Eskişehir’de İşletme Karşılığı Otel İhalesi

Eskişehir’de İşletme Karşılığı Otel Yapım İhalesi

İhaleye Çıkan Kurum: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Projenin Kapasitesi: En az 3 yıldızlı otel (turizm işletme belgesi alabilmesi için en az 40 oda olması gerekiyor)

İhalenin Konusu: En az 3 yıldızlı otel yapılmak ve işletilmek üzere irtifak ve işletme hakkı ihalesi.

İhale Tarihi: 19 Ağustos 2015

 İki yıl yapım, 28 yıl da işletme süresi öngörülen tesis için: Tepebaşı Eskibağlar Mahallesin de bulunan 831 metrekare büyüklüğündeki araziye, en az 3 yıldızlı otel yapımı karşılığında 30 yıllık işletme ve irtifak ihalesi yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin İhale İle İlgili Detayları:

“1 – Belediyemizce Tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı Verilecektir.

2 – Söz konusu ihale, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel tesisi olarak da yararlanılmak üzere İlimiz Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi 479 ada 46 parseldeki 831,00 m2 arsa üzerinde yaptırılacak en az üç yıldızlı otelin; 30 (otuz) yıllık İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3 – İrtifak Hakkının süresi, yapım (2 yıl) ve işletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 30 yıldır.

4 – İhale 19/08/2015 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 – İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 2.000,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 – İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir:

a) İdari şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi,

c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi(tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi ikametgâh yerine kabul edilir),

d) 2015 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

e) İmza sirküleri,

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi,

h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu,

i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş yeri görme belgesi,

j) Örneği İdari Şartnameye ekli Şirket Kurma Taahhütnamesi,

k) İhale tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik bakanlığınca ‘Yapı, tesisi ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan mütehhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin 2015 yılına ait değerlendirme kat sayıları hakkında tebliğ” ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiş tutarı en az Yatırım bedelinin %80 ini oranında bir üst yapı işine ilişkin işbitirme belgesi,

l) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde yurt içi veya yurt dışında en az 100 yataklı bir turistik tesisi veya benzeri bir tesisi kurduklarını ya da benzeri bir tesisi işlettikleri, işlettirdikleri, işletilir halde teslim ettiklerini kanıtlayan belgeler,

m) İsteklilerin İtibari Yatırım Bedelinin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve ayrıca % 10’undan az olmamak üzere de kullanılmamış mektup kredisi olduğunu gösterir banka referans mektubu,

Ortak Girişim halinde (6) fıkrasının (k), (l) ve (m) fıkralarında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

7 – Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

8 – 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar ile İdari Şartnamenin 10 uncu Maddesinde belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

9 – İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 5.798.784,00- Türk Lirasıdır.

10 – Bu işin Geçici Teminatı 175.943,32-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.

11 – İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 – Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

13 – Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

14 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15 – İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.”

Yorum yapın

five × 2 =

Ankara Danışmanlık