İçeriğe geç
Anasayfa » YAZILAR » Sayfa 8

YAZILAR

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİ

TERSANELER İÇİN ASGARİ KRİTERLER:

1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar ve benzeri.).

2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası.

3) Otopark.

4) Tesis içi yollar.

5) Yangın söndürme planı ve donanımı.

6) İdari, teknik birimler binası.

7) Sosyal tesis (yemekhane, lavabo, wc, duş, dinlenme alanları ve benzeri.).

8) Enerji tesisi.

9) Jeneratör.

10) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu.

11) Su deposu.

12) Revir.

13) Çeşitli ambar/depolar.

14) Sac, profil, blok istif sahaları.

15) İnşa ve donatım atölyeleri.

16) Boyahane.

17) İndirme sistemleri (Kızak, balon, kuru havuz, yüzer havuz, syncrolift ve benzeri).

TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ

1) Plan; Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri , Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden oluşmaktadır. (Baş Pafta kısmı;  290 mm eninde ve ihtiyaç duyulan boyda olacaktır.)
2) Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Bölümü: Yatırımın yapıldığı yerin İli, İlçesi, Köy/Mah., Pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar veya kadastro mülkiyet sınırları ile komşu parsel numara ve sınırları plan üzerine işlenip, plandaki her türlü yapı numaralandırılarak işlevleri lejant kısmına yazılır. Kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında mevcut ve yapılmak istenilen yapılar ile hazine üzerindeki yatırımlar ve özel mülkiyete esas tesisler farklı bir gösterimde olmak üzere 1/1000 ölçeğinde ülke koordinat sisteminde hazırlanır.

3) Yapılacak Yatırım Bölümü: Yatırımın donatılarında her türlü yapının (kapalı atölye, idari ve sosyal tesisler, kızak, iskele vb.)  işlevleri, boyutları, yükseklikleri sol alt köşeye lejant bölümüne işlenir. Yatırımı yapacak özel yada tüzel kişilerin ortakları ve hisse oranları ve yatırım yapılacak alanın mülkiyet bilgileri de lejant kısmının en altına eklenir.
4) Koordinat Listeleri Bölümü: Üzerinde yatırım yapılacak taşınmazın parsel köşe koordinatları ve yapılacak sabit yapıların köşe koordinatlarının Ülke Koordinat Sisteminde listesi, ayrıca yatırım yapılacak alanın sınırlarının ülke koordinat sistemindeki koordinat listesine ek olarak; alanın, Coğrafi koordinatları (enlem/boylam şeklinde)  listesi de olmalıdır.
5) Baş Pafta Bölümü: Tesis talebinde bulunulan yerin yerleşim bölgelerine olan durumunu gösteren uygun ölçekte kılavuz plan, yatırımın genel adı, iletişim bilgileri, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi mesleği, imzası, işletme yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Müsteşarlığın iletişim bilgileri ve kontrol eden kişilerin adı, soyadı, görevi mesleği,imzası ve onay kısmından oluşur.
6) Tersane Alanı Organizasyonu ve Genel Yerleşim Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde (kat yüksekliği ve çekme mesafeleri) ilgili belediyesince değerlendirilerek tasdik edilir.
7) Tersane Alanı Organizasyonu ve yerleşim planı 6 adet 1/1000 ölçekli ve 1 adet 1/500 ölçekli hazırlanır.
8) Tersane Alanı Organizasyonu ve yerleşim planı sayısal olarak, gerçek yerinde  ve tercihen Netcad (*.ncz) veya Autocad (*.dwg, *.dxf) formatında, CD ortamında 2 adet hazırlanılarak İdareye sunulur.
9) Ön izin için yapılacak müracaatlarda ilgili belediye onayı, Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planında aranmaz

