Geçici Koruma Yönetmeliği Geliyor.

Geçici Koruma Yönetmeliği Geliyor

Geçici koruma yönetmeliği, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak Türkiye’nin sınırlarına gelen veya sınırları geçen yabancılara ilişkin esasları düzenliyor

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak Türkiye’nin sınırlarına gelen veya sınırları geçen yabancılara ilişkin esasları düzenleyen ”Geçici Koruma Yönetmeliği” yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak Türkiye’nin sınırlarına gelen veya sınırları geçen yabancılardan, uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayanlara sağlanabilecek geçici koruma işlemlerinin usul ve esaslarını belirliyor.

Düzenlemeye göre yönetmelik kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemeyecek.

Geçici koruma kimlere uygulanacak?

Geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak Türkiye sınırlarına gelen veya sınırları geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanacak.

Bakanlar Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça geçici koruma ilanının geçerliliğinden önce, geçici koruma ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden veya bölgeden Türkiye’ye gelmiş olanları kapsamayacak.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre belirlenen uluslararası koruma statülerinden herhangi birini doğrudan elde etmiş sayılmayacak.

Korumanın sona ermesi halleri

Geçici koruma kapsamına alınmayanlarla ilgili düzenlemeler de içeren yönetmeliğe göre, Türkiye dışından hangi saik le olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenler bulunanlar, suç veya fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik edenler, ülkesinden silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırmayanlar, terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit edilenler kapsama alınmayanlardan bazılarını oluşturuyor.

Geçici koruma kararı, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından alınacak. Geçici korumanın yöntemi ve uygulanmasına dair usul ve esaslar kurul tarafından belirlenecek ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, geçici korumanın sona erdirilmesi için Bakanlar Kurulu’na teklifte bulunabilecek, geçici koruma Bakanlar Kurulu kararı ile sonlandırılacak.

Bakanlar Kurulu, sonlandırma kararıyla geçici korumayı tamamen durdurarak geçici korunanların ülkelerine dönmesini, geçici korunanlara koşullarını taşıdıkları statünün toplu olarak verilmesine ya da uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvuruların bireysel olarak değerlendirilmesine, geçici korunanların kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmalarına izin verilmesine karar verecek.

Geçici koruma, kişinin kendi isteğiyle, Türkiye’den ayrılmasıyla, üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanmasıyla, üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilmesiyle ya da üçüncü bir ülkeye çıkış yapmasıyla, ölmesiyle bireysel olarak sona erecek.

Ülkeye Kabul

Bakanlar Kurulu, milli güvenliği,  kamu düzenini,  kamu güvenliğini veya kamu sağlığını tehdit edebilecek şartların oluşması durumunda, uygulanmakta olan geçici koruma tedbirlerinin sınırlandırılmasına ya da süreli veya süresiz durdurulmasına karar verebilecek.

Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bu yönetmelik kapsamındaki yabancıların bireysel uluslararası koruma başvuruları, geçici koruma tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla işleme konulmayacak.

Türkiye’nin kara sınırlarına veya karasularına acil ve geçici koruma bulmak amacıyla gelen yabancıların, Türkiye’ye kabul edilecekleri ve Türkiye’den çıkış yapacakları sınır kapıları ile sınır geçiş yerleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek. Acil hallerde bu yerlerin belirlenmesine Bakanlık doğrudan karar verecek ve ilgili kurumlara bildirecek.

Sınır kapılarına veya sınır geçiş yerlerine belgesiz veya geçersiz belgeyle geçici koruma amacıyla gelen yabancıların girişlerine valiliklerce izin verilebilecek. Geçici  koruma  amacıyla  sınırlara gelen veya  sınırları geçen  yabancıların üzerlerinde, eşyalarında  ve taşıtlarında, sınırda  Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri, sınır kapılarında yetkili kolluk birimleri ile deniz yetki alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından güvenlik kontrolü yapılacak.

Yabancı ve varsa aile üyeleri, kimlik bilgileri, ülkeye giriş tarihi ve yeri ile gerekli görülen diğer bilgileri de içeren tutanakla birlikte ilgili birimler tarafından en yakın sevk merkezine götürülmek üzere mümkün olabilecek en kısa sürede yetkili kolluk birimlerine teslim edilecek.

Sınır kapısı dışından gelen yabancıların beraberinde getirebilecekleri eşyaların kaçakçılığa konu olabileceği göz önünde bulundurularak ilgili birimler tarafından gerekli tedbirler alınacak ve durum en yakın gümrük idaresine bildirilecek.

Ülke içinde olup da geçici korumanın kapsamına girenler, valiliklere bizzat başvuru yapmaları halinde en yakın sevk merkezine yönlendirilecek.

