DENKLİK BELGESİ

DENKLİK BELGESİ

– Denklik Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu

1. Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

2. Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

3. Yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.) ,

4. Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

5. Ön lisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

6. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkça görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.

9. KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler,

10. ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar ve orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp KKTC ‘de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almaya n ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan, öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ) , Abitur , Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ) , Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı,

11. Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi, 12.26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf .

12. T.C. kimlik numarası.

13. TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS’ye başvurarak kurula Toefl sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir.

14. Bulgaristan Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler:

Diploma – Transkript ve akademik belge aslı ile diploma – Transkript ve akademik belgenin Bulgaristan’daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tasdikli olması gereklidir. Yukarıda belirtilen belgelerin Bulgaristan milli eğitim bakanlığı ve Bulgaristan dış işleri bakanlığı, sağlık birimi alanından mezun olanların ayrıca sağlık bakanlığı tarafından imza ve mühür onaylı olması gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

15. Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

BİLGİ NOTU

1. Kurula sunmuş olduğunuz diploma ve transkript asılları denklik işlemlerinin bitiminde formun ön yüzünde belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecek olup, diğer belgeler iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya büyükelçiliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

2. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazı gönderilerek tamamlanması için süre verilir. Kurul bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir. Denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar, 6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Denklik, Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir. Denklik İşlemleri, Değerlendirme Uzmanları, Denklik Komisyonu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkllik Yönetmeliği, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılmaktadır.

Mevzuat gereğince yapılan inceleme neticesinde ulaşılabilecek sonuçlar şunlardır:

– Diploma Denklik Kabul – KKTC Protokolü

– Seviye Tespit Sınavı

– Lisans Tamamlama – KPDS – Ret

– Sahte Denklik Başvuruları Aşağıda Belirlenen İlkeler Çerçevesinde İncelenir

a) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,

b) Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,

c) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması halinde; denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise bu bentte sayılan diğer şartların sağlanması halinde eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı incelenir, unvan kullanılması gerektiği durumlarda Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesi gereğince inceleme yapılır.

(2) Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından 4 üncü maddede belirtilen belgeler dışında da bilgi ve belge istenebilir.

Denklik Belgesi İncelemesi Sonucu Yapılacak İşlemler Yapılan inceleme sonucunda;

a) Diplomanın alındığı kurumun ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere mezun olduğu düzeye göre ön lisans denklik belgesi, lisans denklik belgesi veya yüksek lisans denklik belgesi verilir.

b) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının kılavuzda yer alan programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak inceleme sonucunda denklik belgesi verilir.

c) Mezun olunan lisans programının Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Türkiye’deki bir üniversitede tamamlama eğitimine tabi tutularak bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri; halinde denklik belgesi verilir. Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları, tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler Komisyonca belirlenir. Bu amaçla gerektiğinde konunun uzmanı kişilerden oluşan alt komisyonlar kurulabilir.

ç) Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur.

1) Seviye tespit sınavı öğrenim süresince kazanılması gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik; olup, başarılı olabilmek için gereken asgari puan 100 üzerinden 50’dir. Seviye tespit sınavları ihtiyaç durumuna göre Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üniversitelerin ilgili bölümleri veya ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen tarihlerde ve yılda en az bir kez yapılır.

2) Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan edilir.

3) Eczacılık alanındaki diplomaların denklik işlemlerinde: Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunmadığında, Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyetini ispat etmesi sonucunda denklik belgesi verilir. Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunanların ise Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerin ve eksik olan sürenin tamamlatılarak mesleki bilgiyi ölçen bir sınavın Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir heyet tarafından yapılması sonucunda denklik belgesi verilir.

4) Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken, alan bilgisi yetersiz görülenler seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitiminin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekmektedir.” şeklinde şerh konulur. Seviye tespit sınavında başarılı olanların denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi verilir.

d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemi, mezun olunan program ülkenin ana dili ile aynı değil ise başvuru sahibinin mezun olduğu programla ilgili yabancı dilde KPDS sınavından yüz üzerinden en az (70) puan veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması şartı aranır.

e) Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk yükseköğretim programına eşdeğer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

f) Diploma alınan programın Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmez.

g) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Uzaktan Eğitim Denklik Belgesi İşlemleri Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.

Denklik Belgesi Aşamaları

1) Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt yapılması ve imzalı çıktısının alınması

2) Başvuru evraklarının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile Denklik Birimi’ne teslimi

3) Değerlendirme Uzmanı tarafından adayın dosyasının incelenmesi ve Ön İnceleme Raporu’nun hazırlanması

4) Eksik ya da gerekli evrak varsa adaya tebliği

5) Dışişleri Bakanlığı’ndan adayın eğitim bilgilerine ilişkin alınan teyit (Gerekli durumlarda)

6) Üniversitelerden alan tespiti noktasında görüş alınması (Gerekli durumlarda)

7) Değerlendirme Uzmanı tarafından Komisyon Raporu’nun hazırlanması

8) Grup Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü

9) Birim Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü

10) Denklik Komisyonu İncelemesi

11) Yükseköğretim Yürütme Kurulu İncelemesi

12) Denklik / KKTC Protokolü / Red / Sahte / Seviye Tespit Sınavı / Lisans Tamamlama / KPDS kararlarının kişilere tebliği ve yerine getirilmesi

13) Denklik Belgesi ya da Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi’nin hazırlanması

14) İmza Aşaması (5 aşamalı imza) Denklik İşlem Süreleri Denklik işlemleri süresi ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmekte olup;

– Emsali olan ve yazışma aşaması olmayan dosyaların işlemi en geç 2 ayda,

– Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi olan ve araştırılması gereken dosyalar en geç 4 ayda,

– Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi uzun süren ve hakkında karar verebilmek için birçok işlem yapılan dosyalar için 6 ay ve üzeri bir süreçte sonuçlandırılmaktadır.

– Eğer ilgili dosya bir hukuk davası haline gelmişse, davanın neticelenmesi durumunda işlemler tamamlanır. Denklikte Okul Tanıma Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınmasıdır. Tanıma işlemi, denklik değerlendirme işleminin ilk aşamasını oluşturur. Tanıma işlemleri, Denklik Okul Tanıma Ofisi tarafından yerine getirilir. Okul tanıma bilgisi, kişi ve kurumlara 3 şekilde verilir: Okul tanıma başvurusu, elden, mail ya da faksla yapıldığından yarım günlük bir işlemdir; sabah verilen/gönderilen dilekçeler saat 13.30’da teslim edilir, öğleden sonra verilen/gönderilen dilekçeler bir sonraki gün sabah saat 08.30’da teslim edilir. Posta ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde teslim edilir.

1) ELDEN YA DA POSTA: Tanıma bilgisi istenen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

2) FAKS: Tanıma bilgisi istenen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri içeren bir dilekçeyi 0 312 266 50 60 numaralı faksa göndererek Yatay Geçiş Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna geçmek isteyen adayların başvuruları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca ilgili Üniversite tarafından değerlendirilmektedir. Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak isteyen adaylara öncelikle YÖK Denklik Birimi’nden yatay geçiş için okul tanıma bilgisi verilir. Aday bu yazı ile ilgili üniversiteye başvurur. Yatay geçiş için okul tanıma işlemleri, Denklik Birimi Okul Tanıma Ofisi tarafından yerine getirilir. Yatay Geçiş için okul tanıma bilgisi, 2 şekilde verilir: Yatay geçiş için okul tanıma başvurusu, elden, mail ya da faksla yapıldığından yarım günlük bir işlemdir; sabah verilen dilekçeler saat 13.30’da teslim edilir, öğleden sonra verilen dilekçeler bir sonraki gün sabah saat 08.30’da teslim edilir. Posta ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde teslim edilir.

