Anasayfa / YABANCI ÇALIŞMA İZNİ / YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

 

 

Yabancı Çalışma İzni

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NEDİR

Yabancı çalışma izni nedir.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışabilmeleri için ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) tarafından verilen izindir. Aslında yabancı uyruklu çalıştırma izni desek daha doğru olur. Bünyesinde yabancı uyruklu çalıştırmak isteyen iş yerleri veya evlerinde bakıcı çalıştırmak isteyen kişiler bakanlıktan yabancı çalıştırma izni almak zorundadırlar. Yabancı çalışma izni, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce almaları gereken izindir. Çalışma izinlerinin çalışmaya başlamadan önce alınması olmakla birlikte, ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayı alınmak suretiyle yabancı çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.

 

Yabancı Çalışma İzni 2018 Yılı Başvuru Kılavuzu Çıktı

Yabancı Çalışma İzni 2018 Başvuru Kılavuzu

Yabancı çalışma izni almak için 2018 yılı başvuru kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

 

 

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

Yabancı çalışma izni nasıl alınır.

Yabancı Çalışma İzni başvurusu yapılmadan önce müracaat dosyasının eksiksiz olduğundan emin olunmalı, yabancı çalışma izni alma şansı düşük veya olmayan personelin başvurusu için acele edilmemelidir. Yabancı çalışma izni konusundan profesyonel bir danışman ile çalışılması tercih edildiği takdirde, gerekli evraklar konunun uzmanları tarafından hazırlanıp kontrol edilir, varsa eksiklikler giderilir ve başvuru dosyanız tamamlandıktan sonra yabancı personel çalıştıracak firma / şahıs adına vekaleten ilgili bakanlığa belirlenmiş süreler dahilinde başvurusu yapılarak izin sonucu çıkana kadar takibi yapılır.

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfasından online olarak başvuru yapılır. Başvuruda gerekli evraklar sisteme yüklenir. Doldurulması zorunlu alanlar doldurulur. Gerekli evraklar bakanlığa teslim edilir. Süreç başvuru sisteminden takip edilir.

Başvuru dosyasına konulan belgeler, yasa ve yönetmeliklere uygun olsa dahi bakanlık bilgi ve belgeleri farklı yorumlayarak başvuruları olumsuz yanıtlayabilir. Başvuru dosyası büyük bir titizlikle hazırlanmalıdır. Çalışma izin başvurusu olumsuz yanıtlanan yabancı personel için 1 sene boyunca yeniden başvuruda bulunulamaz. İlk başvuruya olumsuz cevap almış dosyalar sonra  yapılacak başvuruları da olumsuz etkilemektedir.

Yabancı çalışma izni nasıl alınır. Türkiye’de yabancı çalışma izni almak için.

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin İşverenden İstenilenler:

– Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
– Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
– Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik
başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
– Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
– Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir
belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
– Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek
tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu
(Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
– Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Yabancı Çalışma İzni Almak İçin Yabancıdan İstenilen Belgeler:

– Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
– Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt
dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
–  Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi
makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line
gönderilecektir.)
– Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir.)
– Mesleki hizmetler kapsamında mühendis/mimar/şehir plancısı olarak çalışma izni talep eden yabancının
yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line
gönderilecektir.)

 

YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR İÇİN YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tarafından kriterler karşılandığında verilir. Yabancı uyruklunun çalışacağı şirketin yapısı, yabancı uyruklunun görev tanımdan tutunda uyruğuna kadar farklı kriterleri barındırır.

– Yabancının Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması
5 yıl boyunca Türkiye dışında 90 gününü geçirmemeleri gerekir.

– Yabancının Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması
5 yıl boyunca Türkiye dışında 90 gününü geçirmemeleri gerekir.

– Yabancıların Sigorta Bildirimleri
İşe başladıktan sonraki 30 gün içinde yapılmak zorundadır.

– Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Yabancı Çalışma İzni Verilmeyen Meslek ve Görevler
Diş Hekimi, Veteriner, Avukatlık, Noterlik, Gümrük Müşavirliği, Güvenlik,

– Yabancılar için Başvuru Formu
Çalışıma izni için ÇSGB web sayfasına yapılan online başvuru sonucunda elde edilen ve çıktısı diğer evraklar ile bakanlığa teslim edilmesi gereken formdur.