Silahtan arındırma işlemleri mutlaka sivillerden ayrı ve güvenli mahallerde gerçekleştirilecek.

Kayıt sırasında yabancılar, kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek, varsa kimliklerini ispata yarar belgelerini yetkili makamlara teslim etmek ve yetkililerle işbirliği yapmakla yükümlü olacak.

Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, geçici korumayla ilgili süreç, hak ve yükümlülükleri ile diğer hususlarda anlayabilecekleri dilde bilgilendirilecek. İhtiyaç duyulduğu takdirde bilgilendirmeyle ilgili broşür ve doküman hazırlanabilecek.

Geçici koruma kimlik belgesi verilecek

Sevk  merkezine  gelen  yabancılardan  acil  sağlık  hizmetine  ihtiyacı olduğu değerlendirilenlere bu hizmet öncelikli olarak sağlanacak. Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği gözlenen yabancılar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre sağlık kontrolünden geçirilecek ve ihtiyaç duyulması halinde konuyla ilgili gerekli tedbirler alınacak.

Kayıt işlemlerinde gizlilik esas olacak, bu amaçla gerekli tedbirler alınacak. Kimliğine ilişkin belge sunamayan yabancının, aksi ispat edilinceye kadar beyanı esas alınacak. Fotoğraf, parmak izi ya da  kimlik tespitine elverişli diğer bio-metrik veriler alınacak, merkezi veri tabanına kaydedilecek, mevcut bio-metrik verilerle eşleştirilecek. Kayıt altına alınan yabancıların bilgileri derhal Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne iletilecek.

Geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının da en kısa sürede kayıt işlemleri yapılacak. Yabancıların kayıt bilgileri; doğum, ölüm, evlilik, boşanma, gönüllü geri dönüş gibi hallerde güncellenecek. Yönetmelik  kapsamındaki  yabancılar,  adres  kayıt sistemine  kaydedilecek.

Kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından ”Geçici Koruma Kimlik Belgesi” düzenlenecek. Bu belge verilenlere Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında yabancı kimlik numarası da verilecek. Geçici koruma kimlik belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenecek. Bu belge süreli veya süresiz olarak, hiçbir ücrete tabi olmaksızın düzenlenecek.

Geçici koruma kimlik belgesinin yıpranması ya da kaybedilmesi durumunda ilgiliden açıklama istenecek ve bu durum kayıt altına alınacak. Belgenin yıpranması halinde belge iptal edilecek. Yıpranan ya da kaybedilen belgenin yerine yenisi düzenlenecek. Geçici korumanın sona ermesi halinde geçici koruma kimlik belgesi geçerliliğini kaybedecek ve yabancıdan geri alınacak.

Belge, Türkiye’de kalış hakkı sağlayacak

Geçici barınma merkezlerine sevk işlemlerini düzenleyen yönetmeliğe göre, geçici barınma merkezine sevk yapılırken yabancının talebi, ailevi durumu ve özel ihtiyaç sahibi olup olmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulacak. Belirlenen özel ihtiyaç sahiplerinin geçici barınma merkezlerinde barındırılmasına öncelik verilecek. Refakatsiz çocuklar, esas olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinesinde barındırılacak. Ancak uygun koşullar sağlandığında refakatsiz çocuklar, geçici barınma merkezlerinin   ayrı   bir   bölümünde,   Aile   ve   Sosyal   Politikalar   Bakanlığının   kontrol   ve sorumluluğunda AFAD ile işbirliği halinde barındırılabilecek.

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle herhangi bir sakınca görülmediği hallerde geçici korunanların, Genel Müdürlükçe belirlenen illerde kalmalarına izin verilebilecek. Geçici barınma merkezi dışında kalan geçici korunanlardan ihtiyaç sahibi olanlar, imkanlar ölçüsünde, valilikler tarafından belirlenecek yerlerde de barındırılabilecek.

Geçici Koruma Kimlik Belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlayacak. Ancak bu belge, kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmayacak. Uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımayacak, süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmayacak ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamayacak.

Sağlık hizmetleri

Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanabilecek.

Yabancılar, geçici koruma kimlik belgeleriyle elektronik haberleşme hizmeti dahil diğer hizmetler için abonelik sözleşmesi yapabilecek.

Sağlık hizmetlerini yürütmek üzere sürekli faaliyet gösterecek sağlık merkezleri kurulabilecek. Sağlık merkezinin bulunması halinde, yeterli sayıda ambulans ve sağlık personeli bulundurulacak. Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı alınmayacak.

Geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında, özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramayacak. Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli tarama ve aşılar yapılarak her türlü önlem ve tedbir alınacak. Üreme sağlığıyla ilgili olarak yetkili personel tarafından bilgilendirme yapılacak ve destek faaliyetleri yürütülecek.

Kişisel veya toplu kullanım alanlannın sağlığa uygunluğu kontrol  edilerek, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi ve geçici barınma merkezlerinin bulunduğu çevre koşullarının sağlık açısından uygun hale getirilmesi sağlanacak.

Geçici korunanlar arasında madde bağımlılığı veya psikolojik sorunları olduğu tespit edilenler hakkında sağlık kurumuna nakli de içerebilecek şekilde gerekli tedbirler alınacak. Çocuklara yönelik gerekli aşıların yapılması amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Barınma merkezleri oluşturulurken gerekli olan uygun fiziki donanım kurulacak ve Sağlık Bakanlığına teslim edilecek.

Aşı ile koruyucu sağlık hizmetleri sunumunun gecikmeksizin ve sürekli uygulanabilmesi için geçici korunanların kimlik beyanı ve tespiti yapılarak, adres değişiklikleri ivedilikle Sağlık Bakanlığına bildirilecek. Sınırı ilk geçişlerinde ve acil durumlarda, henüz kayıt işlemlerini tamamlamamış olan bu yönetmelik kapsamındaki yabancılara, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kimlik bilgilerine göre işlem yapılacak.

Eğitim hizmetleri

Yabancıların eğitim faaliyetleri, geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünde ve sorumluluğunda yürütülecek. 54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti verilebilecek. İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülecek.

Her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek edindirme, beceri ve hobi kursları talebe bağlı olarak düzenlenebilecek.

Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek. Bu yönetmelik  kapsamında Türkiye’de eğitim alan yabancılara, aldıkları eğitimin içeriğini ve süresini gösteren belge verilecek.

Geçici korunanların çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Geçici koruma kimlik belgesine sahip olanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabilecek. Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin mevzuatta yer alan hükümler saklı olacak.

Geçici korunanlara verilen çalışma izinlerinin süreleri, geçici korumanın süresinden fazla olamayacak. Geçici koruma sona erdiğinde, bu kapsamda verilen yabancı çalışma izni sona erecek.

Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanların, sosyal hizmetlere erişimleri İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre sağlanacak.

Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerde, yabancıyla tercüman olmaksızın istenilen düzeyde iletişim kurulamadığında tercümanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanacak.

Geçici barınma merkezlerinin korunması

Geçici koruma amacıyla Türkiye’ye gelen yabancılar, kanunlara ve idari gerekliliklere uymakla yükümlü olup, aksine hareket edenler hakkında gerekli adli işlemler ile idari yaptırımlar genel hükümlere göre yerine getirilecek.

Bu yönetmelik kapsamındaki yabancılar; Genel Müdürlük tarafından belirlenen ilde, geçici barınma merkezinde veya belirli bir yerde ikamet etmekle, valilikler tarafından belirlenen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmakla, çalışma durumuna ait güncel bilgileri 30 gün içinde bildirmekle, gelir ve taşınmazlarını 30 gün içinde bildirmekle,  adres, medeni hal ve ailelerindeki doğum ve ölüm gibi kimlik bilgisi değişikliklerinin 20 iş günü içinde bildirmekle, diğer kişisel verilerini yetkili makamlara vermekle, kendilerine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkanlardan haksız olarak yararlandığının tespit edilmesi halinde, bedellerini geri ödemekte, genel müdürlük veya valilik tarafından yerine getirilmesi istenilen diğer hususlara uymakla yükümlü olacak.

Yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ya da istenilen sürede yerine getirmeyenler, yükümlülüklerine uymaları konusunda ilgili birimler tarafından uyarılacak, uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacak. Kendilerine uyarı yapıldığı halde, yükümlülüklerine uymayanlar hakkında; eğitim ve acil sağlık hizmetleri hariç, diğer haklardan faydalanmalarında tamamen veya kısmen kısıtlamaya gidilebilecek.

Sevk merkezlerinin kurulması, yönetimi ve bu merkezlerdeki hizmetler, valilikler tarafından sağlanacak.

AFAD, İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, valiliklerle eşgüdüm içinde geçici barınma merkezlerinin kurulmasına veya kullanımına son verilmesine ya da kapatılmasına karar verecek. Geçici barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilecek veya işlettirilecek.

Geçici barınma merkezlerinde sağlanacak hizmetler

Geçici barınma merkezlerinde bulunanlara beslenme, barınma, sağlık, sosyal yardım, eğitim ve benzeri hizmetler imkanlar ölçüsünde sağlanacak. Geçici barınma merkezlerinin dışında kalan geçici korunanlar, bu merkezlerdeki hizmetlerden imkanlar ölçüsünde yararlandırılabilecek.

