Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21/11/2011 tarihli, 77941 sayılı ve “Norm kadro fazlası öğretmenler” konulu yazılarında; “Görevli oldukları eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini dolduramayan ya da norm kadro fazlası öğretmenlerin diğer eğitim kurumlarında mı görevlendirilecekleri yoksa norm kadro içindeki öğretmenler ile birlikte ders dağılımlarının eşit bir şekilde mi yapılacağı hususunda tereddüde düşüldüğüne ilişkin yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 20/2 nci maddesinde; “Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kuramımda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili Öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.” denilmektedir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliğin 41/3 maddesinde; “Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca ilgi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde; “Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.”, Geçici 1 inci maddesinde de; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar. Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımlar, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Bu itibarla, eğitim kurumu müdürlüklerince derslerin norm kadro içindeki öğretmenlere dağıtımı yapıldıktan sonra aylık karşılığı okutabileceği ders verilemeyen ya da norm kadro fazlası olan öğretmenlerin o yerleşim yerinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı en az olandan başlanmak suretiyle görevlendirilebilecekleri, diğer eğitim kurumlarında görevlendirilmelerini gerektirecek derecede ders açığı bulunmaması halinde ise kadrolarının bulunduğu okullarda derslerin norm kadro içinde ya da norm kadro fazlası ayırımı yapılmadan ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit bir şekilde dağıtılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.” açıklamasında bulunulmuştur.

Buna göre;

1- Öğretmen fazlalığının bulunduğu branştaki okul ve kurumlara hiç bir şekilde atama yapılamaz.

2- Ders dağılımları; mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.

3- Hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi, hükümlerince; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri ve özür durumları da dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.

Bu konudaki “Bir tarafta norm kadro fazlası öğretmen var, bir tarafta ise ücretli öğretmen… Devlet zarara uğratılıyor” haberimiz ve ayrıntılar için tıklayınız.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi, hükümlerince; Valiliklerce isteklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayan öğretmenin görev yerinin belirlenmesinde öncelikle özür durumları dikkate alınarak görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları tercih edilir.

İl içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi konusunda;

1- Branşlar ve ilçeler bazında norm kadro fazlalıklarından özür durumu olanların listesi belirlenir.

2- Özür durumu olanların ilçelerdeki boş kadrolara atamaları hizmet puanı yüksek olandan başlamak suretiyle resen yapılacaktır. Burada özür durumu bulunanların başka yerleşim yeri olduğundan köylere ataması yapılmayacaktır. Bundan sonra norm kadro fazlası olan özür durumu öğretmen var ise artık bunlar olduğu yerde kalacaklardır.

3- Branşlar ve ilçeler bazında özür durumu olmayan norm kadro fazlalıkları ile ihtiyaç duyulan okul/kurumların listesi belirlenir.

4-İlçe bazında özür durumu olmayanların yer değiştirme işlemleri bulundukları yerleşim yerinde (ilçe merkezinde) hizmet puanı yüksek olandan başlamak suretiyle resen atamaları gerçekleştirilecektir. Bunlardan arta kalan norm kadro fazlası öğretmen olursa bunlar ilçeye bağlı köylere atanacaktır. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar köylere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan köye, düşük olan ilçedeki bir okula atanırsa bu dava konusu olur ve köye atanan hizmet puanı yüksek öğretmen davayı kazanır.

5-Bu işlemler yapıldıktan sonra ilçelerde kalan norm kadro fazlası öğretmenler, diğer ilçelere resen atamaları gerçekleştirilecektir. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar diğer ilçelere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan başka ilçeye düşük olan görev yaptığı ilçedeki bir okula atanırsa bu dava konusu olur ve dışarıdaki ilçeye atanan hizmet puanı yüksek olan öğretmen davayı kazanır.

(4. ve 5. maddedeki atamalar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Yani atamalar sanal olarak yapılmalı hizmet puanı yüksek olanın hizmet puanı düşük olana göre köye veya başka bir ilçeye atanmamasına dikkat edilmelidir. Bu durumun tersi olması halinde hizmet puanı yüksek olan açtığı davayı kazanır.)

Bütün bu işlemlerde öğretmenin görüşünün alınması yerinde olacaktır. Örneğin öğretmenin ulaşım sıkıntısı çekmemesi için hem görev yeri hem de ikamet ettiği yer birlikte değerlendirilerek yakın ilçeye atanmasına dikkat edilmelidir.

6-Tüm bu işlemlere rağmen özür durumu olan veya yer değiştireceği bir okul/kurum bulunmayanlar hakkında yani aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 20/2 nci maddesinde; “Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kuramımda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili Öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.” hükmüne göre eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.

7- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22 Şubat 2011 Tarihli ve 27854 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bu yönetmeliğin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesinin (g) bendi, 2, fıkrasındaki “2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” hükümleri nedeniyle Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadroları Bakanlıkça belirlenecektir. Bu güne kadar normu belirlenmeyen BT öğretmenleri hakkında norm kadro fazlası veya norm kadroya dâhildir şeklinde bir tabir kullanılamaz bu nedenle de; norm kadro fazlası oldukları gerekçesiyle BT öğretmenleri resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz.

Yorum yapın

16 − four =

Ankara Danışmanlık