– Yabancıdan İstenilen Belgeler
Yabancı uyruklunun görev ünvanı, pozisyonu, uyruğu, işyerinin faaliyet konusuna göre değişiklik göstermektedir.

– Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan İstenilen Belgeler
Muhasebe departmanını ilgilendiren evraklardır.

– Yabancı Personel Başvuru Formu
Çalışıma izni için ÇSGB web sayfasına yapılan online başvuru sonucunda elde edilen ve çıktısı diğer evraklar ile bakanlığa teslim edilmesi gereken formdur.

– Yabancı Çalıştırmak İsteyenlerin Yapması Gerekenler
ÇSGB nın web sayfasından online başvuru yapıp çalışma iznin almak çalışma izni aldıkları kişinin SGK sını düzenli ödemek.

– Yabancı Çalıştıran İşverenler
ÇSGB nın öngördüğü ücret üzerinden SGK yatırmak ve eleman istihdam etmek zorundadır.

– Yabancı Çalışma İzninde Yabancıdan İstenilen Belgeler
Yabancı uyruklunun görev ünvanı, pozisyonu, uyruğu, işyerinin faaliyet konusuna göre değişiklik göstermektedir.

– Yabancı Çalışma İzninde Üst Sınır
Süresiz çalışma iznidir. Ya da bağımsız çalışma iznidir. bu tamamen çalışma izni almak isteyen kişi ve kurumun yapısı ile ilgilidir.

– Yabancı Çalışma İzninde Kanuni Çalışmaya Dahil Edilecek Süreler Yabancı Çalışma İzni Süreler
İlk başvur 1 yıllıktır. Sonra 2, 3, 5 ve süresiz.

– Yabancı Çalışma İzninde Başvuruya Eklenecek Belgeler
Firmanın yapısı, yabancı uyruklunun görev ünvanı, uyruğu nedeni ile farklılıklar göstermektedir.

– Yabancı Çalışma İznin de İstisnai Haller
Yabancı uyruklunun TC vatandaşı ile evli olması, TC vatandaşı çocuk sahibi olması, Türk soylu olması.

– Yabancı Çalışma İzni Yönetmeliğin Amacı
Türkiye de çalışan yabancı uyrukluların çalışma izni kriterlerini belirlemek.

– Yabancı Çalışma İzni Uzatma
Çalışma izni bitimine 60 gün kala uzatma işlemlerine başlanabilir. Uzatma işlemi de ilk başvuruda olduğu gibi ÇSGB web sayfasından online olarak yapılır. İşleyiş hemen hemen aynıdır.

– Yabancı Çalışma İzni Türlerine Göre İstenilen Belgeler
Ev hizmetlerinde istihdam edilecek yabancılar ve şirkette çalışacak yabancılar olarak ayrılabilir. Şirkettekiler muhasebe departmanını ilgilendirir, ev hizmetleri işvereni ilgilendir.

– Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatma Başvuruları
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır. Uzatma başvuruları da ilk başvuruda olduğu gibi yapılmaktadır. Süreç aynı şekilde sistemden kontrol edilir.

– Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı İşlemi
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır. Uzatma başvuruları da ilk başvuruda olduğu gibi yapılmaktadır. Süreç aynı şekilde sistemden kontrol edilir.

– Yabancı Çalışma İzni Online (elektronik) Başvuru Nasıl Yapılır
Kullanıcının e-devlet şifresi ile ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır. Bakanlığın istediği evraklar sisteme yüklenir, doldurulması zorunlu alanlar doldurulur, işlem bitiminde çıktı alınır bakanlığa teslim edilir.

– Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sosyal Güvenliği
Çalışma izni çıktıktan sonra en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır.

– Yabancı Çalışma İzni Olan Yabancıların Sigortası
Çalışma izni çıktıktan sonra en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır.

– Yabancı Çalışma İzni Mevzuatları
ÇSGB web sayfasında mevzuatı indirebilirsiniz.

