Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama  Yönetmeliği

Resmi Gazete : 20 Ağustos 2003 Devlet  Bakanlığından:
Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875  sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak  usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak Madde Bu Yönetmelik, 4875  sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Bu Yönetmeliğin  uygulanmasında;

Bilgi İsteme Kurum ve  Kuruluşlardan Alınacak İstatistiki Bilgiler

 Müsteşarlık;  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil  Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı  Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı  yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder. Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil  Memurlukları, a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında  ilgililerce doldurulacak “Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi”nin  bir nüshasını, b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme  değişikliklerinin bir nüshasını, c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil  Memurluğuna iletilen “Ortaklar Listesi” veya “Hazirun Cetveli”nin bir nüshasını,  Müsteşarlığa gönderirler.

Şirket ve Şubelerden İstenecek  Bilgiler

a) Kanun kapsamındaki şirket ve  şubeler;

1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri  Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet  Bilgi Formu” çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna  kadar,

2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik  ekinde (EK-2) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu”  çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,

3) Mevcut yerli veya yabancı  ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya  yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik  ekinde (EK-3) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi  Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay  içinde, Genel Müdürlüğe bildirirler.

b) Kanun kapsamında  bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir  yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket  dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin  gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine  ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar  İçin Hisse Devri Bilgi Formu” çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini  müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe  bildirirler.

İrtibat Büroları İrtibat Bürosu  Kuruluşu

Madde 6 — Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre  kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat  bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir. Kuruluş  ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi / belgelerin tam ve  eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde  sonuçlandırılır. Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık  gibi özel mevzuatı bulunan alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu  açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya  kuruluşlarca değerlendirilir.

Müracaatta Aranacak Belgeler

Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa müracaat  edilir:

a) Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey  Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi  Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre  tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi aslı,

b) Ana şirket hakkında hazırlanmış  Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

c) İrtibat bürosunun  faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi  aslı,

d) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile  yürütülmesi durumunda vekaletname aslı.

İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında  Hükümler

İrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki esaslar  geçerlidir:

a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt  belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Bürolar,  adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe  bildirirler.

b) İrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,  büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan  “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” doldurularak  Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt  dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.

c)  İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat  bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik  plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl olmak üzere süre  uzatımı verilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi  durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş  bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye  sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

e)  Müsteşarlık, mevzuata aykırı davrandığı tespit olunan irtibat bürolarının  kuruluş izinlerini iptal edebilir ve iptal kararını ilgili mercilere  bildirir.

Çeşitli Hükümler Şirket  Türleri

Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak  edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile  Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlerdir. Adi ortaklık, konsorsiyum, iş  ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak kurulan  ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini  taşımayan ortaklıklar, Kanun’un uygulanması bakımından adi şirket  sayılırlar.

Yurt Dışında İkamet Eden Türk  Vatandaşları

Madde 10 — Yurt dışında ikamet ettiğini  veya ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun’un uygulanması  bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Bilgi Formlarında  Değişiklik

Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi  Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Geçici Madde 1 —  6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ  hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım İzin Belgeleri üzerinde işlem  yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar  saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

dogrudan-yabanci-yatirimlar-kanunu

Yorum yapın

2 + 13 =

Ankara Danışmanlık