İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » TURİZM BELGELERİ » Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ

TERSANELER İÇİN ASGARİ KRİTERLER:

1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar ve benzeri.).

2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası.

3) Otopark.

4) Tesis içi yollar.

5) Yangın söndürme planı ve donanımı.

6) İdari, teknik birimler binası.

7) Sosyal tesis (yemekhane, lavabo, wc, duş, dinlenme alanları ve benzeri.).

8) Enerji tesisi.

9) Jeneratör.

10) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu.

11) Su deposu.

12) Revir.

13) Çeşitli ambar/depolar.

14) Sac, profil, blok istif sahaları.

15) İnşa ve donatım atölyeleri.

16) Boyahane.

17) İndirme sistemleri (Kızak, balon, kuru havuz, yüzer havuz, syncrolift ve benzeri).

TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ

1) Plan; Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri , Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden oluşmaktadır. (Baş Pafta kısmı;  290 mm eninde ve ihtiyaç duyulan boyda olacaktır.)
2) Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Bölümü: Yatırımın yapıldığı yerin İli, İlçesi, Köy/Mah., Pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar veya kadastro mülkiyet sınırları ile komşu parsel numara ve sınırları plan üzerine işlenip, plandaki her türlü yapı numaralandırılarak işlevleri lejant kısmına yazılır. Kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında mevcut ve yapılmak istenilen yapılar ile hazine üzerindeki yatırımlar ve özel mülkiyete esas tesisler farklı bir gösterimde olmak üzere 1/1000 ölçeğinde ülke koordinat sisteminde hazırlanır.

3) Yapılacak Yatırım Bölümü: Yatırımın donatılarında her türlü yapının (kapalı atölye, idari ve sosyal tesisler, kızak, iskele vb.)  işlevleri, boyutları, yükseklikleri sol alt köşeye lejant bölümüne işlenir. Yatırımı yapacak özel yada tüzel kişilerin ortakları ve hisse oranları ve yatırım yapılacak alanın mülkiyet bilgileri de lejant kısmının en altına eklenir.
4) Koordinat Listeleri Bölümü: Üzerinde yatırım yapılacak taşınmazın parsel köşe koordinatları ve yapılacak sabit yapıların köşe koordinatlarının Ülke Koordinat Sisteminde listesi, ayrıca yatırım yapılacak alanın sınırlarının ülke koordinat sistemindeki koordinat listesine ek olarak; alanın, Coğrafi koordinatları (enlem/boylam şeklinde)  listesi de olmalıdır.
5) Baş Pafta Bölümü: Tesis talebinde bulunulan yerin yerleşim bölgelerine olan durumunu gösteren uygun ölçekte kılavuz plan, yatırımın genel adı, iletişim bilgileri, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi mesleği, imzası, işletme yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Müsteşarlığın iletişim bilgileri ve kontrol eden kişilerin adı, soyadı, görevi mesleği,imzası ve onay kısmından oluşur.
6) Tersane Alanı Organizasyonu ve Genel Yerleşim Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde (kat yüksekliği ve çekme mesafeleri) ilgili belediyesince değerlendirilerek tasdik edilir.
7) Tersane Alanı Organizasyonu ve yerleşim planı 6 adet 1/1000 ölçekli ve 1 adet 1/500 ölçekli hazırlanır.
8) Tersane Alanı Organizasyonu ve yerleşim planı sayısal olarak, gerçek yerinde  ve tercihen Netcad (*.ncz) veya Autocad (*.dwg, *.dxf) formatında, CD ortamında 2 adet hazırlanılarak İdareye sunulur.
9) Ön izin için yapılacak müracaatlarda ilgili belediye onayı, Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planında aranmaz

YÜZER HAVUZ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1) Uygun ölçekte hazırlanmış tonozları da gösteren koordinatlı havuz yerleşim planı,
2) Havuzun konuşlandırılacağı bölgeye ait batimetrik veriler ve tarama yapılmasının
planlanması halinde zemin etüt raporu,
3) Yüzer havuzun 1/500 ölçekli genel yerleşim planı,
4) Tasarlanan tonoz ve bağlantı elemanlarının yüzer havuzu emniyetli bir şekilde konuşlandıracağına dair İdarece kabul edilmiş klas kuruluşundan alınmış raporu,
5) Havuzun sahiplik belgesi veya proforma faturası veya kira kontratı,
6) Havuzun çalışmasında sakınca olmayacağına dair İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından alınacak klas kondisyon sörvey raporu,
7) Yüzer havuzun, İdareden alınmış sicile kayıt edildiğine dair tasdiknamesi,
8) Yüzer havuz teknik özellikleri:
a) Havuzun kaldırma kapasitesi,
b) Havuzun dalma süresi,
c) Boş ve dolu draftı,
ç) En büyük dalma draftı,
d) Kreyn adet ve kapasiteleri,
e) Jeneratör adet ve kapasiteleri,
f) Seperatör adet ve kapasiteleri,
g) Kompresör adet ve kapasiteleri,
ğ) Pompa adet ve kapasiteleri.

