Çevreye Duyarlı Otel Belgesi Nasıl Alınır

ÇEVREYE DUYARLI OTEL BELGESİ NASIL ALINIR

Turizm İşletmesi Belgesi Olan Oteller

Otellere Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisi Belgesi

Sürdürülebilir turizm  kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik  tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi  amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve  belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi  Belgesi sahibi otellerin, Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri,  başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin  standartlarını ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları  kapsamaktadır.

21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin  Yönetmeliğin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

ÇEVREYE DUYARLI OTEL BELGESİ BAŞVURUSU SIRASINDA  İSTENİLEN BELGELER

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin  Sınıflandırma Formu, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama  işletmelerinin talebi üzerine  uygulanır.

Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisi Belgesi talebi aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte  Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır:

1- Tesisin adı, adresi, tür ve sınıfı  ile turizm  işletmesi belgesi numarasının yer aldığı dilekçe,

2- İşletmenin çevre  politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri  içeren rapor,

3- Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin  olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair  belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman  veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,

4- İşletme tarafından, çevre  bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını  temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim  programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,

5-  Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,

6-  Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların  koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar,  bakım raporları,

7- İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji  tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri  topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji  tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık  raporlar),

8- İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık  olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2  başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık  raporlar),

9- Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya  ağırlık)  izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı  alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık  raporlar),

10- Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama  Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan  tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli  yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici  firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası,  raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu,  ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,

11- Çevreye duyarlılık konusunda  sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği,  koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak, 12- Gerekli görülmesi halinde  istenebilecek ilave evrak.

  Yapılan inceleme sonucunda başvuru talepleri uygun  görülen tesisler sınıflandırma programına alınır. Uygun bulunmayan talepler  gerekçeli olarak iade edilir. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve  Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan  Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan  Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunun uygulanması  sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, aynı formda tesisin tür ve  sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir.  Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı  Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir.

Simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde  sınıflarını gösteren yeşil yıldız olarak düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer  alır. Çevreye  Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden  sınıflandırılırlar.

Yorum yapın

9 + eleven =

Ankara Danışmanlık