Özel Hastane Yönetmeliği

ÖZEL HASTANE YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, (Değişik ibare:RG-21/10/2006-26326) sınıflandırılmasına, sınıflarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik birinci fıkra:RG-14/01/2004-25346) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerine ait hastaneleri kapsar.

Bu Yönetmeliğe tâbi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur.

Dayanak

MADDE 3 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-11/7/2013-28704)

Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Müdürlük: İl (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) veya ilçe Sağlık Müdürlüklerini,

f) Özel hastane : (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) Ruhsatlandırma Komisyonunu,

h) (Değişik:RG-13/04/2003-25078) Uzmanlık dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş olan uzmanlık alanlarını,

ı) (Değişik:RG-21/10/2006-26326) Ruhsatname: Özel hastanelerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve  açılışta hastane sahibi adına düzenlenen ve hastane ismi, türü ve adresinin yer aldığı belgeyi,

i) (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

j) (Ek:RG-21/10/2006-26326) Faaliyet izin belgesi: EK-7’de örneğine yer verilen ve ruhsatlandırılmış hastanelerin faaliyete geçebilmeleri  için veya faaliyette olan hastanelerin hasta kabul ve tedavi  edeceği uzmanlık dalları ile bu uzmanlık dallarının gerektirdiği personeli, hizmet verilen laboratuvarları, diğer tıbbî hizmet birimlerini ve yatak kapasitesi ile bunlardaki değişikliklerin yer aldığı Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

k) (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

l) (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-23/9/2010-27708)

Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri

Özel hastanelerin temel özellikleri

Madde 5- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-23/9/2010-27708)

Özel hastaneler, bu Yönetmelikte asgari olarak öngörülen bina, hizmet ve personel standartlarını haiz olmak kaydıyla, yirmi dört saat süreyle sürekli ve düzenli olarak, bir veya birden fazla uzmanlık dalında hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmeti verir.

Özel hastanelerde gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı bulunur. Ancak atıl kapasiteye yol açılmaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ellinin altında olmamak kaydıyla yüz yatağın altında özel hastane açılmasına izin verilebilir.

Özel hastane kadroları (Değişik madde başlığı:RG-11/7/2013-28704)

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-23/9/2010-27708)

Özel hastane kadroları, Bakanlıkça belirlenen sağlık hizmet bölgelendirmesine göre planlanan hekim sayısı ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve yatırım listesinde ilan edilir.

(Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) Özel hastaneler, dört klinisyen uzmandan az olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenen toplam kadrolarının en az dörtte biri sayısında klinisyen uzman ile faaliyete başlayabilirler. Toplam kadronun dörtte üçünün iki yıl içinde aktif hale getirilmesi zorunludur. İki yıl içinde aktif hale getirilemeyen kadrolar kaybedilir. Kalan dörtte birlik kadrolar, Bakanlıkça kullanımına izin verilmesi halinde aktif hale getirilir. Klinisyen uzman sayısı dördün altına düşen hastanelerin faaliyeti iki yıla kadar süreyle askıya alınır. Bu süre sonunda uzman hekim eksikliğini gideremeyen özel hastanenin ruhsatı iptal edilir.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-11/7/2013-28704)

(Değişik fıkra:RG-14/1/2011-27815) Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri (Mülga ibare:RG-11/7/2013-28704) (…), Bakanlığın planlamaları çerçevesinde Planlama ve İstihdam Komisyonunca değerlendirilir ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir.

Kadroların kullanım izni ve ek kadro tahsisi

MADDE 7 –  (Mülga:RG-23/9/2010-27708) (Başlığı ile birlikte yeniden düzenleme:RG-27/5/2012-28305)

Özel hastanelerin kadroları, Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine, Bakanlıkça elektronik ortamda kaydedilir. Mesul müdür, bu sistem üzerinden hastanenin her bir uzmanlık dalı için toplam kadrosunu, kullanabileceği kadrosunu ve aktif çalışanını takip eder, hekim ayrılış ve başlayış tekliflerini bu sistem üzerinden yapar ve çalışma belgelerini düzenler.

İlan edilecek dönemlerde özel hastanelerin kullanımına izin verilecek kadrolar veya ek kadrolar, Bakanlıkça bu elektronik sistemde tanımlanır ve hekim başlatma talebi mesul müdür tarafından sistem üzerinden yapılır. Hekim başlatma talebi uygun bulunanların çalışma belgesi müdürlükçe onaylanır.

(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) Bakanlıkça Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar için belirlenen kriterlere uygun olmak ve özel hastanenin bildireceği kadro iptal edilmek kaydıyla, kadro tahsisi yapılabilir.

Sınıflandırma

MADDE 7/A – (Mülga:RG-15/2/2008-26788)

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Bina Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu

Yer seçimi

MADDE 8 – (Değişik:RG-15/2/2008-26788)

Özel hastane binasının bulunduğu alan ile ilgili olarak aşağıdakilerin bulunması gerekir:

a) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,

b) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,

c) Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının ilgili belediye tarafından yazılı olarak belgelenmesi,

ç) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu ile belgelenmesi,

d) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, özel hastanenin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,

(Ek fıkra:RG-27/5/2012-28305) Birbirine bitişik ve bütünlük arz eden birden fazla imar parseli üzerinde hastane ve eklerinin yapılması halinde, bu parseller arasında imar yolu, duvar gibi bütünlüğü bozacak uygulamalar bulunamaz. (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) Tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu tüm parsellerin, yer seçimi ile ilgili belgelerde belirtilmesi gerekir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Ancak otopark alanlarına ilişkin hususlarda birinci fıkranın (d) bendi hükümleri uygulanır.

Ön izin

MADDE 9 – (Değişik:RG-15/2/2008-26788)

Hastane açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin için, aşağıdaki belgeler ile tam takım mimari proje, incelenmek üzere Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir:

a) Hastane binasının bulunduğu alanın, 8 inci maddede belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,

b) (Değişik ibare:RG-21/3/2014-28948) Hastane yerleşiminin gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari proje içinde ayrıca aşağıdakiler yer alır;

1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,

2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları,

3) Bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit halinde olan, yatak kapasitesi elli ve üzerinde olan hastane projelerinde ise ayrıca önem arzeden; rampalı giriş, bodrum ve benzeri noktalardan geçen, en az üç kesit ve 1/20 ölçekli sistem detayları ve tüm cepheler.

Birinci fıkranın (b) bendinde bahsedilen mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanlıkça uygun görülür ise, başvuru sahibi tarafından imar mevzuatına uygun şekilde üç takım olarak hazırlanır. Üç takım olarak hazırlanan mimari projeler, özel hastane binası inşa edilecek yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye; mücavir alan dışında ise valilik tarafından onaylanarak Müdürlük vasıtasıyla Bakanlığa gönderilir.

Ön izin başvurusu, bu maddede sayılan belgelerde eksiklik ve/veya bu Yönetmeliğe uygunsuzluk bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılarak ön izin belgesi düzenlenir veya ön izin başvuru belgelerinde tespit edilen  eksiklik ve/veya uygunsuzluk başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca;

a) Başka amaçla inşa edilmiş binaların, hastane binasına dönüştürülmesi halinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,

b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu projede bir değişiklik yapılması durumunda,

c) (Mülga bent:RG-11/7/2013-28704)

ç) Ruhsatlandırılmış hastane binasına, Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak şartıyla, ilave bina yapılmak istenmesi halinde

ön izin alınması zorunludur.

(Değişik beşinci fıkra:RG-11/7/2013-28704) Ön izin belgeleri devredilemez. Ancak Bakanlıkça mevcut ruhsatlı özel hastaneler adına taşınma amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi veya mevcut ruhsatlı tıp merkezleri adına özel hastaneye dönüşüm amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesi almış olan özel hastane ve tıp merkezlerinde, ruhsat devri yapılması halinde yeni sahiplik adına ön iznin devam etmesine izin verilir.

Bina durumu

MADDE 10 – (Değişik:RG-15/2/2008-26788)

Özel hastaneler;

a) Özel hastane projesi ile Bakanlıktan, 9 uncu maddeye göre ön izin almak suretiyle imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, hastane veya özel sağlık tesisi yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda,

b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 8 inci maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak özel hastane binasına dönüştürülen, tadilat bittikten sonra hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda

kurulur.

İmar mevzuatına uygun olarak imar planında yer alması kaydıyla; aynı sahiplikte ve aynı isim altında ruhsatlandırılacak olan, sınırları belirli, bütünlük arz eden bir alan içinde birbiriyle fizik olarak bağlantısı olan veya bağımsız bina komplekslerinin oluşturduğu dal hastanesi ve/veya genel hastane binalarından oluşan hastane kompleksi kurulabilir. Bu durumda, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, acil hizmetleri, ameliyathaneler, yoğun bakım ve sterilizasyon üniteleri ile benzeri diğer tıbbi hizmetler ortak hizmet verecek şekilde  planlanabilir. İdari birimler, morg, depo ve benzeri destek birimler ile otopark, kreş, kafeterya, lokanta, otel, rehabilitasyon merkezi, banka, PTT, konferans salonu, ibadethane, spor ve eğitim tesisleri gibi sosyal alanlar hizmeti aksatmayacak şekilde ve mimari açıdan yapı kullanma izin belgesi alarak hastaneye ait belirlenen sınırlar içerisinde farklı binalarda hizmet verebilir. Hastane komplekslerinde hasta güvenliğini, sıhhatini ve huzurunu riske sokacak tarzda yapılaşma veya hizmet sunumu yapılamaz.

Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri; tıbbi hizmeti engelleyecek tarzda ve hastane binasından veya bina kompleksinden ayrı yerde tesis edilemez.

Özel Hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

Hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satın alınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir. Bu türden kısımlar, tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz.

(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel hastanelerde, Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve binada imar mevzuatına uygun olarak taşıyıcı unsuru etkilemeyen tadilat ve tamirat gibi işlerin yapılması halinde, binanın kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek ve gerektiğinde yangın ile deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması kaydıyla Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-11/7/2013-28704)

Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu

Komisyonun teşkili

Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, gruplandırılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu oluşturulur.

Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-28-05/2004-25475) Komisyon, Genel Müdürün veya (Değişik ibare:RG-27/5/2012-28305) yerine görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;

a) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya devlet hastanelerinden olmak üzere genel cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanlık dallarından birer tabip;

b) (Değişik:RG-27/5/2012-28305)  Genel Müdürlükten bir temsilci,

c) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

d) (Değişik:RG-23/9/2010-27708)  Bakanlık tarafından belirlenecek bir mimar,

e) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,

f) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci, olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-21/10/2006-26326) (Değişik birinci cümle:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır. Bu üye ile (a) ve (f) bentlerinde belirtilen üyeler  ve ayrıca ihtiyaca göre birden fazla yedek üye Bakanlıkça  belirlenir.

(Değişik beşinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yapar. Üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir.

Komisyonun çalışma usûlü

Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanlığın daveti üzerine Başkan tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır. (Değişik ikinci cümle:RG-13/04/2003-25078) Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

Komisyon, en az yedi üyenin katilimi ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.

Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

(Değişik beşinci fıkra:RG-23/9/2010-27708)  Komisyon tarafından yerinde incelenmesi uygun görülen hastanelerde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Bakanlıkça yerinde inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, Genel Müdürlük yetkilisi başkanlığında;

a) 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen komisyon üyeleri veya aynı niteliği haiz Genel Müdürlükçe belirlenecek birer uzman hekim,

b) Bir mimar,

c) Genel Müdürlük ilgili personelleri,

ç) Gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden bir temsilciden,

oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler, Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatlandırma

Başvuru ve ruhsata esas belgeler

Madde 13- Özel hastaneler, Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır. Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvururlar.

(Değişik ikinci fıkra:RG-11/7/2013-28704) Ruhsat başvuru dosyasına ek-10’da yer alan belgeler eklenir.

Başvurunun müdürlükçe incelenmesi

Madde 14- (Değişik birinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) 13 üncü maddeye göre yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar varsa, özel hastane açma talebinde bulunanlara yedi iş günü içerisinde bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yoksa,  başvuru dosyası valilik yazısı ekinde onbeş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.

Aşağıdaki belgeler de Bakanlığa gönderilen evraka eklenir:

a) İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbî ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbî donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbî atik raporu,

c) (Değişik:RG-21/3/2014-28948)* Müdürlükçe EK-9’a uygun olarak düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor.

Ruhsatlandırma

Madde 15- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinden incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir. Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasında eksiklik  bulunmaması halinde, Komisyon hastaneyi  yerinde inceler ve hastanenin uygunluğuna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenleyerek Bakanlığa sunar. Bu inceleme sonucuna göre Bakanlıkça özel hastaneye ruhsatname düzenlenir.

Genel Müdürlükçe ve Komisyon tarafından dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu  eksiklik bulunması halinde eksikliğin giderilmesi valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Komisyon tarafından yerinde inceleme sonucunda hastanede ruhsata esas olabilecek eksiklikler veya uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, düzenlenen inceleme raporundaki durum valilik aracılığı ile başvuru sahibine bildirilir. Komisyon raporuna karşı başvuru sahibi tarafından raporun tebliğinden itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz halinde Bakanlıkça, Komisyon raporundaki hususlar da dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve karar verilir.

Özel hastanelerin ruhsatlandırma işlemleri, özel hastanenin fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik bulunmaması kaydıyla, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Komisyonun yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek rapora itiraz olması halinde otuz günlük süre, yazılı itirazın Bakanlığa tebliği tarihinden itibaren başlar.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastaneye ruhsat verilmesinden sonra EK-1’de gösterilen personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kısmi zamanlı çalışan tabipler de dahil tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri ile konsültan hizmet verilecek uzmanlık dallarının listesi müdürlüğe verilir. Müdürlük tarafından, konsültan hizmet verilecek dallarda çalışacak tabipler dışındaki diğer personelini tamamladığı tespit edilen özel hastaneler, en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Bütün bu işlem ve işlerin tamamlanmasından sonra Bakanlıkça, EK-7’de örneği gösterilen Faaliyet İzin Belgesi yedi iş günü içinde düzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile özel hastane hasta kabul ve tedavisine başlar.

Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanenin ruhsatnamesinin hükmü kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlıkça iptal edilir.

(Mülga son fıkra:RG-15/2/2008-26788)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Standartları

Mesul müdür

Madde 16- (Değişik birinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerin tıbbî, idarî ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür.

Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabati Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) (Değişik:RG-28/05/2004-25475) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge veya belgeler,

d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyarınca mesul müdürlükten yasaklı olmamak,

e) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak.

Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar.

(Ek fıkra:RG-11/3/2009-27166) Mesul müdür, görev yaptığı hastanenin dışında muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışamaz.

Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 17- Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanenin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,

b) Gerektiğinde, ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

c) Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür değişikliklerini müdürlüğe bildirmek,

d) Özel hastane adına belge onaylamak,

e) Bakanlık ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazışmaları yürütmek,

f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarını korumak ve geliştirmek,

g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılması gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi ve genetik hastalıklar tanı merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,

h) Özel hastanenin tıbbî kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak,

i) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek,

i) Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hale getirmek,

j) Tıbbî atıkların kontrolü ve imhası için gereken bütün tedbirleri almak,

k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasına göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak islemesini takip ve kontrol etmek,

l) Özel hastanenin türüne, yatak sayısına, personel mevcuduna ve is hacmine göre tesis edilen tıbbî, idarî, malî ve teknik destek birimleri arasında koordineli ve uyumlu çalışmayı temin etmek,

m) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine mesul müdür yardımcısını bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,

n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıklar ile adlî vakaları müdürlüğe ve gerekli diğer mercilere bildirmek,

o) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Özel hastanede görev yapan bütün personelin sağlık taramalarını yaptırmak,

ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon islerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarından korunma için gereken bütün tedbirleri almak,

p) Hastaların tedavileri için dışarıdan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek,

r) Sağlık ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlıkça belirlenen diğer görevleri yapmak.

Mesul müdürün değişmesi

Madde 18- Mesul müdürün görevden alınması, istifası, mesul müdürlük şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya vefâtı gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafından, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirilerek gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilmek üzere müdürlüğe verilir. Yeni mesul müdür adına Bakanlıkça mesul müdürlük belgesi düzenlenir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-28/05/2004-25475) Mesul müdürün değişmesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardımcısı vekaleten yürütür ve bu durum Müdürlüğe bildirilir.

Mesul Müdür Yardımcısı

Madde 18/A — (Değişik:RG-28/05/2004-25475)

(Değişik birinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olan bir tabip, mesul müdür yardımcısı olarak Bakanlığa bildirilir. Hastane sahibince birden fazla mesul müdür yardımcısı belirlenerek Bakanlığa bildirilebilir.

Mesul müdür yardımcısı;

a) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumda, geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanlık ve müdürlük nezdinde hastanenin iş ve işlemlerini yürütür.

b) Reçete onayı, istirahat raporu onayı gibi poliklinik hastaları ile ilgili usulî işlemlerde mesul müdüre yardımcı olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür tarafından yazılı olarak, hangi işlemleri yürüteceğine dair yetki devredilmesi gerekir.

c) Mesul müdür yardımcısının bu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerine göre yürüttüğü iş ve işlemlerinden dolayı Bakanlığa karşı mesul müdür sorumludur.

Diğer personel

Madde 19- (Değişik:RG-28/9/2011-28068)

Tabip ve tabip dışı personel özel hastane kadrosunda sözleşmeyle ve Ek-12’deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek çalışır.

(Değişik ikinci fıkra:RG-11/2/2012-28201) Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir. (Değişik cümle:RG-21/3/2014-28948) Her bir yan dal uzmanlık alanında ülkedeki ve ildeki eğitim kurumlarının tıpta uzmanlık eğitimini sağlayacak şekilde Bakanlıkça belirlenen sayıda yan dal uzmanı bulunması koşuluyla yan dal uzmanlığı bulunanlar Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü ile o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Tıpta uzmanlık eğitimi verilmeyen illerde ise Planlama ve İstihdam Komisyonunun uygun görüşü o ildeki ana dal uzmanlık kadrolarında başlatılabilir. Bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarında ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel hastanede çalışabilir.

Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır. Tabibin/uzmanın diploması ve uzmanlık belgesi ile çalışma belgesinin noter ya da Müdürlük onaylı örneğinin, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir yere asılması gerekir. Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine uygun olan işlemler, bu sistem üzerinden yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hizmet ve Fizikî Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri

Hasta odaları

Madde 20- Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şarttır.

Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-28/05/2004-25475) İki hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgarî alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir olmaları gerekir. Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulunamaz.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-13/04/2003-25078) Doğrudan gün ışığı almayan, ziyaretçilerin ve hastane personelinin yoğun kullandığı, hastanın sıhhat ve istirahatını olumsuz tarzda etkileyecek mekanlarda hasta odası olamaz.

(Ek beşinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen  her uzmanlık dalı için en az bir hasta yatağı  ayrılır.

(Ek altıncı fıkra:RG-21/10/2006-26326) Hasta odalarında her yatak için ayrı olmak üzere, merkezi oksijen ve vakum tesisatı bulunur.

(Değişik yedinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özürlü hastalar için,  hasta yatak sayısı otuz ve altında olan özel hastanelerde en az bir olmak kaydıyla ve ilave her otuz hasta yatağına bir eklenmek suretiyle, ilgili mevzuata uygun nitelikte özürlü hasta odası tesis edilir. Özürlü hasta odalarında bulunan ıslak hacimler özürlülerin kullanımına imkan verecek şekilde  düzenlenir.

Hasta yatakları

MADDE 20/A – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

Hasta yatağı, hastaların yirmi dört saatten az olmamak üzere bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla yatırıldığı, hasta odalarına veya hastalara devamlı tıbbi bakım hizmeti verilen birimlere yerleştirilen yataklardır.

Yoğun bakım, prematüre ve yeni doğan ünitesindeki yataklar (kuvöz, açık bebek yatağı) ile yanık merkezi ve yanık odalarındaki yataklar, hasta yatak sayısına dahil edilir.

Ancak;

a) Yeni doğan sağlıklı bebek sepetleri ve transport kuvözler,

b) Doğum için kullanılan doğum masaları ve sancı odası yatakları,

c) Poliklinik, acil ve laboratuvarlarda muayene, küçük müdahale, gözlem ve hastaların istirahatı için kullanılan sedye ve yataklar,

d) Anestezi odası ve ameliyathanelerde, ameliyat öncesi uyuma ve bekleme için kullanılan yataklar,

e) Ameliyat sonrası bakım (uyandırma) odası yatakları,

f) Kemoterapi, radyoterapi, girişimsel radyoloji, genel ve lokal anestezi, intravenöz, infüzyon, inhalasyon ve sedasyon işlemleri ile diyaliz tedavisi gibi yirmi dört saatten daha az bir zaman dilimi içinde yapılan tedaviler için kullanılan günübirlik tedavi yatakları,

g) Hastanede nöbetçi personel için ayrılan yataklar,

h) Refakatçi yatakları

hasta yataklarına dahil değildir

Hemşire istasyonları

Madde 21– (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere;  yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı  bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır. Ayrıca hemşire istasyonunda, her hasta odası ile  bağlantısı olan hasta çağrı sistemi bulunur.

Özel hastanelerde, yataklı hasta katlarında, kliniklerin özelliğine göre gereken donanıma sahip olan ve yatan hastaların muayene ve tedavilerinin yapıldığı servis muayene odası veya bölümü düzenlenebilir.

Hasta başına ayırılacak alanlar

Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarında hasta yatağı başına ayırılması gereken asgarî alan ölçüleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare,

b) (Değişik:RG-21/10/2006-26326) İki  yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare,

c) Çocuk hastalar için ayırılmış olan odalar, hasta başına en az altı metrekare,

d) (Değişik:RG-21/10/2006-26326) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve iki yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,

çok yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,

e) Yoğun bakim üniteleri, yoğun bakim yatağı başına en az oniki metrekare.

f) (Ek:RG-13/04/2003-25078) Yenidoğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az altı metrekare.

g) (Ek:RG-21/10/2006-26326) Gözlem odasında  gözlem yatağı başına en az  altı metrekare,

Poliklinik muayene odası

Madde 23-(Değişik:RG-21/10/2006-26326)

(Değişik birinci fıkra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılır. Poliklinik muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Klinik uzmanlık dalları dışındaki dallarda kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabiplere yeterli sayıda ve genişlikte, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan çalışma odaları ayrılabilir.

Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin bulunması gerekir. Şayet kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri hastane bünyesinde diğer polikliniklerden ayrı, bağımsız bir bölümde ve bölüm içinde hasta tuvaleti de var ise; üroloji polikliniğinden ayrı olarak sistoskopi-ürodinami odası bulunuyor ve burada tuvalet var ise, bu polikliniklerin muayene odasında tuvalet bulunması gerekmez.

 (Değişik ücüncü fıkra:RG-11/3/2009-27166)  Poliklinik muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabiplerin diploma ve var ise uzmanlık belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ile EK-12’deki personel çalışma belgesinin müdürlük onaylı sureti, duvarda asılı olarak bulunur.

Ameliyathane

MADDE 24 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastanelerde;

a) Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile  uyandırma bölümü bulunur. Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.

b) Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.

c) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşır. Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar olmaz.

d) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.

e) Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan  net  kübik kullanım alanı en az otuz metrekare,  kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırkbeş metre kare olur. Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmaması gerekir.

f) Ameliyathane salonlarının  taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre ve ameliyathane kısmında  bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.

g) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril  alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama  açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunur.

h) Ameliyathane alanının, hepa filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması  gerekir.

ı) Dahili uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde ameliyathane bulunması zorunlu değildir. Bu şekilde açılan özel dal hastanelerinde, cerrahi uzmanlık dalı ilavesi, Yönetmelikte belirtilen ameliyathane ve yoğun bakım ile diğer  şartların sağlanması  durumunda yapılır.

Yoğun bakim

Madde 25- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastanelerde;

a) Yatak sayısı elliye kadar ve elli dahil olan özel hastanelerde bir yatak cerrahi, bir yatak dahili uzmanlık dalları için ayrılmak şartıyla en az iki yataklı yoğun bakım ünitesi kurulması zorunludur. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir.

b) Kardiyoloji uzmanlık dalı için koroner yoğun bakım ünitesi en az bir yatak; kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalı için en az iki yatak bulunan kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi; çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı  ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı için yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en az iki küvöz bulunması gerekir.

(Ek paragraf:RG-11/7/2013-28704) Kardiyoloji uzmanlık dalında kadro dışı geçici statüde hekim veya özel hastanede tek kardiyovasküler cerrahi uzmanı çalıştırılması durumunda koroner yoğun bakım ünitesi ile kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi kurulması zorunlu değildir. Ancak koroner ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım takibi ve tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili Tebliğe göre işlem yapılır.

c) Dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri kurulur. Ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri  ile göz dal hastanelerinde yoğun bakım bulunması zorunlu değildir.

d) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatlı olmaması gerekir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin ön geçiş alanları ortak olabilir.

e) Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinin, ameliyathane tam steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olması zorunludur.

f) Koroner yoğun bakım, diğer yoğun bakım ünitelerinden ayrı düzenlenebilir. Diğer yoğun bakımlar gibi tam steril alan olması gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir.

g) Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekan oluşturulur. Yoğun bakım üniteleri içinde lavabo bulunur.

h) Yoğun bakım ünitelerinde, yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayrılabilir düzenleme yapılır. Hasta başı monitörizasyon ve  merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.