KIYIDA BULUNAN TERSANELER İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) Yangın söndürme planı ve donanımı,
7) İdari, teknik birimler binası,
8) Sosyal tesis (yemekhane, lavabo, wc, duş, dinlenme alanları vb),
9) Enerji tesisi,
10) Jeneratör,
11) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
12) Su deposu,
13) Revir,
14) Çeşitli ambar/depolar,
15) Sac, profil, blok istif sahaları,
16) İnşa ve donatım atölyeleri,
17) A ve B tipi tersanelerde boyahane,
18) İndirme sistemleri (Kızak, balon, kuru havuz, yüzer havuz, syncrolift, vb).

KIYIDA BULUNAN TEKNE İMAL YERLERİ İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis girişi ve kontrol,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) İdari, teknik birimler binası,
6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb,),
7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
8) Çeşitli ambar/depolar,
9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb,),
10) Yangın söndürme planı ve donanımı,
11) Su deposu,
12) İnşa hangarı/marangozhane,
13) Bakım, onarım alanı,
14) Çekme, indirme sistemleri.

KIYIDA BULUNAN ÇEKEK YERLERİ İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis girişi ve kontrol,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) İdari, teknik birimler binası,
6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb,),
7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
8) Çeşitli ambar/depolar,
9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb,),
10) Yangın söndürme donanımı,
11) Su deposu,
12) Çekek/kışlatma alanı,
13) Çekme, indirme sistemleri.

KIYIDA BULUNAN TEKNE İMAL  VE ÇEKEK YERLERİ İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis girişi ve kontrol,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) İdari, teknik birimler binası,
6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb),
7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
8) Çeşitli ambar/depolar,
9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb),
10) Yangın söndürme donanımı,
11) Su deposu,
12) İnşa hangarı/marangozhane,
13) Bakım, onarım alanı,
14)Çekek/kışlatma alanı,
15) Çekme, indirme sistemleri.

|||-||| 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

|||-||| 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik ve limancılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla inşa edilmiş kıyı tesislerini, bunların inşasını gerçekleştirecek ve işletecek olan kişileri kapsar.

(2) Ancak, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ve tüm askeri kıyı tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

|||-||| 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) ve (m) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

|||-||| 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) DLHİ: Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,

b) IMO: (International Maritime Organisation) Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

c) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ç) İmar Planı: İlgili idaresi tarafından onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planını,

d) İTDK: İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonunu,

e) Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,

f) Kıyı Tesisi: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen tesisleri,

g) Kıyı Tesisi İşletmecisi: İnşası tamamlanmış kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini,

ğ) MEGM: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

h) (Değişik:RG-1/7/2009-27275)

Tehlikeli Yükler: 1 inci sınıf tehlikeli yükler ile 2 nci sınıf tehlikeli yükleri,

1) 1 inci Sınıf Tehlikeli Yükler: Parlayıcı ve patlayıcı özellik taşıyan maddeler ile solunum veya temas halinde insan sağlığı açısından zararlı etki gösteren maddeleri,

2) 2 nci Sınıf Tehlikeli Yükler: 1 inci sınıf tehlikeli yükler dışında kalan ve kirletici özelliğe sahip maddeleri,

ı) Termin Planı: Kıyı yapısının inşa aşamalarını ve sürelerini gösteren programı,

i) Uygulama Projesi: Kıyı altyapı tesisine ait, ulusal ve uluslararası standartlara göre düzenlenmiş genel yerleşim planı, tüm detay projeleri, statik betonarme hesap ve gerekli tüm etüd ve teknik detaylarla birlikte DLHİ’ye sunulan ve anılan idare tarafından onaylanan projeleri,

j) Yatırımcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerini inşa edip, işletmek amacıyla İdareye başvuran gerçek kişiler ile kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

İşletme İzni Esas ve Usulleri, Geçici İşletme İzni, Devir ve İptal

Görev, yetki ve sorumluluklar

|||-||| 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerinin inşası ile ilgili olarak, ulusal denizcilik politikamız ile ulusal mevzuat ve Türkiyenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde deniz ve iç sularda liman sınırlarını ve buna ilişkin koordinatları belirlemek, bu sınırlar içerisinde faaliyette bulunan  gerçek kişiler ile kamu  ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin yerine getireceği denizcilik ve limancılık hizmetlerine ilişkin tüm faaliyet izinlerini vermek, koordine etmek, denetlemek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak İdarenin yetki ve sorumluluğundadır.