– Yabancı Çalışma İzni Kriterleri
Şirketler için ödenmiş sermaye 100.000 TL olacak. 1 yabancı uyrukluya karşı 5 TC vatandaşı SGK lı olarak istihdam edilecek, bunlar önemli 2 kriterdir. Lakin bu kriterlerden muaf olan kişilerde vardır.

– Yabancı Çalışma İzni Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar
Kriterler uygulanmamaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar olarak

– Yabancı Çalışma İzni İptali
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hitaben yazılan bir dilekçe ile sistemden online yapabilir. Ayrıca bakanlığa dilekçe ibrazı yaparak ta olabilir

– Yabancı Çalışma İzni İlk Başvuru
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır.

– Yabancı Çalışma İzni İçin Türkiye’den veya Türkiye dışından Yapılacak Başvuru
İkametgah izni olanlar Türkiye den başvuru yapar. İkametgah izni yok ise referans numarası alınır.

– Yabancı Çalışma İzni İçin İlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti Yabancı Çalışma İzni Eksik Evrak Tespiti
Bakanlık eksik evrak tespit ederse online olarak ister.

– Yabancı Çalışma İzni İçin İlgili Mercilerden Görüş Alınması Yabancı Çalışma İzni Görüş Alma
Yurt dışından referans numarası alınarak yapılan başvurularda olur. Güvenlik soruşturmasıdır.

– Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Kimlik Numarası
İkametgah izninde bulunan 99…. ile başlayan numaradır.

– Yabancı Çalışma İzni Harç Alımı
Çalışma izni onaylandıktan sonra yatırılması gereken harçtır. Bakanlığın öngördüğü bankalara yatırılmalıdır.

– Yabancı Çalışma İzni Genel Bakış
Türkiye de çalışan yabancı uyruklular ÇSGB tarafından verilen izindir.

– Yabancı Çalışma İzni Başvurusu ve İznin Verilmesi Yabancı Çalışma İzni Elektronik Ortam
Online olarak başvuru yapılır. Süreç online olarak takip edilir.

– Yabancı Çalışma İzni Başvurusu İçin İstenilen ve Başvuruya Eklenecek Belgeler
Online başvuru sırasında  istenilen belgeleri görebilirsiniz. Yabancı uyruklunun, uyruğu, yapacağı görev, şirket yapısından dolayı farklılıklar vardır.

– Yabancı Çalışma İzni Başvurusu
Online olarak ÇSGB web sayfasından yapılmaktadır.

– Yabancı Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi
ÇSGB na hitaben yazılan dilekçedir.

– Yabancı Çalışma İzni Almak İçin
ÇSGB web sayfasından online başvuru yapmak gerekir.

– Yabancı Çalışma İzni Alma
ÇSGB web sayfasından online başvuru yapmak gerekir.

– Yabancı Çalışma İzinleri İle İlgili Değişiklikler
Yabancı çalışma izinleri ile ilgili değişiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfasında duyurular bölünün de yayınlamaktadır. En önemli değişiklik süre uzatma işlemlerinde tanınan 15 günlük ek süre kaldırılmıştır. Çalışma izni bittiği gün sonuna kadar5 başvurunun bakanlığa teslim edilmesi gereklidir.

– Yabancı Çalışma İzin ve İzin Uzatma Başvuruları
Yabancı çalışma izinleri başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online olarak yapılır. Süreci gene başvuru yaptığınız sistemden adım adım kontrol edebilirsiniz.. Çalışma izni onaylanınca harcını yatırırsınız. Harç yatınca izin çıkar çalışma izin kartı adresinize gönderilir.

– Yabancı Çalışma İzin İsteminin Reddi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılan yabancı uyruklu çalıştırma izni başvuruları değerlendirme kriterleri doğrultusunda uzmanlarca değerlendirilir. Kriterlere uymayan başvurular bakanlıkça reddedilir. Red olan başvurular için 30 gün içinde redde itiraz etme hakkı vardır. Redde itiraz edildiğinde reddin reddi de gelebilir red olan dosya işleme alınıp çalışma iznine dönüşebilir de.