ı) Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantısı olmaması gerekir.

j) Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır. Koroner yoğun bakım haricinde, yoğun bakım ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmaz.

k) Koroner yoğun bakım üniteleri hariç diğer yoğun bakımlar,  ameliyathaneler de olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde  havalandırılırlar ve zemin ile duvar kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır.

Gözlem ünitesi

MADDE 25/A – (Ek:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastanelerde; ilgili dal uzmanının kısa süreli olarak hastayı gözlem altına alarak takip edebileceği, yatak başına en az altı metrekare alanı olan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile  hemşire istasyonu bulunan ve  belirlenen asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu  hasta gözlem ünitesi oluşturulabilir.

Gözlem ünitesinde kullanılacak hasta yataklarının, pozisyon alabilen, koruma barları olan ve her yöne hareketli tekerlekli özellikte olması gerekir. Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.

Gözlem yatak sayısının, hastane toplam yatak sayısının % 25 ini geçmemesi gerekir.

Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan genel veya dal hastanesinde, gözlem yatak sayısı en fazla beş olur. Yatak sayısı  otuz ila 100 arasında  olan genel  veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla on  yatak, yatak sayısı  100 ve üzerinde  olan genel veya dal hastanesinde, bir gözlem ünitesinde en fazla onbeş  yatak bulunabilir.

Acil ünitesi

Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkısına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişinin olması gerekir.

Acil ünitesi; personel ve tıbbî cihaz donanımı, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılır.

Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahede odası, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-21/10/2006-26326) Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası veya ortopedi polikliniği muayene odası ile bağlantılı veya yakınında olmak üzere en az bir alçı odası ayrıca düzenlenir.

(Ek beşinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde kompleks şekildeki yapılaşmalarda acil ünitesi, ortak hizmet verecek şekilde tek olarak planlanmış ise; ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji ünitesi ile fizik bağlantısının olması gerekir. Ayrıca hastane komplekslerinde acil ünitesinde ambulans girişi ve bu girişe yakın bir canlandırma odası düzenlenir.

(Ek altıncı fıkra :RG-21/10/2006-26326) Dal hastanelerinde sadece ilgili dalların gerektirdiği acil hizmetini verecek şekilde ve donanımda acil ünitesi bulunur.

Eczane

Madde 27- (Değişik:RG-23/9/2010-27708)

Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.

Laboratuvarlar

MADDE 28 – (Değişik:RG-15/2/2008-26788)

(Değişik birinci fıkra:RG-23/9/2010-27708)  Özel hastanelerde, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları bulunur. (Mülga iki cümle:RG-21/3/2014-28948) (…)

Laboratuvarlar;

a) Radyoloji laboratuvarı: Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az 500 mA  gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuarı kurulması zorunludur.

b) Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları: Genel hastanelerde uzmanlık dallarına göre biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı veyahut her ikisinin de bulunması zorunludur. Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur.

c) Hematoloji ve genetik laboratuvarları: Özel hastaneler, hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği hematoloji veya genetik laboratuvarlarını, bağımsız olarak veya biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarı ile aynı alanda olacak şekilde kurabilir.

d) Patoloji laboratuvarı: Özel hastaneler hizmet vereceği uzmanlık alanının gerektirdiği patoloji laboratuvarını kurabilir. Bu laboratuarın kurulması halinde, yapılan işin gereği, tıbbi donanım ve diğer malzemelerin yeteri kadar bulunduğu, havalandırması uygun, diğer laboratuvarlardan bağımsız mekanlarda olur.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-21/3/2014-28948) Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarlara, 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine göre; radyoloji laboratuvarlarına ise 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatname düzenlenir ve EK-7’de yer alan “II – Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına eklenir. Özel hastane bünyesindeki tıbbi laboratuvarların faaliyetleri ise Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında yürütülür.

Tıpta tanı ve tedavi amacıyla radyasyon uygulamalarını yürüten laboratuvar ve birimler için hastane sahibi adına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınır.

Özel hastanelerde, tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan diğer görüntüleme hizmet birimleri ancak,  Ek 4 üncü maddedeki planlamaya uygun olmak kaydıyla kurulabilir. Kurulacak bu birimler ruhsatlandırılarak faaliyet izin belgesine eklenir.

(Değişik altıncı fıkra:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanelerin bünyesinde bulunması zorunlu laboratuvarların dışında olan ve faaliyet gösterilen uzmanlık dalları için gerekli bulunan laboratuvar ve radyoloji hizmetleri hizmet satın alma yoluyla, müstakilen faaliyet göstermek üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılan veya diğer özel hastaneler bünyesinde ruhsatlı olan veyahut kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan laboratuvarlardan karşılanabilir. Bu yönde hizmet satın alınması durumunda bununla ilgili belgeler, faaliyet iznine esas belgeler ile birlikte sunulur.

Özel hastanenin hizmet satın alması durumunda aşağıdakilere uyulması zorunludur:

a) Hizmetin bu yol ile karşılandığı hususunda hastaya ve/veya yakınlarına tetkik istenilmeden önce bilgi verilmesi,

b) Hastadan, laboratuvar tetkikini talep eden özel hastanede numune alınması,

c) Numunenin, tetkiki gerçekleştirecek laboratuvara hasta veya yakınları ile gönderilmemesi,

d) Laboratuvar veya radyoloji tetkikini gerçekleştiren kurum veya kuruluş isminin ve adresinin tetkik sonuç raporunda yer alması,

e) Tetkik sonuçlarının, hizmet satın alınan kurum veya kuruluş tarafından gecikmeksizin güvenli bir şekilde gönderilmesi,

f) Özel hastane haricinde, tetkik yapılacak kurum veya kuruluş tarafından hastadan tetkik için ayrıca bir ücret talep edilmemesi.

Hizmetin, satın alma yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan hastane ile hizmeti veren kurum veya kuruluş, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken sorumludur.

Numune alma odası

Madde 29– Özel hastanelerde, tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve laboratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur.

Merkezî sterilizasyon ünitesi

Madde 30- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus bir merkezî sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır.  Merkezi sterilizasyon ünitesi mümkünse, ameliyathane ile bağlantılı olur. Ancak, merkezi sterilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması durumunda  ameliyathaneden bağlantısız olabilir.

Merkezî sterilizasyon ünitesi; kirli malzeme girişi-yıkama, ön hazırlık-paketleme ile sterilizasyon-steril malzeme çıkış bölümlerinden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Diğer Birim ve Alanları

Merdiven, koridor ve asansörler

Madde 31- Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır. Merdiven rıhtları, özürlülerin çıkısını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir ve hastane girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılır.

(Değişik ikinci fıkra:RG-28/05/2004-25475) Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur. Koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur. Yapının taşıyıcı sistemi itibari ile kolon ve benzeri çıkıntılar sebebiyle koridorlardaki genişlik iki metrenin altına düşmesi halinde, sedye trafiğinin rahat sağlanması şartı ile iki metre genişlik şartı bu bölümlerde aranmayabilir.

Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imâl edilmiş en az iki asansör bulunması ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır.

Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüsünün, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması gerekir.

Birden fazla kati olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur.

(Ek fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerde, en fazla iki kat arasında asansör bulunmaması durumunda, bu katlar arasında tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli uygun eğimi olan rampa yapılır.

Isıtma, havalandırma ve aydınlatma

Madde 32- Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur. Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir.

Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-21/10/2006-26326) Özel hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve  steril şartları gerektiren diğer alanlarında,  yeterli havalandırma ve sterilizasyon için  (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) hepafiltreli klima santralı yaptırılması zorunludur.

Tıbbî atıklar ve çöpler

Madde 33- Özel hastanelerde, tıbbî atıklar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır ve tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp odaları tesis edilir.

Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbî atik odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tâbi tutulmaları şarttır.

Lavabo, tuvalet ve banyolar

Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur. Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur.

Özürlüler iç in ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgarî bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur. Poliklinik katında en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunması da şarttır.

Morg

Madde 35- (Değişik birinci fıkra:RG-28/05/2004-25475) Özel Hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur. Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir. Morg alanı, ölü muhafaza dolabının kapladığı alan haricinde, ölü yıkamaya ve otopsi yapmaya uygun genişlikte olmalıdır.

(Değişik ikinci fıkra:RG-21/10/2006-26326) Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir.

Mutfak ve çamaşırhane

Madde 36- Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir.

Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır.

Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-21/10/2006-26326) Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, hasta yatak katlarında yemek dağıtımının yapıldığı ve  temiz-kirli çamaşırların toplandığı ayrı ayrı kat ofis odaları oluşturulur ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir. Kapalı servis tepsilerinde yemek arabaları ile servis yapılan hastanelerde kat ofis odaları oluşturulmayabilir.

Diğer alanlar

Madde 37- Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır. Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayırılır. Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezî bir yerde tesis edilir.

Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir telefon santralinin bulundurulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Hizmet ve Çalışma Esasları

Poliklinik hizmetleri

Madde 38– (Değişik birinci fıkra:RG-11/3/2009-27166) (Değişik birinci cümle:RG-11/7/2013-28704) Bir poliklinik muayene odasında, çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden fazla klinisyen hekimin çalışmasına izin verilir. Ancak, çalışan her tabip için ayrı poliklinik muayene odası da düzenlenebilir. Hastanenin mevcudunda kadrolu ve kısmi zamanlı çalışan tabip sayısından fazla poliklinik muayene odasının olması, tabip sayısını artırma hakkı vermez.

Ayakta hasta muayenesinde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde öngörülen ilkelere uygun davranılarak, hasta mahremiyetine saygı ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayrı ayrı muayene edilir.

Muayenenin, ilgili tabip tarafından yapılması şart olup, muayene sırasında görevli bir hemşirenin de bulunması asildir.

Acil hizmetler

Madde 39-  (Değişik:RG-23/7/2008-26945)

Özel hastanelerde, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. (Ek cümle:RG-11/7/2013-28704) Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır. Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.

(Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) Acil servise başvuran hastalara, yoğun bakım hizmeti dâhil olmak üzere gerekli ilk müdahalenin yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların hastanede sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri Acil Komuta Kontrol Merkezi’nin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır.

(Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) Acil Komuta Kontrol Merkezi, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde en uygun hastaneye hastanın naklini sağlar. Hastanın durumunun yoğun bakım gerektirmesi halinde nakil, ulaşım süresi göz önünde tutulmak şartıyla öncelikle boş yoğun bakım yatağı en fazla olan uygun bir hastaneye sağlanır.

(Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) Tüm yataklı tedavi kurumları Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kurulmuş bulunan çağrı kayıt ve operasyon yönetim sistemi çerçevesinde yatak kapasitesi, doluluk oranları, fiilen çalışan uzman hekim durumları gibi bilgileri güncel olarak komuta kontrol merkezine vermekle yükümlüdür.

(Mülga beşinci fıkra:RG-11/7/2013-28704)

Özel hastaneler, acil sağlık hizmetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuata da uymak zorundadır.

Özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulması şarttır. Acil tabibi tarafından yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur. Normal çalışma saatleri dışında faaliyet gösterilen uzmanlık dallarındaki uzman tabipler “icapçı” konumda görev yaparlar. Mesul müdür tarafından düzenlenen çalışma belgesi ile üstlerinde fotoğraflı “nöbetçi tabip” yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, kadrolu veya (Değişik ibare:RG-27/5/2012-28305) kadro dışı geçici çalışan uzman tabipler ve/veya tabibler veyahut sadece nöbet hizmetleri için kısmi zamanlı çalışan uzman tabipler ve/veya tabipler nöbet tutar. Nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.

Acil ünitesinde, EK-5 ve EK-6’da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulması gereklidir.

Dal hastanelerinin acil üniteleri sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulur ve faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının gerektirdiği tıbbi donanım, malzeme ve ilaçlar bulunur.

(Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) (Değişik birinci cümle:RG-11/7/2013-28704) Birinci ve dördüncü fıkralara aykırı davranıldığının tespiti hâlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde tekrarında hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça hastanenin ruhsatnamesi iptal edilir.

(Ek fıkra:RG-27/5/2012-28305) (Değişik fıkra:RG-11/7/2013-28704) Acil servise başvuran hastanın tedavisi birinci fıkraya uygun olarak sağlanmış olmakla birlikte, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralara aykırı davranıldığının veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aykırı ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürü uyarılır. Bir yıl içinde üçüncü tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur. Aynı yıl içinde aykırılığın dördüncü ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fıkrasında yer alan müeyyideler birinci müeyyide sırasından başlamak üzere sırasıyla uygulanır.

Ambulans hizmetleri

Madde 40- (Değişik:RG-03/03/2004-25391)

Özel hastaneler; acil durumlarda veya gerektiğinde hasta naklinde kullanılmak üzere, tam donanımlı ambulans bulundurmak veya bu amaçla söz konusu hizmeti sunan 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsatı bulunan bir özel ambulans şirketi ile hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar.

Komplikasyon gelişen hastaların tedavilerinin sağlanması

MADDE 40/A –  (Ek:RG-23/7/2008-26945)

Özel hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken uygulanan tedaviye bağlı olarak komplikasyon gelişen hastalara gerekli tedavinin sağlanması veya müdahalenin yapılması için hastanenin imkânları tıbben yeterli değil ise, hastanın ihtiyacı olan tıbbi hizmeti sunabilecek donanım ve yeterlilikteki kamu veya başka bir özel hastaneyle gereken koordinasyon sağlanarak hasta sevk edilir. (Mülga iki cümle:RG-21/3/2014-28948) (…)

Eczane hizmetleri ve nöbetleri

Madde 41- Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir. Özel hastane eczaneleri ile bunların sorumlu müdür ve diğer yetkilileri, teftiş ve cezaî yaptırımlar yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tâbidirler.

Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapatılır.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-13/04/2003-25078) Dört veya daha fazla eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde, çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde, hizmetin bizzat eczacı tarafından yerine getirilmesi şartıyla nöbet hizmeti verilir. Nöbet listesi, sorumlu müdür tarafından belirlenen eczacı tarafından yapılır. Ancak, dört eczacıdan daha az eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu değildir.

İç hizmet yönergesi

Madde 42- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım, sterilizasyon ünitesi ve acil ünitesi ile laboratuvarlar ve poliklinik hizmetleri gibi hastanedeki tüm hizmet alanlarında çalışma esaslarına ilişkin kurallar, hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlık politikaları ile ulusal sağlık hedefleri dikkate alınarak ve uluslar arası uygulama esasları ile tıbbi etik kurallarına göre  mesul müdür tarafından yazılı hale getirilir; müdürlüğün uygun görüşü alınarak ilgili birim personeline duyurularak uygulanır ve denetimlerde yetkililere ibraz edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tıbbî Donanım ve Bulundurulması Zorunlu İlaçlar

Tıbbî donanım

Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak tıbbî araç ve gereçlerin asgari sayıları ve türleri EK-4’de gösterilmiştir.

Bulundurulması zorunlu ilaçlar

Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların türleri ve asgarî miktarları EK-5’de gösterilmiştir.

EK-5’de gösterilen ilaçların yerine ayni bileşimde veya aynı etkiye sahip başka muadil ilaçlar bulundurulabilir.

Özel hastane ecza nesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenen listedeki ilaçların, tıbbî madde ve malzemenin bulundurulması da şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapı Standartları

Dal hastaneleri

MADDE 45 – (Mülga:RG-15/2/2008-26788)

Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi

Madde 46- (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi

Madde 46/A — (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

Diğer özel dal hastaneleri

Madde 47- (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

ALTINCI BÖLÜM

Tıbbî Kayıt ve Arşiv, Faturalandırma ve Hastaya Verilecek Belgeler

Tıbbî kayıt

Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbî hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur.

Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir. Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahadeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır.

Hasta dosyası içerisinde, asgarî olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:

a) Hasta kabul kâğıdı,

b) Tıbbî müşahade ve muayene kâğıdı,

c) Hasta tabelası,

d) Derece kâğıdı,

e) Röntgen istek kâğıdı ve tetkik raporları,

f) Laboratuar istek kâğıdı ve tetkik raporları,

g) Ameliyat kâğıdı,

h) Hastanın muayene istek formu,

i) Çıkış özeti.

i) (Ek:RG-13/04/2003-25078) Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu.

Tıbbî arşiv ve Bakanlığa yapılacak bildirimler

Madde 49– Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adlî vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbî ve idarî işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adlî mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezî tıbbî arşiv kurulması zorunludur.

İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır.

Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir.

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer is ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

 (Ek fıkra:RG-23/9/2010-27708) Özel hastaneler, kliniklerinde takip ettikleri gebeler, yenidoğan ve bebeklerin izlenmesi ve kontrolü için Bakanlıkça istenilen kayıt ve bildirimleri istenilen formatta ve sürelerde Bakanlıkça belirlenen birime bildirir.

(Ek fıkra:RG-23/9/2010-27708) Bu madde kapsamında usulüne uygun ve istenilen sürelerde bildirimde bulunmayan veya bildirimlerin incelenmesi sonucu tıbbi ve idari eksiklik ve olumsuzluklar tespit edilen özel hastaneler Bakanlıkça uyarılır ve Yönetmeliğin Ek – 2 Özel Hastaneler Denetim Formunun “Faaliyete Esas Bilgiler” başlıklı 1 inci bölümünün 31 inci maddesine göre işlem yapılır.

Kayıtların bilgisayar ortamında tutulması

Madde 50- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi, bilgisayar ortamında ve/veya ihtiyaca göre yazılı kayıt sistemi ile tutulabilir. Bu amaçla, bilgisayar çıktılarının sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.

Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi, gizliliğin ihlal edilmemesi amacıyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere veriler yedeklenir.

Adli vakalara ve adli raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından vakayı takip eden tabip dışında vaka hakkında veri girişi yapılamaması yada adli raporu tanzim eden tabibin onayından sonra kendisi dahil hiç kimsenin rapor ile ilgili değişiklik yapamaması için gerekli düzenlemeler yapılır. Adli vaka kayıtlarına mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Ancak, yetkililerin rapor üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmasına izin verilmez. Adli kayıt veya raporların resmi olarak istenmesi halinde yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilmek kaydıyla tasdiklenebilir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk mesul müdüre ve hastane sahibine aittir.

Güvenli dijital hasta kaydına geçilmeyen hastanelerde bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz. (Ek cümle:RG-27/5/2012-28305) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır.

Hastane faturalarının düzenlenmesi

Madde 51- (Değişik birinci fıkra:RG-21/3/2014-28948) Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için ilgili mevzuatına göre satış fişi veya fatura düzenlenmesi zorunludur. Satış fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir.

(Mülga ikinci fıkra:RG-13/04/2003-25078)

Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve tıbbî malzemeler ile ayrıca verilen içecek, gazete, kitap, telefon konuşması ve benzeri ihtiyaçlar için alınacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz.

Hastalara verilecek belgeler

Madde 52- Özel hastaneler, hastalar tarafından istenildiğinde, aşağıda belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,

b) Adlî vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen filmleri,

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yatak Sınıfları, Gündelik Yatak Ücretleri,

Kıyafet ve Kimlik Kartı, Reklam ve Tanıtım

Yatak sınıfları

Madde 53- Özel hastanelerde; özel, birinci sınıf ve ikinci sınıf hasta odaları ile yoğun bakim hizmetlerinin gereklerine göre kuvöz, prematüre devamlı bakim, yenidogan yoğun bakim, çocuk yoğun bakim, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yoğun bakim ile steril oda yatakları bulunur.

(Değişik ikinci fıkra:RG-28/05/2004-25475) Özel oda; tek yataklı, suit odalı, buzdolabı, televizyon, telefon ve hasta refakatçisinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, müstakil banyolu, lavabolu, müstakil tuvaleti olan,

Birinci sınıf oda; tek yataklı, müstakil tuvaletli ve lavabolu, tuvalet ile lavabodan ayrılmış banyosu olan ve hasta refakatçisinin dinlenmesine yönelik donanımı bulunan,

İkinci sınıf oda; iki yataklı, yatakların arası uygun biçimde ayrılabilen, müstakil tuvaletli, lavabolu ve tuvalet ve lavabodan ayrılmış banyo bölümü olan,

hasta odalarıdır.

Gündelik yatak ücretinin kapsamı

Madde 54- Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak sınıflarına göre gündelik yatak ücreti alınır. Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hemşirelik bakimi hizmetleri dahildir. (Ek cümle:RG-21/10/2006-26326) Bu hizmetler gündelik yatak ücreti dışında ayrıca fatura edilemez.

Günlük yatak ücretleri

Madde 55- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-27/5/2012-28305)

Özel hastaneler, günlük yatak ücretlerini her yıl kendileri tespit ederek Bakanlığa bildirir ve bu ücret Bakanlıkça onaylanır.

Bakanlık, hastane sınıflamalarını, emsal hastanelerdeki en yüksek ve en düşük yatak ücretlerini ve hastanelerin kapasitelerini dikkate alarak, gerektiğinde günlük yatak ücretlerinin üst sınırını belirlemeye yetkilidir.

Fakir ve muhtaç hastaların tedavisi

Madde 56- Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydıyla, yatakların % 3’ü fakir ve muhtaç hastaların tedavisi için ayırılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-13/04/2003-25078) Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile acil olarak müracaat eden ve başka bir kuruma nakli tıbben mümkün olmayan fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır.

Bu hastalara ait bilgiler, EK-8’de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak doldurulur ve üç ayda bir müdürlüğe gönderilir.

Koruyucu sağlık hizmetleri

Madde 57- Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, müdürlüğün uygun görüsü ve Bakanlığın onayı ile koruyucu sağlık hizmetleri verebilirler.

Güvenlik makamlarına bildirim

Madde 58- Durumundan şüphe edilen ve kimliği belli olmayan hastalar ile adlî vakalar, ilgili mevzuat uyarınca derhal güvenlik makamlarına bildirilir.

Kıyafet ve kimlik kartı

Madde 59- Özel hastanede çalışan bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur.

Bütün personelin yakasına, personelin adini, soyadını, mesleğini ve unvanını belirten ve mesul müdürlükçe onaylanmış olan fotoğraflı bir kimlik kartı takılması şarttır.

Bilgilendirme ve Tanıtım

Madde 60 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-28/05/2004-25475)

Özel hastaneler; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep yaratmaya yönelik, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar. Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamazlar.

Özel hastaneler tarafından; sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.

Özel hastaneler; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.

Özel hastaneler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi açıkça belirtilir.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayan özel hastane sahipleri ve mesul müdürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

Dinî ödevlerin yapılma sekli

Madde 61- Özel hastanelerde, hastaların dinî gereklerini yerine getirebilecekleri mekân ayırılabilir. Agoni halindeki hastaların dinî hizmetlerden faydalanmaları için Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca gereken tedbirler alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsatın Geri Alınması, Yasaklar, Müeyyideler,

Grup ve Tür Değişikliği ve Devir

Denetim

Madde 62- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Özel hastaneler; şikayet üzerine yapılan inceleme ve soruşturma  ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan olağan ve olağan dışı denetimler hariç olmak üzere; müdürlük ekipleri tarafından, EK-2’de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir.

Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Hastanenin, denetim sonucunda ortaya çıkan ve denetim defterine kaydedilen; personel, tıbbî donanım, ilaç, tesis, bina ve diğer standartlarındaki eksiklikler ve tıbbî hizmetleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen diğer şartlar bakımından tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlükler ile var ise öneriler, müdürlük tarafından  rapor  haline getirilerek denetimden itibaren en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

Müdürlük denetim ekipleri tarafından  tespit edilen eksiklik ve usûlsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, süre belirlenmeyen hallerde ise hemen giderilmesi hususu, müdürlük tarafından hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir. Müdürlükçe yapılan işlemler, ayrıca rapor halinde Bakanlığa sunulur.

Verilen süre sonunda yapılacak  denetimde,   eksiklik veya usûlsüzlüklerin devam ettiğinin tespiti halinde denetim formunda belirlenen sürelere bağlı kalınmak suretiyle, valilikçe denetim formunda belirlenen işlemler uygulanır.

Ancak, özel hastanelerin denetlenmesi sonucu mevcut durumun, hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise, valilikçe işlem yapılmadan doğrudan Bakanlığa bildirilir. Bu durumda, eksikliğin giderilmesine kadar hastanenin tamamında faaliyetin bir aydan fazla geçici veya süresiz durdurulmasına, Bakanlığın görüşü alınarak  valilikçe karar verilir.

Hastanenin bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması

Madde 63- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde;

a) (Değişik:RG-7/4/2011-27898) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar,

b) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbî donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar,

c) (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

d)  (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

e) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgarî sağlık personeli bulunmaması halinde,personelin özelliği, sayısı ve çalıştığı birim nazara alınarak  verilen sürede personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eksiklik giderilinyece kadar,

f) Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre  bildirilmesine rağmen verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmediği durumlarda, eksiklikler giderilinceye kadar,

eksikliği tespit edilen birimin faaliyeti, valilikçe geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

Hastanenin tamamında faaliyetin geçici olarak durdurulması

Madde 64- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usûlsüzlükler haricinde;

a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar,

b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuvarlar ile hastanenin türünün gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

c) Ruhsata esas bina haricinde tamamen veya kısmen faaliyette bulunulduğunun tespiti durumunda ruhsatlandırma tamamlanıncaya kadar,

d) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

e) Denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliğin giderilmediğinin tespiti durumunda  (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) on beş güne kadar,

f) (Ek:RG-14/1/2011-27815) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) Sağlık hizmeti alanların tedavilerini olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar,

g) (Ek:RG-11/7/2013-28704) Taşınacak özel hastanenin talebinin bulunması halinde, 65 inci maddede belirlenen süreleri aşmamak kaydıyla yeni binasında faaliyete başlayıncaya kadar,

özel hastanenin tamamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir. (Ek cümle:RG-11/7/2013-28704) (g) bendi kapsamında sahiplik, müdürlüğe tebligat adresi bildirerek hastane binasını boşaltabilir.