(2) Olağanüstü haller, ekonomik gerekler veya dış ticaret politikaları dikkate alınarak bu Yönetmelikte yer alan hususlarda alt düzenleyeci işlem yapmaya İdare yetkilidir.

İstisna halleri

|||-||| 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)

(1) Test, montaj, inşa veya deneme amaçlı gemi yanaştırılacak ve tahmil/tahliye yapılacak kıyı tesisleri ile bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerin dışında kalan kıyı tesisleri, yolcu motorlarının yanaşacağı kıyı tesisleri, sürekli olmadan gemi veya deniz araçlarının yanaştırıldığı, ancak yük ve yolcu tahmil/tahliyesi yapılmayan kıyı tesisleri ile ilgili uyulacak kriterler ve istenilecek bilgi/belgeleri ile süreleri İdare belirler.

İşletme izni ve geçici işletme izni başvurusu

|||-||| 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)

(1) Kıyı tesisine yönelik işletme izni veya geçici işletme izni almak isteyen yatırımcılar talep konusunu içeren dilekçe ekinde;

a) EK-1’de yer alan A- Tesis Bilgi Formu,

b) EK-1’de yer alan B- İşletme İzni veya Geçici İşletme İznine Esas Başvuru Belgeleri,

ile birlikte İdareye başvurur.

(2) İdare, talep konusuna uygun EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilen kriterlerin sağlanmasını ve bunlara ek bilgi ve belgeleri talep edebilir.

(3) Yatırımcılar, işletme izni veya geçici işletme izni süresi bitiminden en geç 1-3 ay öncesinde EK-1’de yer alan A- Tesis Bilgi Formu ile birlikte İdareye başvurur. Geçici işletme izin sürelerinin uzatılması amacıyla yapılacak başvurularda, iznin geçici olarak verilmesine neden olan hususlara ilişkin yapılan işlemler hakkında İdareye bilgi verilir.

İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu

|||-||| 8 – (1) İşletme izni almak üzere müracaat edilen kıyı tesisine ilişkin olarak, mahallinde yapılacak inceleme ve tespitler ile işletme izni sonrasında denetim görevini yapacak olan İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK), İdarenin merkez teşkilatı veya merkez teşkilatınca talimat verilmesi halinde taşra teşkilatının en üst amiri tarafından görevlendirilecek iki personel ve ilgili liman başkanının katılımı ile en az üç kişiden oluşturulur.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, taşra teşkilatının en üst birim amirinin görüşü ile birlikte veya görevlendirme İdare tarafından merkezden yapılmış ise, merkez teşkilatı uzmanlarınca İdareye intikal ettirilir.

(3) İşletme iznini talep eden yatırımcı, İTDK tarafından  mahallinde yapılacak incelemede her türlü bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizat ile tesise ulaşım ve konaklama için gerekli imkanı sağlamak ve mevzuatına uygun olarak sörvey hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür.

İşletme izni ve geçici işletme izni taleplerinin değerlendirilmesi

|||-||| 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)

(1) İdare, işletme izni veya geçici işletme izni talep edilen kıyı tesisinin işletilmesinde ve bu tesise gemi yanaştırılmasında, görev, yetki ve sorumluluklar bakımından herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme;

a) İdarenin kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler,

b) 7 nci maddeye göre İdareye sunulan başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler,

c) Yetki alanına giren konularda, İdare tarafından yazıyla istenecek olan DLHİ’nin görüşleri (uygulama projesi bulunmayan eski tesislerde, DLHİ tarafından ÇED mevzuatının gereği yapılmış olması kaydıyla, yapının halihazır durumu göz önünde bulundurularak onaylanacak vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile mukavemetine ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi tip ve büyüklükteki geminin hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin üniversitelerin ilgili bölümleri sorumluluğunda hazırlanmış ve DLHİ tarafından da uygun görülmüş raporu),

ç) İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde alınan ilgili diğer kurum/kuruluşların görüşleri,

d) EK-1 ve faaliyet konusuna göre EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilen kriterler dikkate alınarak mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda düzenlenen İTDK raporu ve İdarenin ilgili taşra teşkilatı biriminin görüşü,

esas alınarak yapılır.