– Yabancı Çalışma İzin Başvurusuna Eklenecek Evraklar
Onli başvuru sırasında şirket ve yabancı uyrukluya ait evraklar sisteme yüklenmek zorundadır. Aksi halde başvuru tamamlanamaz. evraklar şirket yapısı, başvuru türü, yabancı uyruklunun gör tanımına göre değişiklikler gösterir. Bakanlık eksik olan belgeleri tekrar isteme hakkına sahiptir.

– Türk Vatandaşı İle Evli Olanlar

TC vatandaşı ile evli yabancıların çalışma izni.

Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olan yabancı uyruklular çalışma izni için başvuru yaptıklarında 2 kriterden muaf olurlar. 1 şirketin ödenmiş semayesi 100.000 olma şartı aranmaz. 2. şirkette çalışan sayısına bakılmaz. Yabancı uyruklular uygulanması zorunlu olan ücrette uygulanmaz.

– Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar İçin
Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olan yabancı uyruklular çalışma izni için başvuru yaptıklarında 2 kriterden muaf olurlar. 1 şirketin ödenmiş semayesi 100.000 olma şartı aranmaz. 2. şirkette çalışan sayısına bakılmaz. Yabancı uyruklular uygulanması zorunlu olan ücrette uygulanmaz.

– Süre Uzatma Başvurularında İstenilen Belgeler
Çalışma izni süre uzatma işlemlerinde de ilk başvuruda olduğu gibi sisteme evrakalar yüklenecektir. Benzer evraklar sisteme yüklenir. Bakanlığa hitaben yazılmış süre uzatma dilekçesi gibi. Yabancı uyruklunun çalıştığı pozisyon evrakların değişiklik göstermesine neden olur.

– Süre Uzatımına İlişkin Değerlendirme
Süre uzatma işlemlerinde değerlendirme kriterlerine göre bakanlık başvuruyu değerlendirir. Kriterlere uygun ise istenilen süre dahilinde çalışma iznini onaylar. Harca gönderir, Harç yatırılması için 15 gün süre verilir. Harç yatırılınca izin onaylanır. Çalışma izin kartı adrese gönderilir.

– Rüşt Yaşını Doldurmadan Türkiye’ye Gelerek Eğitimini Türkiye’de Tamamlayanlar
Eğitimini Türkiye de tamamlayan yabancı uyruklular öğrenimleri bitince öğrenci ikametlerini normal ikamete çevirirler çalışma iznine başvuru yaparlar. Türkiye de yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni alabilirler. Lisans öğrencileri çalışmazlar.

– Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı
Yabancı uyruklu 5 yıl süre ile Türkiye de çalışma izni ile kesintisiz çalışıyor ise ve ya oturma izni ile oturuyor ise bunu il GÖÇ idaresinden belgeleyebilir. bunun içlin şahsen GÖÇ idaresine başvuru yapmalıdır. Kendilerine Türkiye de ne kadar süredir bulunduğuna ve neden bulunduğuna dair belge verilir. Bu daha çok vatandaşlık başvurularında istenilir.

– Kanuni Çalışma Süresinin Hesaplanması ve Bu Durumu Gösterir Belgenin İbrazı
ÇSGB den alınan çalışma izni ile yabancı uyruklu çalışıyor ise zaten kanuni çalışıyordur. Bunu yabancı uyruklunun kimlik numarası ile ÇSGB den öğrenme ve edinme imkanı vardır. Belgenin nereye hangi kuruma ibra edileceğine bağlı olarak söz konusu belge İl Göç idaresinden de alınabilir.

– Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezası
Türkiye de bunun yabancı uyruklular vize sürelerini geçirdiklerinde kaçak duruma düşerler. Deport olmamak için Türkiye den çıkışta kaçak kaldıkları sürenin cezasını ödemeliler. Cezaların ödeyip çıkış yapan yabancı uyruklular ülkelerinin öngördüğü tarihte tekrar giriş yapabilirler.

