Gastronomi Turizm Belgesi

Gastronomi Turizm Belgesi

Yeni turizm belgelerinden Gastronomi belgesi turizm tesisleri yönetmeliğindeki değişiklikle şekillendi. 

Gastronomi Turizm Belgesi İçin İstenilenler: 

Gastronomi tesisleri; yemek kültürünün bir turizm ürünü haline getirilerek müşteriye sunulduğu, yöresel, geleneksel, ulusal veya uluslararası özellik taşıyan mutfak ile yiyecek içecek servisinin yapıldığı, ülke turizmine katkı sağladığı değerlendirilen ve bu yönleriyle Bakanlık tarafımdan desteklenmeleri uygun görülen yeme-içme tesisleridir.

Gastronomi tesisleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Aşağıda belirtilen niteliklerden en az bir tanesinin sağlanması gerekir.

1) İşletmenin, seri üretim ve hazır yemek haricinde, yeme-içme alanında yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası yazılı ve görsel basında marka bilinirliği veya ün sahibi olması.

2) İşletmenin (1) numaralı alt bentteki nitelikleri sağlayan bir işletmenin kullanım hakkını içeren franchise, işletmecilik anlaşması veya benzeri sözleşmeye dayanan bir hakka sahip olması.

3) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya başvuru sahibi tüzel kişi ise hakim ortağının veya ortaklarının hisselerinin yüzde ellibirinden fazlasına sahip olduğu diğer şirketin; belge talebinde bulunulan işletme haricinde (1) veya (2) numaralı alt bentte sayılan niteliklere sahip ayrı bir işletmesinin olması.

4) Başvuru sahibi gerçek kişinin veya tüzel kişinin hakim ortağının veya hisselerin çoğunluğuna sahip ortaklarının gastronomi dalmda; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kuramlarından diplomasının veya uluslararası kabul gören sertifikasının bulunması.

b) (a) bendine ilave olarak bu tesislerde;

1) Mutfak alanı en az yirmibeş metrekare olmak kaydıyla, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen niteliklere sahip alakart hizmeti verilen lokantanın bulunması,

2) Açık alandan girişi olan işletmelerde, girişte rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenlemenin bulunması,

3) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet ve lavabo düzenlemesinin bulunması,

4) Yemek salonunda klima sisteminin bulunması,

5) Tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemelerinin; üstün kaliteli veya özel seri üretim olması ya da sanatçı veya yerel üretici tarafından tesise özel tasarlanarak üretilmiş olması veya özel tasarım ürünler olması; başka uluslara ait mutfaklara yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda o ülkenin kültürünü yansıtacak şekilde kaliteli ve nitelikli olması veya bu kültüre ait unsurların bulundurulması,

6) Mutfak şefinin gastronomi alanında; ulusal veya uluslararası örgün eğitim kuramlarından diplomasının veya uluslararası kabul gören sertifikasının veya ödülünün bulunması ya da yerel, ulusal veya uluslararası tanındığının olması; başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda, bu alanda eğitimli mutfak şefinin istihdam edilmesi,

7) Çalışan personelin en az yüzde yirmisinin konusunda eğitim almış olması,

8) Menüdeki ürünlerin içeriklerinin ve bu içeriklerin alerjen özelliklerinin, vejetaryen veya vegan tüketimine uygunluklarının, inanç hassasiyetine yönelik içerik taşıyıp taşımadığı hususlarının, biri Türkçe olmak üzere en az iki dilde belirtilmesi,

9) Ulusal, yöresel ve geleneksel mutfakla hizmet verilmesi durumunda; yiyecek malzemelerinin en az beş çeşidinin yöresel ürünlerden seçilmesi, geleneksel usul veya geleneksel usulün modem yöntemlerle yorumlanarak pişirilmesi ve sunumu, anlatımı ve menüde açıklanması,

10) Başka bir ulusa ait mutfağa yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda, yiyecek malzemelerinin sunumu yapılan mutfağa özgü ürünlerle geleneksel usul veya geleneksel usulün modem yöntemlerle yorumlanarak pişirilmesi ve sunumu, anlatımı ve menüde açıklanması,

11) Dünya mutfağına yönelik olarak faaliyet gösterilmesi durumunda; başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı çeşitlerinden en az üçer adet olacak şekilde kaliteli malzemelerle ürünlerin hazırlanması ve uygun servis malzemeleriyle müşteriye sunulması, anlatımı ve menüde açıklanması,

12) Sunulan yiyecek ürünlerinin işletme tarafından hazırlanması, nitelikleri aranır.

(3) İkinci fıkranın (b) bendinin (6) numaralı alt bendindeki niteliklerin korunduğuna ilişkin belgeler altı aylık dönemlerde Bakanlığa gönderilir.

(4) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yer alan işletmelerde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen mahallerin metrik ölçüleri ve mutfak ile yemek salonu arasında servis bağlantısı hususlarında, yapının niteliğine göre değerlendirme yapılır.