(Değişik fıkra:RG-28/9/2011-28068) Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin özel hastanede çalıştırılması durumunda Müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde özel hastanenin faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) Bina içinde bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir değişikliğin tespiti durumunda ilgili bölümün faaliyeti bu Yönetmeliğe uygunluğu sağlanıncaya kadar valilikçe geçici olarak durdurulur.

(Ek fıkra:RG-21/3/2014-28948) Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel hastanenin faaliyeti Bakanlıkça en fazla üç yıl süreyle askıya alınabilir.

Ruhsatın geri alınması

Madde 65- (Değişik:RG-11/3/2009-27166)

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim formunda belirlenen süreler içinde giderilmemesi nedeniyle bir kısmında veya tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanede, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanlıkça askıya alınır. Ruhsatı askıya alınan hastanede eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu sürede de hastane faaliyete geçirilemez ise, ek 4 üncü maddedeki planlama hükümleri uygulanır.

Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne devam edilen özel hastanenin faaliyeti, iki kat süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle durdurulan hastanede hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, hastane ruhsatı Bakanlıkça geri alınır. Bu durumdaki hastane tekrar ruhsatlandırılmaz; hastane sahipliği de, iki yıl süreyle ek 4 üncü maddeye göre ilan edilen planlamalardaki yatırımlar için başvuruda bulunamaz.

Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veyahut ruhsatın geri alınması söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.

(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) Taşınma amacıyla faaliyetini askıya alan özel hastaneler, başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Yasaklar

Madde 66- (Değişik:RG-21/10/2006-26326)

Bu Yönetmelik kapsamındaki hastane ve kişiler için yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Özel hastaneler, ruhsat ve faaliyet izin  belgesi almadan hizmet veremezler.

b) Özel hastaneler, faaliyet izin  belgelerinde  belirtilen yatak sayılarında Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar ve faaliyet izin  belgelerinde  yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar.

c) (Değişik:RG-11/3/2009-27166)  Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edemezler.

d) Özel hastane binası içinde geçici veya sürekli olacak şekilde ikamet edilmek üzere yerler ayrılamaz ve ikamet edilemez.

e) Özel hastanelerde, faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricindeki diğer dallara ait araç ve gereçler bulundurulamaz ve o uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi yapılamaz.

f) Özel hastaneler, belirlenen gündelik yatak ücreti dışında bir ücret uygulayamazlar.

g) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amacı dışında faaliyet gösteremezler ve dışarıya ilaç satamazlar.

h) Özel hastane sahibi bir şirket, dernek veya vakıf ise, şirket, dernek veya vakfın  faaliyet alanına  giren diğer işler özel hastanede yapılamaz.

ı)  Özel hastanede herhangi bir faaliyet alanının veya biriminin, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımı yasaktır. Ayrıca, bulundurulması zorunlu olmayan uzmanlık dallarına ait ve geçici süre ile de olsa kullanılmayan muayene odaları, kesinlikle kapalı ve kilitli tutulur. Bu odaların kapılarındaki tabelalar kaldırılır.

j) Özel hastanelerde, adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen tabip ve diğer sağlık personeli çalıştırılamaz.

k) Özel hastanelerde, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabipler uzman olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışma  izinleri ile hakları olmayan  tabipler  çalıştırılamaz.

l) Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından hiç bir surette  kullanılamaz.

m) Özel hastanelerin tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut  isim ve unvanlarının dışındaki diğer isim ve  unvanları  ile  faaliyet izin belgesinde  belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı  yazılamaz.

Müeyyideler

Madde 67- Bu Yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idarî müeyyideler ile bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide öngörülen diğer hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyideler uygulanır.

Tür değişikliği ve taşınma

Madde 68- (Mülga:RG-23/9/2010-27708)

Özel hastanenin devri

Madde 69- (Değişik:RG-7/4/2011-27898)

(Değişik ibare:RG-21/3/2014-28948) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde;

a) Taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti,

b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere imza yetkisine sahip kişilerin imza sirkülerinin yer aldığı belge ve ticaret sicil memurluğundan alınacak faaliyet belgesi,

c) İlgili mevzuatına uygun olarak işletmenin devrine ilişkin devralan ve devreden şirketlerin yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği,

ç) Devreden ve devralan tarafa ait dilekçeler,

ile birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müdürlüğe başvurulması zorunludur. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti devreden sorumluluğunda devam eder. Şayet devredenin sorumluluğunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise, devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilir. (Değişik cümle:RG-21/3/2014-28948) Devir işleminin Bakanlıkça onaylanması halinde on beş işgünü içerisinde EK-10’daki Müdürlük tarafından eklenecek bilgi ve belgeler” kısmındaki (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki belgeler ve “Özel Hastane Faaliyet Başvurusunda Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler” kısmındaki devralana ait belgeler ile devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili sağlık müdürlüğüne iletilir.

Ruhsatları geri alınan hastane binalarının yeniden ruhsatlandırılması

MADDE 69/A –  (Mülga:RG-11/3/2009-27166)

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ek Madde 1 — (Ek:RG-28/05/2004-25475)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastaneler, bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci ve 9 uncu maddelerine,

b) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına,

c) (Değişik:RG-21/10/2006-26326) 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentlerine,

d) 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesine ve 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, hasta katlarındaki koridor genişliği hariç olmak üzere iki metre şartına,

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine,

f) (Mülga:RG-21/10/2006-26326)

uymak zorunda değildirler.

Birinci fıkrada belirtilen özel hastanelerden 31 inci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye taşımaya elverişli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydıyla; binada, ikinci asansör yapılmasının statik ve mimari açıdan sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptırma zorunluluğu aranmaz.

Bu maddenin birinci fıkrasında bahsedilen özel hastanelerin, 69 uncu maddeye göre devri suretiyle ruhsatlandırılmalarının söz konusu olması halinde de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanır.

Hasta Hakları

Ek Madde 2 — (Ek:RG-28/05/2004-25475)

Özel hastaneler, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

Yetki devri (Ek madde başlığı:RG-11/7/2013-28704)

Ek Madde 3 – (Ek:RG-21/10/2006-26326) (Değişik:RG-11/7/2013-28704)

Bakanlık, özel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini valiliklere devredebilir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanması

Ek Madde  4 – (Ek:RG-15/2/2008-26788) (Değişik:RG-11/7/2013-28704)

Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır:

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,

ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.

(Değişik ikinci fıkra:RG-21/3/2014-28948) Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.

Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

Kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Bakanlıkça, ek 4 üncü maddedeki planlamadan istisna olarak ruhsatlı hastanelere aşağıdaki hususlarda izin verilebilir:

a) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Mevcut kadrolu ve kadro dışı geçici çalışan her bir tabip için poliklinik muayene odası oluşturulabilir. Bu amaçla eksik olan poliklinik odası eklenebilir.

b) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Hasta yatak doluluk veya yoğun bakım yatak doluluk oranı;

1) Son altı aya ait % 85 ve üzerinde olan,

2) Son bir yıla ait % 75 ve üzerinde olan,

3) Son iki yıla ait yıllık % 65’in üzerinde olan,

ve bu oranlardan birini sağlayan özel hastanelere hasta yatak doluluk oranı veya yoğun bakım yatak doluluk oranı % 65 olacak şekilde hasta yatağı eklenebilir.

c) Mevcut uzman tabipler tarafından kullanılmak ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla tıbbî hizmet birimleri ve alanlar ile cihazlar eklenebilir. Teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlardan eklenmesine izin verilecek olanlar, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak belirlenir. 11/3/2009 tarihine kadar kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlar, başka bir özel hastanede veya tıp merkezinde kullanılmak üzere devredilebilir.

d) 11/3/2009 tarihine kadar ruhsatlandırılmış müstakil laboratuvarlardan hizmet alınarak hastane bünyesinde laboratuvar kurdurulabilir.

e) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Ayrıca;

1) Özel hastanelerde kadrolu olarak çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Diğer sağlık çalışanları ise planlama kapsamındaki en fazla bir özel sağlık kuruluşunda görev alabilir. Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, tabip planlamasının bozulmaması amacıyla azami üç ay daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam edebilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamaması halinde düzenlenmiş olan personel çalışma belgesi iptal edilir.

2) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri özel hastanede bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan istisna tutularak kadro dışı geçici çalışabilir.

3) Yaş haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından altmış yaşını doldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

4) Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçentleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında üniversite ile sözleşme yaparak kadro dışı geçici olarak çalıştırabilir.

5) Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilirler. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır.

6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışı geçici çalışma hükümleri tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Müdürlükçe kadro dışı geçici çalışan tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir Kadro dışı geçici çalışma gün ve saatleri, kadrolu çalışılan kuruluşla yapılan sözleşmede açıkça belirtilir. Kadro dışı geçici çalışılan uzmanlık dalları kuruluşun ruhsatına ve faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanların hastaneden ayrılması halinde yerine üç ay içinde aynı şekilde çalışacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı hastanenin ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Bu bendin 3 numaralı alt bendi ile bu maddenin 7 ve 8 inci fıkraları kapsamındaki tabibin çalıştığı hastaneden ayrılıp muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki başka özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.

f) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanenin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bulunduğu hastanede kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık dalında da çalışabilirler. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenir. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılması halinde, altmış gün içinde geçici olarak çalışılan uzmanlık dalında uzman tabip bulunamaz ise bu uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılır.

g) (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Sağlık durumu aciliyet arz eden ve/veya başka kuruma sevki tıbben riskli olan hastalar için, tedavisini üstlenen tabibin talebi üzerine tıbbi görüş, destekleyici ve tamamlayıcı hizmet veya yardım alınması için konsültasyon hizmetine ihtiyaç duyulan dalda o ildeki öncelikle özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki kadrolu hekimlerden olmak üzere konsültan hekim davet edilebilir. Konsültan hizmet bedeli hastane tarafından hizmet sunan kuruma ödenir. Bu şekilde hastaneye davet edilen konsültan hekimlerin isimleri ve uzmanlık dalları hakkında mesul müdür tarafından en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bilgi verilir. Konsültan hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan uzmanlık dallarında bu fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında hekim çalıştırılabilir.

h) (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Özel hastanede görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilir. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici olarak Bakanlıkça durdurulabilir.(1)

ı) (Ek:RG-23/9/2010-27708) (Değişik birinci cümle:RG-7/4/2011-27898) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.

i) (Ek:RG-23/9/2010-27708) Hekimlerin başka bir ildeki hastanede kadro dışı geçici çalışma kapsamında hizmet vermek istemeleri halinde;

1) Hizmet verilecek hastanenin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun olması,

2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması,

3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane ile olan sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi,

zorunludur. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Özel hastanede kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Bu durumda kadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir.

j) (Ek:RG-23/9/2010-27708) (Değişik:RG-30/10/2011-28100) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel hastaneden ayrılarak kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur.

k) (Ek:RG-27/5/2012-28305) Özel hastane, Bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilir. Ancak bu şekilde verilecek izin, hastaneye planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı vermez. Bu bent doğrultusunda yapılacak başvurular 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

l) (Ek:RG-27/5/2012-28305) Diyaliz merkezleri ve üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde ilgili mevzuatı uyarınca kadrolu çalışan uzman hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilirler.

m) (Ek:RG-11/7/2013-28704) Uzman tabip kadro sayısı on beş ve üzerinde olan özel hastaneler, sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara yönelik hizmet sunmak amacıyla, aynı il sınırları içerisinde olmak ve birden fazla olmamak kaydıyla, yalnızca kadrosunda bulunan uzman tabiplerin görev yapabileceği muayene ve kontrol birimi kurabilir. Kadrolu uzman tabip sayısı 15 ila 50 arasında olan hastanelerin açacakları birimlerde en fazla iki; 51 ila 100 arasında olanlarda en fazla üç ve kadrolu uzman tabip sayısı 100 üzerinde olan hastanelerin açacakları birimlerde ise en fazla dört uzman tabip görev yapar. Bu birimde ilgili mevzuatında düzenlenen muayenehane fiziki şartlarının bulunması ve yalnızca muayenehane kapsamında yapılabilecek teşhis ve kontrol işlemlerinin yapılması zorunludur. Muayene ve kontrol birimi açma başvuruları hastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim ve adresi hastanenin faaliyet izin belgesine ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir.

n) (Ek:RG-21/3/2014-28948) Özel hastaneler bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabiplerle estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları hastanenin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim hastanenin faaliyet izin belgesinin EK-7’de yer alan “II – Müdürlükçe Düzenlenecek Bölüm” kısmına ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir. Estetik biriminde, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir.

o) (Ek:RG-21/3/2014-28948) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşları ile özel hastaneler, aynı il sınırları içinde özel hastane bünyesinde birleşebilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye izin verilir. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde tamamlanır. Ancak birleşerek taşınma söz konusu ise birleşme işlemi 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süre içerisinde tamamlanır. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.

p) (Ek:RG-21/3/2014-28948) Özel hastane bulunduğu il içerisinde başka bir yere taşınabilir. Özel hastanenin bulunduğu il dışına taşınması için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir.

Birinci fıkranın (d) bendine göre hastane bünyesinde kurulan laboratuvarın sorumluluğu hizmet alınan kuruluşun laboratuvar uzmanı tarafından yürütülür, hastane kadrosunda ayrıca ilgili dalda laboratuvar uzmanı çalıştırılmaz.

Birinci fıkranın (e) bendine göre çalıştırılan uzman tabipler ayrılır ise, yerlerine bu bendde belirtilen statülerdeki tabipler alınabilir. Bu bend uyarınca uzmanlık dalı ilavesi yapılmış ise, altmış gün içinde bendde belirtilen statülerde tabip bulunamaması halinde uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılır.

Birinci fıkrada belirtilen hususlar için, imar mevzuatına göre binada esaslı tadilata gidilmesi veya ek bina yapılması gerekiyorsa, 9 uncu madde uyarınca ön izin alınır. Bunların mevcut binada esaslı tadilat gerektirmemesi halinde sadece, tadilata başlanmadan önce tadilat projesinin Bakanlıkça onaylanması gerekir.

15/2/2008 tarihi ile 11/3/2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılan hastaneler için söz konusu dalda kadrolu tabip bulunur ise, bu uzmanlık dalı yeniden faaliyet izin belgesine işlenir.

(Ek fıkra:RG-7/4/2011-27898) (Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Ek kadroların dağıtımına ilişkin bilgiler ilan metninde ayrıca belirtilir.

(Ek fıkra:RG-21/3/2014-28948) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 9 uncu maddesi uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

(Ek fıkra:RG-21/3/2014-28948) Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olan ve yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabip ve diş tabipleri, bir yıl içerisinde toplamda üç ayı geçmeyecek şekilde müdürlüğe bildirimde bulunmak kaydıyla kadro dışı geçici olarak özel hastanede çalıştırılabilir.

Planlama ve istihdam komisyonu

EK MADDE 6 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

Ek 4 üncü maddeye göre yapılacak planlamaların ilandan önce değerlendirilmesi, planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yapılacak itirazların değerlendirilmesi ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak diğer konularda görüş alınması amacıyla Planlama ve İstihdam Komisyonu oluşturulur.

(Değişik ikinci fıkra:RG-21/3/2014-28948) Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği bir yetkili başkanlığında:

a) Genel Müdür veya yardımcısı,

b) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,

c) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından bir temsilci,

ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan bir temsilci,

d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan bir temsilci,

e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinden bir temsilci,

f) Özel hastanelere ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,

g) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarına ait derneklerden en çok tüzel kişi üyesi olan dernek temsilcisi,

olmak üzere dokuz üyeden kurulur.

(Değişik fıkra:RG-27/5/2012-28305) Komisyona, yükseköğretim, planlama ve sosyal güvenlik uygulamaları ile ilgili konular için ilgili kurumlardan üye davet edilebilir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-21/3/2014-28948) İkinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen Komisyon üyeliği için, asgari Daire Başkanı seviyesinde bir yetkili görevlendirilir. (f) ve (g) bendindeki üye için derneklerin her yıl temmuz ayı itibarıyla üye sayıları esas alınır.

Komisyon, çalışmalarına ve görüşlerine esas olmak üzere uygun gördüğü ilgili kurumlardan veya kişilerden görüş veya rapor isteyebilir.

Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az beş iş günü öncesinden üyelere yazılı olarak bildirilir.

Komisyon, salt çoğunluk ile toplanır ve çoğunlukla karar alır.

Komisyonun kararları, tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesinin, karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

Planlama çerçevesinde yürütülen uygulamalara yapılacak itirazların Komisyon tarafından değerlendirilmesi sırasında, itiraz sahibi veya yetkili temsilcisi davet edilerek dinlenebilir.

Bakanlığa gönderilecek bilgiler

EK MADDE 7 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

Bu Yönetmelik uyarınca müdürlükçe yapılan işlemlere dair bilgiler ile Bakanlıkça istenilen bilgiler, icmal tabloları halinde veya Bakanlığın belirlediği formata uygun şekilde elektronik sistem üzerinden aylık olarak Bakanlığa gönderilir.

Vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği

EK MADDE 8 – (Ek:RG-7/4/2011-27898)

Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüyle vakıf üniversitelerinin, ilgili mevzuatı gereğince gerekli izinleri alması ve tıp fakültelerinin bulunduğu ildeki asgarî 150 yataklı olması kaydıyla en fazla iki özel hastane ile işbirliği yapılması halinde bu hastanelere planlamadan istisna olarak, üniversite anabilim dalı ve bilim dalı yapılanmasına uygun yeterli altyapının oluşturulması halinde uzmanlık dalı ilavesi ve sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine olmak (Ek ibare:RG-11/7/2013-28704) ve sadece işbirliği yapılan hastanede çalışmak üzere hastane toplam yatak sayısının ½’ si oranına kadar ek kadro tahsis edilir. Bu uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar kurdurulabilir. Özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlık dalları ile tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, işbirliğinin sona ermesi halinde hastane hekim kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düşülür.

Aynı ilde ve aynı sahiplikte olan birden fazla özel hastanenin toplamda 200 yatağa ulaşması halinde bu hastaneler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

Sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar

EK MADDE 9 – (Ek:RG-24/6/2011-27974)

Ağız ve diş sağlığı hastanesi, geriatrik tedavi merkezi, klinik konukevi ile turistin sağlığı kapsamında konaklama tesislerinde kurulan sağlık kuruluşları, sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar olarak değerlendirilir. Bu kuruluşlar, türleri ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça ruhsatlandırılır.

a) Ağız ve diş sağlığı hastanesi: Genel diş hekimliği hizmetlerinin yanında diş hekimliğinin en az dört uzmanlık dalında hizmet sunan, genel anestezi imkânları ile girişimsel işlem yapmaya müsait ameliyathanesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik mesai dışı hastaların kabulüne uygun ayrı bir müdahale bölümü, tedavi gören hastaların aciliyet durumlarında kullanılmak üzere içerisinde acil müdahale seti olan bir müdahale odası ile asgari dört hasta yatağı bulunan yataklı sağlık tesisleridir. Hasta yatağı bulunan bölümde yirmi dört saat hizmet sunulur.

14/10/1999 tarihli ve 23486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi olan ağız diş sağlığı merkezlerinden, kadrosunda asgari yirmi diş hekimi/uzmanı ile bir anestezi uzmanı bulunanlar birinci paragrafta yer alan şartları oluşturmak kaydıyla, planlamadan istisna olarak ağız ve diş sağlığı hastanesine dönüşebilirler.

b) Klinik konukevi: Hastaların tedavi sonrası kontrol ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi veya risk grubu kişilere ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi (ayaktan kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi) alan kişilere daha az yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildiği sağlık kuruluşlarıdır. Klinik konukevleri, rutin veya turistik konaklama tesisi gibi hizmet veremez. Klinik konukevlerinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulundurulmaz. Ancak klinik konukevleri bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az 4 yıldızlı konaklama tesisleri de klinik konukevi olarak hizmet vermek üzere kiralanabilir veya satın alınabilir. Bu hallerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 34 üncü madde hükümleri uygulanır. Ancak 2634 sayılı Kanun kapsamında ilan edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Alan ve Merkezlerinde turizme ayrılan yerlerde, klinik konukevleri oluşturulamaz. Bu suretle açılacak klinik konukevleri de bu Yönetmelikteki ve ilgili diğer mevzuatta hastaneler için öngörülen fiziki bina şartlarını bulundurmak zorundadır.

Klinik konukevleri, bir hastaneye bağlı olarak kurulur ve faaliyetleri bağlı bulundukları hastanenin sorumluluğunda düzenlenir. Klinik konukevlerinden hizmet almak için müracaat eden hastaların hastane tedavisinin tamamlanmış ve günübirlik/ayaktan tedavi programına alınmış olması gerekir. Bu tesislerde rehabilitasyon hizmeti sunulması amacıyla kurulacak üniteler ayrıca ruhsatlandırılır.

Klinik konukevleri, asgari olarak aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

1) Bu Yönetmelikte belirtilen ulaşım ve hastanenin parselinde ve imar mevzuatına uygun ek bina olarak acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemeleri bulunmak kaydı ile yapılmasına izin verilir. Bu kuruluşların aynı il içinde olmak kaydıyla hastanenin bulunduğu parselden farklı bir parselde kurulmasına da izin verilebilir.

2) Bu binalarda hizmet verilmesi düşünülen hastalık gruplarına uygun eğitim ve günübirlik/ayaktan tedavi alanları ile sosyal alanlar bulunur.

c) Geriatrik tedavi merkezi: Yaşlılıkta gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu ile beraberinde bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik olarak kurulan sağlık kuruluşlarıdır. Bu kuruluşun kadro ve kapasitesi, Bakanlıkça yapılan planlama çerçevesinde belirlenir.

Yaşlı hastalara multidisipliner yaklaşımla hizmet sunulabilmesi amacıyla, hastane bünyesinde veya hastaneye bağlı olarak kurulabilir. Bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun binalarda hizmet sunabilir.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bakanlık uygulamaya yönelik hususlarla ilgili alt düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri

EK MADDE 10 – (Ek:RG-24/6/2011-27974) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/7/2013-28704)

Beş yüz yataktan fazla yatağa sahip Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde, sağlık ünitesi kurulması zorunludur. Sağlık ünitesi açılması zorunlu olmayan konaklama tesislerinde işleteninin talebi halinde sağlık ünitesi kurulabilir.

a) Bulunduğu ilde özel hastaneye bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir.

b) Özel hastaneye bağlı kurulacak sağlık ünitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kişilerin ani gelişen sağlık problemlerinde ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla kurulan ünitedir. Bu üniteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay erişilebilir bir bölümde kurulur. Ayrıca bu üniteler; ilaç, malzeme, tıbbi donanım ve yapılacak tıbbi işlemler açısından 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte muayenehaneler için belirlenen asgari özellikleri ve muayenehaneler için öngörülen muayene odası şartları sağlanır.

c) Konaklama tesisleri bünyesindeki sağlık ünitelerinde tam zamanlı çalışan asgari bir sağlık personeli bulunur.

ç) Özel hastane birden fazla konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir. Ancak ünite kurulacak tesis sayısı özel hastanenin kadrolu hekim sayısını geçemez. Bu ünitelerde çalışacak personelin isimleri ve çalışma programları ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük tarafından, bildirilen personeller için çalışacakları birimlere göre ayrıca çalışma belgesi düzenlenir. Çalışma belgeleri sağlık ünitesinde görülecek bir yere asılır. Bu birimlerde çalışan hekim, ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla aynı zamanda iş yeri hekimliği de yapabilir.

d) Bir özel hastaneye bağlı olarak işletilen sağlık ünitelerinin tüm faaliyetlerinden bağlı oldukları özel hastane sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel hastaneler kendi kadro ve kapasitesini kullanarak sadece akut tedavisi tamamlanmış konaklama tesisinde konaklayan kişilere yönelik olmak kaydıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mücadele, onkoloji ve diyabet hastalarına yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birim açabilir. Bu birimleri açma başvuruları ilde bağlı olacağı özel hastanenin mesul müdürünce müdürlüğe yapılır ve faaliyetlerinden bağlı oldukları özel hastane sorumludur.

Konaklama tesisleri bünyesinde kurulacak özel hastaneye bağlı birimde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan müessese veya poliklinik fiziki ve tıbbi donanım şartlarını sağlamak, ilgili hekim gözetimi ve kontrolünde bulunmak zorundadır.

b) Kurulması talep edilen birim ile ilgili olarak mesul müdür, işletmecinin konaklama tesisi yatırımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat ettiğine dair bir belgeyle birlikte Bakanlıktan izin talep eder.

c) Bakanlıktan alınan izin belgesi üzerine mesul müdür, birimi hazırlar ve faaliyet izin belgesi için müdürlüğe başvurur. Müdürlükçe faaliyet izin belgesi düzenlendikten sonra işletmeci, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu birimin turizm işletme belgesi kapasitesine alınması için başvurur.

