ÇED Gerekli Değildir Yazısı

ÇED Gerekli Değildir Yazısı

ÇED Gerekli Değildir Yazısı

 

Günümüzde daha çok yatırım teşvik  belgesi almak için gereken zorunlu evraklar içinde geçtiği için daha çok  ihtiyaç duyulan ÇED raporu, yada ÇED gerekli değildir yazısı için  gerekenler:

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Kısa Bilgi Çevresel Etki  Değerlendirmesi (ÇED) : Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin, çevreye  olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki  etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi  için alınacak önlemlerin, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin saptanarak  değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesinde  sürdürülecek çalışmaları belirlemek amaçlanmaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün  29.01.2004 tarih ve 472 sayılı yazısı ile, Valiliklerce, 16.12.2003 tarih ve  25318 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvurular için; söz konusu  projelerin,

• Ek I ve Ek II Listelerinde yer alıp almadığına,

• Geçici  Maddeler kapsamında bulunup bulunmadığına bakılarak görüş verilmektedir. ÇED  Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen projeler ile ilgili işlemler  Bakanlığımızca yürütülmektedir.

ÇED Gerekli Değildir Yazısı Başvuru Koşulları  Planlama Aşamasında Olan Faaliyetler ile ÇED Yönetmeliği

a)  EK||      I listesinde yer alan projeler

b)  EK||      II listesinde yer alan projeler |kurulu  veya planlanan projeler|

YAPILACAK İŞLEMLERDE GEREKLİ  BELGELER:

||Başvuru dilekçesi

||Çevre düzeni / İmar Planı  (Bölgeye ait)

||Vaziyet planı

||Proje özeti, İş akım şeması, planlanan  kapasite veya varsa kapasite raporu

||Mülkiyete ilişkin bilgi ve belgeler

||Varsa ilgili kurum görüşleri

 İşlem Adımları

VALİLİKÇE  YAPILACAK İŞLEM ADIMLARI:

|| İstenen belgelerle birlikte Başvuru  dilekçesi

|| Tesisin incelenmesi,

|| ÇED Yönetmeliği kapsamında  değerlendirilmesi    ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında ise görüş  yazısının verilir.    ÇED Yönetmeliği Ek I veya Ek II’de yer  alıyorsa, Bakanlığa yönlendirilir.

BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEM ADIMLARI ( ÇED SÜRECİ) 

Ek I Listesinde yer alan projeler ile Ek II Listesinde yer alan ve  ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilen projeler için;

|| Ek I Listesinde yer alan  projelerde Ek III’e göre hazırlanan raporun veya ‘ÇED Gereklidir’ kararı  verilmiş projelerde ÇED Gereklidir kararı ve proje tanıtım dosyası ile birlikte  Bakanlığa sunulması

|| Raporun veya dosyanın Bakanlıkça incelenmesi

|| Uygunsa, komisyon teşkili, raporun çoğaltılması

|| Komisyon toplantısı

|| Halkın katılımı toplantısı

|| Kapsam ve özel format belirleme  toplantısı

|| Özel formata göre hazırlanmış raporun Bakanlığa iletilmesi

|| Bakanlıkça raporun incelenmesi

|| Raporun Bakanlıkta ve Valilikte  halkın görüşüne açılması

|| 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı

|| Eksikliklerin tamamlanması

|| 2. İnceleme Değerlendirme Komisyon  Toplantısı

|| Nihai ÇED Raporunun hazırlanması

|| ÇED Olumlu’ veya ‘ÇED  Olumlu Değildir’ kararı

|| Kararın Valiliğe, proje sahibine ve kurumlara  bildirilmesi

BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEM ADIMLARI ( ÇED ÖN ARAŞTIRMA  SÜRECİ )

1. EK

||  II listesinde yer  alan projeler,

2. Bu Yönetmelik kapsamında yer alan projelerin, gerek  yatırım gerekse işletme döneminde mevcut durumlarında yapılmak istenen  değişikliklere ilişkin projeler,

3. Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan  faaliyetlerin mevcut durumlarında yapılmak istenen ve bu faaliyetlerin  Yönetmelik kapsamına girmeleri sonucunu doğuracak olan değişikliklere ilişkin  projeler Bu sürece tabidir.

|| Ek IV’e göre hazırlanan Proje Tanıtım  Dosyası, dosyanın doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve noter tasdikli imza  sirküleri ile birlikte Bakanlığa başvurulması

|| 10 iş günü içerisinde  raporun Ek IV’e göre incelenmesi, eksikliklerin giderilmesi, ||Gerekirse  yerinde inceleme, inceletme

|| İnceleme değerlendirme

|| ÇED Gereklidir  veya ÇED Gerekli Değildir kararı

|| Kararın Valiliğe ve proje sahibine  bildirilmesi

|| ÇED Gereklidir Değildir kararı alınan faaliyetlerin süreci  sonlandırılır.

|| ÇED Gereklidir’ kararı alınan faaliyetler ÇED sürecine  tabidir.

Başvuru Yeri Valilik (İl Çevre ve Orman  Müdürlüğü)

Başvuru Şekli Postayla başvuru  yapılabilir. Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter  tasdikli vekaletname ile mümkündür.

 

Yorum yapın

16 − 14 =

Ankara Danışmanlık