2017 Yeni Teşvikler

2017 YENİ TEŞVİKLER

TBMM”de kabul edilen ve onay için cumhurbaşkanlığına gönderilen torba yasa da KDV. ve Kurumlar vergisi değişikliği

Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile;
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin yanı sıra belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

– Yine KDV kanununda yapılan değişiklik ile belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin iki şartı aranmaksızın istisna edilmesi kararlaştırılmıştır.

– Aynı kanuna eklenen geçici 36. Madde ile ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacağı, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacağı, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan ise feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilip tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

– KDV Kanununda yapılan son değişiklik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamalarına ait katma değer vergisinin iadesine yöneliktir.

– Katma Değer Vergisi Kanuna eklenen geçici 37. Madde ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; asgari 50 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 50 milyon lira tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunun da Yapılan Değişiklikler:
– Kurumlar Vergisi Kanunun da yapılan değişiklik ile imalatçı KOBİ işletmelerinin devir sureti ile birleşmeleri durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına imkan verecek düzenlemeler getirilmiştir.
– Buna göre birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve ilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını yüzde 75 e kadar indirimli uygulatmaya, Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
– Ayrıca Bakanlar Kurulu söz konusu uygulamayı, sektörler, is¸ kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya da yetkilidir.

– Yine Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici bir madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yüzde 55 ve yüzde 65 olan yatırıma katkı oranları yüzde 70 ve yüzde 80 olarak yine yüzde 90 olan indirimli kurumlar vergisi oranı yüzde 100 olarak ve (c) bendinde yüzde 50 şeklinde yer alan kanuni oran ise yüzde 100 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

– Söz konusu değişlik sonucunda, 4 (a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinden, asgari ücretli çalıştıranlara yönelik teşvikler kapsamında hazine katkısından yararlananların, hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 lira ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, dokuz ay süre ile ertelenebilecektir.
Söz konusu ertelemeden yararlanmak için;
-Özel sektör işvereni olmak,
-Asgari ücret teşvik desteğinden yararlanıyor olmak gerekiyor.

Call Now Button