ç) Konaklama tesislerindeki birimlerin çalışma saatleri, tesisin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenir. Acil durumlar için hasta nakline uygun düzenlemeler yapılır.

d) Bu birimler konaklama tesisi dışına veya başka bir konaklama tesisine taşınamaz.

Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- (Değişik:RG-11/7/2013-28704)

11/6/2009 tarihi itibariyle Bakanlığa başvuru yapmış olmak kaydıyla, 15/2/2008 tarihi öncesinde parsel imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya çevrilme işlemleri başlatılmış ve ilgili belediyeden hastane yapı ruhsatı alarak hastane inşaatına başlamış olanların başvuruları, Planlama İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyonca, hizmet verilecek uzmanlık dalları ve kapasitelerinin belirlenmesinden sonra bu hususlar ile geçici 7 nci maddedeki muafiyetler de dikkate alınarak yapılacak proje incelemesine göre bu Yönetmeliğe uygun bulunanların ön izin işlemleri başlatılır.

Yürürlükten kaldırılmış olan geçici 6 ncı madde kapsamında ön izin belgesi almış olanlar, ek 4 üncü maddeden muaf olup bu muafiyet ön izne esas projelerindeki kapasite ve belgeleriyle sınırlıdır. Bu fıkra kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve üçüncü fıkrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il içerisinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilir.

Geçici 8 inci madde, yürürlükten kaldırılan geçici 6, geçici 9 ve geçici 12 nci maddeler uyarınca Bakanlıkça uygun bulunmak suretiyle ön izin işlemleri devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesini almak ve ön izin tarihinden itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır. Bakanlıktan ön izin alanlar ile ön izin aldıktan sonra süresinde ruhsat alamayanlar ve süre nedeniyle ön izin iptali yapılanlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Özel hastaneler, 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadroları ile planlama kapsamındaki merkezleri başka özel hastaneye devredebilir veya özel hastaneler kendi aralarında karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi yapabilirler. Ancak başka bir ildeki özel hastaneye kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı değişimi, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça uygun bulunması halinde yapılabilir. Kadro devri iş ve işlemleri, müdürlükçe Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılır ve Genel Müdürlüğe bildirilir. 31/12/2013 tarihinden sonra planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile kadro devri ve değişimi yapılamaz. Devir alınan kadrolar sebebiyle ünite, birim, yatak artırımı ile planlama kapsamındaki cihaz ilavesi hakkı elde edilmiş ise bu kadroların 31/12/2013 tarihine kadar yeniden devri halinde, hastane bu kadrolardan doğan haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haklar düşer.

(Değişik ibare:RG-21/3/2014-28948) Bakanlıkça özel hastane açma izni verilenler başvuru tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren ise beş yıl içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce son bir yıl içerisinde en az altı ay konaklama tesisinde çalıştığını belgeleyen fakat başka herhangi bir sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsamında konaklama tesisi bünyesinde kurulacak sağlık kuruluşu veya sağlık ünitesinde bir defaya mahsus olmak üzere çalışabilir. Bu hekimler ilgili sağlık kuruluşuna ilave kadro hakkı vermeyip kadro dışı geçici statüde değerlendirilir.

Ruhsatlı hastane binalarının uyumu ve mimari proje değerlendirmeleri (Ek madde başlığı:RG-27/5/2012-28305)

Geçici Madde 2- (Değişik:RG-27/5/2012-28305)

Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerden bu Yönetmelikteki yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayanların, uygunsuz olan durumlarını tespit etmek, uygunsuzluklarını yerinde veya taşınarak giderecek olanlara gerekli süreyi belirlemek ve Bakanlığa sunmak üzere valilikçe, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili belediye imar müdürlüğünden (Ek ibare:RG-21/3/2014-28948) veya çevre ve şehircilik il müdürlüğünden bir temsilci, bir mimar, gerek görülmesi halinde il sağlık müdürlüğü kadrosundan bir avukat ve diğer teknik personelin bulunduğu bir komisyon görevlendirilir. Komisyon her bir hastane için yapmış olduğu çalışmayı ve önerilen uyum süresini gerekçeleriyle birlikte Bakanlık onayına sunar. Uyum süresi yedi yılı geçemez.

Bakanlık, taşınması veya yeniden yapımı gereken her bir hastane için mümkün olabilecek teşvik edici hususları da değerlendirerek belirlenen süreyi onaylar. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Ancak komisyon tarafından uygunsuzluklarını taşınarak gidermesi gerektiği tespit edilen özel hastaneler için komisyon rapor tarihinden itibaren 65 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen süre verilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-21/3/2014-28948) Bu madde kapsamındaki hastaneler, uyum süresi içinde aşağıdaki esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir.

a) 15/2/2008 tarihinden önce kullanmakta oldukları binalarından Bakanlık kayıtlarına girmemiş olanlar ile belediye onaylı projesi bulunmayanların, mevcut durumlarını gösteren projeleri Müdürlükçe incelenir ve denetimlerde kullanılmak üzere Müdürlükçe onaylanır. Bu şekilde kayıt altına alınan binalara istinaden özel hastane kapasite artış talebinde bulunamaz.

b) Yönetmelik şartlarını sağlayamayan binalarının;

1) Yapı kullanma izin belgesi bulunmalı veya binanın kullanılabileceğine dair ilgili belediye veya çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından düzenlenmiş belgesi bulunmalıdır.

2) Yangın ve deprem yönünden uygunluğunun ilgili kurum tarafından belgelenmesi gereklidir.

3) Mevcut durumlarının dışında proje değişikliğine neden olabilecek tadilatlarına izin verilmez. Ancak, Müdürlükçe talep edilebilecek küçük çaplı ve uygulanması mümkün tadilatlar yapılabilir. Bu durumda, yangın ve deprem yönünden uygunluğu sağlamak kaydıyla, mimari projedeki değişikliklerin Müdürlükçe onaylı son proje üzerinde çizilmesine izin verilir.

(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) Bu madde kapsamındaki özel hastaneler, talep etmeleri halinde uyum süresince hastanenin tamamında faaliyetlerini askıya alabilirler. Ancak bu hastaneler en fazla dört yıl süreyle, yalnızca ek-13’te belirtilen belgeleri sağlamak kaydıyla bu Yönetmelikte ruhsatlandırılmış hastaneler için öngörülen muafiyet şartları da dahil olmak üzere fiziki şartları taşıyan aynı il içerisindeki başka bir binada mevcut kadro ve kapasiteleriyle faaliyet gösterebilir. Bu hastanelerin mimari projesi müdürlükçe onaylanarak en fazla dört yıl süreliğine geçerli olmak üzere, ruhsat harcı alınmaksızın müdürlükçe geçici ruhsatname ve geçici faaliyet izin belgesi düzenlenir.

(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) Dördüncü fıkra kapsamında bulunmayan hastaneler talep edilmesi halinde en fazla dört yıl süreyle mevcut kadroları ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yer alan poliklinik ve/veya laboratuvar fiziki şartları ile tıbbi donanımı sağlamaları kaydı ile aynı il içerisinde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunabilir. Bu hastanelere en fazla dört yıl süreyle geçerli olmak üzere, ruhsat harcı alınmaksızın müdürlükçe geçici ruhsatname düzenlenir.

(Ek fıkra:RG-11/7/2013-28704) Bu madde kapsamında hastanenin tamamında faaliyeti askıda bulunan hastaneler mevcut kadrolarını en fazla dört yıl süreyle başka özel hastanelere geçici olarak kullandırabilirler.

Geçici Madde  3 –-(Mülga:RG-28/05/2004-25475)  (Yeniden düzenleme:RG-21/10/2006-26326) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

Geçici Madde 4 – (Ek:RG-21/10/2006-26326) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

Geçici Madde 5 – (Ek:RG-21/10/2006-26326)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ;

a) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan özel hastanelerin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) ve (f) bentleri ile  25 inci maddesinin  (e)  bendine,

b) Ön izin almış veya ön izin başvurusu Bakanlığa intikal etmiş olan özel hastaneler Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) bendi ile  25 inci maddesinin  (e) bendine,

c) Yoğun bakım ve hasta yatağı olarak  toplam on yatağı bulunan  ön izin almış veya ruhsatlı hastaneler,  bu Yönetmelikle öngörülen en az on hasta yatağı olma şartına,

uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca,Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 10 ncu maddesinin son fıkrası ile öngörülen hakları saklıdır.

Ön izin başvuruları ve ruhsatlı hastaneler

Geçici Madde 6 – (Ek:RG-15/2/2008-26788) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

İstisnalar

Geçici Madde 7 – (Ek:RG-15/2/2008-26788)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ruhsatlı olan hastaneler, ön izin almış ve ön izin işlemleri devam eden müracaatlar bakımından, bu Yönetmelik ile değiştirilen aşağıdaki maddeler uygulanmaz:

a) Genel hastane ise, 6 ncı maddenin (b) ve (c) bendleri,

b) Dal hastanesi ise, 7 nci maddenin (a), (b) ve (c) bendleri,

c) Hastane için ilgili mevzuata göre ayrılmış otopark bulunduğunun belgelenmesi şartıyla, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki, “otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların” mimari projede gösterilmesi,

ç) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi.

Özel hastane statüsünde birleşme ve taşınmalar

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-21/3/2014-28948)

İstisnai tabip çalıştırılması

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-11/7/2013-28704) (Değişik:RG-21/3/2014-28948)

31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilir. Bu geçici çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin başka özel hastaneye başlamak istemesi halinde de aynı şekilde kadro dışı geçici çalışabilir.

15/2/2008 tarihinden itibaren bir özel hastanede herhangi bir sürede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekilde çalışma tabiplere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibin hastaneden ayrılarak başka bir hastanede çalışma talebi 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.

GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

GEÇİCİ MADDE 11 – (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:RG-31/12/2009-27449 5. Mükerrer) (Değişik:RG-24/5/2010-27590) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:RG-23/9/2010-27708)

11/3/2009 tarihinden önce ruhsatlandırılan hastanelerin, 11/3/2009 tarihi itibarıyla müdürlükçe belirlenen kadrolu uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

11/3/2009 tarihinden sonra ruhsatlandırılan hastanelerin, Bakanlıkça onaylanmış ön izin projeleri dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsat işlemleri devam eden hastanelerin, Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesi ve yerinde inceleme raporlarındaki kapasiteler dikkate alınarak ve yoğun bakım yatakları dâhil toplam yatak sayısının 1/3’ünü geçmeyecek sayıda belirlenen uzmanlık dalları ve kadrolu hekim sayıları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki hastanelerin kadrolarını tamamlamaları için bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen ek sürelerden yararlananların ek süre sonu itibarıyla tamamlayabildikleri kadroları hastane kadrosu olarak kabul edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin işlemleri devam eden hastanelerden ön izne esas proje onayı tamamlanmamış olanların hastane kadroları Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(Ek fıkra:RG-27/5/2012-28305) 15/2/2008 tarihinden sonra ruhsatlandırılan hastanelerden uzman kadrosu sayısı, ön izin projesindeki poliklinik oda sayısından az olan hastanelere, klinisyen uzman hekim kadro sayısını, ön izin projesindeki poliklinik oda sayısına kadar tamamlamalarına izin verilir. Tamamlanmasına izin verilecek kadrolar ön izin projesindeki branşlara bağlı kalınmaksızın Bakanlıkça belirlenir. Proje revizyonu yapılmış ise ilk proje esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:RG-23/9/2010-27708)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel hastanelerde Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında çalışmayan hekimlerden;

a) Özel hastanelerde kısmi zamanlı olarak çalışan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların kadrolu olarak çalışmak istemeleri halinde Bakanlığımızca planlama dışı geçici olarak çalışmalarına izin verilir. Bu geçici çalışma hekimlere/uzmanlara yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan hekimin/uzmanın hastaneden ayrılarak başka bir hastanede çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları hastane için bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında değerlendirilirler.

b) Bir özel hastanede çalışan ancak müdürlük kayıtlarında kayıtlı bulunmayanlar, 15/2/2008 tarihi öncesinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı hastanede hekim/uzman olarak çalıştıklarını tevsik eden belgelerini Bakanlığa sunar. Bakanlıkça yapılacak incelemede hastanede bu tarihler arasında çalıştıkları tespit edilenlere özel hastanelerde çalışma izni verilir. Bu şekilde çalışma hekimlere yönelik bir hak olup özel hastaneye müktesep kadro hakkı vermez.

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan hekimler/uzmanlar, ilgili uzmanlık dalında boş hastane kadrosuna veya ilgili uzmanlık dalında kadrolu çalışan hekimin ayrılması durumunda ayrılan hekimin yerine başlatılır. Bu hekimler/uzmanlar 31/12/2010 tarihine kadar müdürlüğe müracaat etmeleri halinde bu madde kapsamında değerlendirilirler.

ç) (Ek:RG-14/1/2011-27815) (Mülga:RG-11/7/2013-28704)

(Mülga ikinci fıkra:RG-11/7/2013-28704)

(Ek fıkra:RG-7/4/2011-27898) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri kapsamındaki tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, müdürlüğe süresi içerisinde başvurusunu yapamayanlar da dâhil olmak üzere 2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe sunmaları halinde kısmî zamanlı görev yaptığı özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilirler. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlamayanların çalışma belgeleri iptal edilir.

GEÇİCİ MADDE 15 – (Ek:RG-23/9/2010-27708)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlı veya ruhsat başvurusunda bulunan özel hastaneler ile ön izin almış veya ön izin işlemleri devam eden hastaneler, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen “gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yatağı olma” şartından muaftır. Özel hastanelerin taşınmaları halinde de bu muafiyetleri geçerlidir.

(Ek fıkra:RG-30/10/2011-28100) 23/9/2010 tarihinden önce ruhsatlandırılmış özel hastanelerden eczanesi bulunmayanlar, 31/12/2014 tarihine kadar  27 nci maddeye göre eczane kurar.

Yürürlük

Madde 70- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 71- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—————-

* 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “birinci fıkrasının (c) bendi” şeklinde yapılan atıf, birinci fıkrada (c) bendi bulunmadığından ve yapılan değişiklik aynı maddenin ikinci fıkrasındaki (c) bendini düzenlediğinden bu bende işlenmiştir.

(1) Danıştay Onuncu Dairesinin Esas No. 2012/5267 sayılı dosyası üzerinden verdiği 21/12/2012 tarihli karar ile bu yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin son cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

EKLER

EK-1

 (Değişik:RG-11/3/2009-27166)

ÖZEL HASTANELERDE ASGARÎ BULUNDURULACAK SAĞLIK PERSONELİ

I-MESUL MÜDÜR

Hastanede kadrolu olan ve muayenehane veya başka bir sağlık kurum/kuruluşunda çalışmayan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.(Değişik:RG-27/5/2012-28305) II-MESUL MÜDÜR YARDIMCISI

Kadrolu tabip veya uzman tabiplerden birisi.III-UZMAN TABİP

(Değişik:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanenin hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az bir kadrolu uzman tabip; belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren hastanelerde ana uzmanlık dalında en az dört uzman tabip, ana faaliyet ile bağlantılı diğer uzmanlık dallarında en az bir uzman tabip.IV-ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI

(Değişik:RG-23/9/2010-27708) Cerrahi uzmanlık dalı bulunan hastanelerde en az bir uzman(Değişik:RG-21/3/2014-28948) V-BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI

Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)(Değişik:RG-21/3/2014-28948) VI-MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI

Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında ise hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarına göre en az bir uzman (Hastane bünyesinde zorunlu laboratuvar kapsamında değilse ve hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca uzman istihdamı gerekmez)(Değişik:RG-27/5/2012-28305) VII-RADYODİAGNOSTİK UZMANI

Ağız ve diş sağlığı, psikiyatri ile göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki hastanelerde en az bir uzmanVIII- (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bendinde belirtilen laboratuvarlar var ise ilgili dalda bir uzman tabip (hizmet alımı durumunda hastane bünyesinde ayrıca istihdamı gerekmez)(Değişik:RG-27/5/2012-28305) IX- TABİP

Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.X-DİŞ TABİBİ

Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren hastaneler için her diş ünitesi için en az bir diş tabibiXI-BAŞHEMŞİRE

Her hastane için bir başhemşireXII-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)

(Değişik:RG-23/9/2010-27708)

– (Değişik:RG-11/2/2012-28201) Hastanenin ilk açılışında, ruhsatında kayıtlı toplam yatak sayısının yarısı esas alınarak yedi yatağa bir; hastane faaliyette iken aylık bildirim formlarındaki yatak doluluğu dikkate alınarak her dolu yedi hasta yatağı için en az bir,

– Ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az bir,

– Yenidoğan yoğun bakımda dahil yoğun bakımlarda Bakanlıkça belirlenen yoğun bakım sınıflandırmasına uygun sayıda,

– Doğum kliniğinde beş bebek hasta yatağı için en az bir, ilave her yedi bebek yatağı için en az bir,

– 25/A maddesine uygun olarak oluşturulan gözlem ünitesinde her yedi gözlem yatağına en az bir.XIII-EBE

Her doğum masası için en az birXIV-ECZACI

(Değişik:RG-23/9/2010-27708) En az bir eczacıXV-FİZYOTERAPİST

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir (Eğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, tedavi kapsamındaki uygulamaları bizzat kendisi yapacak ise fizyoterapist istihdamı zorunlu değildir)XVI-DİYETİSYEN

Her hastane için en az birXVII-TIBBİ TEKNİSYENLER

-Anestezi teknisyeni, çalıştırılan her anestezi cihazı için en az bir,

-Laboratuar teknisyeni, her laboratuar için en az bir,

-Röntgen teknisyeni, sabit her röntgen teşhis cihazı için en az bir,

-Diş protez teknisyeni, diş protez laboratuarı bulunan hastaneler için en az bir,

-Acil tıp teknisyeni, acil ünitelerde en az üç ve her ambulans için en az birXVIII-FİZİK MÜHENDİSİ veya RADYASYON FİZİKÇİSİ

-Radyoterapi ünitesi bulunan her hastane için en az 1XIX-DİĞER PERSONEL

Yeterli sayıda hizmetli personel ve güvenlik görevlisi,NOT:

-Uyku laboratuvarı bulunan hastanelerde Nöroloji uzman tabibi dışında başka bir uzman tabip çalışacak ise bu tabibin konuyla ilgili sertifikası istenir.

-EEG ve EMG bulunan hastanelerde bu alanda çalışacak sağlık personelinin sertifikası istenir.

EK- 2

ÖZEL HASTANELER DENETİM FORMU

Denetlenen Hastanenin     :

Adı                                                           :

Adresi                                                      :

Sahibinin Adı                                        :

Ruhsat Tarih ve Sayısı                       :

Faaliyet İzin Belgesinin tarihi          :

Faaliyet İzin Belgesinin sayısı          :

Faaliyete Başlama Tarihi                 :

Hastane Yatak Sayısı                          :

Hasta Yatak Sayısı

Hasta Gözlem Yatak Sayısı

Kabul Ettiği Uzmanlık Dalları         :

Hizmet Verdiği Diğer Birimler        :

Mevcut Grubu                                       :

Mesul müdürün

Adı-Soyadı                                             :

Uzmanlık Dalı                                       :

Mesul Müdürlük Belgesi

Tarih ve Sayısı                                     :

Mesul müdür yardımcısının

Adı-Soyadı                                             :

Uzmanlık Dalı                                       :

Mesul Müdür Yardımcısı Belgesi

Tarih ve Sayısı                                     :

Denetim Tarihi                    :……./……./………

Daha önce yapılan denetim tarihleri:

1 BÖLÜM: FAALİYETE ESAS  BİLGİLER

FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN/

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

 

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE

 

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK- VERİLECEK CEZAAÇIKLAMALAR1-Hastanenin ruhsatında kayıtlı  ismi  kullanılıyor mu?

 

1 ay

Hastanenin  tamamında 3 gün poliklinik  faaliyetlerini durdurma 2- Hastanenin  adresi ruhsatta kayıtlı  adres ile aynı mı?

 

1 ayHastanenin  tamamında 3 gün poliklinik  faaliyetlerini durdurma 3- Hastanenin  sahip değişikliği var mı?

 

1 ayHastanenin 3 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

4- Hastanenin  sahipliği azınlık veya Yabancılara ait  mi?

5- (Mülga:RG-27/5/2012-28305)    6- Mesul müdür görevi Bakanlığa bildirilen  personel tarafından mı yürütülüyor?

10 günHastanenin  tamamında 3 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 7- Mesul müdür Belgesi var mı? Asılı mı?

 

Mesul müdür  uyarılır.

Hastanenin  tamamında 1 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 8- Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu?

 

Mesul müdür uyarılır.

Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdür  görevi iptal edilir. Yeni  mesul müdür tayin edilmesi için 5 iş günü süre tanınır. 9- Mesul müdür yardımcılığı görevi Bakanlığa bildirilen personel tarafından mı yürütülüyor?

10 günHastanenin  tamamında 3 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 10- Mesul müdür Yardımcılığı Belgesi var mı? Asılı mı?

Mesul müdür  uyarılır.

Hastanenin  tamamında 1 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 11- (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

 

12-Birden fazla mesul müdür yardımcısı bulınduğu durumlarda 11,12,13. üncü maddeler her mesul müdür yardımcısı için uygulanır. 13- Hastane faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dalları dışında hasta kabul ve tedavi ediliyor mu?

İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi derhal yasaklanır ve bu uzmanlık dallarının ruhsata ilavesi için 1 ay süre verilir.Hastanenin  tamamında 3 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma (Değişik:RG-11/3/2009- 27166)

14)-a) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

b) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

c) (Mülga:RG-27/5/2012-28305)

d) Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre çalıştırılan tabiplerden uzmanlık dalı faaliyet izin belgesine eklenen tabip/tabiplerden ayrılan var mı?

 

(Değişik:RG-28/9/2011-28068)

15- a) Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?

 

b) Aynı uzmanlık dalında ayrılanın yerine hekim başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?

c) Hastanede çalışan uzman tabiplerin çalışma belgeleri, çalıştıkları poliklinik odasında asılı mı? a) Süre verilmez.

Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.

 

b) 5 iş günü

 

 

 

 

 

 

 

c) 5 iş günü

 

 

a) Aynı uygunsuzluğun tekrarı halinde özel hastanenin tamamında bir ay geçici olarak faaliyet durdurulur.

 

 

b) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.

 

 

 

 

c) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 5 gün durdurulur.

16- Hastanede çalışan  tabiplerin sayısı EK-1’de belirtilen standartlara uygun mu?

10 günHastanenin  tamamında 1 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 17-Hemşire-sağlık memuru-ebe mevcudu EK-1’de belirtilen standartlara uygun mu?

10 günHastanenin  tamamında 1 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 18-Diğer  sağlık personeli mevcudu EK-1’de belirlenen standartlara uygun mu?

10 günHastanenin  tamamında 1 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 19-İdari, teknik ve diğer yardımcı personel mevcudu EK-1’de belirlenen standartlara uygun mu? 1 ayHastanenin   tamamında 1 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 20- Hastanede  kadrolu çalışan uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri için sigorta primleri bordrosu  mevcut mu?

Mesul müdür     uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.Noksanlığın diğer denetimde de tespiti halinde hastanenin tamamında 10 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 21-Herhangi sosyal güvenlik kuruluşundan gelir ve aylık almakta olup  Hastanede çalışanlar için  (uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri) Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu mevcut mu? Mesul müdür     uyarılır ve ilgili İl  Müdürlüğüne bildirilirNoksanlığın diğer denetimde de tespiti halinde  Hastanenin   tamamında 3 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 22-(Mülga:RG-27/5/2012-28305)

(Değişik:RG-28/9/2011-28068)

23- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılıyor mu?

Süre verilmez.

Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.

Bir yıl içerisinde aynı

fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında,

bir ay süreyle faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise özel hastanenin ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi iptal edilir.

24- (Mülga:RG-27/5/2012-28305)    25- Çalışma izni olmayan  tabip çalıştırılıyor mu?

 

Mesul müdür  uyarılırÇalışma izni bulunmayan tabip çalışmasının devamı durumunda hastanenin   tamamında 3 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 26-Çalışan tüm personelin hastane kayıtları ve müdürlüğe bildirimi yapılmış mı? Mesul müdür  uyarılır

10 günHastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 27- Personelin kılık kıyafeti 59 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 28-Personel kimlik kartı taşıyor mu?

 

 

Mesul müdür     uyarılır

3 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 29-İşyeri hekimi var mı.?

 

30- işyeri hekimi görev tanımına uygun faaliyette bulunuyor mu? Çalışanların sağlık kontrolleri rutin olarak yapılıyor mu?( hangi periyotlarda?)   31-Tıbbî kayıt ve arşiv sistemi 48 inci ve 49 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu?

Mesul müdür uyarılır

10 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 32-Kayıtlar bilgisayar ortamında tutuluyor ise, 50 inci maddede belirtilen esaslara uygun mu?

Mesul müdür uyarılır

10 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 33-Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun denetim defterleri mevcut mu?