1) ELDEN ya da POSTA: Yurtdışında eğitim görülen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri ve yatay geçiş talebini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

2) FAKS: Yurtdışında eğitim görülen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri ve yatay geçiş talebini içeren bir dilekçeyi 0 312 266 50 60 numaralı faksa göndererek (Faksla gönderilen dilekçelerin resmi cevabı, kişinin adresine postalanır. Aciliyet durumlarında yatay geçiş için okul tanıma bilgisi cevabı faksla gönderilebilir, bu tür durumlarda lütfen gönderilmesini istediğiniz faks numarasını ayrıca belirtiniz.) Askerlik ya da İş Başvuruları Durumunda Eğitimini yurtdışında tamamlayarak ön lisans, lisans ya da yüksek lisans diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan adayların askerlik tecili ya da iş başvurusu için, YÖK Denklik Birimi tarafından verilen “İşlemler Devam Ediyor” ya da “Öğrenim Durumu” yazısı gereklidir. – İşlemler Devam Ediyor yazısı, ilk başvuru anında Denklik Müracaat Ofisi tarafından adaya verilir (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz). – Öğrenim Durumu yazısı, denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan adaylara talep edilmesi durumunda Değerlendirme Uzmanı tarafından verilir. (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz). Öğrenim Durumu yazısı, kişi ve kurumlara 2 şekilde verilir: Öğrenim Durumu yazısı başvurusu, elden ya da faksla yapıldığında yarım günlük bir işlemdir; sabah verilen/gönderilen dilekçeler saat 13.30’da teslim edilir, öğleden sonra verilen/gönderilen dilekçeler bir sonraki gün sabah saat 08.30’da teslim edilir. Posta ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde teslim edilir.

1) POSTA: Ad-Soyad, TC Kimlik No ve eğitim görülen ülke ile iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

2) FAKS: Ad-Soyad, TC Kimlik No ve eğitim görülen ülke ile iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyi 0 312 266 50 60 numaralı faksa göndererek. (Faksla gönderilen dilekçelerin resmi cevabı, kişinin adresine postalanır. Aciliyet durumlarında öğrenim durumu belgesi faksla gönderilebilir, bu tür durumlarda lütfen gönderilmesini istediğiniz faks numarasını ayrıca belirtiniz.) UYARI: Askerlik tecil işlemleri için istenen öğrenim durumu belgeleri SADECE elden ya da posta ile teslim edilir. TC kimlik numarası bulunmayan dilekçeler için öğrenim durumu belgesi hazırlanmaz, (Askerlik Şubeleri talebi doğrultusunda) öğrenim durumu belgesinde TC kimlik numarası belirtmek zorunludur. Denklik Başvurusu Diploma Denklik başvuruları ilk olarak online sistem üzerinden alınmaktadır. Adayların Denklik Başvuru Sistemine geçerli bir e-posta adresiyle üye olmaları ve denklik başvuru formunu doldurarak, imzalı çıktısıyla istenilen belgeleri elden ya da posta yoluyla Denklik Birimi’ne göndermeleri gerekmektedir. Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Denklik başvurusunda istenilen evraklar, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Yabancı Uyruklu olması durumunda değişmektedir. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de bir başka ülkenin vatandaşlığına sahip kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarından istenilen belgeler ile başvurularını yapabilirler. Denklik Belgesi İçin

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarından İstenilenler

1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.

2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler Denklik Belgesi İçin

Yabancı Uyruklulardan İstenilenler

1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.

2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler Uyarılar

1) Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup, onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

2) Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler Denklik Başvuru sisteminden başvuru sahibine bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir. Not: Denklik işlemlerine ilişkin gerekli tüm bilgiler bu metinde mevcuttur, lütfen metnin tamamını okumadan başvuru işlemine başlamayın.

Diploma Denklik Başvuru Formu

diploma-denklik-formu