– İşverenin Çalıştırdığı veya İşten Çıkardığı Yabancıya Bildirim Yükümlülüğü
Yabancı uyruklunun iş aktine son verildikten sonra yabancı uyruklu 10 gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır aksi halde kaçak duruma düşer. Yabancı uyruklu ile bu bilgi paylaşılmalıdır.

– İlk Defa Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yapacak Yabancılardan İstenilen Belgeler
Yabancı uyruklunun çalışacağı şirketin yapısı, alacağı görev, uyruğu istenilen belgelerde değişiklik gösterir.  Pasaport, diploma,  fotoğraf gibi belgeler istenmektedir. Bazı durularda pasaporta, diplomaya gerek olmayabilir.

– İlk Başvuruda Yabancıdan İstenilen Belgeler
Yabancı uyruklunun çalışacağı şirketin yapısı, alacağı görev, uyruğu istenilen belgelerde değişiklik gösterir.  Pasaport, diploma,  fotoğraf gibi belgeler istenmektedir. Bazı durularda pasaporta, diplomaya gerek olmayabilir.

– İlk Başvuruda Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum / Kuruluştan İstenilen Belgeler
Kurumun fiziki yapısına göre istenilen belgeler değişiklik gösterecektir. Muhasebe departmanını ilgilendiren belgeler diyebiliriz. Firmanın mali yapısını gösterir belgeler gibi.

– İlgili Mercilerce Evrakların İncelenmesi Yabancı Çalışma İzni Evrakların İncelenmesi
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na yapılan çalışma izni başvurularında evraklar evrak kayıtan ilgili müdüre atanır, ilgili müdür uzman ataması yapar, uzman inceleme işlemini bitirince ilgili müdürün onayına sunar, ilgili müdür onayı yaptıktan sonra ilgili daire başkanının onayına sunar.  Olumlu ise harç istenir. Olumsuz ise gerekçeleri bildirilir.

– Denetleme Yetkisi
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni aldıktan sonra 30 gün içinde mutlaka SGK yapılmalıdır. Çalışma izninin denetleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik müfettişlerince ve SGK müfettişlerince yapılmaktadır. Denetleme sırasında eksik olan belgeler ve sorumluluklar saptanırsa ciddi anlamda para cezası ile cezalandırılır.

– Çalışma Süreleri ve İkamet İzninde Kesinti Yabancı Çalışma İzni Kesinti
Yabancı uyruklular çalıştıkları sürece çalışma iznini yeniletmek zorundadır. İzin bitmesine 60 gün kala yenileme işlemlerine başvuru yapabilirler. Çalışma izni bittikten sonra yapılan başvurular ilk başvuruya düşer. İkamet izinleri yoksa ülkelerinden referans numarası almak zorunda kalırlar.

– Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni süreleri 1, 2,3 4,5 yıllık olabilir. Çalışma izin kartının üzerinde başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Bitiş tarihinden itibaren yabancı uyruklu 10 gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır.  Çalışma izni devam eden yabancı uyruklunun iş aktine son verildiğinde çalışma izni 5 yıllık bile olsa kalan süre  geçersiz kalır.

– Çalışma İzni ve İzin Uzatma Başvurularının Değerlendirilmesi
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığına yapılan çalışma izni başvurularında evraklar evrak kayıttan ilgili müdüre atanır, ilgili müdür uzman ataması yapar, uzman inceleme işlemini bitirince ilgili müdürün onayına sunar, ilgili müdür onayı yaptıktan sonra ilgili daire başkanının onayına sunar.  Olumlu ise harç istenir. Olumsuz ise gerekçeleri bildirilir.

– Çalışma İzni Muafiyetleri Denetleme Yetkisi ve Harç Alımı Yabancı Çalışma İzni Muafiyetleri
Türk Vatandaşı ile evli olan ve ya Türk Vatandaşı çocuğu olan yabancı uyruklular, Türk soylu olan yabancı uyruklular bir takım kriterlerden muaftırlar. Ülkemizde buluna Suriyeliler birçok kriterden muaftırlar. Bunları denetleme yetkisi Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının iş müfettişleri tarafından yapılır. Harçlar Maliye Bakanlığına ait hesap numarasına yatırılır. Banka bilgilerini bakanlık Harç aşamasında bildirir.