Mesul müdür uyarılır

3 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 34-Adlî vakaların güvenlik makamlarına bildirimi, 58 inci maddede belirtilen esaslara uygun  yapılıyor mu?

Mesul müdür uyarılır

7 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 35- (Değişik:RG-27/5/2012-28305) Uygulanan gündelik yatak ücretleri Bakanlıkça onaylanan ücretlere uygun mu?

 

Mesul müdür uyarılır Hastanenin tamamında 1 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

Bir yıl içinde aynı fiilin tekrarı halinde hastanenin tamamında 10 gün süreyle faaliyet durdurulur.

36-Ücretsiz hasta tedavilerinde 56 ncı maddede belirtilen esaslara uyuluyor mu?-

Mesul müdür uyarılırHastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 37-Ücretsiz tedavi edilen hasta sayısı?

38-Hastalara düzenlenen faturalar 51 inci maddede  belirtilen esaslara uygun mu ?

Mesul müdür     uyarılırHastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 39-  (Değişik:RG-21/3/2014-28948)

a) Özel hastane için kullanılan yönlendirme levhaları uygun mu?

 

 

 

 

b) Matbu evraklardaki logolar uygun mu?  İlgili genel hükümlere göre Reklam kapsamına giren uygulaması var mı? Mesul müdür bir kez uyarılır.

 

 

 

 

 

 

 

Mesul müdür üç kez uyarılır.

Bir yıl içinde dördüncü kez yapılması halinde acil hariç poliklinik faaliyetleri iki gün süreyle durdurulur.60 ıncı maddeye aykırı uygulamaların Bir yıl içerisinde ikinci kez yapılması halinde iki gün, üçüncü kez yapılması halinde beş gün, dördüncü kez yapılması halinde yedi gün süreyle acil hariç poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

Bir yıl içinde beşinci kez yapılması halinde beş gün süreyle acil hariç poliklinik faaliyetleri durdurulur. 40-Reklam yasağına uymadığı için daha önce ceza almış mı?

41-Ceza aldı ise cezanın konusu?

42- Tanıtım ve bilgilendirme düzenlemesine  uymadığı için daha önce ceza almış mı?

(Ek:RG-27/5/2012-28305)

43- Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu?

a) Hastanenin tamamında 10 gün süreyle faaliyet durdurulur. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

b) Ölüm veya yaralanmaya sebebiyet verilmişse Hastanenin tamamında 30 gün süreyle faaliyet durdurulur. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulur

(Ek:RG-27/5/2012-28305)

44- Hastanedeki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? Hastane ticaret şirketi tarafından işletiliyor ise, şirketin diğer işleri burada yürütülüyor mu?

Poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur

Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur

2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER

HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN/

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK VERİLECEK CEZA

AÇIKLAMALAR

1- Hastanenin  genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir)

Mesul müdür uyarılır

3 gün

Hastanenin  tamamında 3 gün  faaliyet durdurma

(Değişik:RG-23/7/2008-26945)

2- Acil ünitesi, 26 ncı ve 39 uncu maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?

Mesul müdür uyarılır

10 gün

Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında faaliyet durdurma

 

 3-Acil ünitesi açık ve çalışır durumda mı?

Mesul müdür uyarılır

10 gün

Hastanenin  tamamında 3 gün  faaliyet durdurma

 4-Acil ünitesinde yeterli uzman tabip ve diğer personel ile donanım hazır bekletiliyor mu?

 

Mesul müdür uyarılır

10 gün

Hastanenin  tamamında 3 gün  faaliyet durdurma

 5-  (Mülga:RG-23/7/2008-26945)

 

6-Acil tabelası  görülebilecek bir yerde asılı mı?

Mesul müdür uyarılır

Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin  tamamında

süresiz  faaliyet durdurma

 7-Ek-5 ve EK-6’daki tıbbî donanım ile ilaçlar mevcut mu?

 

Mesul müdür uyarılır

Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin  tamamında

süresiz faaliyet durdurma

 (Değişik:RG-11/3/2009-27166)

 

8-Ambulans hizmetleri 40 ıncı maddede belirtilen standartlara uygun mu?

Mesul müdür uyarılır

1,5 ay

Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında süresiz faaliyet durdurulur.

 

 9-Ambulans hastaneye mi ait?

   10-Ambulansın plaka numarası ?

11-Acil ünitesinde 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu?

Mesul müdür     uyarılır

3 gün

Hastanenin  tamamında 3 gün  faaliyet durdurma

 12-Hasta nakil sürecinde hastanın gereksinimlerine uygun taşıma gerçekleştiriliyor mu?

 

Mesul müdür     uyarılır

Hastanenin  tamamında 3 gün  faaliyet durdurma

 13- Hastanede  acil vakalar için kullanılan acil çağrı sistemi mevcut mu?

 

14-Acil çağrı sistemi varsa çalışma sistemi yazılı olarak belirlenmiş mi?

Mesul müdür     uyarılır

Yazılı hale getirilmesi sağlanır.

 15- Hastanede hemşire çağrı sistemi mevcut mu?

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin  tamamında 3 gün  faaliyet durdurma

 16-Acile müracaat eden toplam hasta sayısı?

 

(Yıl / Ay)

17-Acilden sevk edilen toplam hasta sayısı?

( Yıl/ Ay)

18-Poliklinik oda sayısı ?

19-Her tabibe ait  poliklinik muayene odası mevcut mu?

20-Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için ayrılmış poliklinik muayene odası bulunuyor mu?

Mesul müdür     uyarılır

Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur.

 21-Poliklinik odası 23 üncu maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Uygun Poliklinik Odası bulunmayan uzmanlık dallarında oda temin edilinceye kadar faaliyet durdurulur 22- Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği       23 üncü maddede  belirtilen standartlara uygun mu ?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.

 23-Üroloji polikliniği 23 üncü maddede  belirtilen standartlara uygun mu ?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Poliklinik Odası uygun hale gelinceye kadar uzmanlık dalında faaliyet durdurulur.

 24-Poliklinik muayene odalarında, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun protokol defteri tutuluyor mu?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin  tamamında 3 gün  faaliyet durdurma 25-Ameliyathaneler 24 üncü maddede  belirtilen standartlara uygun mu ?

Mesul müdür     uyarılır

 

 

Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur 26- Ameliyathanede hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ?

Mesul müdür     uyarılır

27-Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı?

 

(ölçüm sonuçları denetim formuna eklenecektir)

Mesul müdür     uyarılır

28-Partikül ölçümleri hangi aralıklarla yaptırılıyor ?  29-Ameliyathanenin enfeksiyonlara karşı korunması amacıyla Enfeksiyon Koruma Yönergesi hazırlanmış mı?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahi uzmanlık dallarında poliklinik haricinde hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur 30- Ameliyathanenin işlem  süreçleri  yazılı olarak hazırlanmış mı?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

31-Ameliyathanede, 48 inci maddede belirtilen esaslara uygun kayıtlar tutuluyor mu?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

32-Kullanılan anestezi ve anestezi tekniği, hastanın anestezi kayıtlarına giriliyor mu?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

33-Ameliyathanede atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Ameliyathane faaliyetlerinin 3 gün  durdurulması 34-Açık kalp ameliyatı yapılıp-yapılmadığı, yapılıyor ise yıllık ameliyat sayısı  35-Yoğun bakım ünitesi 25 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?

Mesul müdür     uyarılır

İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur.

 36-Yoğun bakım ünitelerinde  hepafiltreli havalandırma sistemi mevcut mu ?

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Yoğun bakımlarda havalandırma sistemi kuruluncaya kadar İlgili uzmanlık  dallarında yalnızca poliklinik  hizmeti verilir

 37-Kullanılan havalandırma sistemine ait partikül ölçümleri yapılmış mı?

 

(ölçüm sonuçları denetim formuna eklenecektir)

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 38-Partikül ölçümleri hangi  aralıklarla yaptırılıyor?

 

39-Yoğun bakım yatak sayısı:

Dahili yoğun bakım:……………

Cerrahi yoğun bakım:……………

Koroner yoğun bakım:……………

KVC yoğun bakım:………………

Yenidoğan yoğun bakım:………

Diğer……  40- Hastanen  yoğun bakım veya özel servislerine alınacak hastaların belirlenmesi için standart oluşturmuş mu? Yazılı olarak süreçler belirlenmiş mi?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 41-Yoğun bakım ünitesinde de atıklar ve çöpler ayrı ayrı toplanıp depolanıyor mu ?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma Hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan  Laboratuvarlar veya hizmet satın aldığı laboratuvarlar?………..

 

………..

………..

…………

…………42-Mikrobiyoloji laboratuvarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 43-Mikrobiyoloji laboratuarının sorumluluğunu yürüten uzmanın:

 

Adı: …………………………

Soyadı:………………………..  44-Biyokimya laboratuarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 45-Biyokimya laboratuarının sorumluluğunu yürüten uzmanın:

 

Adı :…………………………

Soyadı:………………………….

46-Radyoloji ve diğer laboratuarı 28 inci maddede belirtilen standartlara uygun mu ?

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 47-Radyoloji laboratuarının sorumluluğunu yürüten uzmanın:

 

Adı :……………………………………..

Soyadı:………………………………….

 

48-İleri görüntüleme üniteleri var mı?

Neler ?

49-Radyoterapi ünitesi var mı?

50-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen diğer laboratuarlar var mı? Varsa:

Laboratuarın Türü:…………..

Sorumlu uzmanın Adı Soyadı:……………………………….

51-Radyoloji laboratuarı ilgili mevzuatına uygun mu?

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 52-Hasta ve çalışanları risk ve tehlikelere karşı korumaya yönelik radyasyon güvenlik programı var mı?

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 53-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen  görüntüleme v.b diğer laboratuvarlar ilgili mevzuata uygun mu?

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 54-Tüm laboratuvar ve görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım, kontrol ve kalibrasyonunun yapılmasını sağlamaya yönelik bir program var mı?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 55-Cihazların kalibrasyon ölçümleri hangi aralıklarla  yaptırılıyor?en son kalibrasyon yaptırılma tarihi?

 

56-Her tamirden sonra cihazların kalibrasyon ölçümleri  yeniden yaptırılıyor mu?

Mesul müdür        uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 57-Laboratuvarlar için bir kalite kontrol programı var mı?

 

Radyoloji laboratuvarı:……………………

Biyokimya Laboratuvarı:………………….

Mikrobiyoloji Laboratuvarı:………………….

Diğer laboratuvarlar:………………………..

 

58- Numunelerin toplanması, tanımlanması güvenli bir şekilde transferi ve atılması için belirlenmiş bir program var mı?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 59- Doğum hanede çalışan  NRP eğitimi almış en az iki personel var mı? ?( en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 60- Doğum eyleminde görevli personellerin NRP  eğitimi tamamlanmış mı?( en az bir tabip ve bir hemşire yada ebe)

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 61- Bebek Dostu Hastane Çalışmalarından sorumlu personel  var mı?

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 62- Hastane Bebek Dostu  Hastane ünvanı almış mı?

 

63- Hastane Bebek Dostu  Hastane ünvanı almak için başvuru yapmış mı?  tarihi?

64- Bebek Dostu  Hastane ünvanı almak için Bebek Dostu  Hastaneler değerlendirme ekibi tarafından  değerlendirme yapılmış mı?

65-Asgarî standartlar dışında uzmanlık dalının gereklerine göre tesis edilen  ÜYTE, diyaliz, organ ve doku nakli gibi merkezler, ilgili mevzuata uygun mu?

Mesul müdür     uyarılır

Uygunluk sağlanıncaya kadar ilgili merkezlerde faaliyet durdurulur.

 66-Eczane ve eczane hizmetleri,   27 nci ve 41 inci maddelerde belirtilen standartlara uygun mu ?

 

Mesul müdür        uyarılır

1 ay

Hastanenin   tamamında 1 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma 67- Hastanede bulunan tüm birimler ve yapılan işlemler için bir işlem süreci belirlenerek iç hizmet yönergesi hazırlanmış mı? Hazırlanan iç hizmet yönrgesi personele duyurulmuş mu?

Mesul müdür     uyarılır

Hastanenin   tamamında 3 gün  poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 

3. BÖLÜM: BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA

UYGUN

/

 UYGUN

DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK / VERİLECEK CEZA

 

AÇIKLAMALAR

1-Bina özel hastane  olarak mı projelendirilmiş, başka amaçla yapılan binadan mı hastane dönüştürülmüş?  2-Ön izin belgesi var mı?

 

 

Tarih:…./…../…….

Sayı:…………..  3-Ruhsatı ve faalitet izin belgesine  esas dosyadaki belgelerde belirtilen hususlarda değişiklik var mı?

15 gün

Hastanenin  tamamında  hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 4-Müşterek teknik rapora uygun olmayan düzenlemeler var mı?

 

15 gün

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 (Değişik:RG-14/1/2011-27815)

 

5- Ruhsatlandırılmış bölümler dışında ek bina veya tesis var mı?

Ek binada hizmet derhal durdurulur. Ruhsatlı bina dışında sağlık taraması vb. ad altında mobil sağlık hizmeti veriliyor ise

15 gün poliklinik faaliyeti durdurulur.

Tekrarında 1 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

Üçüncü kez aynı fiilin tekrarında ruhsat iptal edilir.

 6- Hastanenin  herhangi bir yerinde kullanımına ayrılmış barınma/konaklama alanları var mı?

 

1 ay

Hastanenin  tamamında 1 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 7- Yapı kullanma izni belgesi veya ilgili belediyeden Yapı kullanma izni belgesi yerine alınan belge mevcut mu?

 

1 ay

Hastanenin  tamamında 5 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 8-İlgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış depreme dayanıklılık raporu mevcut mu?

 

1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 9-Deprem raporunun onayı yapılmış mı?

 

10-Deprem raporunu onaylayan kurum:

11- Hastane de  grup/ tür değişikliğini gerektirecek uygulamalar var mı ?

( iptal edilmiş ya da ilave edilen  üniteler,  yatak sınıflarında değişiklik gibi.)

1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 12-Hastanede iletişimi sağlamaya yeterli telefon santrali var mı?

1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 13-Hasta odaları 20 nci ve        22 nci maddeler ile belirlenen fiziki standartlara uygun mu ?

 

1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 14-Tüm koridorlar 31 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu ?

 

1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 15-Merdivenler 31 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu ?

 

1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 16-Hastanede kaç adet asansör var, asansörler 31 inci maddesi ile belirlenen standartlara uygun mu ?

1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 

17-Yönetmeliğin 31 inci ve         34 üncü maddelerde yer alan esaslara uygun olarak özürlülere ilişkin

hastane girişinde;

hasta katlarında;

otoparkta;

tuvalet ve banyolarda;

düzenlemeler yapılmış mı?

1 ay

 

 

 

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 

18- Morg 35 inci madde ile belirlenen standartlara uygun mu?

 

Mesul müdür     uyarılır

          1 ay

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 19- Mutfak 36 ncı madde ile belirlenen standartlara uygun mu ?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

 

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 

20- Mutfak hizmeti dışarıdan satın alınıyorsa sözleşme mevcut mu?Sözleşmenin bitiş tarihi?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

 21- Mutfak hizmeti sözleşmesi yapılan şirkette görevli diyetisyen var mı?(Sözleşmesi eklenecektir.)

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

 22-Yemekhane, kantin, personel soyunma-giyinme odaları gibi çalışanların istirahatı ve ihtiyacı için ayrılan birimler yeterli mi?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

 23- Besinlerin hazırlanması taşınması, depolanması ve dağıtımının güvenli olmasını sağlayan bir süreç var mı?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

 24- Çamaşırhane 36 ncı madde ile belirlenen standartlara uygun mu ? Hizmet dışarıdan satın alınıyorsa sözleşme mevcut mu?Sözleşmenin bitiş tarihi ?

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 25-Hastanenin  içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin  tamamında hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 26-Yangına karşı alınan önlemler ilgili mevzuata uygun mu?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

Hastanenin  tamamında 3 gün poliklinik  faaliyetlerini  durdurma

 27-Yangın merdiveni var mı?

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

 28-Yangın merdivenin çıkışı içeriden açılacak şekilde düzenlenmiş mi ?

 

Mesul müdür     uyarılır

10 gün

 29-Yangın alarm sistemi var mı? (çalıştırılarak denenecektir)

 

Mesul müdür     uyarılır

1 ay

 30-33 maddede yer alan esaslara uygun tıbbî atık deposu var mı?

 

Mesul müdür     uyarılır

  31-Tıbbi atıklardan sorumlu personel belirlenmiş mi?

 

Mesul müdür     uyarılır

sorumlu personel belirlenmesi  sağlanır

 32-Tıbbi atıklar konusunda yapılan en son hizmet içi eğitimin tarihi?

 

33-Merkezî sterilizasyon ünitesi var mı ?

1 ay süre

Cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur

 34-Merkezî tıbbî gaz sistemi var mı ?

 

1 ay süre

Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur

 35- Yeterli güç ve nitelikte jeneratör var mı ?

1 ay süre verilir

Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur

 36-Hasta ve yakınlarının dinlenme ve sosyal faaliyetleri için ayrılmış alanlar var mı?

 

1 ay süre verilir

Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur

 37- Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan dini görevlerin yerine getirilmesi için mekan ayrılmış mı?

1 ay süre verilir

Poliklinik faaliyetleri dışında tüm faaliyetler durdurulur

 38- Ek- Madde 2’de belirtilen hasta haklarına dair mevzuata uygun birim ve kurul oluşturulmuş mu?

 

Mesul müdür     uyarılır

5 gün süre verilir

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 39-Teşhis ve tedavi sürecinde hasta ve/veya ailesini bilgilendirmeye yönelik bir düzenleme ve uygulama var mı ?

 

Mesul müdür     uyarılır

5 gün süre verilir

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 40-Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgilerinin bir özeti hastanın nakil edildiği birime gönderiliyor mu ?

 

Mesul müdür     uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 41-Taburcu ve sevk için tanımlanmış bir süreç var mı ?

 

Mesul müdür     uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 42-Hasta taburcu edildikten sonra ihtiyaç duyacağı destek ve medikal hizmetler ile tedavinin devamlılığına yönelik süreç tanımlanmış mı ?

 

Mesul müdür     uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 43-Taburcu sonrası tedavinin devamı ile ilgili takip talimatları anlaşılır bir tarz   ve şekilde  hasta ve  yakınlarına veriliyor mu ?

 

Mesul müdür     uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 44-Hasta taburcu edilirken, hastanın başvuru nedeni, önemli bulguları, konulan teşhis, uygulanan prosedür, verilen ilaçlar, uygulanan diğer tedaviler, hastanın çıkartılırken ne durumda olduğu, dışarıda kullanacağı ilaçlar ve takip talimatlarının bulunduğu taburculuk özeti hazırlanıyor mu ?

Mesul müdür     uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 

45-Hasta, ailesi veya hasta adına karar vericiler, cerrahi müdahale ile ilgili riskler, olası komplikasyonlar ve anestezi seçenekleri hakkında bilgilendiriliyor mu ?

Mesul müdür     uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 46-Hasta ailesi ve yakınlarının gerektiğinde hastalığa ait risk faktörleri açısından bilgilendirilip değerlendirilmesini sağlayan bir süreç var mı ?

 

47-Hastane içinde hasta ve yakınlarının eğitimi için uygun yapılanma ve mekanizmalar mevcut mu ?

48- Hastanenin  , tüm muayene, işlem ve tedavi süreçlerinde hastanın mahremiyetini koruyan düzenlemeler var mı ?

49-Personelin, hasta ve ailesinin hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlayan bir düzenleme var mı ?

50- Hasta, hasta yakınları ve çalışanların  güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemleri alınıyor mu ?  51-Hastanenin hasta şikayetleri ve bu şikayetlerin değerlendirilmesine yönelik bir düzenlemesi var mı ?

52-Anestezi, ameliyat, kan ve kan ürünleri kullanımı ve diğer yüksek riskli işlemler ve tedaviler öncesi hasta veya hasta adına izin veren kişiler bilgilendirilip, izin alınıyor mu ?

53- Kalite Yönetim Birimi  mevcut mu?  54- Hastanenin  sahip olduğu kalite güvence belgesi var mı?  55-Ulusal Akreditasyon Belgesi var mı?  56-Uluslararası Akreditasyon Belgesi var mı?  57-Verilen hizmetlerin tıbbi etik ilkelerine uygunluğunu izleyen bir kurul var mı?  58-Tıbbi Etik Kurulunun görevleri yazılı hale

getirilmiş mi?  59- Kan ve kan ürünleri transfer  Kurulu mevcut mu?  60-Enfeksiyon kontrol komitesi mevcut mu?

Mesul müdür uyarılır

10 gün

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 61-Kurumda nasokomiyal enfeksiyon riskini azaltmak için enfeksiyon kontrol ve önleme programı mevcut mu?

 

Mesul müdür uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 62- Hastanenin  tüm bölge ve süreçleri enfeksiyon kontrol ve önleme programına dahil edilmiş mi?

 

Mesul müdür uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 63- Hastanenin  enfeksiyon riskiyle ilgili yöntem ve süreçleri belirlenip, enfeksiyon riskini azaltmak için gerekli uygulamalar yapılıyor mu?

 

Mesul müdür uyarılır

Üç gün poliklinik faaliyetleri durdurulur

 64-Enfeksiyon kontrol ve önleme programının koordinasyon ve uygulamasından sorumlu olan Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Komitesi belirlenmiş bir plan çerçevesinde görevini yapıyor mu?

 

65-Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik yürütülen hizmetler var mı? Neler ?  66-Mobil sağlık hizmetleri sunuluyor mu?  67-Mobil sağlık hizmetlerinin sunumu için izin alınmış mı?

Mesul müdür uyarılır

Mobil sağlık hizmetleri sunumu izin alınıncaya kadar durdurulur.

 68- Daha önce kuruma verilen idari/adli cezalar  var mı?

 

69-Hastanenin, muhtemel toplumsal acil durumlara, salgınlara ve doğal veya diğer afetlere karşı program oluşturmuş mu?

