Çalışma İzni Olmadan Çalışma

Çalışma İzni Olmadan Çalışma

CALIŞMA İZNİ OLMADAN ÇALIŞMA

Çalışma izni olmadan çalışma yasal değildir. Hem kendinizi, hem işyerinizi riske atmayın. Çalışma izni olmadan çalışmak yerine T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alabilirsiniz. Yada bizi arayın danışmanlık hizmetimizden faydalanın, sizlere yardımcı olalım.

2018 Yılı Çalışma İzni Olmadan Çalışan veya Çalıştıranlar İçin Uygulanacak İdari Para Cezaları
– Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için : yedi bin yüz otuz liradır.
– Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya : ikibinsekizyüzotuzbir liradır.
– Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya : beşbinyediyüzdört liradır..
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için: dörtyüzyetmişbeş liradır.

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır.

Önerimiz, yabancı çalışma izni olmadan çalışmayın veya çalıştırmayın.

Yorum yapın

Ankara Danışmanlık