(2) Değerlendirme sonucunda uygun bulunan kıyı tesisi işletmecisi adına EK-6’da yer alan işletme izin belgesi veya EK-7’de yer alan geçici işletme izin belgesi düzenlenir.

(3) İdarece kıyı tesislerine yönelik verilen işletme izni veya geçici işletme izni, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak yatırımcı veya işletmeci kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşletme izni süresi

|||-||| 10 – (1) (Değişik fıkra:RG-14/9/2012-28411) İdarece en fazla beş (5) yıla kadar işletme izni verilir.

(2) Kıyı tesisi işletmecisi tarafından, işletme izin süresi sona ermeden en geç üç ay öncesinden İdareye başvurusu üzerine, İdare tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetimin sonucunun olumlu olması halinde, işletme izni aynı şartlarla uzatılır.

(3) İkinci fıkraya göre yapılan denetim sonucunda bir uygunsuzluğun tespiti  halinde, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir.

(4) Tesislere ilişkin, bakım, tutum, test, muayene, arıza, izleme, cihaz kalibrasyonları, kaza, acil durum, eğitim, müşteri şikayetleri, uygunsuzluk kayıtları sistematik olarak tutulur, işletme izni boyunca saklanır ve talep edilmesi halinde İdareye sunulur.

Geçici işletme izni

|||-||| 11 – (1) Yatırımcısı tarafından talep edilmesi halinde, ikinci fıkrada belirtilen şartlar ile sınırlı kalmak kaydıyla, İdare tarafından kıyı tesislerine seyir emniyeti ve deniz güvenliği kapsamında altı aydan bir yıla kadar sürede geçici işletme izni verilebilir. Geçici işletme izin süreleri, tesisin durumu göz önüne alınarak İdarece gerekli görüldüğünde uzatılabilir veya iptal edilebilir.

(2) Geçici işletme izinleri;

a) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) 3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce yapımı gerçekleştirilmiş ve bir kamu kuruluşunca işletilmekte iken özelleştirme kapsamına alınan kıyı tesislerinde, halen tahmil/tahliye edilmekte olan yük cinslerinin tahmil/tahliyesine devam edilebilmesi veya mevcut yük tahmil/tahliyesine ilave olarak özel önlem gerektiren tehlikeli yüklerin tahmil/tahliye edilebilmesi yahut depolanması gayesiyle, talep halinde; 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Özelleştirme Yüksek Kurulunca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve DLHİ’nin yetki alanına giren işlemlerin tamamlanmasına  imkan tanımak,

b) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) Kamu tarafından işletilmekte iken özelleştirilen veya bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilerek lehlerine ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı veya işletme hakkı devir işlemleri yapılmış olan kıyı tesislerinin faaliyetlerini aksatmamak ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun gereklerini yerine getirmek,

c) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama projeleri onaylanmış bulunan ve MEGM tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre inşaatı kısmen tamamlanmış ve gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin; inşaatın gerçekleşme aşamasını gösterir asıl veya onaylı termin planının İdareye ibraz edilerek, tesisin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkan sağlamak,”

ç) Gerekli izinleri alarak faaliyet gösteren kıyı tesislerinde, mevcut tahmil/tahliye edilen yüklere ilave olarak, tahmil/tahliyesi talep edilen tehlikeli yükler kapsamında olup özel tedbirler alınmasını gerektiren yüklerin, mer’i mevzuatta yer alan emniyet tedbirlerine uyulması kaydıyla, kıyı tesisi içerisinde ayrılmış bir bölümde müstakilen ve/veya supalan olarak tahmil/tahliyesine imkan tanımak,

d) İdareden işletme izni veya geçici işletme izni alınarak faaliyetine devam etmekte iken, başka bir tüzel kişiliğe devredilen veya tüzel kişiliğinin değiştirilmesi talep edilen ve yeni duruma göre işletme izni alma çalışmaları devam eden kıyı tesislerinin faaliyetini aksatmamak,

(Değişik paragraf:RG-1/7/2009-27275) amacına yönelik olmak üzere, bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddeleri gözönüne alınarak verilir.

(3) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)

(4) Geçici işletme izninde, kıyı tesisinde tahmil/tahliyesine izin verilen yük cinsleri ve gerektiğinde diğer ayrıntılar belirtilir. Belirtilmeyen yük cinslerinin tahmil/tahliye edilmesinin amaçlanması halinde, bu yükler için İdareden yeniden izin talep edilir.