  Denetim Ekip Başkanı                                                   Denetçi                                         Denetçi                            Başhekim

EK-3

ÖZEL HASTANELERDE KLİNİK VE LABORATUARLARINDA BULUNDURULACAK ARAÇ VE GEREÇLERİN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI

GENEL SERVİSLER VE GENEL SERVİS MUAYENE ODASI(EK-3/01)

TÜRÜ

MİKTARI

 

1

 Tansiyon aleti

2   adet

 

2

  Steteskop

2   adet

 

3

  Aspiratör ( farklı boyutlarda aspiratör kanülü)

1   adet

 4  Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü )

1   adet

 

5

 Nebülizatör

1   adet

 

6

 Defibrilatör

1   adet

 

7

 Elektrokardiyograf cihazı

1   adet

 

8

 Acil müdahale arabası (Crash-Card)

1   adet

 

9

 Air Laringoskop-Ambu (airway-kanül-acil ampüller içeren)

1   adet

 

10

Entübasyon Tüpleri

yeteri kadar

 

11

 Serum askısı (Yatak Başına)

yeteri kadar

 

12

 Karyola (3 parçalı ayak ve başucu ayarlanabilir)

yeteri kadar

 

13

 Yatak

yeteri kadar

 

14

 Alez, Çarşaf, nevresim, yastık, pike,

yeteri kadar

 

15

 Basit Sıhhi Sarf Malzemesi (Pamuk, gazlı bez, alkol, çeşitli  ebatlarda bandajlar)

yeteri kadar

 

16

  İdrar sondası , idrar torbası

yeteri kadar

 17 Termofor

yeteri kadar

 18 Sürgü

yeteri kadar

 

19

 İdrar kabı (ördek)

yeteri kadar

 

20

Böbrek küveti

yeteri kadar

 

21

 Nazogastrik sonda

yeteri kadar

 

22

 Çok fonksiyonlu monitör

1   adet

23

Muayene masası

1   adet

24

Otoskop-Oftalmaskop

1   adet

25

Baskül

1   adet

26

Enjektör

yeteri kadar

27

Eldiven (Non steril ve steril)

yeteri kadar

28

Tedavi arabası

1   adet

29

Paravan

1   adet

30

Soğuk Işık Kaynağı

1   adet

31

Malzeme dolabı

1   adet

32

Soyunma dolabı

1   adet

33

Refleks çekici

1   adet

34

Beden derecesi

yeteri kadar

35

 Dil basacağı

yeteri kadar

36

Sedye (Her servis katında)

1 adet

37

Tekerlekli sandalye (Her servis katında)

1 adet

 

GENEL POLİKLİNİK ODASI ( EK- 3/02)

TÜRÜMİKTARI

1

Muayene masası1   adet

2

 Paravan ( veya uygun seperatör)

1   adet

3

 Sandalye

yeteri kadar

4 Malzeme dolabı1   adet

5

 İlaç dolabı1 adet

6

 Soyunma dolabı

1   adet

7

 Tansiyon aleti

1   adet

8

 Steteskop

1   adet

9

 Otoskop-Oftalmaskop

1   adet

10

 Negatoskop

1   adet

11

 Refleks çekici

1   adet

12

 Seyyar Oksijen tüpü ve maske

1 adet

13

 Dil basacağı

yeteri kadar

14

Böbrek küvet

yeteri kadar

15

 Beden derecesi

yeteri kadar

İÇ HASTALIKLARI (EK-3/1)
A) SERVİS (Ek-3/01 Listesi)
B) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 Listesi )

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (EK-3/2)

    A) SERVİS (Ek-3/01 listesi)
    B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi )
    C) TEDAVİ ÜNİTESİ

TÜRÜ

MİKTARI

1 Galvano-faradi cihazı

2   adet

2

 Orta frekanslı cihazlar( ekspanansiyel akım cihazı, enterferansiyal akım cihazı)

1   adet

3

 Diadinamik

1   adet

4

 Kısa dalga diatermi cihazı (değişik dalga boylarında)

1   adet

5

 Ultrasonografi cihazı

1   adet

6

 Enfraruj

2   adet

7 Işık banyoları2   adet

8

 Parafin banyosu

1   adet

9

 Tens cihazı

2   adet

10

 Hot Pock kazanı

1   adet

11

 Hot Pock paketleri (değişik boyutlarda)

yeteri kadar

12

 Galvanik akımlı  dörtlü kap

1   adet

13

 Egzersiz ve masaj cihazı (çeşitli)

5   adet

14

 Su altı basınç masaj :

1   adet

  a.Girdap banyosu (üst ekstremite için)   b.Girdap banyosu (alt ekstremite için)

15

 Servikal ve lomber traksiyon cihazı1   adet

 

REHABİLİTASYON(EK-3/3)

(EK-3/2 de ki tedavi ünitesinde  araç gereçlere ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1 Paralel bar

1    adet

2

 Omuz çarkı

1   adet

3

 Parmak merdiven

1   adet

4

 Egzersiz minderleri (çeşitli)

yeteri kadar

5

 Küçük halter (çeşitli ağırlıklarda)

yeteri kadar

6

 Kum torbaları (çeşitli ağırlıklarda)

yeteri kadar

7

 Koltuk değneği ve baston

yeteri kadar

8

 Eğitim merdiveni (yükseklikleri farklı)

1’er adet

9

 Ayakta durma masası

1   adet

10

  Tekerlekli sedye

1   adet

11

  Tekerlekli sandalye2   adet

12

 Walker

2   adet

HEMATOLOJİ (EK-3/4)
  A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)
  B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)
C) HEMATOLOJİ LABORATUVARI

TÜRÜ

MİKTARI

1 Hemogram cihazı1  adet2 Yarı otomatik koagülometre1  adet3 Sedimantasyon sehpası           3  adet4 Sedimantasyon pipeti

50  adet

5Binoküler mikroskop

1   adet

6 Santrifüj

1  adet

7 Benmari (sulu 37 dereceye ayarlanabilen)

1  adet

8 Hassas terazi

1  adet

9 Emaye kapaklı küvet

2   adet

10 Plastik puset2   adet11 Beher glas (50-100-250 ml’lik)

2’şer  adet

12 Mezüre (50-100-250 ve 1000 ml’lik)

2’şer  adet

13 Laboratuvar saati

2  adet

14 Buzdolabı

1   adet

15 Cam pipet (1-2-5-10-0.1-0.2 ml’lik)

10’ar adet

 

ROMATOLOJİ(EK-3/5)

 

A) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesi)
B) SERVİS ( Ek- 4/01 listesine ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1

 Mezüre

1 adet

2

 Baskül

1  adet

 

ÇOCUK SERVİSİ (EK-3/03)

TÜRÜ

MİKTARI

1

 Tansiyon aleti (yaş gruplarına göre değişik boylarda)

1 adet

2

  Steteskop

1  adet

3  Seyyar oksijen tüpü ( oksijen maskesi ve oksijen kanülü )

1   adet

4

 Nebülizatör

2   adet

5

 İnfant Ambu seti

yeteri kadar

6

 Larengoskop -pediatrik

1 adet

7

Endotrekeal tüp (değişik boylarda)

yeteri kadar

8

 Seyyar Aspiratör cihazı

1 adet

9

Otoskop-Oftalmaskop

1   adet

10

Pulse Oksimetre Cihazı

1 adet

11

 Elektrokardiyograf cihazı

1   adet

12

 Defibrilatör (Pediatrik)

1   adet

13

 Monitör

1 adet

14

Baş ve ayak kısmı ayarlanabilir karyola

yeteri kadar

15

 Serum askısı (Yatak Başına)

yeteri kadar

16

İnfizyon pompası ve setleri

yeteri kadar

17

Negatoskop

1 adet

18

Refleks çekici

1   adet

19

Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti

1 adet

20

Bebek ve çocuklar için terazi

1 adet

21

Oksijen Maskesi

yeteri kadar

22

 Acil müdahale arabası (Crash-Card)

1   adet

23

 Nazogastrik sonda

yeteri kadar

24

 İdrar sondası, idrar torbası

yeteri kadar

25

Aspirasyon kanülleri (bebek boylarında No:8-10 tercihen diğerlerinin bulunması )

yeteri kadar

26

Beden derecesi

yeteri kadar

27

Eldiven (Non steril ve steril)

yeteri kadar

28

Serum damla ayarlayıcısı

yeteri kadar

29

Böbrek küveti

yeteri kadar

30

Sürgü

yeteri kadar

31

Seyyar lamba

1 adet

32

Yatak

yeteri kadar

33

İdrar kabı (ördek)

yeteri kadar

34

Malzeme dolabı

1   adet

35

İlaç dolabı

1   adet

36

Buzdolabı

1 adet

37

Beslenme pompası  ve seti (enteral beslenme pompası )

yeteri kadar

38

Kemik iliği aspirasyon takımı  ( Bebekler İçin)

yeteri kadar

39

Lomber ponksiyon iğnesi  ( Bebekler İçin)

yeteri kadar

40

Plevral ponksiyon iğnesi  ( Bebekler İçin)

yeteri kadar

41

Ortamı dezenfekte edice solüsyonlar

yeteri kadar

42

Dil basacağı

yeteri kadar

43

Tedavi arabası

1 adet

44

Merkezi vakum sistemi  ve sistemle uyumlu tek  kullanımlık aspiratör kovaları

yeteri kadar

45

Mobil Pulse oksimetre

1 adet

46

Kan şekeri ölçüm cihazı

1 adet

47

Tekerlekli sandalye

1 adet

48

Sedye (Her servis katında)

1 adet

 

BEBEK SERVİSİ (EK-3/04)

TÜRÜ

MİKTARI

1Muayene masası

1 adet

2Hasta yatakları

yeteri kadar

3 Steteskop

1 adet

4 Tansiyon aleti (küçük ve orta boy manşonlu)

1 adet

5Refleks çekici

1 adet

6 Nazogastrik sonda ( Bebekler İçin)

yeterli sayıda

7 İdrar sondası (6 ve 8 numaralı foley sonda)

yeterli sayıda

8Otoskop-oftalmaskop

1 adet

9 Larengoskop ( Bebekler İçin)

1 adet

10Seyyar oksijen tüpü

1   adet

11Monitör

1 adet

12Ambu seti (bebekler için )

1 adet

13

Pulse oksimetre cihazı

1 adet

14

Negatoskop

1 adet

15

Seyyar aspiratör

1 adet

16

Oksijen maskesi (bebekler için)

yeteri kadar

17

Oksijen için  nazal pronge (bebekler için)

yeteri kadar

18

Lomber ponksiyon iğnesi  ( Bebekler İçin)

1 adet

19

Plevral ponksiyon iğnesi  ( Bebekler İçin)

1   adet

20

Abdominal ponksiyon iğnesi  ( Bebekler İçin)

1 adet

21

Entübasyon kanülleri (3- 3, 5- 4 nolu)

yeteri kadar

22

İnfüzyon pompası ve seti

yeteri kadar

23

Serum askısı

yeteri kadar

24

Glukometre (yeteri kadar stick)

1 adet

25

İdrar dansitometresi

1 adet

26

Acil müdahale arabası

1 adet

27

Buz kesesi

yeteri kadar

28

İdrar kapları

yeteri kadar

29

İdrar stikleri

yeteri kadar

30

Bebek terazisi

1 adet

31

Yatarak boy ölçme aleti

1 adet

32

Serum damla ayarlayıcısı

yeteri kadar

33

Steril eldiven

yeteri kadar

34

Aspiratör kanülü

yeteri kadar

35

Beden derecesi

yeteri kadar

36

Enteral beslenme pompası  ve seti

yeteri kadar

37

 Dil basacağı

yeteri kadar

38

Tedavi arabası

1 adet

39

Kemik iliği aspirasyon takımı  ( Bebekler İçin)

yeteri kadar

40

NGT sonda

yeteri kadar

41

Isıtma açık tedavi yatağı

1 adet

42

Fototerapi cihazı

1 adet

43

İdrar dansitometre

1 adet

44

Elektrokardiyografi  cihazı

1 adet

45

Airway

yeteri kadar

46

Radyant ısıtıcı

yeteri kadar

47

Nebulizatör

yeteri kadar

48

Buhar Aleti

yeteri kadar

49

Defibrilatör

1 adet

50

Merkezi vakum sistemi

51

Merkezi vakum sistemine  uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları

yeteri kadar

GENEL ÇOCUK POLİKLİNİĞİ (EK-3/05)

TÜRÜ

MİKTARI

1

Muayene masası1   adet

2

 Steteskop

1   adet

3

 Tansiyon aleti

1   adet

4

 Otoskop-Oftalmaskop

1   adet

5

Steril eldivenyeteri kadar

6

 Dil basacağıyeteri kadar

7

Beden derecesiyeteri kadar

8

Ayakta ve yatarak boy ölçme aleti1 adet

9

Bebek ve çocuk için terazi1 adet

10

Böbrek küvetiyeteri kadar

11

Refleks çekici1 adet

12

Negatoskop1 adet

13

Boy, kilo ve baş çevresi izleminde kullanılan standartlaryeteri kadar

14

Merkezi vakum sistemi

15

Merkezi vakum sistemine uyumlu tek kullanımlık aspiratör kovaları

yeteri kadar

ÇOCUK NEFROLOJİSİ (EK-3/6)

A) POLİKLİNİK (EK 3/05 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1Mikroskop

1 adet

2Santrifüj cihazı

1 adet

3Santrifüj tüpleri

yeteri kadar

4

Lam –lamel

yeteri kadar

5

İdrar tetkik stickleri

yeteri kadar

6

İdrar kabı

yeteri kadar

B) SERVİS (EK 3/03 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1

Havalı yatak

1 adet

2

Böbrek Biyopsi setleri (değişik boylarda iğneler)

yeteri Kadar

3

Cilt Biyopsi seti

yeteri Kadar

ÇOCUK KARDİOLOJİSİ (EK- 3/7)

A) POLİKLİNİK(EK 3/05 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI

1

 Elektrokardiyografi cihazı      1   adet
B) SERVİS(EK 3/03 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI

1

 Pozitif basınçlı oksijen verme cihazı

1   adet

2

 Perikard ponksiyon iğnesi

yeteri kadar

3

 Geçici kalp pili cihazı       1   adet

4

 Geçici kalp pili kateteri

yeteri kadar

5 CVP ölçüm aleti

yeteri kadar

6Holter monitörizasyon cihazı

1 adet

7İki boyutlu renkli doppler  ekokardiyograf

 1 adet

8Elektrokardiyografi cihazı1 adet
9TA Holter

1 adet

HEMODİNAMİ LABORATUVARINDA BULUNDURMAK ÜZERE
AKalp kateterizasyonu ve periferik anjio yapmak için sineangiograf ve seriograf cihazı komple( jeneratör ve monitörü ile birlikte)

1 adet

BBasınç ve elektro kayıt cihazı

1 adet

COtomatik opak madde enjektörü

1 adet

DSoğuk ışık aleti

1 adet

EOpak maddeyi ısıtmak için benmari cihazı

1 adet

FKomple cut-down seti

yeteri kadar

GSeldinger iğneleri

yeteri kadar

HKalp kateterizasyonu ve sineanjiogafi yapmak için çeşitli tür ve boyda kateterler

yeteri kadar

ISine filmleri ve serograf filmleri için otomatik banyo

1 adet

ÇOCUK ENDOKRiNOLOJİSİ (EK- 3/8)
A) POLİKLİNİK (EK 3/05  listesi)
B) SERVİS (EK 3/03  listesine ek olarak )
TÜRÜ
MİKTARI

1

 Kan şekeri ölçüm aleti (Glukometre)

yeteri kadar

2

 Kan şekeri ölçüm stikleri

1 Kutu

3

 Orşiometre

1 adet

4

Kemik yaş tayini için atlas

1 adet

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ

(EK- 3/9)

A)SERVİS (EK- 3/03  listesine ek olarak)

TÜRÜ
MİKTARI
1Kemik iliği aspirasyon seti

yeteri kadar

2

Kemik iliği biyopsi seti

5   adet

3

 Lomber ponksiyon seti

5-10  adet

B) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1

 Mikroskop

1   adet

C) LABORATUAR

TÜRÜ

MİKTARI

1

 Mikroskop

1   adet

2

 Santrifüj

1   adet

3

 Dansitometre

1   adet

4 Lam-lamel

yeteri kadar

5

 Özel boyalar

yeteri kadar

6

 Elektroforez tankı

1   adet

7

 Güç kaynağı

1   adet

8

 Aplikatör

1   adet

9

 Otomatik pipet (değişik ölçülerde)

yeteri kadar

10

 Koagülometre ve kitleri

1   adet

11

 Buzdolabı

1   adet

12

 Derin dondurucu

1   adet

13

Hemogram tüpü karıştırıcısı(mixer)

1 adet

ÇOCUK ALLERJİSİ (EK- 3/10)

 

A) POLİKLİNİK (EK- 3/05 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1 Solunum fonksiyon cihazı

1   adet

2

 Aerochember

1   adet

3

Peakflowmetre ve yeterli disposıble ağızlık

1   adet

4

Allerjen seti

1   adet

5Lanset (deri testi için)yeteri kadar
6Buzdolabı1 adet
B) SERVİS (EK- 3/03  listesi)

ÇOCUK ONKOLOJİSİ (EK- 3/11)

A- SERVİS (EK – 3/03 listesine ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1

Özel bölmeli yatak

yeteri kadar

2

Havalı yatak

1    adet

3

Kemoterapi hazırlama kabini

1   adet

 Kemoterapi hazırlanırken kullanılmak üzere;  a) Gözlük

yeteri kadar

 b) Kalın Maske

yeteri kadar

 c) Mavi Eldiven

yeteri kadar

 d) Kapalı sistem infüzyon ve ilaç hazırlama aparatları

yeteri kadar

 e) Nötropenik hastalar için disposable önlük ve maske

yeteri kadar

4

Kemik iliği aspirasyon seti (küçük-orta-büyük boy)

yeteri kadar

5

Kemik iliği biyopsi seti    (küçük-orta-büyük boy)

yeteri kadar

6

Lomber ponksiyon seti

yeteri kadar

7

Laringoskop

1 adet

8

Ambu seti

1 adet

9

Endotrakeal tüp (Her boyda)

yeteri kadar

10

Seyyar Aspiratör

1 adet

11

Seyyar oksijen tüpü

1 adet

12

İnfizyon pompası ve setleri

yeteri kadar

13

Monitör

1 adet

B) POLİKLİNİK (EK – 3/05 listesine ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1

 Laringoskop

1   adet

2

 Ambu seti

1   adet

3 Aspiratör

1   adet

4

 Oksijen tüpü yedek olarak

1   adet

5

Kemoterapi uygulama koltuğu

yeteri kadar

 6

Lomber ponksiyon seti

yeteri kadar

7

Endotrakeal tüp (her boyda)

1 adet

8

Kemik iliği aspirasyon seti

yeteri kadar

 9

Kemik iliği biyopsi seti

yeteri kadar

C) LABORATUVAR

 TÜRÜ

MİKTARI

1

 Mikroskop1   adet

2

 Santrifüj

1   adet

3

 Sitosantrifüj

1   adet

4

 Lam-lamel

yeteri kadar

5

 Eritrosit sedimantasyon apereyi

yeteri kadar

6

 Kan sayım cihazı

1   adet

7

 Glukometre ve glukometre kiti

1’er kutu

8

 PAS, Myeloperoksidaz, Asit fosfataz, Alkalen fosfataz, Alfa naftil asetat esteraz özel boyaları

yeteri kadar

9

 Wright boyası

1  kutu

 

AMELİYATHANE (EK-3/D)

 (Her ameliyat salonu için)

TÜRÜ

MİKTARI

1 Ameliyat masası ve rutin aksesuarları (Salon Başına)

1 adet

2

 Ameliyat tavan lambası  Ameliyat masası sayısı kadar

1 adet

3

 Anestezi cihazı ( tam otomatik/ventilatörlü)Ameliyat masası sayısı kadar

1 adet

4

 Negatoskop Ameliyat masası sayısı kadar

1 adet

5

 Seyyar ameliyat lambası (akülü)

1 adet

6

 Flash Otoklav

1 adet

7

 Cerrahi aspiratör Ameliyat masası sayısı kadar

1 adet

8

 Elektrokoter (yakıcı ve kesici) Ameliyat masası sayısı kadar

1 adet

9

 Işıldak (şarjli, akülü)–Ameliyat masası sayısı kadar

1 adet

10

 Cerrahi testere motoru

1 adet

11

 Kirli malzeme kovası (gazlı bez)

1 adet

12

 Çöp kovası

3 adet

13 Kirli malzeme kovası (cerrahi giysi ve diğer malzeme için)

1 adet

14

 Kirli malzeme kovası (kompres)

1 adet

15

 Tansiyon aleti+steteskop

2 adet

16

 Cerrahi Alet Masası

1 adet

17

 Mayo Masası

1 adet

18

 Tekli basamak

1 adet

19

 İkili Basamak

1 adet

20

 Anestezi sehpası

1 adet

21

 Anestezi siperi

1 adet

22

 Anestezi malzeme dolabı

1 adet

23

 Larengeskop ve ambu seti

1 adet

24

 Tabure

1 adet

                                                         GENEL CERRAHİ (EK- 3/12)
A)SERVİS ( EK- 3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜMİKTARI
1 Pansuman arabası1   adet

2

 Biyopsi seti

1  adet

3

 Ayaklı mobil cerrahi lamba

1   adet

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesine ek olarak)

  TÜRÜ

MİKTARI

1

 Pansuman seti

yeteri kadar

2

 Böbrek küvet

2   adet

C)AMELİYATHANE (EK 3/ D  listesine ek olarak) TÜRÜMİKTARI

1

 Dil çekme aleti

2  adet

2

 Esmark bandı

2  adet

3

 Amputasyon bıçağı

1  adet

4

 Çekiç

2  adet

5

 Derin ekartör (3 dişli)2  adet

6

Otomatik Ekartör

1 adet

7

 Lastik sondalar (çeşitli)

İkişer adet

8

 Boğaz aynası

2  adet

9

Trepenasyon

1 adet

10

 Batın spatülü

1  adet

11

 Tüp rektal

5  adet

12

 Küvetler

yeteri kadar

13

 Bistüri sapıyeteri kadar

14

 Dişli penset

4  adet

15

 Dişsiz penset

4  adet

16

 Düz makas

4  adet

17

 Eğri makas

4  adet

18

 Küret (çeşitli)

6  adet

19 Çarşaf pensi24 adet

20

 Koher pensi hemostatik

30 adet

21

 Pean pensi

30 adet

22

 Uzun koher pensi

8  adet

23

 Portegü

6  adet

24

 Trokar

2  adet

25

 Dil baskısı

4  adet

26

Sonda kanül

4  adet

27

 Stile (çeşitli)

4  adet

28

 İğne (cilt, bağırsak, çeşitli)

yeteri kadar

29

 Anal spekülüm

1  adet

30

 Dişli ekartör (çeşitli)

2  adet

31

 Faraböf ekartörü4  adet32 Batın ekartörü (çeşitli)

4  adet

33

 Yabancı cisim pensi

1  adet

 

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ HASTALIKLARI (EK- 3/13)

 

A) AMELİYATHANE (EK-3/ D’ye ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1

C-Kollu Röntgen cihazı

1 adet

2 Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı ile)

1  adet

3

  El perferatörü

1  adet

4

 Drill 2.7, 3.2 (her boydan)

İkişer adet

5

 A.O tornavida (büyük-küçük)

İkişer adet

6 Havalı turnike ve esmark sargı

1   adet

7

 Steinmann ve kirschner seti (muhtelif boyda)

yeteri kadar

8

 Vida-plak seti (muhtelif boyda ve sayıda)

yeteri kadar

9

 S Ekartör büyük ve küçük

2    adet

10

 Tel kesici pensesi ve makası2    adet

11

 Kemik çengeli (hook)

1    adet

12

 Kemik klempi (büyük-küçük)

İkişer adet

13

 Osteotom (muhtelif boyda)

3   adet

14

 Ortopedik çekiç (büyük-küçük)

Birer  adet

15

 Küret (büyük-küçük)

Birer  adet

16

 Biz

1    adet

17

 Rongeur (penskupon) (büyük-küçük)

1  adet

18

 Tirbüşon

1  adet

19 Guj (büyük-küçük)

Birer  adet

20

 Periost elavatörü (rujin) (büyük-küçük)Birer adet

21

 Ampütasyon bıçağı veya gigli teli

1  adet

22

 Dişli–dişsiz penset

İkişer  adet

23

 Koher pensi (büyük-küçük)

İkişer  adet

24

 Dişli (tırmık) ekartörü

2    adet

25

 Çamaşır pensi

4    adet

26

 Tek dişli ekartör veya parabeüf

2    adet

27

 Derin tek dişli ekartör

2    adet

28

 Portegü (büyük-küçük)

2    adet

29

 Bistüri sapı (büyük-küçük)

2    adet

30

 İplik makası, disseksiyon makası

2    adet

31

 Moskito klemp

4    adet

32  90 derece açılı klemp1    adet

33

 Alçı motoru

1    adet

34

 Alçı masası (pelvi pedal alçı yapılmasına uygun)

1    adet

B) SERVİS ( Ek-3/01 listesi)C) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 listesine ek olarak) TÜRÜ

MİKTARI

1 Alçı masası (alçı ve atel yapımına uygun) veya sehpası

1   adet

2

 Alçı motoru, makası ve distraktör

Birer   adet

3

 Muhtelif boyda alçı, alçı pamuğu ve sargı bezi

yeteri kadar

 

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (EK- 3/14)

A) POLİKLİNİK  (EK – 3/02 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI
1 Duvara monte otoskop

1  adet

2

 Taşınabilir otoskop

1  adet

3

 Kulak spekülümleri (çeşitli boy)

2’şer  adet (her boy için)

4

 Kulak aspiratör ucu (çeşitli boy)

2’şer adet (her boy için)

5

 Buşon küreti (en az 3 boy)

2’şer  adet (her boy için)

6

  Burun spekülümleri (yetişkin ve çocuk)

5‘er  adet

7

  Burun aspiratör ucu

4 adet

8

 Bayonette

2  adet

9

  Larenks aynası (üç boy)2‘şer adet

10

 Nazofarenks aynası

2  adet

11

 KBB muayene koltuğu

1  adet

12

  Spiral lamba

1 adet

13

 Cerrahi aspiratör

1  adet

14

 Muhtelif Boylarda nazal Tampon

yeteri kadar

15

 Diapozon (256 ve 512 cps)

1‘er  adet

B) SERVİS( Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI
1 Cerrahi aspiratör

1  adet

2

 Böbrek küvet

2  adet

3

 Treakostomi seti

1  adet

4

 Tonsillektomi kanamasında müdahale seti

2   adet

5

 Pansuman seti

2   adet

C) AMELİYATHANE (EK-3/ D’ye ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1 0,30 ve 70 derece rijit endoskoplar1  adet

2

 Küçük, orta ve büyük boy polip forsepsi

1’er   adet

3

 Ay bıçak

1   adet

4

 Elevatör aspiratör

1   adet

5

 Takayashu forsepsi

1   adet

6

 Rongeur (küçük ve orta)

1’er   adet

7

 Burun aspiratör ucu (iki boy)

2’er   adet

8

 Cotlle spekülümü

1  adet

9

 Tekli hook

1  adet

10

 Çiftli hook

1  adet

11

 Cotlle bıçağı

1  adet

12

 Bisturi sapı (normal)

1  adet

13

  Bisturi sapı (uzun)

1  adet

14 Çekiç1  adet

15

 Guj

1  adet

16

 Freer elevatör

1  adet

17

 Alar protektör

1  adet

18

 Kolumelle retraktörü

1  adet

19

 Burniks

1  adet

20

 Metzembaum makas

1  adet

21

 Elektro koter ( Bipolar )

1 adet

22

 İnce uçlu doku makası

1  adet

23

 Timpanoplasti aspiratör uç takımı

1  adet

24

 Wulstein ekartör (2,3 ve 4 dişli)1‘er  adet

25

 Pik (eğri ve düz)

1‘er  adet

26 İmparator ve normal tur sapı1‘er  adet

27

 Soğuk ışık kaynağı ve kablosu

1  adet

28

 Kesici ve elmas tur uçları (4 boy)