– Çalışma İzni Başvurusunun Yapılacağı Merciler Yabancı Çalışma İzni Başvurular
Yabancı uyruklu personel çalıştırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınmalıdır. Başvurular bakanlığın web sayfasından online olarak yapılır. Bakanlık tarafından istenilen belgeler bakanlığa teslim edilir. süreci bakanlığın sisteminden takip edebilirsiniz.

– Çalışma Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti Yabancı Çalışma İzni Eksik Evrak
Çalışma izni online başvurularında bakanlık tarafından sisteme yüklenir. Sisteme yüklenmeyen ve ya yanlış yüklenen belgeleri uzman teslim ettikten sonra eksik evrak olarak kullanıcıya mail yoluyla bildirir. Kullanıcı bu evrakları bakanlığın öngördüğü sürede sisteme yüklemek zorundadır. aksi halde dosya işlemden kaldırılır.

– Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla Kısa Süreli Gelen Yabancıların Çalışma İzinleri
Türkiye de bilimsel, kültürel ve sportif amaçlarla kısa süreli gelen yabancı uyruklular Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığından çalışma izni başvurusunda bulunulmaz bunlar muaf tutulur.

– Bildirim Yükümlülüğü, Denetleme Yetkisi ve Harç Alımı
Çalışıma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni aldıktan sonra 30 gün içinde mutlaka SGK yapılmalıdır. Çalışma izninin denetleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik müfettişlerince ve SGK müfettişlerince yapılmaktadır. Denetleme sırasında eksik olan belgeler ve sorumluluklar saptanırsa ciddi anlamda para cezası ile cezalandırılır.

– Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları
Çalışma izni alabilmek için bakanlığın öngördüğü kriterlere uymak gereklidir. Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları olmak ayrıcalık sağlamaz. Kriterlere uyularak çalışma izni alan yabancının eş ve çocukları da bu izine bağlı olarak ikametgah izni alabilirler.

– Yabancının Eş ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarının Süreli Çalışma İzni Başvuruları: Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da; yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşulu ile Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir.

– Yabancı Çalışma İzni Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı: Kanunun 5 inci Yabancı Çalışma İzni ile Yönetmeliğin 28 inci Yabancı Çalışma İzni sinde öngörülen en az beş yıllık kanuni ve kesintisiz ikamet koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Bakanlığa süreli çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet koşulunun değerlendirilmesi, Kanunun 9 uncu Yabancı Çalışma İzni sinde belirtilen hususlara tabidir.

– Yabancının Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması: Yabancının eş ve çocuklarının Yönetmeliğin 28 inci Yabancı Çalışma İzni sine göre en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreleri ikametten sayılır.

– Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı: Kanunun 6 ncı Yabancı Çalışma İzni sinde öngörülen, yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Bakanlığa süresiz yabancı çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet koşulunun değerlendirilmesi Kanunun 9 uncu Yabancı Çalışma İzni sinde belirtilen hususlara tabidir.

– Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması: Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, Kanunun 5 inci Yabancı Çalışma İzni sinin 4 üncü fıkrası uyarınca, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır.

– Kanuni Çalışma Süresinin Hesaplanması ve Bu Durumu Gösterir Belgenin İbrazı: Kanunun 6 ncı Yabancı Çalışma İzni sinde öngörülen yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Bakanlığa süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Toplam altı yıllık kanuni çalışma koşulu değerlendirilirken Kanunun 9 uncu Yabancı Çalışma İzni sinde belirtilen hususlar dikkate alınır.

– Kanuni ve Kesintisiz İkameti Gösterir Belgenin İbrazı: Kanunun 7 nci Yabancı Çalışma İzni sinde öngörülen, yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Bakanlığa bağımsız yabancı çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etme koşulunun değerlendirilmesi Kanunun 9 uncu Yabancı Çalışma İzni sinde belirtilen hususlara tabidir.

– Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması: Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, Kanunun 5 inci Yabancı Çalışma İzni sinin dördüncü fıkrası uyarınca, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Kopyalama Yasaktır..Ankara Danışmanlık.