YÜZER HAVUZ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1) Uygun ölçekte hazırlanmış tonozları da gösteren koordinatlı havuz yerleşim planı,
2) Havuzun konuşlandırılacağı bölgeye ait batimetrik veriler ve tarama yapılmasının
planlanması halinde zemin etüt raporu,
3) Yüzer havuzun 1/500 ölçekli genel yerleşim planı,
4) Tasarlanan tonoz ve bağlantı elemanlarının yüzer havuzu emniyetli bir şekilde konuşlandıracağına dair İdarece kabul edilmiş klas kuruluşundan alınmış raporu,
5) Havuzun sahiplik belgesi veya proforma faturası veya kira kontratı,
6) Havuzun çalışmasında sakınca olmayacağına dair İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından alınacak klas kondisyon sörvey raporu,
7) Yüzer havuzun, İdareden alınmış sicile kayıt edildiğine dair tasdiknamesi,
8) Yüzer havuz teknik özellikleri:
a) Havuzun kaldırma kapasitesi,
b) Havuzun dalma süresi,
c) Boş ve dolu draftı,
ç) En büyük dalma draftı,
d) Kreyn adet ve kapasiteleri,
e) Jeneratör adet ve kapasiteleri,
f) Seperatör adet ve kapasiteleri,
g) Kompresör adet ve kapasiteleri,
ğ) Pompa adet ve kapasiteleri.

KIYIDA BULUNAN TERSANELER İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis sınır güvenliği yapısı (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis giriş kapısı ve güvenlik binası,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) Yangın söndürme planı ve donanımı,
7) İdari, teknik birimler binası,
8) Sosyal tesis (yemekhane, lavabo, wc, duş, dinlenme alanları vb),
9) Enerji tesisi,
10) Jeneratör,
11) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
12) Su deposu,
13) Revir,
14) Çeşitli ambar/depolar,
15) Sac, profil, blok istif sahaları,
16) İnşa ve donatım atölyeleri,
17) A ve B tipi tersanelerde boyahane,
18) İndirme sistemleri (Kızak, balon, kuru havuz, yüzer havuz, syncrolift, vb).

KIYIDA BULUNAN TEKNE İMAL YERLERİ İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis girişi ve kontrol,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) İdari, teknik birimler binası,
6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb,),
7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
8) Çeşitli ambar/depolar,
9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb,),
10) Yangın söndürme planı ve donanımı,
11) Su deposu,
12) İnşa hangarı/marangozhane,
13) Bakım, onarım alanı,
14) Çekme, indirme sistemleri.

KIYIDA BULUNAN ÇEKEK YERLERİ İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis girişi ve kontrol,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) İdari, teknik birimler binası,
6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb,),
7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
8) Çeşitli ambar/depolar,
9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb,),
10) Yangın söndürme donanımı,
11) Su deposu,
12) Çekek/kışlatma alanı,
13) Çekme, indirme sistemleri.

KIYIDA BULUNAN TEKNE İMAL  VE ÇEKEK YERLERİ İÇİN ASGARİ KRİTERLER

1) Tesis fiziki korunma (tel örgü, duvar vb),
2) Tesis girişi ve kontrol,
3) Otopark,
4) Tesis içi yollar,
5) İdari, teknik birimler binası,
6) Sosyal tesisler (yemekhane, lavabo, wc, duş, vb),
7) Atık kabul tesisi, sahası veya deposu,
8) Çeşitli ambar/depolar,
9) Enerji tesisi (trafo, şebeke, jeneratör, vb),
10) Yangın söndürme donanımı,
11) Su deposu,
12) İnşa hangarı/marangozhane,
13) Bakım, onarım alanı,
14)Çekek/kışlatma alanı,
15) Çekme, indirme sistemleri.

|||-||| 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre kıyıda yapılabilecek liman, kruvaziyer liman, yat limanı, marina, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer üst ve altyapı tesislerine Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

|||-||| 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen ve kıyılarımızda denizcilik ve limancılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla inşa edilmiş kıyı tesislerini, bunların inşasını gerçekleştirecek ve işletecek olan kişileri kapsar.

(2) Ancak, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören tersane, tekne imal yeri ve çekek yerleri ve tüm askeri kıyı tesisleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

|||-||| 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Daha fazlasını oku »Kıyı Tesislerine İşletme İzni Yönetmeliği

Ankara Danışmanlık
1
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuyu lütfen yazın.
(Danışma hattı değildir. Sadece hizmet sağladığımız konular ile ilgili danışmanlık yapıyoruz.)
Please write the subject you would like to receive consultancy service.
ANKARA DANIŞMANLIK