2‘er  adet

29

 Tur motoru

1  adet

30

 Tur spirali

2  adet

31

 Dış kulak yolu elevatörü

1  adet

32

 Keskin ve künt raspa

1‘er  adet

33

 Parasentez bıçağı

1  adet

34

 Timsah forseps

2  adet

35

 Alice forseps

2  adet

36

 Portegü

2  adet

37

 Adson penset

1  adet

38

 Hemostat klemp

4  adet

39 Disseksiyon klempi2  adet

40

 Dişli ve dişsiz penset

1‘er  adet

41

 Paravef ekartör

2  adet

42

 Tonsil forsepsi

1  adet

43

 Ağız açacağı ve bladeleri

1  adet

44

 Uzun hemostat klemp

2  adet

45

 Tonsil küreti

1  adet

46

 Tonsil ansı

1  adet

47

 Plika ekartörü

1  adet

48

 Tonsillektomi statifi

1  adet

49

 Adenoid küreti (küçük ve orta boy)

1‘er  adet

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/15)

A) POLİKLİNİK( Ek-3/02 listesine ek olarak)

TÜRÜMİKTARI

1

 Uzak görme gücü muayenesi için içten aydınlatmalı uzak görme eşeli ve/veya projeksiyon eşeli

1  adet

2

 Oftalmaskop

1  adet

3

 İndrekt Oftalmaskop

1 adet

4

 Retinoskop

1  adet

5

 Fokometre

1  adet

6

 Üç aynalı kontakt lens (gonyolens)

1  adet

7 + 90 D. Asferik lens

1  adet

8

Şaşılık derecesi ölçümü için prizma cetveli ve/veya tekli prizma seti

1  adet

9

 Biomikroskop+Applanasyon tonometresi ile birlikte

1  adet

10

 Javal keratometre1  adet

11

 Tanı cihazları

12

   a) Biyometrik ultrasonofrafi cihazı

1  adet

13

   b) Arka segment ultrasonografi cihazı (vitrektomi yapılacaksa)

1  adet

B) AMELİYATHANE( EK-3/D listesine ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1 Koaksiyel ameliyat mikroskobu

1  adet

2

 Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası

1  adet

3

 Tercihan yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu

1  adet

4

 Fakoemülsifikasyon cihazı

1  adet

5

Dişçi turu ve/veya strayker

1  adet

6

 Dekolman cerrahi seti1  adet

7

 Katarakt cerrahi seti (PEKKE+IOL)

1  adet

8

 Katarakt cerrahi seti (Fako+IOL)

1  adet

9

 Glokom cerrahi seti

1  adet

10

 Şaşılık cerrahi seti

1  adet

11

 DSR cerrahi seti

1  adet

C) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI

1

 Göze özel ilaç tepsisi

2  adet

2

 Göz el lambası

2  adet

3

 Ameliyat sonrası muayene odası
 a)Biomikroskop1  adet
 b)Aplanasyon ve/veya pulse-air tonometre

1  adet

 c) Punktum-dilatasyonu-lavajı sistemi

1  adet

 d) Ayarlanabilir sütür teknolojileri için gerekli cerrahi aletler

yeteri kadar

ÜROLOJİ (EK- 3/16)

  A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)
  B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)
C) AMELİYATHANE (EK-3/D listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI
1 Benike bujiler (Sistoskopi- endoskopi)

1 takım

2

 Foley, nelaton, tieamann, pesser sondaları (her numaradan)

10’ar adet

3 Millin ekartörü

1  adet

4

 Sistoskop ( 0,30 derece lens,17 Fsheath, brdidge )

1  adet

5

 20 Fsheath, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi

1  adet

6

 Işık kaynağı ve fiberoptik ışık kablosu

1  adet

7

 Üreter kateterleri ( 4, 5, 6 nolu )

2’şer adet

8

 Basket kateter

1  adet

9

 Böbrek pedikül klempleri  (3’lü takım )

1 takım

10

 Randall taş forsepsleri  (4’lü takım )

1 takım

11

 Buprikan ve lokal anestezik jel

1 kutu

12

 Üreterorenoskopi (forsepsleri ile birlikte)

1 takım

NÖROLOJİ (EK- 3/17)

 

A)SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak)

 TÜRÜ

MİKTARI

1 Refleks çekici

2 adet

2

 Oftalmaskop

2 adet

3

 Diapozon

1 adet

4

 Ponksiyon seti

2 adet

B) POLİKLİNİK( EK-3/02 listesine ek olarak)

 TÜRÜ

MİKTARI

1  Refleks çekici

1   adet

2

 Oftalmaskop

1   adet

3

 Diapozon

1   adet

 

NÖRÖŞİRÜRJİ  (EK- 3/18)

A) AMELİYATHANE ( EK-3/D listesine ek olarak)

TÜRÜ
MİKTARI
1 Setler
    a)Kraniotomi seti

1   adet

    b)Laminektomi seti

1   adet

    c)Cloward seti

1   adet

    d)Mikrocerrahi seti

1   adet

    e)Periferik sinir cerrahisi seti

1   adet

2 Ekartörler
    a) Leyla ekartörü

1   adet

    b) Otomatik ekartörler (çeşitli)

1   adet

3 Çivili başlık

1   adet

4

 Operasyon mikroskobu (OP-Mİ-MD)

1   adet

5

 High-speed drill ve uçları

1   adet

6

 Nöroşirürjiye uygun ameliyat masası

1   adet

7

 Bipolar koagülatör cihazı ve bayonet uçları

1   adet

8

 Koter cihazı ve uçları

1   adet

B) SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI
1 Refleks çekici

1   adet

2

 Diyapozon

1   adet

3

 Mezüre

1   adet

4

 Servikal Traksiyon Cihazı (Yetişkin  Boy)

1 adet

5

 Oftalmaskop

1   adet

6

  Pansuman seti

yeteri kadar

C) POLİKLİNİK( Ek-3/02 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI

1

 Refleks seti

1   adet

2

 Diyapozon

1   adet

3

 Oftalmaskop

1   adet

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ (EK- 3/19)

  A) SERVİS (Ek- 3/01 listesi)
  B) POLİKLİNİK (Ek- 3/02 Listesi)
C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1 Rhinoplasti seti

2   adet

2

 Plastik cerrahi seti (genel)

2 adet

3

 Küçük biyopsi seti

1   adet

4

 Bipolar koter

1   adet

5

 Tur motoru

1   adet

6

 Tur uçları

1   adet

7 Soğuk ışık kaynağı

1   adet

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (EK- 3/20)

 A) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesi)
B) SERVİS ( Ek-3/01 listesi)
C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI
1Jinekolojik muayene masası

1   adet

2

Doğum masası

1   adet

3

 Over pensi

2   adet

4

 1, 2, 3 dişli rahim pensi

2’şer  adet

5

Rahim küretleri

1 seri

6

 Hegar bujileri

1  seri

7

 Histerometre

1   adet

8

 Vajinal spekülüm

yeteri kadar

9

Doğum için vakum cihazı

1   adet

10

 Arter klempleri

4   adet

11

 El .Dopleri (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı)

1   adet

12

 Serviks için koparma biyopsi pensi

1   adet

13

Tenakulum

yeteri kadar

14 Uterus elevatör pensi

1   adet

15

Vajinal valvler

4   adet

16

 Foley sondalar (16-18 numara)

1  düzine

17

 Küvöz (enkübatör) veya Transport küvözü

1   adet

18

 USG  cihazı Trans vaginal Prop ile

1   adet

19

 Diagnostik laparaskop

1   adet

20

 Fetal monitör (NST)

2 adet

21

 Doğum seti

yeteri kadar

22

Korman enjektör (Çeşitli boyda uçları )

yeteri kadar

23

Rubin Kanülü

1 adet

24

Menstürel regülasyon ve diğer küretaj setleri

2 şer adet

25

Aile planlaması polikliniği için RİA uygulama seti

2 adet

26

Aile Planlaması danışmanlığı için Eğitim malzemesi

yeteri kadar

KARDİOLOJİ (EK- 3/21)

A)SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ:

MİKTARI:

1 Seyyar Oksijen tüpü

2  adet

2

 Hasta Başı Monitörü

2 adet

3

 Negatoskop

1  adet

B) POLİKLİNİK ( Ek-3/02 listesine ek olarak)
TÜRÜ:

MİKTARI:

1 Elektrokardiyografi cihazı

1  adet

2

 Elektrokardiyograf Holteri

1  adet

3

 Tansiyon Holteri

1  adet

4

 Strest Test (Efor ) Cihazı

1  adet

C) KORONER ANJİO LABORATUVARI

                                             (Anjio yapılan hastanelerde zorunludur.)

TÜRÜMİKTARI

1

 Anjio cihazı

1  adet

2

 Sinyal izleme cihazı (en az 4 kanal)

1  adet

3

 Defibrilatör

1  adet

4

 Oksijen tüpü

2  adet

5

 İlaç dolabı (Acil müdahale için)

1  adet

6

 Malzeme dolabı (sarf malzemeleri için)

1  adet

7

 Aspiratör

1  adet

8

 Perfüzör

2  adet

9

 Geçici Pace Maker

2  adet

10

 Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için)

Birer adet

11

 Acil müdahale arabası

1  adet

12

 Larengeskop seti

1  adet

13

 Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)

yeteri kadar

14

 Negatoskop

1  adet

15

 Hareketli ışık kaynağı

1 adet

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ (EK- 3/22)

A) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye EK olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1 Malzeme arabası

1 adet

2

 Set arabası (büyük-küçük)

1  adet

3

 Kardiyopulmoner bypass pompası

1  adet

4

 Isıtıcı-Soğutucu

1  adet

5

 Anestezi malzeme ve ilaç dolabı

1  adet

6

 Monitör ve Basınç kablosu

2 adet

7

 ACT cihazı

1  adet

8

 Defibrilatör İnternal Kaşık ile

1  adet

9

 Pace maker cihazı

1  adet

10

 Kan şekeri ölçüm cihazı

1  adet

11

 Benmari

1  adet

12

 Duvar saati ve oda derecesi

1  adet

13 Perfüzör

4 adet

14

 Kan pompası

2 adet

15

 Perfüzyon malzeme arabası

1  adet

16

İntraaortik balon pompası veya posttkardiyotomi yetmezlik sonrası sol ventriküle destek cihazı

1  adet

17

 Rektal ısı ölçüm cihazı

1  adet

18

 Fibrilatör cihazı ve kordonu (opsiyonlu)

1  adet

19

 Küçük buz kovası

1  adet

20

 Buz makinesı

1  adet

21

 Taşınabilir monitör

1  adet

22 Rektal prop

1  adet

23

 Pulse oksimetre

1  adet

24

 Testere ve motoru

1  adet

25

 Tabure

1  adet

26

 Doppler cihazı ve probu

1  adet

27

 Kan Gazı Analiz Cihazı

1  adet

28

 Anjiografi gösterme makinesı

1  adet

29

 Azot tüpü

1  adet

30

 Oksijen tüpü

2 adet

31

 Kuru hava tüpü

1  adet

32

 Boyama seti

1  adet

33

 Derin dondurucu

1  adet

B) AÇIK KALP CERRAHİ SETİ
1 Pens

yeteri kadar

2

 Çamaşır pensi

yeteri kadar

3

 Dişli taygon klemp

yeteri kadar

4

 Dren klempi

1 adet

5

 Adi portegü

2 adet

6

 İyi portegü

2 adet

7

 6/0 portegü

2 adet

8

 5/0 portegü

3 adet

9
 Uzun portegü

1 adet

10

 Tel portegü

1 adet

11

 Mayo makas

1 adet

12

 Disseksiyon makası

2 adet

13

 Lima disseksiyon makası

1 adet

14

 Safen disseksiyon makası

1 adet

15

 Uzun makas

2 adet

16

 Kapak makası

1 adet

17

 Tubing makası

1 adet

18

 Düz taygon klemp

6 adet

19

 Satensky

2 adet

20

 Side klemp

2 adet

21 Semb

2 adet

22

 Kros klemp

2 adet

23

 Alice

2 adet

24

 Duval

2 adet

25

 Dissektör

3 adet

26

 Buji

8 adet

27

 Kaşık ekartör

3 adet

28

 Hook

1 adet

29

 Siner çengeli

1 adet

30

 Cilt ekartörü

1 adet

31

 Sağ atriyum ekartörü

1 adet

32

 Sol atriyum ekartörü

1 adet

33

 Küçük faraböf

2 adet

34

 Büyük faraböf

2 adet

35

 Küret

1 adet

36 Keski

1 adet

37 Bistüri sapı

4 adet

38

 Apex iğnesi

1 adet

39

 Aortik suction konnektörü

1 adet

40

 Dişli penset

2 adet

41

 Dişsiz penset

1 adet

42

 Uzun penset

4 adet

43

 Russian penset

1 adet

44

 Koroner penset

2 adet

45

Yemek kaşığı

1 adet

46

 Klips

1 adet

47

 Koroner makas

1 adet

48

  Kıvrık makas

1 adet

49

 Safen makası

1 adet

50 Kalem portegü

2 adet

51

 Koroner prop (1-1,5 mm)

2 adet

52

 Buldog

2 adet

53

 Eğri iğne

1 adet

54

 Damar klempleri

yeteri kadar

55

 Dıvır ekartör

yeteri kadar

56

 Böbrek küvet

yeteri kadar

57

 Lima ekartör

yeteri kadar

58

 Orta boy sternum ekartör

yeteri kadar

59

 Pediartik sternum ekartör

yeteri kadar

60

 Derin ayaklı ekart

yeteri kadar

61

 Tubs

yeteri kadar

62

 PDA aletleri

yeteri kadar

63 Akciğer ekart

yeteri kadar

64

 Skapula ekart

yeteri kadar

65

 Maleable ekart

yeteri kadar

66

 Rujinler

yeteri kadar

C) POLİKLİNİK( Ek-3/02 listesine ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1

 Crash-cart

1 adet

2

 Vasküler doppler cihazı

1 adet

D) SERVİS ( Ek- 3/01 listesine ek olarak)

GASTROENTEROLOJİ (EK-3/23)

A-SERVİS (Ek-3/01 listesi)
B-POLİKLİNİK  (Ek-3/02 listesi)
C- ENDOSKOPİ ÜNİTESİ
TÜRÜ

MİKTARI

1

C kollu portable röntgen cihazı

1   adet

2

Üreaz testi

yeteri kadar

3

Sikleroterapi iğnesi

yeteri kadar

4

Fırça (örnek alma fırçası)

yeteri kadar

5

Hemoklips

yeteri kadar

6

Stend

yeteri kadar

7

Koter

yeteri kadar

8

Fleksibl sigmoidoskopi

1   adet

9

ERCP için yan görüşlü duodeneskop

2 adet Terapötik

10

ERCP kanülü (dispozıbl)

yeteri kadar

11

Papillotom

yeteri kadar –  iğne uçlu dahil

12

Dilatasyon bujileri ve balonlar

yeteri kadar

13

Endosnografi

1 adet biyopsi probu ile birlikte

14

Snareyeteri kadar

15

Üst GİS endoskopisi için gastroskopi cihazı

1   adet

16

Alt GİS endoskopisi için kolonoskopi cihazı

1   adet

17

Biopsi forsepsi

1   adet

18

Yabancı cisim forsepsi

1   adet

19

Basket

1   adet

20

Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için uygun düzenlenmiş bir oda

1   adet

PSİKİYATRİ (EK-3/24)

A- POLİKLİNİK (EK – 3/02 listesi)
B- SERVİS ( Ek-3/01 listesi)
TÜRÜ

MİKTARI

1

EKT – Elektroşok cihazı

1   adet

2

Anestezi cihazı (özel dal hastaneleri için/ Genel hastanelerde   ameliyathane olması nedeniyle gerek yoktur)

1   adet

3

Faradi Cihazı (isteğe bağlı)

1 adet

NEFROLOJİ (EK-3/25)

A) POLİKLİNİK  (EK – 3/02 listesi)
B) SERVİS( Ek-3/01 listesi)

ONKOLOJİ  (EK-3/26)

A) POLİKLİNİK  (EK – 3/02 listesi)
B) SERVİS ( Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ
MİKTARI
1Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı)

1   adet

2

Kobalt 60 teleterapi cihazı

1   adet

3

Duyar dozimetre

1   adet

4

Vajinal uygulamalar için sonradan yükleme cihazı ya da Radyum 226, Kobalt 60, Sezyum 137, İridyum 192 vb. radyoizotoplar ile bu uygulamaları yapacak set.

1   adet

5

Kurşunlu cam

3   adet

6

İzotop maşası

3   adet

7

Kurşunlu enjektör (çeşitli)

5   adet

8

İzotopları taşıyıcı araba

1   adet

9İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu

1   adet

10

İzotop kalibratörü

1   adet

11

Çeker ocak

1   adet

12

Kurşunlu tuğla

yeteri kadar

DERMATOLOJİ (EK-3/27)

A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1Muayene  masası

1   adet

2

Tansiyon aleti

1   adet

3

Steteskop

1   adet

4

Çeşitli enjektör ve enjektör iğnesi

Yeterli sayıda

5

Pansuman küveti

Yeterli sayıda

6

Seyyar oksijen tüpü

1   adet

7

Sterilizatör

1   adet

8

İdrar sondası

2’er adet

9Yatak muşambası

5   adet

10

İdrar kabı

1   adet

11

Sürgü

1   adet

12

 Eldiven

Yeterli miktarda

B) POLİKLİNİK       (Ek-3/02 listesine ek olarak)
TÜRÜMİKTARI

1

Binoküler mikroskop

1   adet

2

Lam

500 adet

3

Lamel

500 adet

4

Petri kutusu

2   adet

5

Bistüri

yeteri kadar

6

KOH %20 solüsyon

yeteri kadar

GÖĞÜS HASTALIKLARI (EK-3/28)

A- SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1Merkezi vakum olmayanlarda aspiratör

1  adet

2

Kan gazı cihazı

1   adet

3

Tekerlekli sedye

1   adet

4Pulse oksimetre

1   adet

5

Ultrasonik nebulizatör

1   adet

6

 Müdahale masası

1   adet

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)
TÜRÜMİKTARI

1

Elektrokardiyografi cihazı

1   adet

GÖĞÜS CERRAHİSİ (EK-3/29)

A) SERVİS  (Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1

Negatoskop

1  adet

2

Plevra ponksiyon iğnesi

yeteri kadar

3

Trakeostomi kanülleri

yeteri kadar

4

Rigid bronkoskop

1   adet

5

Forsepsler

yeteri kadar

6

Fiberoptik bronkoskop

1   adet

7

Müdahale masası

1   adet

B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye ek olarak)
TÜRÜMİKTARI
1Steteskop

2   adet

2

Tansiyon aleti

2   adet

3

Nazogastrik sonda

yeteri kadar

4

İdrar sondası (kadın-erkek)

yeteri kadar

5

İdrar torbası

yeteri kadar

6

Bisturi

yeteri kadar

7

Dişli penset

yeteri kadar

8

Dişsiz penset

yeteri kadar

9

Düz makas

yeteri kadar

10

Eğri makas

yeteri kadar

11

Koher pensi (hemostatik)

30   adet

12

Uzun koher pensi

8   adet

13Port-egü

6   adet

14

Trokar

2   adet

15

İğne (çeşitli)

yeteri kadar

16

Rujin (çeşitli)

2   adet

17

Dişli ekartör (çeşitli)

2   adet

18

Faraböt ekartör

4   adet

19

Arter klempleri

4   adet

20

Allis klempler

10  adet

21

Dissektör

4   adet

22Makas (büyük-küçük)

1‘er adet

23

Makas (eğri-düz)

2‘şer adet

24

Bistüri sapı (20 ve 22 numara)

2   adet

25

Klemp (maskito)

5   adet

26

Monitör sistemi

2   adet

27

Makas (ince disseksiyon)

1   adet

28

Makas (iplik kesme)

1   adet

29

Makas (vasküler tip)

1   adet

30

Port-egü (platin uçlu)

1   adet

31

Port-egü (sternum teli için)

1   adet

32

Vasküler Port-egü (uzun)

1   adet

33

Vasküler Port-egü (kısa)

1   adet

34

Dissektör pensi (geniş açılı)

1   adet

35

Dissektör pensi (dar)

1   adet

36Satinski pensi

1   adet

37Satinski pensi (vasküler)

1   adet

38

Toraks ekartörü (finochietto) (uzun)

1   adet

39

Toraks ekartörü (finochietto) (orta)

1   adet

40

Toraks ekartörü (finochietto) (kısa)

1   adet

41

Atravmatik penset (uzun)

2   adet

42

Atravmatik penset (orta)

2   adet

43

Atravmatik penset (kısa)

2   adet

44

Vasküler atravmatik penset

3   adet

45

Düval pensi

2  adet

46

Ellis pensi

2 adet

47

Küçük bistüri sapı

2   adet

48

Defibrilatör

1   adet

49

Elektrokardiyografi cihazı

1   adet

50Kan gazı cihazı

1   adet

51

Oksijen ve Azot tüpleri

2   adet

52

İnvaziv mekanik ventilatör

1   adet

53

Nebulizatör (hasta başı)

1   adet

54

İnfüzyon pompası

7   adet

55

Entübasyon fiberskopu

1   adet

56

Kan pompası         2   adet

57

Kesintisiz güç kaynağı

58

Sedye

2   adet

59

Yoğun bakım yatağı

2  adet

60

Havalı yatak
C) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1

Seyyar oksijen tüpü

1   adet

2

Negatoskop

1   adet

3

Tekerlekli sedye

1   adet

NÜKLEER TIP  (EK-3/30)

A)SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1

Kurşun önlük

2  adet

B) POLİKLİNİK (Ek-3/02 listesi)
C) LABORATUAR
TÜRÜ

MİKTARI

1

Santrifüj

1  adet

2

Polistern tüp

yeteri kadar

3

Otoanalizör cihazı

1  adet

4

RIA yöntemi için Gama counter

1 adet

5

Pipet, pipet ucu

yeteri kadar

6

Spor

3  adet

7

Buzdolabı

1  adet

8

Bilgisayar

1  adet

D) RAPOR ODASI
TÜRÜ

MİKTARI

1

 Negatoskop

1  adet

2

Bilgisayar ve Printer

Birer adet

E) SİNTİGRAFİ
TÜRÜ

MİKTARI

1

Gama kamera

1  adet

2

Film basma –Multiformat

1  adet

3

Film banyo

1  adet

AĞIZ VE DİŞ ÇENE HASTALIKLARI, CENE CERRAHİSİ  (EK-3/31)

A- POLİKLİNİK
TÜRÜ

MİKTARI

1Cerrahi aspiratör

1  adet

2

Cerrahi mikromoor

1  adet

3

Tansiyon aleti

1   adet

4

Ayna

100  adet

5

 Sont

100 adet

6

Presel

100 adet

7

 Davye takımı (10‘lu)

2 takım

8

 Elavatör bein

10  adet

9

 Elavatör Tohms (sağ-sol ) takımı

10  adet

10

Elavatör Winter (sağ-sol)

10  adet

11

Cerrahi küret (çeşitli boylarda)

10  adet

12

Periost  elevatörü

10  adet

13Kemik pensi

2  adet

14

Kemik eğesi

2  adet

15

Port-egü

5  adet

16

Düz makas

5  adet

17

Eğri makas

5  adet

18

Ekartör (çeşitli boylarda)

5  adet

19

Çelik küvet (büyük)

5  adet

20Çelik küvet (küçük)

5  adet

21

İlaç dolabı

1  adet

22

Bistüri sapı (3 numara)

5  adet

23

Çekiç

2  adet

24

Guj

2  adet

B) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak)
TÜRÜ    MİKTARI

1

Guj

2  adet

2

Ekskavatör5  adet

3

 Siman fulvarı5  adet

4

 Amalgam fulvarı5  adet

5

 Ağız spatülü5  adet

6

Siman spatülü5  adet

7

 Periodotal küret seti5  adet

ENFEKSİYON HASTALIKLARI (EK-3/32)

A POLİKLİNİK   (Ek – 3/02 listesine ek olarak)
TÜRÜMİKTARI

1

Pansuman seti

1   adet

B) SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)
TÜRÜMİKTARI

1

 Lomber Ponksiyon seti

3  adet

ÇOCUK CERRAHİSİ (EK-3/33)

A- POLİKLİNİK  (EK – 3/05 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1

Pansuman arabası

1  adet

2

Pansuman seti

yeteri kadar

B) SERVİS (Ek-3/03 listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1 Yatak (büyük ve küçük boyda)

yeteri kadar

2

 Küvöz veya radyant ısıtıcılı açık yatak

yeteri kadar

3

Fototerapi cihazı

yeteri kadar

4

Bebek ve büyük çocuk tartısı

Birer adet

5

Boy ölçer

1  adet

6

Pulse oksimetre

2  adet

7

Ventilatör

1  adet

8

Transport küvözü

1  adet

9

Pansuman arabası

1  adet

10

 Buhar makinası

yeteri kadar

11

 Mikroskop

1  adet

12

 Glukometre cihazı

1  adet

13 İnfüzyon pompası

yeteri kadar

14

 Cutdown- Biopsi seti

1  adet

15

Buzdolabı

yeteri kadar

16

Dansitometre

1  adet

C) AMELİYATHANE (EK 3/ D ye Ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1Elektirikli battaniye

yeteri kadar

2

Maskito klempi

8  adet

3

Benson klempi

1  adet

4

Çamaşır klempi

8  adet

5

Allis klempi

2  adet

6

Rightangle disseksiyon klempi

4  adet

7

Bistüri sapı

2  adet

8

Finochietto (küçük ve orta boy)

