bölümünden ulaşılabilir.

İskele izni için

Ankara Danışmanlık

Ankara Danışmanlık
1
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu lütfen yazın.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgili danışmanlık yapıyoruz.)
Please write the subject you would like to receive consultancy service.
ANKARA DANIŞMANLIK