(5) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)

(6) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)

İşletme izninin devri

|||-||| 12 – (1) İşletme izni veya geçici işletme izni, yük cinsleri ve faaliyet türü değişmemesi kaydıyla kıyı tesisinin devri gerçekleşmeden ve İdareye bilgi verilmeden başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilemez. Yük cinsi ve faaliyet türünün değişmesi ya da ilave yapılması İdarenin izni ile mümkündür.

(2) Kıyı tesisinin, bir başka tüzel kişiliğe devredilmesi veya tüzel kişiliğinin hukuki yapısının değiştirilmesi durumunda, devir veya değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde yeni tüzel kişilik tarafından; devir veya satış sözleşmesinin noter onaylı sureti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri ve faaliyet alanlarını belirleyen bilgi ve belgeler ile İdareye başvurulur.

(3) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) Söz konusu başvuru ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin  7, 8, 9, 10 veya 11 inci maddeleri hükümlerine göre değerlendirme yapılır.

İşletme izni ve geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinin denetlenmesi

|||-||| 13 – (1) İdare, işletme izni veya geçici işletme izni verilen kıyı tesislerinde bu Yönetmeliğe uygun hareket edilip edilmediğine ilişkin olarak, İTDK vasıtasıyla her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Yapılan denetimlerde bu Yönetmeliğin hükümleri kapsamında bir uygunsuzluğun tespiti  halinde, düzeltilmesi için kıyı tesisi işletmecisine uygunsuzluğun durumuna göre en fazla altı aylık süre verilir. Verilen sürenin sonunda yapılacak denetimde, mücbir sebep olmaksızın uygunsuzluğun giderilmediği tespit edilir ise, ilk izindeki gerekli şartlar sağlanıncaya kadar verilen işletme izni askıya alınır.

(2) Tespit edilen uygunsuzluk, kıyı tesisine gemilerin yanaşması ve tahmil/tahliye yapmaları halinde, seyir emniyeti ve deniz güvenliği bakımından ciddi derecede tehlike oluşturacağının belirlenmesi halinde işletme izni veya geçici işletme izni, uygunsuzluk giderilinceye kadar derhal askıya alınır.

İşletme izninin iptali

|||-||| 14 – (1) İşletme izinleri süresi içinde geçerlidir. Aşağıdaki hallerde, işletme izni veya geçici işletme izni İdare tarafından iptal edilir:

a) İdareden işletme veya geçici işletme izni almış ancak, söz konusu limancılık faaliyetinden vazgeçen kıyı tesisi işletmecisinin yazılı müracaat etmesi halinde.

b) (Değişik:RG-1/7/2009-27275) Kıyı tesisi işletmecisi olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri için, bu Yönetmelik hükümlerinden EK-1 B’de yer alan başvuru belgeleri ve ilgili eklerine göre emniyet ve güvenlik açısından eksikliği durumunda, telafi edilemeyecek derecede tehlike arz edeceği belirlenen hususlardan birinin veya birkaçının kaybedilmesi halinde.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni veya geçici işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı olan kişi, kıyı tesisi ve faaliyet için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi ve İdareye bildirilmemesi halinde herhangi bir işleme gerek olmadan geçerliliğini kaybeder.

Kamu, özel ve turizm amaçlı kıyı tesisleri

|||-||| 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2009-27275)

(1) İdare, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında yer almakla birlikte; belediyelerce işletilen kıyı tesisleri ile EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilenlerin dışında kalan, kamu, özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş iskele, rıhtım, balıkçı barınakları ve benzeri kıyı tesisleri için, basitleştirilmiş uygulamalar getirebilir, bu Yönetmeliğin hükümlerinin bazılarından muaf tutabilir veya ek tedbir isteyebilir.”

Yönetmelikten önceki başvurular

GEÇİCİ |||-||| 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış başvurulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mevcut tesislere yönelik geçiş hükümleri

GEÇİCİ |||-||| 2 – (Değişik:RG-1/7/2009-27275)

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce faaliyetleri devam etmekte olan kıyı tesislerince;

a) İşletme izni veya geçici işletme izni almak üzere, 1/1/2010 tarihine kadar İdareye müracaat edilmesi zorunludur. Aksi halde müracaat edilinceye kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmez.

b) Bu Yönetmelik kapsamında İdareden 1/7/2010 tarihine kadar işletme izni veya geçici işletme izni alınması zorunludur. Aksi halde, izin alınıncaya kadar tesise gemi yanaştırılmasına izin verilmez.

Yürürlük

|||-||| 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

|||-||| 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

BAŞLAT
1
Nasıl yardımcı olabiliriz.
Merhaba.
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu yazın lütfen.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgiliyiz.)
ANKARA DANIŞMANLIK
WhatsApp: 0 532 528 11 28