Birer adet

9

Penset

2  adet

10

Dişli penset

1  adet

11

Kocher klempi

1  adet

12

Adson penset

2  adet

13Port-egü

2  adet

14

Doku makası

2  adet

15

 Düz makas

1  adet

16

Roux ekartörü

2  adet

17

Hook retraktörü

1  adet

18

Farabeufekartör

2  adet

19

Deaver ekartörü

2  adet

20

Kocher ekartörü

2  adet

21

Weitlaner ekartör

2  adet

22Over klempi

2  adet

23

Küvetler

yeteri kadar

24

Magill pensi

1  adet

25

Babcock forsepsi

1  adet

26

Stile

1  adet

27

Hemostatic klemp

8  adet

28

Hegar dilatatörleri

1 takım

RADYASYON ONKOLOJİSİ  (EK-3/34)

TÜRÜ

MİKTARI

1

Konvansiyonel X ışını aygıtı (cilt tedavisine de cevap verecek nitelikte olmalı)

1 adet

2

Kobalt 60 veya Lineer Akseleratör teleterapi cihazı

1 adet

3

Simülatör

1 adet

4

Duyar dozimetre

1 adet

5

Kurşunlu cam

3 adet

6

İzotop maşası

3 adet

7

7.Kurşunlu enjektör (çeşitli)

5 adet

8

İzotopları taşıyıcı araba

1 adet

9

İzotopları saklayıcı kurşunlu dolap ya da kuyu

1 adet

10

İzotop kalibratörü

1 adet

11

Çeker ocak

1 adet

12

Kurşunlu tuğla

yeteri kadar

13

TAEK tarafından istenen güvenlik setleri

yeteri kadar

ANESTESİ VE REANİMASYON (EK-3/35)

TÜRÜ

MİKTARI

1

Anestezi cihazı (Arkalarında O2 ve N2O küçük silindir tüpleri dolu olarak bulunmalı)

(Ameliyat masası sayısında)

2

Aspiratör  (merkezi veya taşınabilir)

Ameliyat masası sayısında)

3

Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir tüpler

1‘er adet

4

Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invasiv basınç, SpO2 (Pulse oksimetre- ETCO2 ve ısı takibi yapılabilmeli)

(Ameliyat masası sayısında)

5

Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında)

1‘er   adet

6

Zor entübasyon için
     a) Düz bleydli larengeskop veya ucu kıvrılabilen bleydli larengeskop

1  adet

     b) Larengeal maske (her boyda)

1’er  adet

7

Trakeostomi seti, perkütan veya acil trakeostomi (mini set)

1  adet

8

Defibrilatör (ameliyathane ve acil için)

1’er  adet

9

Santral kateterizasyon için gerekli malzemeler (kateter,intraducer ara basınç kablosu, transduser)

10

Arteriyal kateterizasyon için gerekli malzemeler (transducer)

11

Ambu ve değişik boylarda maske (ameliyathane ve acil için)

1’er   adet

12

Entübasyon tüpleri (her boyda)

1’er   adet

13

Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için)

1’er   adet

14

Steteskop (ameliyathane ve acil için)

1’er   adet

15

Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için)

yeteri kadar

GENEL YOĞUN BAKIM (EK-3/ 36)

TÜRÜ MİKTARI
1  Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen  elektrikli otomatik yoğun bakım yatağıRuhsatında kayıtlı yoğun bakım yatak sayısı kadar

2

 Seyyar oksijen tüpü

2   adet

3

 Deve boynu

yatak sayısı kadar

4

 Monitör

yatak sayısı kadar

5

 Respiratör

yatak sayısı kadar

6

 Test balonu

yeteri kadar

7

 Perfüzör

yatak sayısı kadar

8

  Perfüzör ayağı

yatak sayısı kadar

9

 Crash-Cart:

1   adet

a) Defibrilatör
b) Ambu
c) Larangeskop
d) Oksijen tüpü
e) Guide
f) Oksijen jakı
g) Mayi askısı
h) Makas

10

 Pace-maker (internal-external)1   adet

11

 Klemp

3   adet

12

 Negatif basınç manometresi

yatak sayısı kadar

13

 İntermitan devamlı oksijen manometresi

yatak sayısı kadar

14

 Suction cihazı (Trunka bağlı)

yatak sayısı kadar

15

 Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi

yatak sayısı kadar

16

 Seyyar aspiratör

2 adet

17 Hasta ısıtma sistemiyatak sayısı kadar
18 Nebülizatör2 adet

19

 Seyyar cerrahi lambası

1   adet

20 Koter cihazı1   adet

21

 Volüm pompası

yatak sayısı kadar

22

 Benmari

1   adet

23

 Elektrokardiyografi cihazı

1   adet

24

 ACT cihazı

1   adet

25

 CO cihazı

1   adet

26

 Doppler cihazı (El)

1   adet

27

 Bronkoskop

1   adet

28

 Negataskop

2 adet

29

 Işıldak

1 adet

30

 Havalı yatak

2 adet

31

 Pulse Oksimetre kablosuyatak sayısı kadar

32

 Kan pompası

3   adet

33

 Buzdolabı

1   adet

34

 Böbrek küvet

yeteri kadar

35

 Makas

3   adet

36

 Meggy pensi

1   adet

37

 Pansuman seti

3   adet

38

 Dikiş seti

1   adet

39

 Küret

1   adet

40

 Dren çekme seti

1   adet

41

 Steril setler
     a) Acil müdahale seti

1   adet

     b) Dren takma seti1   adet
     c) Trakeostomi seti

1   adet

     d) Balon takma seti

1   adet

     e) Cut-down seti

1   adet

42 Sürgü yıkama makinesı

1   adet

43

 Buz makinesı

1   adet

44

 Kuru hava tüpü

1   adet

45

 Tekerlekli sandalye (delikli)

1   adet

46

 Narkotik kutusu

1   adet

47

  Ambu cihazı

yatak sayısı kadar

CERRAHİ  YOĞUN BAKIM (EK-3/37)

TÜRÜ MİKTARI

1

 Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola Yoğun Bakım yatak sayısı kadar

2

 Seyyar oksijen tüpü2   adet

3

Deve boynuYoğun Bakım yatak sayısı kadar

4

İlaç dolabı

1   adet

5

Monitör

2   adet

6

Respiratör

2   adet

7

Test balonu

yeteri kadar

8

Perfüzör

6   adet

9

 Perfüzör ayağı

1   adet

10

Sistem sehpası

1   adet

11

Basamak

1   adet

12

Crash-Cart:

1   adet

a) Defibrilatör
b) Ambu
c) Larangeskop
d) Oksijen tüpü
e) Guide
f) Oksijen jakı
g) Mayi askısı
h) Makas

13

Pace-maker (internal-external)

1   adet

14

Klemp

3   adet

15

Negatif basınç manometresi

3   adet

16

İntermitan devamlı oksijen manometresi

3   adet

17

Hasta başı merkezi hava oksijen vakum sistemi

3   adet

18

Seyyar aspiratör

1   adet

19

Hasta ısıtma sistemi

3   adet

20

Nebülizatör

1   adet

21

Seyyar cerrahi lambası

1   adet

22

Koter cihazı

1   adet

23

Tansiyon aleti

1   adet

24

Steteskop

1   adet

25

Volüm pompası

1   adet

26

Benmari

1   adet

27

Elektrokardiyografi cihazı

1   adet

28

Negataskop

3   adet

29

Işıldak

1   adet

30

Havalı yatak

1   adet

31

Pulse Oksimetre kablosu

1   adet

32

Kan pompası

3   adet

33

Buzdolabı

1   adet

34

Oda derecesi

1   adet

35

Böbrek küvet

3   adet

36

Makas

3   adet

37

Meggy pensi

1   adet

38

Pansuman seti

3   adet

39

Dikiş seti

1   adet

40

Küret

1   adet

41

Dren çekme seti

1   adet

42

Steril setler
     a) Acil müdahale seti

1   adet

     b) Dren takma seti

1   adet

     c) Trakeostomi seti

1   adet

     d) Cut-down seti

1   adet

43

Yıkama ve kurutma makinası (sterilizasyon)

1   adet

44

Sürgü yıkama makinası

1   adet

45

Atık kovası

4   adet

46

Kuru hava tüpü

1   adet

47

Tekerlekli sandalye (delikli)

1   adet

48

Sedye

1   adet

49

Narkotik kutusu

1   adet

50

Tartı

1   adet

KARDİOLOJİ  YOĞUN BAKIM (EK-3/38)
TÜRÜ
MİKTARI
1 Baş ve ayak kısmı hareket edebilen elektrikli otomatik karyola

Yoğun Bakım yatak sayısı kadar

2

  Monitör ( KB, EKG takibi yapılabilecek)

2  adet

3

 Defibrilatör

1  adet

4

 EKG cihazı

1  adet

5

 Transport ventilatörü

1  adet

6

 Transport monitörü

1  adet

7

 İntraaortik balon pompası

1  adet

8 Ventilatör2  adet

9

 Ambu cihazı (Erişkin ve Çocuk için)

Birer  adet

10

 Laringoskop

1  adet

11

  Seyyar Aspiratör

1  adet

12

 İnfüzyon pompası

yatak sayısı kadar

13

 Perfüzör

yatak sayısı kadar

14

 Nebülizatör

1  adet

15

 Seyyar oksijen tüpü

2  adet

16

  Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)

yeteri kadar

KVC YOĞUN BAKIM (EK-3/39)

TÜRÜ

MİKTARI

1 Baş ve ayak kısmı bağımsız hareket edebilen Trandelenburg yapabilen CPR yapılabilen  elektrikli otomatik yoğun bakım yatağı

Ruhsatında Kayıtlı  en az 2 adet yatak

2

 Monitör kvc hastalarına yönelik

yatak sayısı kadar

3

 Defibrilatör

1  adet

4

 Elektrokardiyografi  cihazı

1  adet

5

 Transport ventilatörü

1  adet

6

 Transport monitörü

1  adet

7

 İntraaortik balon pompası

1  adet

8

 Ventilatör

yatak sayısı kadar

9

 Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için)

1 adet

10

 Laringoskop

2 adet

11 İnfüzyon pompası

yatak sayısı kadar

12

 Perfüzör

yatak sayısı kadar

13

 Nebülizatör

2 adet

14

 Seyyar oksijen tüpü

2 adet

15

  Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)

yeteri kadar

16

 Hasta başı sandalyesi

yatak sayısı kadar

17

 Test balonu

yeteri kadar

18

 Crash-Cart:

1 adet

a) Defibrilatör

1 adet

b) Ambu

1 adet

c) Larangeskop

1 adet

d) Oksijen tüpü

1 adet

e) Guide

1 adet

f) Oksijen jakı

1 adet

g) Mayi askısı

1 adet

h) Makas

1 adet

19 Pace-maker (internal-external)

1 adet

20

 Klemp

3 adet

21

 Negatif basınç manometresi

yatak sayısı kadar

22

 İntermitan devamlı oksijen manometresi

yatak sayısı kadar

23

 Suction cihazı (Trunka bağlı)

yatak sayısı kadar

24

 Seyyar aspiratör

2 adet

25

 Hasta ısıtma sistemi

yatak sayısı kadar

26

 Nebülizatör

2 adet

27

 Seyyar cerrahi lambası

1 adet

28

 Koter cihazı

1 adet

29

 Volüm pompası

yatak sayısı kadar

30

 ACT cihazı

1 adet

31 CO cihazı

1 adet

32

 Doppler cihazı (El)

1 adet

33

 Negataskop

2 adet

34

 Işıldak

1 adet

35

 Havalı yatak

2 adet

36

 Pulse Oksimetre kablosu

yatak sayısı kadar

37

 Kan pompası

3 adet

38

 Buzdolabı

1 adet

39

 Böbrek küvet

yeteri kadar

40

 Meggy pensi

1 adet

41 Pansuman seti

3 adet

42 Dikiş seti

1 adet

43

 Küret

2 adet

44

 Dren çekme seti

1 adet

45

 Steril setler
     a) Acil müdahale seti

1 adet

     b) Dren takma seti

1 adet

     c) Trakeostomi seti

1 adet

     d) Balon takma seti

1 adet

     e) Cut-down seti

1 adet

46 Sürgü yıkama makinesı

1 adet

47

 Buz makinesı

1 adet

48

 Atık kovası

4 adet

49

 Kuru hava tüpü

1 adet

50

 Tekerlekli sandalye (delikli)

1 adet

51

 Narkotik kutusu

1 adet

52

 Ambu cihazı

yatak sayısı kadar

53

İABP Konsolu

1   adet

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (EK-3/40)

TÜRÜ

MİKTARI

1

 Bebek tartısı

1 adet

2

Muayene masası

1 adet

3

Radyant ısıtıcılı açık yatak

1 adet

4

Küvöz

2 adet

( ilave her 10  kadın doğum hasta yatağına 1 adet)

5

Transport küvözü

1 adet

6

 Fototerapi cihazı

10 hasta yatağına 1 adet

7

Pulse oksimetre

1 adet

8

Basınç kontrollü respiratör

1    adet

9

Hasta başı monitörü (doppler tansiyon aletli )

1   adet

10

Kot yatak

6   adet

11

Aspiratör

1   adet

12

Laringoskop (Düz bıçaklı seti)

1   adet

13

 Ambu (Hava kesesi)

1 adet

14

Term ve preterm bebek için ambu maskesi

2 adet

15

Steteskop

2 adet

16

Oftalmaskop

1 adet

17

 Otoskop

1 adet

18

Negatoskop

1 adet

19

Term ve preterm bebek için 0-1 nolu airway

2 adet

20

Seyyar oksijen tüpü

1 adet

21

Glukometre cihazı

1 adet

22

Mezüre

1 adet

23

Termometre

1 adet

24

 Disposıble kan değişim seti

3 adet

25

 İnfüzyon pompası

3 adet

26

 Etüv (hastane genelinde yok ise)

1 adet

27

 Otomatik süt sağma makinası

1 adet

28

 Otomatik süt sağma seti

4 adet

29

Umbilical Arter-Ven Kateteri

Yeteri Kadar

30

C.V Kateter

Yeteri Kadar

31

İşitme Tarama Cihazı

1 adet

32

Portable Röntgen Cihazı

1 adet

33

Kan gazı Cihazı (Hastane genelinde yoksa)

1 adet

34

Bilirubin Ölçüm Cihazı

1 adet

35

Santrifüj Cihazı

1 adet

36

Nebülizatör

1 adet

37

Defibrilatör

1 adet

BİYOKİMYA LABORATUARI  (EK-3/41)

TÜRÜMİKTARI
A) BİYOKİMYA KAN ANALİZLERİ:

1

Masaüstü tipte tam veya yarı otomatik analizör (Ortalama 100 test/saat)

1   adet

2

Otoanalizör (10 test/saat)

1   adet

3

Otoanalizörde kullanılacak kitlerin uygun koşullarda saklanması için laboratuvar tipli buzdolabı

1   adet

4

Derin dondurucu

1   adet

5

 Etüv

1 adet

6

 Kan gazı cihazı

1 adet

B) İDRAR ANALİZLERİ:

1

İdrar strip okuyucusu

1   adet

2

16-24 tüplük, 0-4000 d/d’de çalışan santrifüj

2   adet

3

Işık mikroskobu

1   adet

4

24’lük tüp sporu

yeteri kadar

5

15’lik dibi konik santrifüj tüpleri

yeteri kadar

6

Mezüre

yeteri kadar

7

Dansitometre

1   adet

8

Numune almak üzere idrar kapları

yeteri kadar

E) DİĞER MALZEMELER

1

Otomatik pipet (0-100 ml’lik)

2   adet

2

Otomatik pipet uçu (0-100 ml’lik)

1000 adet

3

Otomatik pipet (100-1000 ml’lik)

2   adet

4

Otomatik pipet uçu (100-1000 ml’lik)

1000 adet

5

Lam-lamel

yeteri kadar

6

Cam balon 1000 ml’lik

1   adet

7

Cam balon 2000 ml’lik

2   adet

8

Cam mezüre 100 ml’lik

1   adet

9

Cam mezüre 500 ml’lik

1   adet

10

Cam mezüre 1000 ml’lik

1   adet

11

Deney tüpleri

yeteri kadar

12

Biyokimyasal, hematolojik amaçlı vacutainer tüpleri

yeteri kadar

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI  (EK-3/42)

TÜRÜ

MİKTARI

1

Mikroskop

1  adet

2

Etüv (elektrikli)

1   adet

3

Genel santrifüj

1   adet

4

Otoklav

1   adet

5

Benmari

1   adet

6

Buzdolabı

1   adet

7

Hassas terazi

1   adet

8

Elektrikli kuru sterilizatör

1   adet

9

Aglütinaskop

1   adet

10

Laboratuvar saati

1   adet

11

Bunzen beki

3   adet

12

Tüp sporları

10   adet

13

Porselen havan (Büyük boy)

1   adet

14

Emaye küvet

3   adet

15

Spatül

3   adet

16

 Öze

5   adet

17

Amyantlı tel levha

1   adet

18

Steril lanset

1   kutu

19

Thoma lamı

2   adet

20

Lökosit pipetleri

yeteri kadar

21

Çeşitli hacimli enjektörler

yeteri kadar

22

Pipetler (çeşitli)

yeteri kadar

23

Deney tüpleri (çeşitli)

yeteri kadar

PATOLOJİ LABORATUARI

 EK-3/43

TÜRÜ MİKTARI

1

Binoküler mikroskop1   adet

2

Kızaklı ya da rötarlı mikrotom1   adet

3

Etüv1   adet

4

Bisturi-pens- makas (çeşitli)Birer adet

5

Lam-lamelyeteri kadar

6

Parafin, ksilol, boya maddeleri, alkolyeteri kadar

ENDOKRİNOLOJİ VE METOBOLİZMA HASTALIKLARI (EK-3/44)

A-SERVİS (Ek-3/01 listesine ek olarak)

1

İdrar sticleri  (Keton stiği ve glikoz stiği)  yeteri kadar

2

Bel ve kalça ölçümü için mezura    1   adet

3

Boy ve kilo ölçümü için cihaz    1   adet

B-POLİKLİNİK  (Ek-3/02 listesine ek olarak)

TÜRÜ

MİKTARI

1

Glukometre     1   adet

2

İnfizyon pompa ve setleri     1   adet

3

Monofilament   ve refleks çekici     1   adet

4

Bel ve kalça ölçümü için mezura     1   adet

5

Boy ve kilo ölçümü için cihaz     1   adet

GASTROENTEROLOJİ  CERRAHİSİ (EK-3/45)

A-POLİKLİNİK  (Ek-3/02 listesi)
B-SERVİS (Ek-3/01  listesine ek olarak)
TÜRÜ

MİKTARI

1

Monitör (nabız, kan basıncı, parsiyel oksijen basıncı ölçebilen  SpO2 -ETCO2 ve ısı takibi yapılabilecek)1   adet

2

En az 2 kanal EKG 1 adet
C-ENDOSKOPİ ÜNİTESİ (Ek-3/23 listesi)
D-AMELİYATHANE (Ek3/D listesine ek olarak)
1 Laporoskopi seti   (ileri laporoskopi yapmaya uygun)

yeteri kadar

2

 Endocerrahi el aletleri

yeteri kadar

EK-4

ÖZEL HASTANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLARIN TÜRLERİ VE ASGARİ MİKTARLARI

İLAÇ TÜRÜ

MİKTARI

1

Adrenalin ampul 1 mg.Yeteri sayıda

2

Aminocardol ampulYeteri sayıda

3

Atropin ampul 1/4 mg.5  adet

4

Antihistaminik ampul5  adet

5

Analjezik ampul5  adet

6

Antispasmodik ampul5  adet

7

Antianksietik ampul5  adet

8

(Mülga:RG-11/3/2009-27166)

9

Antiseptik solüsyon500 cc

10

Oksijenli su500 cc

11

Polivinil prolidone iyot sol.500 cc

12

Heparin5  adet

13

İsoptin ampul5  adet

14

Pronestyl ampul + Beta Blokörler5  adet

15

K. Vit. Ampul5  adet

16

Kortikosteroid ampul ve Sol.5  adet

17

Narkotik analjezik ampul5  adet

18

Methergine ampul5  adet

19

Serum Glycose % 5 + 500 cc.5  adet

20

Serum Glycose % 30 + 500 cc.5  adet

21

İsolyte sol. 500 cc.5  adet

22

Mannitol  % 20’lik  500 cc.5  adet

23

İnsuline cristalise5  adet

24

Flaster5  adet

25

Diüretik ampul5  adet

26

Lokal anestezik ampul veya flakon
Yeterli sayıda

27

Muhtelif cins ve ebatta sütur materyeliYeterli sayıda

EK–5

ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ

 İLAÇ  TÜRÜ

MİKTARI

1

Hemostatik ampulYeteri sayıda

2

K VitYeteri sayıda

3

HeparinYeteri sayıda

4

Protamin sülfat ampulYeteri sayıda

5

Aminocardol ampulYeteri sayıda

6

Ephedrin ampulYeteri sayıda

7

Kortikosteroid ampul ve solüsyonYeteri sayıda

8

Antihistaminik ampulYeteri sayıda

9

Analjezik ampulYeteri sayıda

10

Antispazmodik ampulYeteri sayıda

11

Narkotik-Analjezik ampulYeteri sayıda

12

Antianksietik ampulYeteri sayıda

13

%5 Dextroz 500 cc.Yeteri sayıda

14

%30 Dextroz 500 cc.Yeteri sayıda

15

 Isolyte 500 cc.Yeteri sayıda

16

%20 Mannitol 500 cc.Yeteri sayıda

17

Kristalize İnsulinYeteri sayıda

18

Antiemetik ampulYeteri sayıda

19

AlkolYeteri sayıda

20

Oksijenli suYeteri sayıda

21

FlasterYeteri sayıda

22

Serum antidifteriqueYeteri sayıda

23

PenicillinYeteri sayıda

24

Diüretik ampulYeteri sayıda

25

 Naloxan ampulYeteri sayıda

EK-6

ÖZEL HASTANELERİN ACİL ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU

ASGARİ ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ

TÜRÜ

MİKTARI

( Ek-3/01 listesine ek olarak)

1

Trakeostomi kanülleri (çeşitli)

2‘şer  adet

2

Yatak muşambası

5‘şer  adet

3

Buz kesesi

6 adet

4

Mobil röntgen cihazı

1 adet

5

Batın ponksiyon iğnesi

2 adet

6

Plevra ponksiyon iğnesi

2 adet

EK-7

(Değişik:RG-7/4/2011-27898)

ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ

(Değişik:RG-27/5/2012-28305)  I – BAKANLIKÇA DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin:

Adı :…………………………………………………………………………………

Adresi :…………………………………………………………………………………

Sahibinin Adı :………………………………………………………………………..

Ruhsat No :………………………………………………………………………..

Faal Poliklinik Sayısı:………………………………………………………

Faal Toplam

Hasta Yatak Sayısı : Rakamla………Yazı ile …………..………………dır.

Faal Yoğun Bakım

Yatak Sayısı (ayrı ayrı) :…………………………………………………………………………

Gözlem Yatak Sayısı : Rakamla……… Yazı ile …………………………..dır.

Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta

Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi ve Diğer

Tanı/Tedavi Cihazları (Planlama Kapsamındaki Cihazlar):…………………………

…………………………………………………………………………………………….

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

Onay

Sağlık Bakanlığı

Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.

.

II – MÜDÜRLÜKÇE DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin

Adı                                              :……………………………………………………………….

Adresi                                         :……………………………………………………………….

Sahibinin Adı                             :……………………………………………………………….

Ruhsat No                                  :……………………………………………………………….

Geçici Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları Uzmanlık dalının ilavesine dayanak olan mevzuat hükmü (ÖHY:Madde/Fıkra/Bent) her uzmanlık dalı için ayrı ayrı belirtilecektir.)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Laboratuvarlar

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hizmet Satın Alımıyla, Dışarıdan Gördürülen Laboratuvar Hizmetleri :

(Tıbbi Tanı/Tedavi, Görüntüleme Hizmetleri sv.b.) :……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi  ve Diğer Tanı/Tedavi Cihazları Planlama Kapsamına Girmeyen Cihazlar)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Müstakil bölüm gerektiren cihazlar, ruhsata esas projeye uygunluk halinde ilave edilebilir.)

 Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler:

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet izin belgesiyle birlikte kullanılmak üzere …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

                                                                                                                  Onay

                                                                                               İl Sağlık Müdürü

Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.
EK-8

ÖZEL HASTANE ÜCRETSİZ HASTA FORMU

Hastanenin:

İli:

İsmi:

Yatak sayısı:

Ücretsiz hasta tedavilerine ayrılan yatak sayısı:

Sıra No:PROTOKOL NO:

 

HASTA DOSYA

NO:HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ:

 

-ADI

-SOYADI

-YAŞ

-BABA ADI

-DOĞUM YERİ

-ADRESİHASTANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU:

 

-S.S.K.

-BAĞ-KUR

-EMEKLİ SANDIĞI

-YEŞİL KART

-2022

-VE DİĞERSEVKEDEN BİRİM:

 

-VALİLİK

-SAĞ. MÜD.

-HASTANE YÖNETİMİMÜRACAAT TARİHİ:YAPILAN TEDAVİTEDAVİ GİDERİ TOPLAMI

 

-YATAK ÜCRETİ

-AMELİYAT ÜCRETİ

-TIBBİ MALZEME VE İLAÇ TUTARI

-DİĞER

-ÇIKIŞ TARİHİ

-YATTIĞI GÜN SAYISI

 

 

Yorum yapın

four × 3 =

Ankara Danışmanlık