Yabancı ülke heyetleri, uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, bilimsel amaçlı araştırma yapanlar ile diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin geçici barınma merkezlerini ziyaret etmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından müşterek olarak belirlenecek ve valilikler tarafından uygulanacak.

Sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinin iç ve dış güvenliği, sorumluluk  bölgesine  göre ilgili genel kolluk birimi tarafından yürütülecek.

Valilik tarafından uygun görülmesi halinde sevk merkezleri ile geçici barınma merkezlerinin iç ve dış güvenliği, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre özel güvenliğe verilebilecek.

Türkiye’ye giriş yasağı

 Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan gönüllü olarak ülkesine dönüş yapacaklara gerekli kolaylık gösterilecek ve imkanlar ölçüsünde destek sağlanabilecek.

Yabancılardan Türkiye’den çıkış yapanlar veya yapacak olanlar hakkında, giriş yasağına ilişkin hususlar genel hükümlere tabi olacak.

Yabancılara, hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla uluslararası külfet paylaşımı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı tarafından diğer ülkelerden, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek talep edilebilecek.

Yönetmelik kapsamındaki yabancılardan özel ihtiyaç sahibi olanlara sağlanacak başta sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek, rehabilitasyon olmak üzere, her tür yardım ve destek imkanlar ölçüsünde öncelikli ve bedelsiz olarak sağlanacak.

Çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararı gözetilerek ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Şiddet  mağduru olduğu değerlendirilen yabancılar hakkında derhal önleyici ve koruyucu tedbirler alınacak. Yabancılardan insan ticareti mağduru olabileceği değerlendirilenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirler derhal alınacak.

Yabancılar, başka bir ülkede bulunan eşi, ergin olmayan çocukları ve bağımlı ergin çocukları ile Türkiye’de  bir araya gelmek üzere aile birleşimi talebinde bulunabilecek. Refakatsiz olduğu tespit edilen çocuklarla ilgili olarak çocukların talebi beklenmeksizin aile birleşimine ilişkin işlemler derhal başlatılacak.

Kişisel veriler

Geçici koruma sağlanması amacıyla Türkiye’ye gelen yabancıların kişisel verileri, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlük veya valiliklerce ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak alınacak, korunacak, saklanacak ve kullanılacak.

Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi kapsamında Genel Müdürlükçe uygun görülen kişisel veriler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü ülkeye yerleştirme çalışmaları kapsamında üçüncü ülke veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile paylaşılabilecek. Yabancıların tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik esas olacak, bunlar kişinin izni olmadan üçüncü şahıslarda paylaşılamayacak. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesine ve istihbar-i bilgilere ilişkin belgeler incelenemeyecek ve verilemeyecek.

Yabancılar, ücretleri kendilerince karşılanmak kaydıyla idari işlemler sırasında avukat tarafından temsil edilebilecek. Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili ihbar ve şikayetler, valilikler tarafından derhal işleme alınacak. Adli konularla ilgili hususlar geciktirilmeden adli makamlara bildirilecek. Vali, geçici korumanın etkin olarak uygulanmasında zorunlu gördüğü her tür tedbiri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yetkili ve sorumlu olacak.

İl mülki sınırları içinde yürütülen iş ve işlemler, vali veya görevlendireceği kamu personeli tarafından düzenli olarak denetlenecek. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenlemeler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından üç ay içinde yürürlüğe konulacak. İş ve işlemlerle ilgili olarak ülke güvenliği ve devlet istihbarat hizmetleri kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının talepleri, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle karşılanacak.

Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının durumu

Yönetmeliğe göre, 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak Türkiye sınırına gelen veya sınırları geçen Suriye vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına alınacaklar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvuruları işleme konulmayacak.

Belirtilen yabancılardan 28 Nisan 2011 tarihinden önce uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar, talepleri halinde geçici koruma altına alınacaklar. 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren ikamet izni almış ancak süresi uzatılmamış ya da ikamet izni iptal edilmiş olanlar ile vize süresi veya muafiyeti sonunda koruma talep edenler geçici koruma kapsamına alınacaklar. Bunlardan koruma talep etmeyenler hakkında ise genel hükümler uygulanacak. Üçüncü ülke vatandaşlarının, Suriye Arap Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye girişleri ve Türkiye’den Suriye Arap Cumhuriyeti’ne çıkış işlemleri sınır kapılarından genel hükümler çerçevesinde yapılacak.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ANKARA (AA)

Yorum yapın

6 + 1 =

Ankara Danışmanlık